Jacek Goleń

Ks. dr hab. Jacek Goleń (prof. KUL)

Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych
Katedra Duszpasterstwa Rodzin

Stanowisko: Profesor nadzwyczajny posiadający stopień naukowy dr lub dr hab.

ksJacekGolen.jpg

 

Konsultacje: środa 10.50-11.30 (C-935)

 

Publikacje naukowe:

 

Książki:

Wychowanie seksualne w rodzinie. Studium pastoralne. Rzeszów: Poligrafia WSD 2006 (ss. 355)

Motywy zawarcia małżeństwa sakramentalnego. Studium z duszpasterstwa rodzin w świetle badań narzeczonych. Lublin: Wydawnictwo KUL 2013 (ss. 448).

 

Redakcja monografii zbiorowej:

 

Towarzyszyć małżeństwu i rodzinie. Inspiracje adhortacji apostolskiej Amoris laetitia dla duszpasterstwa rodzin. Lublin: Wydawnictwo KUL 2017 (ss. 477).

 

Współredakcja monografii wieloautorskich:

 

Kamiński R., Pyźlak G., Goleń J. (red.) Duszpasterstwo rodzin. Refleksja naukowa i działalność pastoralna. Lublin: Bonus Liber 2013 (ss. 824).

 

Goleń J., Lipiec D. (red.) Duszpasterstwo rodzin w parafii. Lublin: Wydawnictwo KUL 2016 (ss. 239).

 

Goleń J., Kamiński R., Pyźlak G., Catholic Family Ministry. The Scientific Reflection and the Practical Ministry of the Church, Wydawnictwo KUL, Lublin 2018 (ss. 697).

 

Artykuły naukowe i rozdziały w monografiach wieloautorskich:

 

- Wychowanie seksualne w rodzinie w świetle badań postaw rodziców. W: Zagrożenia dla rodziny. Europa i Polska. Red. M. Malikowski, S. Gałkowski. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego 2010 s. 167-186;

- Rodzice wychowawcami do życia w rodzinie. „Życie i myśl. Zeszyty problemowe (26). Katowice – Poznań – Rzeszów 2010 s. 76-88;

- Wychowanie seksualne w rodzinie. W: Wybrane zagadnienia z pedagogiki rodziny. Red. A. Błasiak, E. Dybowska, Kraków: Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum”, Wydawnictwo WAM 2010 s. 215-253;

- Więź matki z dzieckiem w okresie prenatalnym. (współaut. K. Urbańczyk). „Życie i płodność” nr 1/ 2011 nr 14 s. 95-114.

- Rodzicielstwo nieletnich wyzwaniem wychowawczym. (współaut. M. Czech) W: Pedagog i pracownik socjalny wobec wyzwań współczesności. Red. A. Błasiak, E. Dybowska, N. Pikuła. Kraków: Akademia Ignatianum. Wydawnictwo WAM 2012 s. 147-182;

- Oddziaływanie obecności rodziców w wychowaniu na aspiracje rodzinne i społeczne młodzieży. (współaut. M. Tylka) Roczniki Nauk o Rodzinie 4(59) 2012 z. 10 s. 125-141;

- Duszpasterstwo rodzin niepełnych. W: Duszpasterstwo rodzin. Refleksja naukowa i działalność pastoralna. Red. R. Kamiński, G. Pyźlak, J. Goleń. Lublin: Bonus Liber 2013 s. 516-531;

- Formacja alumnów do duszpasterstwa rodzin. W: Duszpasterstwo rodzin. Refleksja naukowa i działalność pastoralna. Red. R. Kamiński, G. Pyźlak, J. Goleń. Lublin: Bonus Liber 2013 s. 761-771

- Kierownictwo duchowe małżonków. W: Duszpasterstwo rodzin. Refleksja naukowa i działalność pastoralna. Red. R. Kamiński, G. Pyźlak, J. Goleń. Lublin: Bonus Liber 2013 s. 407-418;

- Parafialne poradnie rodzinne. W: Duszpasterstwo rodzin. Refleksja naukowa i działalność pastoralna. Red. R. Kamiński, G. Pyźlak, J. Goleń. Lublin: Bonus Liber 2013 s. 379-393;

- Rodzina środowiskiem wychowania do życia w małżeństwie i rodzinie. W: Duszpasterstwo rodzin. Refleksja naukowa i działalność pastoralna. Red. R. Kamiński, G. Pyźlak, J. Goleń. Lublin: Bonus Liber 2013 s. 717-734;

- Tworzenie wspólnot rodzin. W: Duszpasterstwo rodzin. Refleksja naukowa i działalność pastoralna. Red. R. Kamiński, G. Pyźlak, J. Goleń. Lublin: Bonus Liber 2013 s. 432-443;

- Wkład ks. prof. dra hab. Ryszarda Kamińskiego w duszpasterstwo rodzin. (współaut. G. Pyźlak) W: W trosce o teologię pastoralną i duszpasterstwo. Księga pamiątkowa ku czci ks. prof. dra hab. Ryszarda Kamińskiego. Red. W. Śmigiel, M. Fiałkowski. Lublin: Wydawnictwo KUL 2013 s. 113-119;

- Miłość małżeńska w świetle badań narzeczonych. "Studia nad Rodziną" 2014. R. XVIII nr 2(35) s. 107-132;      

- Rola świadectwa w rodzinie, „Verbum Vitae” nr 28 (2015), s. 423-458;

Pierwszoplanowa dziedzina działalności pastoralnej w parafii. W: Duszpasterstwo rodzin w parafii. Red J. Goleń, D. Lipiec. Lublin: Wydawnictwo KUL 2016 ss. 49-60.

- The Renewal of Pastoral Care of the Family in the Light of the Apostolic Exhortation Amoris laetitia, “Roczniki Teologiczne” 64 (2017), z. 6, s. 95-114.

- Umacnianie duszpasterstwa rodzin w parafii, w: Towarzyszyć małżeństwu i rodzinie. Inspiracje adhortacji apostolskiej Amoris laetitia dla duszpasterstwa rodzin, red. J. Goleń, Wydawnictwo KUL, Lublin 2017 s. 189-199.

- Wspieranie rodzin w wychowaniu seksualnym, w: Towarzyszyć małżeństwu i rodzinie. Inspiracje adhortacji apostolskiej Amoris laetitia dla duszpasterstwa rodzin, red. J. Goleń, Wydawnictwo KUL, Lublin 2017 s. 343-360.

- Strengthening the Conjugal Bond, in: Catholic Family Ministry. The Scientific Reflection and the Practical Ministry of the Church, red. J. Goleń, R. Kamiński, G. Pyźlak, Wydawnictwo KUL, Lublin 2018, s. 250-259.

- Pastoral Accompaniment for People in Irregular Situations, in: Catholic Family Ministry. The Scientific Reflection and the Practical Ministry of the Church, red. J. Goleń, R. Kamiński, G. Pyźlak, Wydawnictwo KUL, Lublin 2018, s. 453-463.

- The Family as Environment of Sex Education, in: Catholic Family Ministry. The Scientific Reflection and the Practical Ministry of the Church, red. J. Goleń, R. Kamiński, G. Pyźlak, Wydawnictwo KUL, Lublin 2018, s. 568-583.

- The Family as the Place of Moral Education, in: Catholic Family Ministry. The Scientific Reflection and the Practical Ministry of the Church, red. J. Goleń, R. Kamiński, G. Pyźlak, Wydawnictwo KUL, Lublin 2018, s. 583-591

- J. Goleń, J. Kobak, Pastoral Care for Families Suffering from Infertility, in: Catholic Family Ministry. The Scientific Reflection and the Practical Ministry of the Church, red. J. Goleń, R. Kamiński, G. Pyźlak, Wydawnictwo KUL, Lublin 2018, s. 397-408.

- The Challenges of Accompanying the Family in Light of the Apostolic Exhortation Amoris Laetitia, “Rocznik Teologii Katolickiej”, t. XVII/1, 2018, s. 103-117.