dr Maria Zuba-Ciszewska

Wydział Nauk Społecznych - Instytut Ekonomii i Finansów
Katedra Polityki Gospodarczej i Bankowości

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr


2020


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • The role of the agricultural co-operative movement worldwide – economic comments
  [Rola spółdzielczości rolniczej na świecie - uwagi ekonomiczne]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Rola przemysłu spożywczego w gospodarce Polski
  [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy
 • Functioning of Cooperatives within the Context of the Tasks of Communes (Especially Rural) – Selected Economic and Law Issues
  [Funkcjonowanie spółdzielni w kontekście zadań gmin (zwłaszcza wsi) - wybrane zagadnienia ekonomiczno-prawne]
  [w:] Lex Localis-Journal of Local Self-Government
 • Economic Situation Of Milk Producers And Their Opinions Regarding Taxation Of This Agricultural Activity
  [Sytuacja ekonomiczna producentów mleka oraz ich opinie dotyczące opodatkowania tej działalności rolniczej]
  [w:] Zagadnienia Ekonomiki Rolnej
 • Rola spółdzielni w zapewnieniu dostępności żywności w Polsce − na przykładzie produktów mleczarskich
  [w:] WIEŚ I ROLNICTWO

Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego

 • Redaktor tematyczny działu ekonomia i finanse "Przeglądu Prawno-Ekonomicznego"
  [w:] Przegląd Prawno-Ekonomiczny

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Functioning of Cooperatives Within the Context of the Tasks of Communes (Especially Rural) –Selected Economic and Law Issues

Wyróżnienie krajowe

 • Wyróżnienie w kategorii prac badawczych w XVI Edycji Konkursu na Najlepszą Pracę Badawczą z Zakresu Spółdzielczości

2019


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Produkty spółdzielcze w perspektywie młodych konsumentów– na przykładzie rynku mleka

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Organic milk supply in Poland: market and policy developments
  [w:] British Food Journal
 • Structural Changes in the Milk Production Sector and Food Security – the Case of Poland
  [Zmiany strukturalne w sektorze produkcji mleka i bezpieczeństwo żywnościowe - przypadek Polski]
  [w:] Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu

Sekretarz redakcji czasopisma naukowego

 • Redaktor - sekretarz redakcji
  [w:] Przegląd Prawno-Ekonomiczny

Organizacja konferencji krajowej

 • FORUM SPÓŁDZIELCZE 2019 „Bezpieczeństwo Spółdzielni”

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Współpraca ekonomistów z ośrodków naukowych ze spółdzielniami mleczarskimi możliwością polepszenia ich kondycji ekonomicznej
 • Produkty spółdzielcze w perspektywie młodych konsumentów – na przykładzie rynku mleka

Prezentacja na konferencji krajowej

 • Rola spółdzielni w zapewnieniu dostępności żywności w Polsce - na przykładzie produktów mleczarskich

Udział w festiwalu nauki

 • Czy agrobiznes to tylko hodowla owiec i uprawa malin?
 • Jak ocenić sprawozdania finansowe przedsiębiorstwa?

2018


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Ekonomiczna charakterystyka rolnictwa w Polsce - wybrane aspekty

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Produkcja mleka ekologicznego w Polsce. Koncentracja czy rozproszenie?
  [w:] Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Problemy Rolnictwa Światowego
 • The Role of Dairy Cooperatives in Reducing Waste of Dairy Products in the Lubelskie Voivodeship
  [Rola spółdzielni mleczarskich w ograniczaniu marnotrawstwa produktów mleczarskich w województwie lubelskim]
  [w:] Journal of Agribusiness and Rural Development

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Structual Changes in the Dairy Industry and their Impact on the Efficiency of Dairies – a Polish Example
  [Zmiany strukturalne w przemyśle mleczarskim i ich wpływ na efektywność mleczarni - przykład Polski]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Zmiany strukturalne w przemyśle mleczarskim i ich wpływ na efektywność mleczarni - przykład Polski
 • Zmiany strukturalne w sektorze mleczarskim kraju a jego bezpieczeństwo żywnościowe - przykład Polski

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji międzynarodowej

 • Sesja F1, GLOBALNE PROBLEMY ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Innowacyjne produkty mleczarskie w perspektywie młodych konsumentów
 • Rola spółdzielczości w rozwoju społeczno-gospodarczym Polski

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej

 • Sesja Spółdzielców „Szanse i zagrożenia rozwoju spółdzielni”

Prezentacja na konferencji krajowej

 • Zasoby pracy w polskim rolnictwie w kontekście przyczyn szarej strefy

Udział w konferencji krajowej

 • Kongres Ruchu Spółdzielców 2018

Wykonawca realizowanego projektu finansowanego z funduszy UE

 • Aktywny student-aktywny absolwent - 3 edycja

Wykonawca w realizowanym projekcie finansowanym przez NCN

 • Nowy model opodatkowania rolnictwa w Polsce

Udział w festiwalu nauki

 • Jak ocenić efektywność funkcjonowania przedsiębiorstwa?
 • Co to takiego spółdzielnia?

2017


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Efektywność ekologicznych gospodarstw rolnych w zależności od ich typów rolniczych
  [w:] Annales UMCS sec. E, Agricultura
 • The Role of Small and Medium Enterprises in the Food Industry: The Case of Poland
  [Rola małych i średnich przedsiębiorstwa w przemyśle spożywczym - przykład Polski]
  [w:] Studia Negotia

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • The size of the resources of production factors of individual farms in Poland
  [Wielkość zasobów czynników produkcji indywidualnych gospodarstw rolnych w Polsce]
 • Ekonomiczna odpowiedzialność banków spółdzielczych w kontekście koncepcji zrównoważonego rozwoju
 • The Role of Cooperative Movement in Development of Rural Areas: A Case Study of Poland
  [Rola spółdzielczości w rozwoju obszarów wiejskich- przykład Polski]

Recenzja naukowa w czasopiśmie

 • Sprawozdanie z konferencji naukowej „Forum spółdzielcze 2017. Prawno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju polskiej spółdzielczości”
  [w:] Przegląd Prawno-Ekonomiczny
 • Recenzja: "Stan i perspektywy rozwoju spółdzielczości wiejskiej w Polsce” pod red. naukową Zbigniewa Brodzińskiego, Leszka Leśniaka, Jarosława Bomby. Wyd. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział Kraków, Kraków 2015
  [w:] Przegląd Prawno-Ekonomiczny

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • The role of dairy cooperatives in reducing waste of milk products on local market
  [Rola spółdzielni mleczarskich w ograniczaniu strat produktów mleczarskich na rynku lokalnym]

Prezentacja na konferencji międzynarodowej

 • The development of organic milk production in Poland and its determinants

Organizacja konferencji krajowej

 • Forum spółdzielcze 2017. Prawno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju polskiej spółdzielczości

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Rola spółdzielczości w rozwoju społeczno-gospodarczym Polski

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej

 • Forum spółdzielcze 2017. Prawno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju polskiej spółdzielczości

Prezentacja na konferencji krajowej

 • Ekonomiczna odpowiedzialność banków spółdzielczych w kontekście koncepcji zrównoważonego rozwoju

Wykład gościnny w krajowym ośrodku naukowym

 • Rola spółdzielczości w rozwoju społeczno-gospodarczym Polski

Wykonawca realizowanego projektu finansowanego z funduszy UE

 • Aktywny student-aktywny absolwent

Wyróżnienie krajowe

 • Dyplom uznania za artykuły o tematyce spółdzileczej z Wyróżnieniem w kategorii prac badawczych w XIII Edycji Konkursu na Najlepszą Prace Badawczą z Zakresu Spółdzielczości

Udział w festiwalu nauki

 • Bezpieczeństwo żywnościowe Polski i świata
 • Czy agrobiznes to tylko hodowla owiec i uprawa malin?

2016


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Zaufanie w tworzeniu wartości spółdzielni
  [w:] Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
 • Miejsce ekologicznej produkcji rolniczej w polskim rolnictwie
  [w:] Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu
 • Wkład idei spółdzielczości wywodzącej się z socjalizmu zrzeszeniowego w koncepcję CSR
  [w:] PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU
 • Efektywność wykorzystania kapitału ludzkiego w największych spółdzielniach mleczarskich w Polsce
  [w:] MARKETING I RYNEK
 • The contribution of the cooperative movement to the CSR idea-the aspect of ethical responsibility
  [The contribution of the cooperative movement to the CSR idea- the aspect of ethical responsibility]
  [w:] PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Obszary oceny sytuacji finansowej przedsiebiorstwa na podstawie sprawozdania finansowego
 • Rola spółdzielni w rozwoju Polski

Recenzja naukowa w czasopiśmie

 • [Rec.:] Prawna koncepcja spółdzielni rolniczych. Autor: Aneta Suchoń, Wyd. Naukowe UAM, Poznań 2016
  [w:] Przegląd Prawno-Ekonomiczny

Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • Sprawozdawczość finansowa w systemie wymiany informacji i bezpieczeństwa obrotu gospodarczego

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Wpływ niektórych uwarunkowań na poziom wyników finansowych gospodarstw rolnych uczestniczących w Polskim FADN

Organizacja konferencji krajowej

 • Rola człowieka w nowoczesnym zarządzaniu i gospodarce opartej na wiedzy

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Efektywność wykorzystania kapitału ludzkiego w największych spółdzielniach mleczarskich w Polsce
 • Wybrane wyniki ekonomiczno-finansowe dotyczące kapitału ludzkiego gospodarstw rolnych w Polsce
 • Miejsce ekologicznej produkcji rolniczej w polskim rolnictwie
 • Rola spółdzielczości w rozwoju Polski

Udział w dyskusji panelowej na konferencji krajowej

 • Znaczenie rozwoju lakalnego i regionalnego

Stypendium w ramach programu Erasmus

 • Stypendium w ramach Programu ERASMUS+ Staff Mobility for Teaching

Wspólna realizacja badań naukowych z ośrodkiem krajowym

 • Bezpieczeństwo żywnościowe Polski

Wykonawca w realizowanym projekcie - budżet państwa

 • Studia podyplomowe w zakresie przedsiębiorczości dla nauczycieli w ramach projektu realizowanego z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej

Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym

 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne

Udział w festiwalu nauki

 • Żywnościowa i nieżywnościowa sfera agrobiznesu
 • Bezpieczeństwo żywnościowe Polski
 • Spółdzielczość w Polsce

2015


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Struktura mleczarń ze względu na skalę produkcji wybranych produktów mleczarskich w Polsce i Niemczech (w latach 2003-2012)
  [w:] Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Problemy Rolnictwa Światowego
 • Wpływ koncentracji kapitału własnego na jego efektywność w wybranych spółdzielniach mleczarskich w Polsce w latach 2003-2012
  [w:] Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Wpływ wartości majątku trwałego na bezpieczeństwo finansowe spółdzielni mleczarskich w Polsce

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • AN IMPACT OF FIXED ASSETS VALUE ON FINANCIAL SAFETY OF MILK COOPERATIVES IN POLAND
  [WPŁYW WARTOŚCI MAJĄTKU TRWAŁEGO NA BEZPIECZEŃSTWO FINANSOWE SPÓŁDZIELNI MLECZARSKICH W POLSCE]

Udział w dyskusji panelowej na konferencji międzynarodowej

 • Ekonomia i zarządzanie regionów i przedsiębiorstw

Udział w konferencji międzynarodowej

 • Hradec Economic Days

Organizacja konferencji krajowej

 • Perspektywy i problemy rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Wkład idei spółdzielczości wywodzącej się z socjalizmu zrzeszeniowego w koncepcję CSR
 • Procesy koncentracji w mleczarstwie

Udział w dyskusji panelowej na konferencji krajowej

 • Panel I: Bezpieczeństwo finansowe

Udział w konferencji krajowej

 • Perspektywy i problemy rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce
 • IV Ogólnopolskie forum ekspertów i hodowców bydła mlecznego "Zdrowa krowa"
 • Współczesne problemy ekonomiczne
 • Rolnictwo ekologiczne-nauka i praktyka
 • Nowe tendencje w zarządzaniu
 • BEZPIECZEŃSTWO. Gospodarka - Społeczeństwo - Środowisko.

Wykonawca w realizowanym projekcie finansowanym przez NCBiR

 • Energia kompetencji

Działania promocyjne na rzecz Uniwersytetu

 • Festiwal Nauki-Bankowość elektroniczna – możliwości i bezpieczeństwo (autor)
 • Dni Otwarte na KUL

2014


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Częstotliwość spożycia i miejsca zakupu wybranych produktów mleczarskich przez polskich konsumentów w latach 2006 i 2012
  [w:] Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu
 • Wpływ zmian niektórych uwarunkowań na poziom wykorzystania potencjalnej powierzchni paszowej w chowie krów mlecznych w Polsce i w Niemczech w latach 1996-2011
  [w:] Roczniki Ekonomii i Zarządzania
 • Wpływ struktury i cen sprzedanych produktów mleczarskich na efektywność sprzedaży wybranej spółdzielni mleczarskiej w różnych okresach
  [w:] PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU
 • Wpływ kryzysu finansowego na sytuację banków komercyjnych i spółdzielczych
  [w:] Roczniki Ekonomii i Zarządzania
 • Podstawowe uwarunkowania w zarządzaniu wydajnością pracy w wybranych spółdzielniach mleczarskich w Polsce
  [w:] Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu
 • Wpływ kapitału własnego na rentowność i bezpieczeństwo finansowe wybranych spółdzielni mleczarskich w Polsce
  [w:] Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu
 • Zasobowo – procesowy rachunek kosztów narzędziem wspomagającym rozwój Spółdzielni Mleczarskiej Spomlek
  [w:] Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu

Recenzja naukowa w czasopiśmie

 • Recenzja książki Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym. Żywność ekologiczna – regulacje prawne, system kontroli i certyfikacji, pod redakcją naukową dr Marioli Kwasek
  [w:] Roczniki Ekonomii i Zarządzania

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Podstawowe uwarunkowania w zarządzaniu wydajnością pracy w wybranych spółdzielniach mleczarskich w Polsce
 • Wpływ zmian niektórych uwarunkowań produkcji mleka krowiego na zmiany organizacyjnej i technicznej produktywności potencjalnej powierzchni paszowej w Polsce i wybranych krajach UE w latach 1996-2011

Udział w dyskusji panelowej na konferencji krajowej

 • Sesja tematyczna B2

Udział w konferencji krajowej

 • GLOBALNE PROBLEMY ROLNICTWA, LEŚNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ
 • Funkcjonowanie i rozwój subsystemu żywnościowego oraz obszarów wiejskich

Udział w konferencji

 • "Patterns of internationalization: the Italian (recent) experience"
  ["Wzory internacjonalizacji: włoskie doświadczenie"]
 • Innovation Management: Where We’ve Been and Where We’re Going
  [Zarządzanie innowacjami - gdzie byliśmy i dokąd zmierzamy]

Staż finansowany ze środków UE

 • "Best practices" in the strategic transformation of KUL
  [„Najlepsze praktyki” w strategicznej transformacji KUL]

Wykonawca w realizowanym projekcie finansowanym przez NCBiR

 • Energia kompetencji

Tworzenie preliminarzy budżetowych i budżetów studiów

 • Studia podyplomowe Bankowy doradca klienta

Organizacja uroczystości uniwersyteckiej

 • Uczestniczenie w komisji ds. rozmów kwalifikacyjnych dla cudzoziemców na kierunek Ekonomia i Zarządzanie
 • Przygotowanie wizyty uczniów IV Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Rybniku na zajęciach prowadzonych na kierunku Ekonomia i Zarządzanie

Działania promocyjne na rzecz Uniwersytetu

 • Wykład na Festiwalu Nauki

2013


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Zmiany działalności kredytowej banków spółdzielczych w Polsce i w Europie w latach 2007-2011
  [w:] Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej
 • Zmiany poziomu bezpieczeństwa finansowego banków spółdzielczych w województwie lubelskim w latach 2000-2011
  [w:] Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu
 • Zmiany w sektorze bankowości spółdzielczej w Europie w latach 2004-2011
  [w:] Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Problemy Rolnictwa Światowego
 • Zmiany podstawowych uwarunkowań i zadań spółdzielni rolniczych w Polsce
  [w:] Roczniki Ekonomii i Zarządzania
 • Wpływ położenia podregionów na zmianę liczby stałych targowisk w okresie kryzysu finansowego na przykładzie dwóch przygranicznych województw Polski
  [w:] Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Zmiany struktur produkcyjnych polskiego mleczarstwa w okresie przekształceń własnościowych w gospodarce żywnościowej
 • Wzmocnienie potencjału konkurencyjnego przedsiębiorstw MSP przez innowacje - wybrane problemy
 • Rolnictwo ekologiczne elementem zrównoważonego rozwoju gospodarki na przykładzie Ameryki Łacińskiej

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Zmiany działalności kredytowej banków spółdzielczych w Polsce i w Europie w latach 2007-2011
 • Determinanty bezpieczeństwa finansowego banków spółdzielczych w województwie lubelskim w latach 2000-2011

Udział w dyskusji panelowej na konferencji międzynarodowej

 • Rola bankowości spółdzielczej w gospodarce

Udział w konferencji międzynarodowej

 • GLOBALNE PROBLEMY ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ
 • Procesy inwestycyjne w rozwoju gospodarczym

Organizacja konferencji krajowej

 • Obrót bezgotówkowy w Polsce-dylematy i wyzwania

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Rolnictwo ekologiczne elementem zrównoważonego rozwoju gospodarki na przykładzie Ameryki Łacińskiej
 • Wzmacnianie potencjału konkurencyjnego przedsiębiorstw sektora MSP poprzez innowacje – wybrane problemy

Udział w dyskusji panelowej na konferencji krajowej

 • Nowe tendencje w zarządzaniu

Udział w konferencji krajowej

 • Ludzka twarz biznesu
 • Współczesne państwo jako podmiot polityki publicznej
 • Po pierwsze wiedza ekonomiczna, "głupcze"
 • Obrót bezgotówkowy w Polsce-dylematy i wyzwania

Tworzenie preliminarzy budżetowych i budżetów studiów

 • Studia podyplomowe z Bankowości

Działania promocyjne na rzecz Uniwersytetu

 • działania promocyjne na rzecz Uniwersytetu tj. - praca w zespole Wydziału Nauk Społecznych ds. promocji
 • Festiwal nauki, Bank elektroniczny
 • Festiwal nauki, Czy nasze pieniądze są bezpieczne?
 • Przygotowanie plakatu promującego kierunek Ekonomia KUL

2012


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Społeczna odpowiedzialność biznesu szansą na poprawę konkurencyjności mikro i małych przedsiębiorstw
  [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Usług
 • Wpływ liczby gospodarstw sprzedających mleko do spółdzielni mleczarskich na ich rentowność i bezpieczeństwo finansowe
  [w:] Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu
 • Wykorzystanie trzyczynnikowej funkcji produkcji w badaniu korzyści skali w spółdzielczym przemyśle mleczarskim
  [w:] Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Rola modeli analizy dyskryminacyjnej w audycie sprawozdań finansowych

Udział w konferencji międzynarodowej

 • Ekonomiczne i organizacyjne uwarunkowania produkcji mleka i żywca wołowego na świecie, w UE i w Polsce
 • Systemy finansowe na rzecz Społecznej Gospodarki Rynkowej Świat-Europa-Polska

Organizacja konferencji krajowej

 • Audyt zewnętrzny sprawozdania finansowego a wiarygodność przedsiębiorstwa

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Rola modeli analizy dyskryminacyjnej w audycie sprawozdań finansowych

Tworzenie programu studiów

 • Studia podyplomowe w zakresie Bankowości

Tworzenie rozkładu zajęć

 • Studia podyplomowe w zakresie Bankowości

Tworzenie preliminarzy budżetowych i budżetów studiów

 • Studia podyplomowe w zakresie Bankowości

Organizacja uroczystości uniwersyteckiej

 • Rozmowy kwalifikacyjne dla cudzoziemców

Działania promocyjne na rzecz Uniwersytetu

 • Prace w zespole Wydziału Nauk Społecznych ds. promocji
 • Prezentacja kierunków Ekonomia i Zarządzania
 • Koordynator instytutowy ds. promocji kierunku Ekonomia - rozliczenie przyznanej dotacji z Funduszu Promocji Kierunków na rok ak. 2012/2013
 • Przygotowanie Dnia Otwartych Drzwi
 • Reprezentowanie Ekonomii na Dniach Otwartych Drzwi 27.11.2012 r.

2011


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Wpływ poziomu wartości majątku na bezpieczeństwo finansowe wybranych spółdzielni mleczarskich w Polsce
  [w:] Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu
 • Szanse i bariery w integracji łańcucha żywności ekologicznej w Polsce Wschodniej
  [w:] Zeszyty Naukowe WSEI seria EKONOMIA
 • Kulturowe uwarunkowania rozwoju Polski Wschodniej – próba identyfikacji kulturowych węzłów gordyjskich
  [w:] Zeszyty Naukowe WSEI seria EKONOMIA
 • Wpływ wielkości skupu mleka na rentowność wybranych spółdzielni mleczarskich w Polsce
  [w:] Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu
 • Wielowymiarowa analiza dyskryminacyjna jako skuteczna metoda przewidywania kryzysu finansowego przedsiębiorstw na przykładzie spółdzielni mleczarskich w Polsce
  [w:] Problemy Zarządzania

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Związek polityki rachunkowości ze społeczną odpowiedzialnością biznesu w koncepcji zrównoważonego rozwoju gospodarczego

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Kulturowe uwarunkowania rozwoju Polski Wschodniej – próba identyfikacji kulturowych węzłów gordyjskich
 • Szanse i bariery w integracji łańcucha żywności ekologicznej w Polsce Wschodniej

Organizacja konferencji krajowej

 • Polityka rachunkowości a jakość sprawozdania finansowego

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Związek polityki rachunkowości ze społeczną odpowiedzialnością biznesu w koncepcji zrównoważonego rozwoju gospodarczego

Udział w konferencji krajowej

 • Polityka i strategie rozwoju agrobiznesu i obszarów wiejskich

Tworzenie programu studiów

 • Ekonomia

2010


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Zależność między rentownością a płynnością finansową spółdzielni mleczarskich w Polsce
  [w:] Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia
 • Wpływ asortymentu produktów wybranych spółdzielni mleczarskich na wartość ich sprzedaży
  [w:] Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu
 • Wpływ zatrudnienia na rentowność i bezpieczeństwo finansowe wybranych spółdzielni mleczarskich w Polsce
  [w:] Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Problemy Rolnictwa Światowego
 • Wpływ wielkości majątku trwałego na rentowność spółdzielni mleczarskich w Polsce
  [w:] Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu
 • Wpływ wstąpienia Polski do UE na rentowność i bezpieczeństwo finansowe wybranych spółdzielni mleczarskich
  [w:] Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Problemy Rolnictwa Światowego

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Wiedza jako czynnik rozwoju gospodarczego regionów na przykładzie Polski Wschodniej
 • Uwarunkowania regionalnego zróżnicowania spółdzielczości mleczarskiej w Polsce

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Uwarunkowania regionalnego zróżnicowania spółdzielczości mleczarskiej w Polsce,
 • Wpływ wstąpienia Polski do UE na rentowność i bezpieczeństwo finansowe wybranych spółdzielni mleczarskich

Udział w konferencji krajowej

 • Determinanty rozwoju agrobiznesu

Usługi dydaktyczne w kraju

 • Przeprowadzenie szkolenia nt."Systemy zarządzania przedsiębiorstwem"
 • Przeprowadzenie szkolenia nt."Zasady podejmowania i prowadzenia działalności z uwzględnieniem spółek spin off i spin out"
 • Przeprowadzenie szkolenia nt. "Formułowanie celu, biznes plan"

Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym

 • Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu

2009


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Spółdzielnie mleczarskie trwałą formą agrobiznesu
  [w:] Zeszyty Naukowe WSEI seria EKONOMIA
 • Związek rentowności i płynności finansowej przedsiębiorstwa
  [w:] Zeszyty Naukowe WSEI seria EKONOMIA

2008

 • Ocena działalności stowarzyszeń agroturystycznych zintegrowanych i nie zintegrowanych regionalnie
  [w:] Annales UMCS sec. E, Agricultura
 • Ocena działalności stowarzyszeń agroturystycznych zlokalizowanych na wschód i zachód od Wisły
  [w:] ANNALES UMCS, SECTIO E

 • 2007

 • Analiza stopni integracji wybranych stowarzyszeń agroturystycznych w krajowej federacji agroturystycznej
  [w:] Annales UMCS sec. E, Agricultura
 • Wpływ polityki ilości i jakości oraz zadłużenia na rentowność wybranych spółdzielni mleczarskich w województwie lubelskim, mazowieckim i podlaskim
  [w:] Zeszyty Naukowe WSEI seria EKONOMIA

 • 2006

 • Ocena ekonomiczno – finansowa strategii wybranych przedsiębiorstw przemysłu drobiarskiego,
  [w:] Annales UMCS, sectio EE
 • Wymiana międzynarodowa przedsiębiorstwa przemysłu mięsnego czynnikiem jego rozwoju i przewagi konkurencyjnej
  [w:] Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu
 • Polityka ilości i jakości oraz zadłużenia w konkurencyjnym zarządzaniu wybranych przedsiębiorstw przemysłu mięsnego
  [w:] Nauki Społeczne

 • Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

  • Wpływ formy prawnej oraz struktury kapitału wybranych przedsiębiorstw przemysłu mięsnego na ich konkurencyjność,