Ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk

Wydział Teologii - Instytut Nauk Biblijnych
Katedra Teologii Biblijnej i Proforystyki

Stanowisko: Profesor

2023

Prace magisterskie
 • Obraz Bożego Ojcostwa w Modlitwie Arcykapłańskiej Chrystusa (J17,1-26)
 • Rola umiłowanego ucznia w rozwoju wiary paschalnej Piotra (J 20,1-10; 21,1-8; 21,20-24).
 • Droga ucznia Jezusa w świetle zapowiedzi męki, śmierci i zmartwychwstania (Mk 8,31-33; 9,30-37; 10,32-34).

2021

Prace magisterskie
 • Natura i Działanie Mądrości w modlitwie Salomona w Mdr 9,1-18
 • Dynamika powołania (Mt 9,9-13). Studium egzegetyczno-teologiczne.
 • Misterium przyjaźni z Panem (J 15, 12-17). Studium egzegetyczno-teologiczne.
 • Chrześcijanin świątynią Ojca i Syna i Ducha Świętego (J 14,15-24). Studium egzegetyczno-teologiczne.

2020

Rozprawy doktorskie
 • Strategia ewangelizacji Apostoła Narodów na podstawie 1Kor 9,127. Studium egzegetyczno-teologiczne
Prace magisterskie
 • Postawa człowieka w obliczu działania Boga w Koh 3, 10-15. Studium egzegetyczno-teologiczne
 • Boża szkoła wiary wobec grzesznika (Mdr 11,21-12,2). Studium teologiczno-egzegetyczne.

2019

Rozprawy doktorskie
 • Chrześcijanie w obliczu Dnia Pańskiego. Zarys parenezy eschatologicznej w Listach do Tesaloniczan (1 Tes 4,13-18; 5,1-11; 2Tes 2,1-17
 • Udział Piotra w męce, śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa - Pana (J 18-21)

2018

Rozprawy doktorskie
 • Objawienie Piotrowi misji ad gentes. Studium egzegetyczno-teologiczne Dz 10

2016

Rozprawy doktorskie
 • Modele odkrywania tożsamości Jezusa w J 1,19-2,11
Prace magisterskie
 • Piotr w relacji do Apostołów, Umiłowanego Ucznia i Jezusa (J 21,1-24). Studium egzegetyczno-teologiczne.

2015

Rozprawy doktorskie
 • Rola anioła w dziele głoszenia Ewangelii (Literacko-teologiczne studium Dziejów Apostolskich)
 • Radość i smutek w Księdze Mądrości / La gioia e la tristezza nel Libro della Sapienza

2014

Rozprawy doktorskie
 • Mesjańskie posłannictwo Jezusa - "Dobrego Pasterza" i "Bramy owiec" (J10,1-42). Studium egzegetyczno-teologiczne
Prace magisterskie
 • Absolutna wolność Boga gwarancją niezawodności Jego Słowa. Analiza literacko-retoryczna Rz 9,6-29.

2013

Prace magisterskie
 • Uwielbienie Boga za dzieła dokonane w życiu Maryi i Ludu Przymierza (Łk 1,46b-55)
 • Obecność Jezusa z Nazaretu drogą do poznania tajemnicy Syna Człowieczego (J 1,35-51). Studium egzegetyczno-teologiczne.

2012

Rozprawy doktorskie
 • "Zwyciężający" w siedmiu listach Apokalipsy św. Jana
Prace magisterskie
 • Jezusowe zmaganie o wolę Ojca w Getsemani (Mt 26, 36-46). Studium egzegetyczno-teologiczne.
 • Bóg objawia się w miłości (1J 4,7-5,3). Studium egzegetyczno-teologiczne.

2011

Rozprawy doktorskie
 • Włączeni w jedno Ciało. Studium tajemnicy chrztu w ujęciu świętego Pawła.
Prace magisterskie
 • Jerozolima w pamięci Boga i Izraela (Ps 137). Studium teologiczno-egzegetyczne.
 • Cudowny połów ryb w tradycji Janowej (J 21, 1-14). Studium egzegetyczno-teologiczne

2010

Prace magisterskie
 • Tożsamość Jezusa w scenie pojmania (J 18, 1-14). Studium egzegetyczno-teologiczne.

2009

Prace magisterskie
 • Zwiastowanie narodzin Syna Bożego (Łk 1,26-38)
 • Piotrowy prymat wiary Mt 16, 13-20.
 • Wypełnienie Bożych obietnic na podstawie wystąpienia Piotra w dniu Pięćdziesiątnicy. Analiza egzegetyczno-teologiczna (Dz 2,14-41)
 • Objawienie Mesjasza reszcie Izraela oczekującej Go w świątyni (Łk 2, 22-40). Studium egzegetyczno-teologiczne
 • Objawienie tajemnicy zjednoczenia wierzących z Jezusem i jego następstw (J 15, 1-17).

2008

Prace magisterskie
 • Potęga Pana żródłem ocalenia chrześcijanina w zmaganiach z diabłem ( Ef.6,10-20)
 • Czyn Jezusa w świątyni jako zapowiedż przełomu w dziejach kultu i świątyni. Analiza egzegetyczno-teologiczna J 2,13-22.

2007

Rozprawy doktorskie
 • Uczeń Ikoną Chrystusa. Studium egzegetyczno-teologiczne J 13,31 -16,33.
 • Rola "Zasiadającego na tronie" w dziejach świata i ludzi. Studium z teologii Apokalipsy św. Jana.
 • Jezus Chrystus wypełnieniem historiozbawczej roli świątyni. Studium egzegetyczno-teologiczne J 10, 22-39.
 • Historiozbawczy wymiar modlitwy w świetle tradycji Janowej.
Prace magisterskie
 • Działanie Jezusa spełnieniem szabatu ( MT 12, 1-14 ). Studium egzegetyczno-teologiczne".

2006

Prace magisterskie
 • Soteryjny charakter spotkania z Jezusem (Łk 19, 1-10). Studium egzegetyczno - teologiczne.
 • Wyrzeczenie się dóbr materialnych - podstawowy wymiar franciszkańskiej "minoritas" w świetle MT 19,16-26 i Reg.2
 • Problem odrzucenia Izraela w świetle Ewangelii świętego Mateusza w interpretacji egzegetów polskich (Mt 21, 33-46). Studium egzegetyczno - teologiczne.
 • Wiara Tomasza owocem przejścia od widzenia naturalnego do widzenia duchowego ( J 20, 24-29)".
 • Ingres Jezusa do Jerozolimy ( Mk 11,1-11). Studium egzegetyczno-teologiczne.

2005

Rozprawy doktorskie
 • Jezus-Prorok w czwartej Ewangelii. Studium egzegetyczno-teologiczne.
 • Rola głosu Jezusa w dziele Objawienia. Studium z teologii Janowej.
Prace magisterskie
 • Grzech niewiary i łaska wiary w J 9,1-41. Studium egzegetyczno-teologiczne.
 • Chrystus zwyciężający Szatana (Mt 4,1-11).Studium egzegetyczno-teologiczne.
 • Przemieniające rozpoznanie zmartwychwstałego Jezusa (Łk 24,13-33a). Studium egzegetyczno-teologiczne.
 • Orędzie perykopy o Dobrym Pasterzu ( J 10, 1-18 )objawieniem zbawczych działań Jezusa. Studium egzegetyczno-teologiczne.

2004

Prace magisterskie
 • "Przypowieść o robotnikach w winnicy (Mt 20,1-16). Studium egzegetyczno-teologiczne".