Ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk

Wydział Teologii - Instytut Nauk Biblijnych
Katedra Teologii Biblijnej i Proforystyki

Stanowisko: Profesor


2021


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Closeness to the Dying: The Gospel of Prayer, Love, and Obedience
  [Bliskość osoby imierającej. Dobra Nowina o modlitwie, miłości i posłuszeństwie]

2020


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • The Eternal God’s Response to Man’s Cry in His Passing “Days” and “Years” (Ps 90)
  [Odpowiedź wiecznego Boga na wołanie człowieka zanurzonego w mijających "dniach" i "latach" (Ps 90)]
  [w:] Biblical Annals

Tłumaczenie książki naukowej

 • Czym jest człowiek? Zarys antropologii biblijnej

2019


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Laudacja na cześć ks. prof. Waldemara Chrostowskiego z okazji nadania honorowego członkostwa w Stowarzyszeniu Biblistów Polskich, XV walne zebranie SBP Łomża, 17 IX 2018
  [w:] Collectanea Theologica
 • Wieczerza Pańska – „pamiątka” Chrystusowej męki, śmierci i zmartwychwstania jako ekspiacyjnej Ofiary „za wielu” i Ofiary Nowego Przymierza (1 Kor 11,23-27; Łk 22,19-20)
  [w:] Biblical Annals

2018

 • Wieczerza Pańska – „pamiątka” Chrystusowej męki, śmierci i zmartwychwstania jako ekspiacyjnej Ofiary „za wielu” i Ofiary Nowego Przymierza (1 Kor 11,23-27; Łk 22,19-20), (The Lord’s Supper – the Memorial of Jesus’ Passion, Death and Resurrection as the Sacrifice of Expiation “for Many” and the Sacrifice of the New Covenant (1 Cor 11:23-27; Luke 22:19-20))
  [w:] Biblical Annals
 • Wielowymiarowa re-kreacja postaci literackich
  [w:] Biblica et Patristica Thoruniensia
 • Tajemnica Jezusa – Mesjasza i Syna Bożego, który stał się człowiekiem (J 1,1–-14)
  [w:] Colloquia Theologica Ottoniana
 • Gniew Boga jak gniew człowieka?
  [w:] Verbum Vitae

 • Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

  • Wiarygodność historyczna Ewangelii – nowe kierunki badań

  Recenzja naukowa w czasopiśmie

  • Ocena dorobku naukowego, pracz dydaktycznej i działalności organizacyjnej ks. prof. dr. hab. Romana Bartnickiego
   [w:] Warszawskie Studia Teologiczne

  Redakcja naczelna czasopisma naukowego

  • 1.01,2002
   [w:] Verbum Vitae

  2017


  Rozdział w recenzowanej książce naukowej

  • Miłosierdzie Pana – miłosierdzie wierzących

  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Zwierzęta w historii zbawienia – co symbolizują?
   [w:] Verbum Vitae
  • Świat powierzony człowiekowi – i co dalej?
   [w:] Verbum Vitae

  Redakcja naczelna publikacji naukowej

  • Nowy Słownik Teologii Biblijnej

  Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

  • Ewangelia Jezusa Chrystusa gwarantem suwerenności narodów

  2016


  Recenzja naukowa w czasopiśmie

  • Bóg jest światłością – co to znaczy?
   [w:] Verbum Vitae

  Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

  • L’uomo nel mondo creato secondo i Salmi
   [Człowiek w świecie stworzonym w świetle Księgi Psalmów]
  • Woda: dar Boży. Perspektywa biblijna
  • Condizione dell'uomo - polvere del suolo
   [Kondycja człowieka - proch ziemi]

  Udział w konferencji międzynarodowej

  • XII Międzynarodowe Jesienne Dni Biblijne, „Czym jest człowiek że o nim pamiętasz? (Ps 8,5). Antropologia w Piśmie świętym

  Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

  • Co oddala Piotra od Jezusa - odwaga i męstwo?
  • Jezus Chrystus – jedyny Arcykapłan i Pośrednik Nowego Przymierza (por. Hbr 9,15; 1 Tm 2,5)

  Udział w konferencji krajowej

  • Wiosenne Sympozjum Biblijne, „Bądź mocny i okaż się mężem" (1 Krl 2,2). Powołanie mężczyzny w świetle Słowa Bożego

  Wygłoszenie referatu na konferencji

  • Miłosierdzie Jezusa w ujęciu św. Łukasza
  • Jezus z Nazaretu - "Ja Jestem". Tajemnica Boga w osobie i dziele "Słowa, które stało się Ciałem"

  2015


  Książka naukowa recenzowana

  • Błogosławieństwo wiary : od posłuszeństwa Abrahama do wiary Piotra i Kościoła

  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Świadectwo "tego, który widział" (J 19,34-35)
   [w:] Verbum Vitae
  • Świadczyć - jak i o czym?
   [w:] Verbum Vitae
  • Jak Psalmy pochodzą od Boga
   [w:] Warszawskie Studia Teologiczne
  • Prawda Pisma Świętego jako owoc natchnienia
   [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny
  • Świadectwo - czego dotyczy?
   [w:] Verbum Vitae

  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

  • Jezus "zbawi swój lud od jego grzechów" (Mt 1,21)

  Książka naukowa nierecenzowana

  • Miłosierdzie Pana od wieków i na wieki
  • Błogosławieństwo wiary : od posłuszeństwa Abrahama do wiary Piotra i Kościoła

  Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

  • Prawda o zbawieniu w Jezusie Chrystusie (J 13-17)
  • Demoniczne państwo prześladuje chrześcijan. Orędzie Księgi Apokalipsy św. Jana Apostoła
  • Le bellezza dell’amore fra uomo e donna alla luce del Cantico dei Cantici e dei Salmi (45; 127 e 128)
   [Piękno miłości mężczyzny i kobiety w świetle Pieśni nad Pieśniami i w świetle Psałmów (46; 127 i 128)]

  Udział w konferencji międzynarodowej

  • XI Międzynarodowe Jesienne Dni Biblijne: Bóg objawiający się w swoim Słowie. Prawda Pisma Świętego, KUL Lublin, 20-21.10.2015 r.

  Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

  • Miłosierdzie Pana - miłosierdzie wierzących

  Udział w konferencji krajowej

  • Wiosenne Sympozjum Biblijne: „Niewiastę dzielną kto znajdzie?" (Prz 31,10). Rola kobiet w historii zbawienia, Instytut Nauk Biblijnych KUL, Lublin, 24.03.2015

  Staż finansowany ze środków UE

  • "Le migliori pratiche" nella trasformazione strategica del UCL
   ["Najlepsze praktyki" w strategicznej transformacji KUL]

  Nagroda wewnętrzna

  • Nagroda rektorska drugiego stopnia - zbiorowa

  2014


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Sprawiedliwość Boga - czym jest?
   [w:] Verbum Vitae

  Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym

  • Wieczerza Pańska Pamiątką Ofiary Jezusa Chrystusa

  Recenzja naukowa w czasopiśmie

  • Sprawiedliwość Boga – jak działa?
   [w:] Verbum Vitae

  Redakcja naczelna czasopisma naukowego

  • redaktor naczelny
   [w:] Zeszyty Naukowe Stowarzyszenia Biblistów Polskich.

  Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

  • Wszechmoc i sprawiedliwość - dwie współrzędne obrazu Boga w Psalmach *** KOPIA ***

  Udział w konferencji międzynarodowej

  • X Międzynarodowe Jesienne Dni Biblijne: Natchnienie Pisma Świętego

  Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

  • Zmartwychwstały Pan - Radość Ewangelii (J 20,20; Flp 3,1)

  Wykonawca w złożonym projekcie finansowanym przez NCN

  • Nowy Słownik Teologii Biblijnej

  Kierownictwo realizowanego projektu finansowanego przez NCN

  • Nowy Słownik Teologii Biblijnej

  2013


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Miłość Boga - jak się objawia?
   [w:] Verbum Vitae
  • Życie - dlaczego przemija?
   [w:] Verbum Vitae

  Rozdział w nierecenzowanej książce naukowej

  • Psalm 137 w kantacie «An Wasserflüssen Babylon» J. S. Bacha i w arii «Va, pensiero» G. Verdiego

  Recenzja naukowa w czasopiśmie

  • Życie – dlaczego przemija?
   [w:] Verbum Vitae

  Redakcja działu czasopisma naukowego

  • redaktor działu NT
   [w:] Verbum Vitae

  Udział w konferencji międzynarodowej

  • IX Jesienne Dni Biblijne, „Głoszenie odpuszczenia grzechów w imię Jezusa (Łk 24,47)"

  Udział w konferencji krajowej

  • Wiosenne Dni Biblijne: Świadkowie wiary

  Członkostwo z wyboru w innej krajowej organizacji naukowej

  • Stowarzyszenie Biblistów Polskich

  Inne działania w zakresie popularyzacji nauki

  • Program telewizyny "Słowo życia"
  • Audycja radiowa "Szukając Słowa Bożego"
  • Telewizyjny Uniwersytet Biblijny

  2011


  Członkostwo w komitecie redakcyjnym serii wydawniczej

  • członek redakcji

  Członkostwo w krajowym zespole eksperckim

  • członek komisji

  2009


  Redakcja naczelna naukowej serii wydawniczej

  • redaktor naczelny

  Członkostwo w zagranicznym zespole eksperckim

  • Papieska Komisja Biblijna

  2008


  Członkostwo w innej organizacji krajowej

  • Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II

  2007


  Członkostwo w komitecie redakcyjnym serii wydawniczej

  • członek redakcji

  2002


  Redakcja naczelna czasopisma naukowego

  • redaktor naczelny
   [w:] Verbum Vitae