dr hab. Beata Kucia-Guściora (prof. KUL)

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Katedra Finansów i Prawa Finansowego

Stanowisko: Profesor KUL

2019

Prace magisterskie
 • Bariery i preferencje w prawie podatkowym dla podatnika prowadzącego działalność gospodarczą
 • Opodatkowanie handlu elektronicznego w Polsce
 • Oszustwa oraz przestępstwa w podatku od towarów i usług
 • Opodatkowanie dochodów spółek kapitałowych
 • Narodowy Bank Polski w Europejskim Systemie Banków Centralnych
 • Aspekty prawne zadłużania jednostek samorządu terytorialnego
 • Interpretacje przepisów prawa podatkowego
 • Status podatkowo-prawny organizacji pozarządowych
 • Aspekty prawne i finansowe wspierania nowych inwestycji
 • Podatkowe skutki dziedziczenia
 • Podatkowe aspekty cash poolingu
 • Opodatkowanie spółek osobowych i ich wspólników
 • Uproszczone formy opodatkowania dochodu z działalności gospodarczej
 • Opodatkowanie działalności rolniczej osób fizycznych
 • Przedawnienie w prawie podatkowym
 • Stały zakład zagraniczny
 • Mechanizmy prawne przeciwdziałające nadużyciom w podatku od towarów i usług w Polsce
 • Opodatkowanie wybranych usług finansowych
 • Kontrola podatkowa i kontrola celno-skarbowa

2018

Prace magisterskie
 • Bankowość centralna w Polsce - geneza i perspektywy rozwoju
 • Budowla w podatku od nieruchomości
 • Opodatkowanie rolnictwa w Polsce
 • Przywileje podatkowe dla osób niepełnosprawnych w Polsce
 • Opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej osób fizycznych

2017

Prace magisterskie
 • Raje podatkowe - wybrane zagadnienia
 • Dochody i wydatki gmin uzdrowiskowych w Polsce
 • Ceny transferowe - wybrane zagadnienia
 • Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych
 • Odpowiedzialność podatkowa członków zarządu spółek kapitałowych
 • Wygasanie zobowiązań podatkowych w świetle orzecznictwa
 • Faktura w podatku vat
 • Unikanie podwójnego opodatkowania na gruncie umowy polsko-niemieckiej
 • Podatki i opłaty lokalne na przykładzie gminy Zamość w latach 2009-2015
 • Unikanie opodatkowania przez międzynarodowe holdingi i grupy kapitałowe w Polsce i na Ukraine
 • Opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej osób fizycznych na Ukrainie i w Polsce
 • Procedury kontrolne w prawie podatkowym
 • Opodatkowanie Kościoła katolickiego i osób duchownych w Polsce
 • Kontrola podatkowa przedsiębiorcy

2016

Prace magisterskie
 • Status prawny małżonka w polskim prawie podatkowym
 • Opodatkowanie przychodów z nieodpłatnych świadczeń podatkiem dochodowym od osób fizycznych
 • Pozycja i zakres kontroli Najwyższej Izby Kontroli
 • Obowiązki podatnika w podatku akcyzowym
 • Opłaty gminne w Polsce
 • Podatkowe instrumenty wsparcia przedsiębiorców na gruncie podatków dochodowych
 • Prawno-podatkowe aspekty łączenia, podziału i przekształceń spółek prawa handlowego
 • Interpretacje podatkowe jako instrument ochrony praw podatnika
 • Podatkowe aspekty wybranych usług finansowych

2015

Prace magisterskie
 • Opodatkowanie zbycia nieruchomości podatkiem dochodowym od osób fizycznych
 • Węzłowe problemy dotyczące kosztów uzyskania przychodu w działalności gospodarczej na tle orzecznictwa
 • Opodatkowanie dochodów małych i średnich przedsiębiorstw
 • Refakturowanie usług w podatku od towarów i usług
 • Opodatkowanie działalności rolniczej
 • Nieujawnione źródła przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznych
 • Preferencje prorodzinne w polskim prawie podatkowym
 • Opodatkowanie dochodów uzyskanych z prowadzenia działalności w spółce komandytowej i spółce komandytowo-akcyjnej
 • Dotacje budżetowe na gruncie ustawy o finansach publicznych

2014

Prace magisterskie
 • Odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług w podatku od towarów i usług na tle orzecznictwa
 • Status finansowo-prawny klubu sportowego
 • Ograniczenie prawa do odliczenia podatku naliczonego w podatku od towarów i usług
 • Kontrola podatkowa
 • Odpowiedzialność podatkowa wspólników oraz członków zarządu na tle orzecznictwa
 • Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych
 • Aspekty podatkowe łączenia spółek kapitałowych. Zagadnienia wybrane
 • Struktura dochodów i wydatków gminy, na przykładzie gminy Ruda-Huta w latach 2009-2013
 • Opodatkowanie dochodów osiąganych przez zagraniczne osoby prawne w Polsce
 • Zasady opodatkowania dochodów uzyskiwanych przez osoby prawne
 • Uproszczone formy opodatkowania
 • Rozwiązania prorodzinne w polskim prawie podatkowym
 • Przepadek przedmiotów jako środek karny za wykroczenia i przestępstwa skarbowe
 • Zasady ogólne opodatkowania dochodów osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą
 • Opodatkowanie transakcji wewnątrzwspólnotowych podatkiem od towarów i usług
 • Zakres podmiotowy i przedmiotowy w podatku od nieruchomości na tle orzecznictwa
 • Ryczałt podatkowy na przykładzie uproszczonych form opodatkowania dochodów

2013

Prace magisterskie
 • Gospodarka finansowa państwowych funduszy celowych na przykładzie Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
 • Ulga rehabilitacyjna
 • Kryterium czasu w instytucjach ogólnego prawa podatkowego
 • Instytucja doradztwa podatkowego
 • Skutki podatkowe prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego
 • Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie udzielania zamówień publicznych.
 • Opodatkowanie dochodów osób prawnych
 • Opodatkowanie dochodów z pracy w świetle polsko-niemieckiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
 • Nadzór finansowy w Polsce
 • Zasada roczności w planowaniu budżetowym
 • Formy opodatkowania pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne
 • Struktura dochodów i wydatków gminy Ułęż w latach 2009-2011.
 • Kontrola podatkowa
 • Środki ochrony podatnika w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym w administracji.
 • Zaległości podatkowe w podatkach państwowych w latach 2007-2011

2012

Prace magisterskie
 • Interpretacje prawa podatkowego
 • Zasady postępowania podatkowego na tle orzecznictwa
 • Zasady kontroli podatkowej przedsiębiorcy
 • Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich
 • Zakres przedmiotowy i podmiotowy podatku od towarów i usług
 • Zasady ustalania wysokości podatku od spadków i darowizn
 • Opodatkowanie nieruchomości w Polsce
 • System bankowości elektronicznej w Polsce i Unii Europejskiej
 • Kontrola podatkowa
 • Kontrola skarbowa w Polsce
 • Status prawny Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 • Odliczanie i zwrot podatku od towarów i usług w świetle orzecznictwa
 • Opodatkowanie dochodów osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
 • Podatkowa grupa kapitałowa w Polsce i Unii Europejskiej
 • Nadzwyczajne środki zaskarżania decyzji w postępowaniu podatkowym
 • Podatek od czynności cywilnoprawnych
 • Hipoteka przymusowa jako forma zabezpieczenia wykonania zobowiązania podatkowego
 • Charakterystyka podatków lokalnych na przykładzie Gminy Piaski w latach 2007-2011
 • Preferencje podatkowe w podatku od spadków i darowizn
 • Opodatkowanie dochodów nieujawnionych oraz nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznych
 • Podstawa opodatkowania w podatku od towarów i usług na tle orzecznictwa

2011

Prace magisterskie
 • Zasady funkcjonowania banków spółdzielczych w Polsce
 • Interpretacje przepisów prawa podatkowego
 • Struktura polskich organów podatkowych i ich właściwość
 • Opodatkowanie dochodów osiąganych przez osoby fizyczne za granicą
 • Procedury kontrolne w prawie podatkowym
 • Opodatkowanie nieodpłatnego nabycia majątku podatkiem od spadków i darowizn
 • Opodatkowanie dochodów kapitałowych uzyskiwanych przez osoby fizyczne
 • Zasady funkcjonawania spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w Polsce
 • Odpowiedzialność za zaległości podatkowe wspólników spółek nieposiadających osobowości prawnej i członków zarządu spółek kapitałowych
 • Umowa rachunku bankowego
 • Przeznaczenie celne towarów
 • Aspekty prawne i finansowe zjawiska cash poolingu w Polsce
 • Ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych
 • Prawno-finansowe instrumenty wspierające polskie rolnictwo
 • Instrumenty ochrony podatnika w postępowaniu podatkowym
 • Prawno-ekonomiczne aspekty państwowego długu publicznego
 • Unikanie i uchylanie się od opodatkowania
 • Opodatkowanie dochodów nieujawnionych i nieznajdujących pokrycia w źródłach ujawnionych
 • Międzynarodowe planowanie podatkowe
 • Kontrola podatkowa
 • Podatek od gier
 • Opodatkowanie nieodpłatnego nabycia majątku
 • Opodatkowanie leasingu
 • Zwolnienia od podatku od towarów i usług z uwzględnieniem orzecznictwa polskiego i wspólnotowego
 • Uproszczone formy opodatkowania dochodów osób fizycznych

2010

Prace magisterskie
 • Odpowiedzialność osób trzecich za zobowiązania podatkowe
 • Dowody w postępowaniu podatkowym
 • Zasady funkcjonowania spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych
 • Opodatkowanie działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne
 • Kontrola podatkowa
 • Przestępstwa i wykroczenia skarbowe
 • Czynniki kształtujące wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od spadków i darowizn
 • Opodatkowanie obrotu nieruchomościami
 • Gospodarka finansowa gmin na przykładzie gminy Miączyn w latach 2007-2009
 • Reprezentacja i reklama jako koszty uzyskania przychodu w podatkach dochodowych
 • Wewnątrzwspólnotowa dostawa i wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów w podatku od towarów i usług
 • Zakres podmiotowy i przedmiotowy podatku od towarów i usług
 • Zasady finansowania rolnictwa przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • Struktura dochodów i wydatków Powiatu Łukowskiego w latach 2006-2008
 • Optymalizacja opodatkowania dochodów osób prawnych
 • Umowa rachunku bankowego
 • Uproszczone formy opodatkowania dochodów osób fizycznych
 • Zasady opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej
 • Podatkowe konsekwencje posiadania i eksploatacji środków transportowych
 • Prawnopodatkowe skutki przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową
 • Ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych
 • Specyfika procedury budżetowej w prawie finansów publicznych
 • Działalność depozytowa banku
 • Zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych
 • Znaczenie podziału podatników na grupy podatkowe dla konstrukcji podatku od spadków i darowizn
 • Umowa leasingu na gruncie ustaw o podatkach dochodowych
 • Odpowiedzialność karna skarbowa za naruszenie obowiązków wynikających z prawa podatkowego
 • Opodatkowanie dochodów osób prawnych
 • Aspekty prorodzinne w podatku dochodowym od osób fizycznych
 • Zasady ogólne opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej osób fizycznych
 • Wpływ powiązań rodzinnych na zakres odpowiedzialności w prawie podatkowym
 • Dochód jako podstawa opodatkowania u osób fizycznych prowadzących działalość gospodarczą
 • Ulgi i zwolnienia w podatkach samorządowych
 • Faktura VAT
 • System opodatkowania nieruchomości w Polsce
 • Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów w podatku od towarów i usług
 • Podstawa opodatkowania w podatku dochodowym od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
 • Zwolnienia podatkowe w podatku od spadków i darowizn

2009

Prace magisterskie
 • Podatek dochodowy od osób prawnych w spółkach kapitałowych
 • Kontrola przestrzegania europejskiego prawa podatkowego
 • Ochrona praw podatnika w postępowaniu podatkowym
 • Podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
 • Ewolucja instytucji interpretacji prawa podatkowego
 • Optymalizacja podatkowa w podatku dochodowym od osób prawnych
 • Opodatkowanie nieruchomości w Polsce
 • Opodatkowanie dochodów uzyskanych z pracy w Wielkiej Brytanii
 • Prorodzinne rozwiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych
 • Harmonizacja podatków pośrednich w Unii Europejskiej
 • Dowody w postępowaniu podatkowym
 • Problematyka podwójnego opodatkowania w stosunkach międzynarodowych
 • Wygasanie zobowiązań podatkowych
 • Ulgi i zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych
 • Źródła finansowania działalności małych i średnich przedsiębiorstw z uwzględnieniem unijnej perspektywy finansowej na lata 2007-2013
 • Instytucja płatnika w polskim prawie podatkowym
 • Sektor finansów publicznych
 • Nieodpłatne nabycie majątku w następstwie śmierci spadkodawcy - skutki podatkowe
 • Procedury kontrolne w prawie podatkowym
 • Audyt i kontrola finansowa w sektorze finansów publicznych
 • Opodatkowanie dochodów osób fizycznych z działalności gospodarczej
 • Przestępstwa i wykroczenia skarbowe
 • Odpowiedzialność podatkowa w ogólnym prawie podatkowym
 • Unikanie i uchylanie się od opodatkowania

2008

Prace magisterskie
 • Prawnorzeczowe formy zabezpieczenia wykonania zobowiązań podatkowych
 • Transakcje łańcuchowe i trójstronne w podatku od towarów i usług.
 • Decyzja podatkowa
 • Opodatkowanie grup kapitałowych
 • Nadzór bankowy w Polsce i Unii Europejskiej
 • Kontrola podatkowa
 • Banki spółdzielcze w Polsce
 • Prawne aspekty kredytów bankowych
 • Struktura dochodów i wydatków gminy na przykładzie gminy Bielsk Podlaski w latach 2006-2008
 • Ulgi i zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych.
 • Rola i znaczenie Narodowego Banku Polskiego
 • Opodatkowanie zharmonizowanych wyrobów akcyzowych podatkiem akcyzowym
 • Dyscyplina finansów publicznych
 • Opodatkowanie nieodpłatnego nabycia majątku w świetle podatku od spadków i darowizn
 • Uprawnienia i obowiązki kontrolujących i kontrolowanych w kontroli skarbowej
 • Administracja skarbowa w Polsce
 • Podatnicy podatku od towarów i usług
 • Samodzielność finansowa gminy na przykładzie gmin Garwolin i Górzno.
 • Polityka prorodzinna w polskim prawie podatkowym
 • Charakter prawny konta osobistego na przykładzie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w PKO BP SA
 • Przedmiot opodatkowania podatku od towarów i usług na tle orzecznictwa
 • Opodatkowanie handlu elektronicznego

2007

Prace magisterskie
 • Opodatkowanie nieodpłatnego nabycia majątku.
 • Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw.
 • Opodatkowanie dochodów zagranicznych osób fizycznych.
 • Źródła finansowania organizacji pozarządowych.
 • Faktura jako dokument stwierdzający istnienie obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług.
 • Zwolnienia i ulgi w podatkach samorządowych.
 • System opodatkowania nieruchomości w Polsce.
 • Podatki samorządowe w strukturze dochodów gminy na przykładzie gminy Kozienice.
 • Zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych.
 • Kontrola podatkowa w Polsce.
 • Ceny transferowe w świetle polskiego i europejskiego prawa podatkowego.

2006

Prace magisterskie
 • Opodatkowanie usług transportowych podatkiem od towarów i usług
 • Zakres podmiotowy i przedmiotowy w podatku dochodowym od osób prawnych
 • Samodzielność finansowa powiatu na tle gospodarki finansowej powiatu węgrowskiego.
 • Opodatkowanie leasingu
 • Preferencje podatkowe w opodatkowaniu dochodów uzyskiwanych przez osoby fizyczne
 • Dowody w postępowaniu podatkowym.
 • Odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe w świetle Ordynacji Podatkowej.
 • Struktura dochodów i wydatków gminy
 • Zasada niedyskryminacji w międzynarodowym prawie podatkowym.
 • Opodatkowanie dochodów przedsiębiorstw zagranicznych
 • Opodatkowanie dochodów kapitałowych.
 • Opodatkowanie dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej osób fizycznych
 • Egzekucja administracyjna zobowiązań podatkowych.
 • Opodatkowanie organizacji pozarządowych.
 • Przeciwdziałanie zjawisu prania brudnych pieniędzy.
 • Modele opodatkowania dochodów osobistych na tle regulacji polskiej i wybranych krajów europejskich.
 • Opodatkowanie tzw. dochodów biernych w świetle międzynarodowego prawa podatkowego.
 • Sposoby unikania podwójnego opodatkowania.
 • Stosowanie cen transferowych przez podmioty powiązane.
 • Opodatkowanie grup kapitałowych.
 • Oszacowanie podstawy opodatkowania w prawie podatkowym.

2005

Prace licencjackie
 • Gospodarka finansowa gminy na przykładzie gminy Stoczek Łukowski w latach 2002 - 2004
 • Wydatkowanie środków publicznych poprzez udzielanie zamówienia publicznego na przykładzie procedury przetargu nieograniczonego
 • Rola i znaczenie banków komercyjnych na przykładzie banku PKO S.A. w Łukowie
 • Dochody gminy na przykładzie gminy Stanin w latach 2000 - 2005
Prace magisterskie
 • Pozycja podatnika w postępowaniu podatkowym w świetle Ordynacji podatkowej
 • Skutki podatkowe gospodarczych procedur celnych
 • Reforma opodatkowania nieruchomości
 • Opodatkowanie organizacji pozarządowych i organizacji pożytku publicznego
 • Opodatkowanie nieruchomości w Polsce na tle wybranych krajów europejskich
 • Zabezpieczenie wykonania zabowiazań podatkowych
 • Opodatkowanie nieodpłatnego nabycia majątku
 • Odpowiedzialność osób tzrecich za zobowiązania podatkowe podatnika
 • Opodatkowanie dochodów z pracy osób fizycznych
 • Odpowiedzialność osób trzecich za zobowiązania w świetle ordynacji podatkowej
 • Prawa podatnika w świetle Ustawy o kontroli skarbowej
 • Finansowanie małych i średnich przedsiębiorstw ze środków Unii Europejskiej
 • Opodatkowanie nieruchomości w Polsce
 • Wygasanie zobowiązań podatkowych
 • Przedstawicielstwo w sprawach celnych
 • Opodatkowanie transakcji zagranicznych w podatku od towarów i usług
 • Dochody gmin na przykładzie gminy Biała Podlaska
 • Kontrola i nadzór nad gospodarką finansową jednostek samorządu terytorialnego

2004

Prace licencjackie
 • Modele finansowania świadczeń zdrowotnych w Polsce w latach 1999-2004
 • Źródła uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych
 • Odpowiedzialność osób trzecich za zobowiązania podatkowe wynikające z powiązań rodzinnych
 • Zasady prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • Procedura uchwalania budżetu gminy na przykładzie gminy Ulan-Majorat
 • Struktura wydatków gminy na przykładzie gminy Stanin w latach 2000-2004