dr hab. Beata Kucia-Guściora (prof. KUL)

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Katedra Finansów i Prawa Finansowego

Stanowisko: Profesor KUL


2018


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Opodatkowanie dochodu osób prawnych
 • Wybrane instrumenty oddziaływania ministra właściwego do spraw finansów publicznych na gospodarkę finansową jednostek samorządu terytorialnego
 • Fiscal Status of Migrant Workers in the European Union in the Polish Personal Income Tax
  [Status podatkowy migrujących pracowników w UE w świetle polskiego podatku dochodowego od osób fizycznych ]
 • Grupy producentów rolnych w polskim podatku dochodowym od osób prawnych

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Rola ministra właściwego do spraw finansów publicznych w kształtowaniu zakresu państwowego długu publicznego. Wybrane problemy
  [w:] Roczniki Nauk Prawnych

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Rezydencja podatkowa w kontekście unikania i uchylania się od opodatkowania

Rozdział w podręczniku akademickim

 • Podatek dochodowy od osób prawnych
 • Postępowanie w sprawie porozumień w sprawach ustalania cen transferowych
 • Wymiana informacji podatkowych z innymi państwami
 • § 48 pkt III, Podatki pośrednie od gromadzenia kapitałów,§ 49, Harmonizacja podatków bezpośrednich
 • Międzynarodowe prawo podatkowe
 • Interpretacje przepisów prawa podatkowego

2017


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Kontrola i programowanie państwowego długu publicznego z perspektywy kompetencji ministra właściwego do spraw finansów publicznych
  [w:] Krytyka prawa.Niezależne studia nad prawem

Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce. Ocena i kierunki zmian

Usługi eksperckie w kraju

 • OPINIA PRAWNA DOTYCZĄCA ZASTOSOWANIA USTAWY O WYNAGRODZENIU OSÓB KIERUJĄCYCH NIEKTÓRYMI PODMIOTAMI PRAWNYMI WOBEC ORGANÓW I PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH MIĘDZYNARODOWEGO INSTYTUTU BIOLOGII MOLEKURALNEJ I KOMÓRKOWEJ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

2016


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Minister of Finance as a tax authority
  [Minister Finansów jako organ podatkowy]
 • Prawnopodatkowe aspekty „uprzywilejowania” nauczycieli akademickich wykonujących pracę twórczą w ramach stosunku pracy
 • Tax Residence in the Polish personal income tax system - major problem areas
  [Rezydencja podatkowa w polskim systemie podatkowym PIT - główne obszary problemowe]
 • The historical grounds of the legal status of the Minister of Finance
  [Historyczne podstawy statusu prawnego Ministra Finansów]

Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie

 • Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej Central and Eastern Europe Tax Experiences and Problems in Context European Integration
  [w:] Studia Prawnicze KUL

2015


Książka naukowa recenzowana

 • Status prawny Ministra Finansów w procedurze budżetowej oraz gospodarce finansowej jednostek sektora finansów publicznych

Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Komentarz do art. 38a ustawy o finansach publicznych
 • The Minister of Finance
  [Minister Finansów]
 • Komentarz do art. 60 ustawy o finansach publicznych

Rozdział w podręczniku akademickim

 • Wymiana informacji podatkowych z innymi państwami
 • Podstawy międzynarodowego prawa podatkowego

2014


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Komentarz do art. 58 ustawy o finansach publicznych
 • Komentarz do art. 59 ustawy o finansach publicznych
 • Komentarz do art. 61 ustawy o finansach publicznych
 • Komentarz do art. 62 ustawy o finansach publicznych
 • Komentarz do art. 65 ustawy o finansach publicznych
 • Komentarz do art. 66 ustawy o finansach publicznych
 • Komentarz do art. 67 ustawy o finansach publicznych
 • Komentarz do art. 50 ustawy o finansach publicznych
 • Komentarz do art. 5 ustawy o finansach publicznych
 • Komentarz do art. 6 ustawy o finansach publicznych
 • Komentarz do art. 7 ustawy o finansach publicznych
 • Komentarz do art. 33 ustawy o finansach publicznych
 • Komentarz do art. 34 ustawy o finansach publicznych
 • Komentarz do art. 35 ustawy o finansach publicznych
 • Komentarz do art. 36 ustawy o finansach publicznych
 • Komentarz do art. 37 ustawy o finansach publicznych
 • Komentarz do art. 38 b ustawy o finansach publicznych
 • Komentarz do art. 38c ustawy o finansach publicznych
 • Komentarz do art. 39 ustawy o finansach publicznych
 • Komentarz do art. 40 ustawy o finansach publicznych
 • Komentarz do art. 42 ustawy o finansach publicznych
 • Komentarz do art.43 ustawy o finansach publicznych
 • Komentarz do art. 44 ustawy o finansach publicznych
 • Komentarz do art. 47 ustawy o finansach publicznych
 • Komentarz do art. 48 ustawy o finansach publicznych
 • Komentarz do art. 49 ustawy o finansach publicznych
 • Komentarz do art. 50 a ustawy o finansach publicznych
 • Komentarz do art. 51 ustawy o finansach publicznych
 • Komentarz do art. 52 ustawy o finansach publicznych
 • Komentarz do art. 53 ustawy o finansach publicznych
 • Komentarz do art. 55 ustawy o finansach publicznych
 • Komentarz do art. 56 ustawy o finansach publicznych
 • Komentarz do art. 57 ustawy o finansach publicznych
 • Komentarz do art. 54 ustawy o finansach publicznych
 • Komentarz do art. 41 ustawy o finansach publicznych
 • Komentarz do art. 45 ustawy o finansach publicznych
 • Komentarz do art. 46 ustawy o finansach publicznych
 • Komentarz do art. 63 ustawy o finansach publicznych
 • Komentarz do art. 64 ustawy o finansach publicznych

Rozdział w podręczniku akademickim

 • Podatek dochodowy od osób prawnych
 • Interpretacje przepisów prawa podatkowego
 • Postępowanie w sprawie porozumień w sprawach ustalania cen transakcyjnych
 • Podatki pośrednie od gromadzenia kapitału
 • Harmonizacja podatków bezpośrednich

2013


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Komentarz do art. 38 ustawy o finansach publicznych
 • Instrumenty ochrony podatnika (jednostki) stosowane przez Ministra Finansów na gruncie Ordynacji podatkowej. Wybrane zagadnienia

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Odpłatne zbycie nieruchomości a pozarolnicza działalność gospodarcza na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych
  [w:] Gdańskie Studia Prawnicze - Przegląd Orzecznictwa

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • The role of the Minister of Finance in the Proces of Budgetary Planning. Selected Issues
  [Rola Ministra Finansów w procesie planowania budżetowego. Zagadnienia wybrane]
 • Tendencje w kształtowaniu się ulg w podatku dochodowym od osób fizycznych
 • Regulacje prawne wpływające na ograniczenie ryzyka przekroczenia II progu ostrożnościowego w warunkach kryzysu finansowego. Wybrane zagadnienia
 • Specyfika postępowania w sprawie porozumień dotyczących ustalania cen transakcyjnych

Hasło w leksykonie

 • Zgłoszenie celne
 • Dopuszczenie do swobodnego obrotu
 • Dług celny
 • Przetwarzanie pod kontrolą celną
 • Skład celny
 • Procedura odprawy czasowej
 • Elementy kalkulacyjne cła
 • Uszlachetnianie bierne
 • Przeznaczenie celne towaru
 • Procedury celne
 • Procedura wywozu
 • Procedura uszlachetniania czynnego
 • Procedura tranzytu

Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce : procesowe prawo podatkowe
 • Preferencje podatkowe

2012


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Zasady podatkowe na tle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego
  [w:] Studia Prawnicze KUL
 • Kształtowanie się skali progresywnej w polskim podatku dochodowym od osób fizycznych na tle tendencji w państwach członkowskich UE
  [w:] Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego
 • Realizacja funkcji podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych w kontekście reformy systemu podatkowego. Wybrane zagadnienia
  [w:] Przegląd Prawno-Ekonomiczny

2010


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Kompetencje Ministra Finansów w zakresie wymiany informacji z organami podatkowymi innych państw i ich realizacja

2009


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Stypendia - status prawny i zasady opodatkowania. Próba systematyki
  [w:] Studia Prawnicze KUL