dr hab. Cecylia Galilej

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Językoznawstwa
Katedra Języka Polskiego

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr hab.


2020


Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie

 • Przegląd publikacji z analizami lingwistycznymi pism Karola Wojtyły/Jana Pawła II
  [w:] Roczniki Humanistyczne
 • Tłumaczenia dzieł literackich Karola Wojtyły/Jana Pawła II na wybrane języki obce
  [w:] Roczniki Humanistyczne

Nagroda wewnętrzna

 • Nagroda indywidualna II stopnia

2019


Książka naukowa recenzowana

 • Siedemnastowieczna leksyka gospodarcza na przykładzie dzieł Jakuba Kazimierza Haura

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Leksem pole w sieci relacji semantycznych (na przykładzie XVII-wiecznych poradników rolniczych Jakuba Kazimierza Haura)

Recenzja artykułu naukowego

 • "Ochy i achy" nad frazeologią polską

Usługi dydaktyczne w kraju

 • Warsztaty językoznawcze
 • Warsztaty językoznawcze (Akademia Młodych Humanistów)
 • Warsztaty językoznawcze (Akademia Młodych Humanistów)

2018


Hasło encyklopedyczne

 • Papierkowski Stanisław Kajetan

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Językowe wyznaczniki czasu agrarnego (na przykładzie XVII-wiecznych poradników rolniczych Jakuba Kazimierza Haura)

Usługi dydaktyczne w kraju

 • Warsztaty językoznawcze (Akademia Młodych Humanistów)

2017


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • XVII-wieczny poradnik rolniczy. Lingwistyczna charakterystyka gatunku (na przykładzie traktatów agronomicznych Jakuba Kazimierza Haura)
  [w:] Prace Językoznawcze
 • Językowo-semantyczno-pragmatyczne wyznaczniki opisu, opowiadania i rozważania w XVII-wiecznych kolędach Jana Żabczyca
  [w:] Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Słownictwo z zakresu uprawy roli w XVII-wiecznych poradnikach rolniczych Jakuba Kazimierza Haura

Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie

 • „Oj, śpiwom jo se śpiwom, ale nuty nie mom”, czyli kilka uwag o języku pieśni ludowych na Zamojszczyźnie (cz. 2)
  [w:] Zamojski Kwartalnik Kulturalny
 • U stóp Matki / szczęścia szukać / Jej zawierzyć / Jej zaufać / z Nią do Syna / z Nią do nieba / iść nam trzeba. O poezji religijnej Aliny Doroty Paul z tomu Za rękę z Matką
  [w:] Zamojski Kwartalnik Kulturalny

Organizacja konferencji międzynarodowej

 • Termes et relations dans les textes spécialisés
  [Terminy i relacje w tekstach specjalistycznych]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • XVII-wieczny poradnik rolniczy. Przyczynek do lingwistycznej charakterystyki gatunku (na przykładzie traktatów agronomicznych Jakuba Kazimierza Haura)
 • XVII-wieczne słownictwo rolnicze. Relacje semantyczne (na przykładzie traktatów agrarnych Jakuba Kazimierza Haura)
 • Polisemia w XVII-wiecznych dziełach agronomicznych Jakuba Kazimierza Haura

2016


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Hiponimia i meronimia w słownictwie agrarnym XVII-wiecznych dzieł Jakuba Kazimierza Haura
  [w:] Roczniki Humanistyczne
 • Synonimia w XVII-wiecznych poradnikach rolniczych Jakuba Kazimierza Haura (rzeczowniki)
  [w:] Prace Językoznawcze

Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie

 • „Oj, śpiwom jo se śpiwom, ale nuty nie mom”, czyli kilka uwag o języku pieśni ludowych na Zamojszczyźnie
  [w:] Zamojski Kwartalnik Kulturalny

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Leksem pole w sieci relacji semantycznych (na przykładzie XVII-wiecznych poradników rolniczych Jakuba Kazimierza Haura)
 • Słownictwo z zakresu uprawy roli w XVII-wiecznych poradnikach rolniczych Jakuba Kazimiera Haura

2015


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Kolęda noworoczna w ujęciu genologicznym na podstawie Symfonij anielskich Jana Żabczyca (XVII w.)
  [w:] Prace Językoznawcze

Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie

 • Zamojszczyzna na tle gwar województwa lubelskiego (cz. 2)
  [w:] Zamojski Kwartalnik Kulturalny
 • Zamojszczyzna na tle gwar województwa lubelskiego (cz. 1)
  [w:] Zamojski Kwartalnik Kulturalny

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Matka Boża Krasnobrodzka w twórczości lokalnych poetów ludowych (wybrane aspekty językowe)
 • Grupy nominalne w XVII-wiecznym zbiorze kolęd Symfonije anielskie Jana Żabczyca

Usługi eksperckie w kraju

 • Weryfikacja językowa tekstów ["Roczniki Humanistyczne" t. 63, z. 8, Lingwistyka korpusowa i translatoryka]

2014


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Pastorałka w ujęciu genologicznym na przykładzie Symfonij anielskich Jana Żabczyca (XVII w.)
  [w:] Prace Filologiczne
 • Україномовні впливи в “Cелянках” Шимона Шимоновича
  [Ukraińskie wpływy językowe w Sielankach Szymona Szymonowica (1614) ]
  [w:] Проблеми слов’янознавства

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Kolęda teologiczna jako gatunek na przykładzie Symfonij anielskich Jana Żabczyca (XVII w.)

Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie

 • Kresowość w języku Szymona Szymonowica na przykładzie Sielanek
  [w:] Zamojski Kwartalnik Kulturalny

Artykuł w czasopiśmie

 • Filolog i prorektor. O wszechstronności zainteresowań językowych prof. Stanisława K. Papierkowskiego
  [w:] „Przegląd Uniwersytecki”

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Neologizmy w twórczości Bolesława Leśmiana

Usługi eksperckie w kraju

 • Weryfikacja językowa tekstów ["Roczniki Humanistyczne" t. 62 z. 8, Lingwistyka korpusowa i translatoryka]

2013


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Dialog i monolog w XVII-wiecznych kolędach na przykładzie "Symfonij anielskich" Jana Żabczyca
  [w:] Prace Językoznawcze
 • O sposobach kształtowania nagłówków w dwu popularnych tygodnikach na Zamojszczyźnie – Tygodniku Zamojskim i Kronice Tygodnia (cz. 2, Kryterium leksykalne)
  [w:] Zamojski Kwartalnik Kulturalny
 • O sposobach kształtowania nagłówków w dwu popularnych tygodnikach na Zamojszczyźnie – Tygodniku Zamojskim i Kronice Tygodnia (cz.1, Kryterium składniowe)
  [w:] Zamojski Kwartalnik Kulturalny

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Ukraińskie wpływy językowe w "Sielankach" Szymona Szymonowica (1614)

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Wybrane środki leksykalno-składniowe w XVII-wiecznym zbiorze kolęd "Symfonije anielskie" Jana Żabczyca

Usługi eksperckie w kraju

 • Weryfikacja językowa tekstów ["Roczniki Humanistyczne" t. 61, z.8 Lingwistyka korpusowa i translatoryka]
 • Weryfikacja językowa tekstów ["Roczniki Humanistyczne" t. 60, z.8 Lingwistyka korpusowa i translatoryka]

2012


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Leksyka łowiecka w XVII-wiecznym traktacie encyklopedycznym "Skład abo skarbiec znakomitych sekretów ekonomijej ziemiańskiej" Jakuba Kazimierza Haura
  [w:] Roczniki Humanistyczne
 • Z problematyki tłumaczeń anglojęzycznych tytułów filmowych na język polski
  [w:] Roczniki Humanistyczne

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Profesor Stanisław Kajetan Papierkowski – slawista i polonista, prorektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Rozdział w książce

 • Słownik terminów użytych w Kronice, [w:] Zofia Grothówna. Kronika klasztorna sióstr norbertanek w Imbramowicach 1703-1741

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Struktura składniowo-leksykalna nagłówków prasowych w dwu popularnych tygodnickach na Zamojszczyźnie - Tygodniku Zamojskim i Kronice Tygodnia

Usługi eksperckie w kraju

 • Weryfikacja językowa tekstów ["Roczniki Humanistyczne" t. 59, z.8 Lingwistyka korpusowa i translatoryka]

Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym

 • Towarzystwo Literackie im. A. Mickiewicza
 • Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego

2011


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Tytuł w twórczości Bolesława Leśmiana
  [w:] Roczniki Humanistyczne
 • Jan Żabczyc ‒ poeta nieznany? Szkic o życiu i twórczości wczesnobarokowego pisarza dworskiego
  [w:] Facta Simonidis. Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Zamościu

Rozdział w książce

 • Historia domowa klasztoru imbramowskiego ‒ kształt stylistyczno-językowy tekstu

Sekretarz redakcji czasopisma naukowego

 • Sekretarz redakcji
  [w:] Roczniki Humanistyczne

Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym

 • Towarzystwo Naukowe KUL

Inne działania w zakresie popularyzacji nauki

 • Konsultacja językoznawcza książki

2010


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Strofika w XVII-wiecznym zbiorze kolęd „Symfonije anielskie” Jana Żabczyca
  [w:] Facta Simonidis. Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Zamościu
 • Czas sakralny i czas świecki w „Sielankach” Szymona Szymonowica
  [w:] Roczniki Humanistyczne

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Czas linearny i czas cykliczny w "Sielankach" Szymona Szymonowica

Inne działania w zakresie popularyzacji nauki

 • Autorstwo 8 tekstów na I, II, III, IV Zamojskie Dyktando

2009


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Rym w XVII-wiecznych kolędach Jana Żabczyca
  [w:] Roczniki Humanistyczne

2008

 • Stylizacja ludowa w XVII-wiecznych pastorałkach Jana Żabczyca (na materiale „Symfonij anielskich”)
  [w:] Facta Simonidis. Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Zamościu

 • Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

  • Językowa realizacja kategorii przestrzeni w „Sielankach” Szymona Szymonowica

  2007

 • Językowa realizacja kategorii czasu w „Symfonijach anielskich” Jana Żabczyca

 • Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie

  • Kilka uwag o kształcie językowo-stylistycznym neologizmów w twórczości Bolesława Leśmiana
   [w:] „Zamojski Kwartalnik Kulturalny” nr 4

  2004


  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

  • Bohaterowie sceny bożonarodzeniowej na przykładzie „Symfonij anielskich” Jana Żabczyca

  2003

 • Przestrzeń w „Symfonijach anielskich” Jana Żabczyca

 • 2000

 • Humor w „Kronikach” Bolesława Prusa