Marzena Górecka

prof. dr hab. Marzena Górecka

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Literaturoznawstwa
Katedra Literatury i Kultury Niemieckojęzycznej

Stanowisko: Profesor

 

 

 

I. Życiorys naukowy / Kurzvita


Studia humanistyczne w zakresie filologii germańskiej, italianistyki oraz historii kościoła na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytecie w Zurychu (Szwajcaria) oraz Uniwersytecie w Perugii (Włochy).

7 lipca 1995 r. tytuł Licentiata Philosophiae na podstawie pracy magisterskiej Narrative Theologie im Werk „Das fließende Licht der Gottheit" von Mechthild von Magdeburg.

Doktorat w zakresie niemieckiej literatury średniowiecza, 6 maja 1999 r., na podstawie pracy Das Bild Mariens in der Deutschen Mystik des Mittelalters (Bern: Lang 1999), promotor prof. dr hab. Paul Michel, recenzent prof. dr hab. dr h. c. Alois M. Haas.

Od 1 września 1999 r. pracownik naukowy na stanowisku adiunkta w Instytucie Filologii Germańskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 

Rozprawa habilitacyjna nt. Tendenzen der Innerlichkeit in der Deutschschweizer Literatur der Zwischenkriegszeit. Studien zu Meinrad Inglin und Albin Zollinger (Lublin: Wydawnictwo KUL 2006).

Dwukrotne prowadzenie zajęć dydaktycznych (8 h) w ramach wymiany naukowej Socrates-Erasmus na Uniwersytecie we Fryburgu (Szwajcaria), 25 styczeń - 5 luty 2003 r. oraz 31 maj - 5 czerwiec 2004 r.

Grant wewnętrzny KUL w 2004 r. na badania własne w celu edycji korespondencji szwajcarskiego pisarza Meinrada Inglina.

 

W okresie od 1 października 2004 r. do 30 grudnia 2006 r. koordynator międzynarodowego interdyscyplinarnego projektu Language Bridges (LABS) –Multilingual and multicultural character of borderline areas - Wielojęzyczność i wielokulturowość w europejskich regionach przygranicznych, zrealizowanego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III C, współfinansowanego ze środków EFRR

II. Główne obszary badawcze  / Forschungsbereiche


- niemiecka mistyka średniowiecza, baroku i pietyzmu
/ dt. Mystik des Mittelalters, des Barock und des Pietismus

- niemieckojęzyczna literatura szwajcarska XX w.,
/ Deutschschweizer Literatur des 20. Jh.s

- sztuka przekładu literackiego / Kunst des literarischen Übersetzens


Perspektywy badawcze / Arbeitsvorhaben

Literacka antropologia niemieckojęzycznego postmodernizmu szwajcarskiego

Literarische Anthropologie der Deutschschweizer Postmoderne 

Tłumaczenie literatury średniowiecza, humanizmu, baroku

Übersetzung aus der älteren deutschen Sprachstufe

III. Członkowstwo w Towarzystwach Naukowych
/ Mitgliedschaft bei wissenschaftlichen Gesellschaften


-  Gesellschaft für die Erforschung der Deutschschweizer Literatur (http://www.gedl.ch/) z siedzibą w Bernie

- Mediävistenverband z siedzibą w Kolonii
 
- Stowarzyszenie Germanistów Polskich (Verband Polnischer Germanisten) z siedzibą w Warszawie

- Internationale Vereinigung für Germanistik (Association Internationale des Germanistes) z siedzibą w Paryżu

- Towarzystwo Naukowe KUL z siedzibą w Lublinie
 
- Deutscher Germanistenverband z siedzibą w Marburgu

- Towarzystwo Polsko-Szwajcarskie z siedzibą w Warszawie

 

- Verein Deutsche Sprache z siedzibą w Bremen

 

IV. Najważniejsze publikacje
 
Książki
autorskie oraz redakcje


1. Das Bild Mariens in der Deutschen Mystik des Mittelalters (Deutsche Literatur von den Anfängen bis 1700, hg. von Alois M. Haas, Bd. 29), Bern-Frankfurt a. M.-New York-Wien: Peter Lang 1999.

2. Meinrad Inglin. Erinnerungen an die Internierten Polen in der Schweiz. Fribourg: Archivum Helveto-Polonicum 2002.

3. Heinrich Federer. Auf den Spuren des Franz von Assisi. Geschichten - Legenden - Essays, mit zwölf, teilfarbigen Abbildungen von Giuseppe Haas-Triverio, red. Marzena Górecka i Agnes Aregger, Fribourg 2004. 

4. Tendenzen der Innerlichkeit in der Deutschschweizer Literatur der Zwischenkriegszeit. Studien zu Meinrad Inglin und Albin Zollinger, Lublin: Wydawnictwo KUL 2006. 

 

5. "Alles in mir heisst: Du!" Meinrad und Bettina Inglin. Der Briefwechsel, ausgewählt, kommentiert und herausgegeben von Marzena Górecka, Zürich: Ammann 2009.

 

6. Roczniki Humanistyczne, z. 5: Neofilologia - Annales de Lettres et Sciences Humaines - Annals of Arts. Tom LVIII 2010, Lublin TN KUL 2010.

 

7. Roczniki Humanistyczne, z. 5: Neofilologia - Annales de Lettres et Sciences Humaines - Annals of Arts. Tom LIX 2011, Lublin TN KUL 2011.

 

8. Joseph Ratzinger. Teologia liturgii. Sakramentalne podstawy życia chrześcijańskiego. Tom XI Opera Omnia Josepha Ratzingera w języku polskim. Przekład Wiesław Szymona, red. Marzena Górecka i Krzysztof Góźdź, Lublin Wydawnictwo KUL 2012 (ss. 694).

 

9. Joseph Ratzinger. Głosiciele Słowa i słudzy Waszej radości. Teologia i duchowość sakramentu święceń. Tom XII Opera Omnia Josepha Ratzingera w języku polskim. Przekład Marzena Górecka i Monika Rodkiewicz; współpraca Joachim Kobienia i Dominik Petruk, red. Marzena Górecka i Krzysztof Góźdź, Lublin Wydawnictwo KUL 2012 (ss. 823).

 

10. Joseph Ratzinger. Kościół - znak wśród narodów. Pisma eklezjologiczne i ekumeniczne. Tomy VIII/1 i VIII/2 Opera Omnia J. Ratzingera w języku polskim. Przekład Wiesław Szymona OP, red. M. Górecka i K. Góźdź, Lublin Wydawnictwo KUL 2013 (ss. 1410).

 

11. Joseph Ratzinger. Lud i dom Boży w nauce św. Augustyna o Kościele. Rozprawa doktorska oraz inne opracowania nauki Augustyna i teologii ojców Kościoła. Tom I Opera Omnia J. Ratzingera w języku polskim. Przekład Wiesław Szymona OP, red. M. Górecka i K. Góźdź, Lublin Wydawnictwo KUL 2014 (ss. 745).

 

12. Joseph Ratzinger. Rozumienie Objawienia i teologii historii według Bonawentury. Rozprawa habilitacyjna i studia nad Bonawenturą. Tom II Opera Omnia J. Ratzingera w języku polskim. Przekład Jarosław Merecki SDS, red. M. Górecka i K. Góźdź, Lublin Wydawnictwo KUL 2014 (ss. 833).

 

13. Joseph Ratzinger. Zmartwychwstanie i życie wieczne. Studia o eschatologii i teologii nadziei. Tom X Opera Omnia J. Ratzingera w języku polskim. Przekład Joachim Kobienia, red. M. Górecka i K. Góźdź, Lublin Wydawnictwo KUL 2014 (ss. 728).

 

14. Joseph Ratzinger. Jezus z Nazaretu. Studia o chrystologii. Tom VI/1 Opera Omnia J. Ratzingera w języku polskim. Przekład Marzena Górecka i Wiesław Szymona OP, red. M. Górecka i K. Góźdź, Lublin Wydawnictwo KUL 2015 (ss. 583).

 

15. Joseph Ratzinger. Jezus z Nazaretu. Studia o chrystologii. Tom VI/2 Opera Omnia J. Ratzingera w języku polskim. Przekład Wiesław Szymona OP, red. M. Górecka i K. Góźdź, Lublin Wydawnictwo KUL 2015 (ss. 582).

 

16. Joseph Ratzinger. O nauczaniu II Soboru Watykańskiego. Formułowanie - Przekaz - Interpretacja. Tom VII/1 Opera Omnia J. Ratzingera w języku polskim. Przekład Wiesław Szymona OP, red. M. Górecka i K. Góźdź, Lublin Wydawnictwo KUL 2016 (ss. 563).

 

17. Joseph Ratzinger. O nauczaniu II Soboru Watykańskiego. Formułowanie - Przekaz - interpretacja. Tom VII/2 Opera Omnia J. Ratzingera w języku polskim. Przekład Ewa Grzesiuk, red. M. Górecka i K. Góźdź, Lublin Wydawnictwo KUL 2016 (ss. 554).

 

18. Wprowadzenie do chrześcijaństwa. Wyznanie - chrzest - naśladowanie. Tom IV serii Opera Omnia Josepha Ratzingera w jęz. polskim. Przekład Marzena Górecka i Robert Biel, red. M. Górecka i K. Góźdź, Lublin Wydawnictwo Lublin 2017 (ss. 889). 

 

19. Joseph Ratzinger. W rozmowie z czasem. Tom XIII/1 Opera Omnia J. Ratzingera w języku polskim. Red. M. Górecka i K. Góźdź, Lublin Wydawnictwo KUL 2017 (ss. 415).

 

20. Joseph Ratzinger. W rozmowie z czasem. Tom XIII/2 Opera Omnia Josepha Ratzingera w języku polskim. Red. M. Górecka i K. Góźdź, Lublin Wydawnictwo KUL 2017 (ss. 479).

 

21. Joseph Ratzinger. Wiara w Piśmie i Tradycji. Tom IX/1 Opera Omnia Josepha Ratzingera w języku polskim. Red. M. Górecka i K. Góźdź, Lublin Wydawnictwo KUL 2018 (ss. 643). 

 

22. Joseph Ratzinger. Wiara w Piśmie i Tradycji. Tom IX/2 Opera Omnia Josepha Ratzingera w języku polskim. Red. M. Górecka i K. Góźdź, Lublin Wydawnictwo KUL 2018 (ss. 409).


Artykuły / Aufsätze und Buchbeiträge

„Maria - das Genialste". Die Marienidee Meinrad Inglins im Roman "Die Welt in Ingoldau", w: Colloquia Germanica. Internationale Zeitschrift für Germanistik 4 (2000), s. 333-349.

„Omo, tu se‘ engannato" - la poesia mistica di Jacopone da Todi, w: Kwartalnik Neofilologiczny 4 (2000), s. 477-488.

Pietistische Vision der Europa-Harmoney, w: Eurovisionen III. Europavorstellungen im kulturhistorischen Schrifttum der frühen Neuzeit 16.-18. Jahrhundert, red. Jan Papiór, Poznań 2001, s. 105-127.

Die mystische Perspektive in der Deutschschweizer Literatur der Zwischenkriegszeit, w: Kwartalnik Neofilologiczny 49 (Warszawa 2002), s. 165-178.

Das Rosenkranz-Thema in der deutschsprachigen Literatur des 20. Jahrhunderts, w: Der Rosenkranz. Andacht, Geschichte, Kunst, red. Urs-Beat Frei und Fredy Bühler, Bern 2003, s. 217-231.

Imago morza jako pendant alpejskiego mitu w dziele literackim Albina Zollingera, w: Ta Szwajcaria to nie Szwajcaria. Studia nad kulturową tożsamością narodu - Die Schweiz ist nicht die Schweiz. Studien zur kulturellen Identität einer Nation, red. Marek Hołub, Dariusz Komorowski i Ulrich Stadler, Wrocław 2004, s. 47-63.

 Lüge und Wahrheit der Geistigen Landesverteidigung. Albin Zollingers Sicht als Journalist und Autor des Romans Pfannenstiel. Die Geschichte eines Bildhauers (1940), w: Lügen und ihre Widersacher. Literarische und sprachliche Formen des doppelbödigen Sinns, red. Janusz Golec i Hartmut Eggert, Würzburg 2004, s. 193-205.

 Helwecja "Mama" i "Pani matka". Ambiwalentny stosunek Henryka Federera do swojej geopolitycznej ojczyzny, w: Raj czy więzienie. Praca zbiorowa pod red. Barbary Rowińskiej-Januszewskiej, Poznań 2004, s. 357-369.

Średniowieczna mistyka kobiet jako osobliwy fenomen kulturowy Europy, w: Roczniki Humanistyczne, tom LIII, zeszyt 4, 2005, s. 227-240.

Pietistische Reformation als Ausdruck des neuen weltlichen Einheitsbewusstseins, w: Interdisziplinäre Pietismusforschungen. Beiträge zum Ersten Internationalen Kongress für Pietismusforschung 2001, red. Udo Sträter, Halle (Saale) 2005, s. 759-769.

 

Koło Naukowe Germanistów KUL: Dzieje, działalnośc aktualna, zadania perspektywiczne, w: Przegląd Uniwersytecki 1-2 (2005), s. 17-19.

Mystik als Grenzüberschreitendes Phänomen - exemplarisch dargestellt an der Deutschen Mystik des Mittelalters, w: Grenze und Grenzüberschreitung im Mittelalter, red. Ulrich Knefelkamp i Kristian Bosselmann-Cyran, Berlin 2007, s. 428-438.

Prologomena zu einer Wort- und Begriffsgeschichte der Innerlichkeit, w: Kultura - Literatura - Język. Kultur - Literatur - Sprache. Prace ofiarowane profesorowi Lechowi Kolago w 65. rocznicę urodzin, red. Katarzyna Grzywka, Joanna Godlewicz, Warszawa 2007, s. 303-214.

 

 Insights into the Linguistic Situation of the Lublin Region, w: Aspects of Multilingualism in European Border Regions, red. Andrea Abel, Mathias Stuflesser, Leonhard Voltmer, Bozen: Eurac Research 2007, s. 155-196.

 

Koncepcje miłosne w niemieckiej literaturze wysokiego średniowiecza, w: Nicht nur ein Grund für Dankbarkeit. Festschrift für Jerzy Jeszke, Lublin 2008, s. 120-132.

 

Ulrich Bräkers realistisch-idyllisches Alpenbild in seiner Autobiographie Lebensgeschichte und natürliche Ebenteuer des armen Mannes im Tockenburg, w: Studia Niemcoznawcze - Studien zur Deutscvhkunde 39 (2008), s. 211-222.

 

Die Zivilisationskritik im autobiographischen und literarischen Werk Meinrad Inglins, w: Roczniki Humanistyczne KUL 106 (2008), z. 5, s. 163-172.

 

Sprawozdanie z konferencji "Die Schweiz verkaufen. Wechselverhältnisse zwischen Literatur und Tourismus seit 1800" (Bern, 18-19 stycznia 2008), w: Roczniki Humanistyczne KUL 106 (2008), z. 5, s. 251-254.

 

Ältere deutsche Literatur in polnischer Übersetzung – Lücken, Schwierigkeiten, Aussichten / Średniowieczna literatura niemiecka w polskim przekładzie - braki, problemy, prognozy, w: Translatorik in Forschung und Lehre der Germanistik. Beiträge der Jahrestagung und internationalen Konferenz des Verbandes Polnischer Germanisten (9.-10. Mai) 2008, red. Franciszek Grucza, Hans-Jörg Schwenk, Magdalena Olpińska, Warszawa 2008, s. 196-210.

 

 

Der postmoderne Managertyp aus literarischer Perspektive, exemplifiziert an Urs Widmers Theaterstück Top Dogs (1997), w: Philologische Ostsee-Studien, hrsg. von Anna Mrożewska, Koszalin 2009, s. 241-255.

 

Poetische Transponierung der Heilsgeschichte in der deutschen Bibelepik des Frühmittelalters, w: Der Heiligen Schrift auf der Spur. Beiträge zur biblischen Intertextualität in der Literatur, hg. von Maria Kłańska, Jadwiga Kita-Huber und Paweł Zarychta, Dresden/Wrocław 2009, S. 135-145.

 

 "Du guoter tôt!" Die Todeskultur in der deutschen Literatur des Mittelalters - "O happy Death!" The culture of death in medieval German literature, w: In Persona Christi. Księga na 80-lecie Księdza Profesora Czesława S. Bartnika, t. 2, red. Krzysztof Góźdź, Lublin Wydawnictwo KUL 2009, s. 291-301.

Biblia Lutra. Biblia w literaturze niemieckojęzycznej, w: Studia Nauk Teologicznych PAN. Biblia w kontekście kultur, t. 4 (2009), red. Marian Rusecki, s. 135-147.

 

Der erotische Diskurs in der höfischen Literatur des deutschen Hochmittelalters, w: Diskurse als Mittel und Gegenstände der Germanistik. Materialien der Jahrestagung und internationalen wissenschaftlichen Konferen des Verbandes Polnischer Germanisten, abgehalten an der Warmia und Mazury Universität 8.-10. Mai 2009, Olsztyn, red. Franciszek Grucza, Grzegorz Pawłowski, Reinhold Utri, Warszawa 2009, s. 138-150. 

 

 "Die Einbetonierung der Bergnatur" versus "das große Ur". Die Kritik der Technokratisierung im Werk Meinrad Inglins, w: Die Schweiz verkaufen. Wechselverhältnisse zwischen Tourismus, Literatur und Künsten seit 1800, red. Rémy Charbon, Corinna Jäger-Trees, Dominik Müller, Zurych 2010, s. 137-149.

 

 „Die himmelschauenden Alpen…” – Der mystische Alpendiskurs in der helvetischen Literatur der Neuzeit, w: Zeszyty Naukowe KUL 53 (2010), nr 4 (212).

 

Indywidualizacja podmiotu mistycznego w Cherubinowym Wędrowcu Angelusa Silesiusa, w: Roczniki Humanistyczne, t. LVIII, z. 5 (2010), s. 107-121. 

 

Die Lichtmetaphorik im Fliesenden Licht der Gottheit Mechthilds von Magdeburg, in: Farbe im Mittelalter. Materialität - Medialität - Semantik, hrsg. von Ingrid Bennewitz, Andrea Schindler, Bd. 2., Berlin 2011, S. 781-791.

 

Die Profanisierung der Heilsgeschichte in der frühmittelalterlichen geistlichen Literatur am Beispiel der Wiener Genesis, w: Roczniki Humanistyczne LIX (2011), s. 79-90.

 

"Vertikale Dimension der Kultur": Polnische Lyrik der Gegenwart, w: Kultura - Literatura - Język. Pogranicza komparatystyki. Prace ofiarowane Profesorowi Lechowi Kolago w 70. rocznicę urodzin / Kultur - Literatur - Sprache. Gebiete der Komparatistik. Festschrift für Herrn Professor Lech Kolago zum 70. Geburtstag, red. Katarzyna Grzywka, 2 tomy, Warszawa 2012, t. 1, s. 895-907.

 

Teologia liturgii Josepha Ratzingera z perspektywy filologicznej, w: Przegląd uniwersytecki 2 (2012), s. 7-9.

 

Teologia liturgii Josepha Ratzingera z perspektywy filologicznej, w: Zeszyty Naukowe KUL 55 (2012), nr 1 (217), s. 259-270.

 

 Die Anfänge der Literaturkritik im deutschen Mittelalter, w: Orbis Linquarum XXVIII, red. E. Białek, M. Czarnecka, U. Kawalce, E. Tomiczek, Dresden Neisse Verlag 2013, s. 377-387. 

 

 Meinrad Inglin als Schriftsteller zwischen Aussenseitertum und Konformismus, w: Neue Studein zu Meinrad Inglin, red. Christian von Zimmermann und Daniel Annen, Zurich Chronos Verlag 2013, s. 37-51.

 

Gegenwart und Zukunft der alteren deutschen Literatur in der polnischen Germanistik, w: Zeitschrift des Verbandes Polnischer Germanisten (ZVPG), S. 281-292: http://www.ejournals.eu/ZVPG/2015/Zeszyt-4(2015)/art/5002/

 

Kondycja duchowa współczesnego świata w Opera Omnia Josepha Ratzingera, w: Spotkania z kulturą duchową. Studia interdyscyplinarne, pod red. T. Żurawlewa i A. Jachimowicz, wydanie specjalne Orbis Linguarum, t. 114, Wrocław 2016, s. 83-97.

 

Transfer kulturowy w niemieckiej literaturze wczesnego średniowiecza, w: Karły na ramionach olbrzymów? Kultura niemieckiego obszaru językowego w dialogu z tradycją, t. 2, red. J. Godlewicz-Adamiec, P. Kociumbas, E. Michta, Warszawa 2016, s. 15-27.

 

Mistyczki z Helfty - ich dzieło i wpływ na europejską kulturę duchową, w: Od mistyczki do komediantki. Kobiety Europy epok dawnych - źródła i perspektywy. Warszawa 2016, s. 93-103.

 

Struktura, metoda i treści Nowej Ewangelizacji w świetle Opera Omnia Josepha Ratzingera, w: Nowa Ewangelizacja: Jezyk - teologia - kultura (Teolingwistyka 13), red. M. Nowak i W. Przyczyna, Tarnów 2017, s. 63-76. 

 

 


Przekłady

  Hugo Loetscher. Noe - Powieść o koniunkturze. Przekład Marzena Górecka i Maria Przybylska, Kraków: Solura 2004.

  Pfarrkirche St. Michael. Zusammenfassung, w: Jadwiga Kuczyńska, Kościół farny św. Michała w Lublinie, Lublin 2004, s. 231-234.

  Krzysztof Góźdź, Der Mensch „des Ringens um den Glauben" (przekład z jęz. polskiego na jęz. niemiecki) w: Gerhard Ludwig Müller. Doktor Honoris Causa KUL, red. Dział Współpracy z Zagranicą, Lublin 2004, s. 43-59.

 
Czesław S. Bartnik, Ökumenische Apologetik?, przekład z jęz. polskiego na jęz. niemiecki, w: Czesław S. Bartnik, Istota chrześcijaństwa, Lublin 2004, s. 161-170.

  Jadwiga Kuczyńska, Das unbemerkte Meisterstück des schlesischen Künstlers Jodok, przekład z jęz. polskiego na jęz. niemiecki, w: Jadwiga Kuczyńska, Niedostrzeżone arcydzieło mistrza śląskiego Jodoka, w: Roczniki Humanistyczne, tom LIII, zeszyt 4 - 2005, s. 162-163.

Jürgen Moltmann, Der Gott der Hoffnung (przekład z jęz. niemieckiego na jęz. polski), w: Jürgen Moltmann, Bóg nadziei, red. Krzysztof Gózdź, Lublin 2006, s. 57-78.


 Dietrich Steinbeck, Jak istnieje teatr? w: Ethos 77/78 (2007), s. 47-64, konsultacja filologiczna przekładu.  
 
Martin Luter. Sendbrief vom Dolmetschen - Okólnik o tłumaczniu (1530). Przekład Agnieszka Hnidiuk i Ewa Wantuch, w: Roczniki Humanistyczne LIX (2011), s. 209-224; konsultacja filologiczna przekładu
 
Hasła encyklopedyczne / Lexikonartikel

Merseburger Zaubersprüche, w: Encyklopedia Katolicka, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2006, Tom 11.

 

Nibelungenlied” (Pieśń o Nibelungach), w: Encyklopedia Katolicka, t. XIII Modlitwa-Notyfikacja, Lublin: TNK 2009, s. 982-983.

 

V. Wypromowane prace doktorskie:

 

Beata Domagała: Deutsche Barockmystik als grenzuberschreitendes Phanomen / Mistyka niemieckiego baroku jako fenomen ponad podziałami (nagroda Konsula Luxemburga)

 

Małgorzata Rzymkowska: Anthropologische und kosmische Neuwerdung im Prosawerk von Silja Walter / Odnowa antropologiczna i kosmiczna w prozie Silji Walter

 

Katarzyna Socha: (Literarisches) Wahrnehmungskonstrukt 'Mittelalter' im deutschen historischen Roman der 2010-er Jahre / Średniowiecze jako (literacki) konstrukt percepcyjny w niemieckiej powieści historycznej po roku 2010

 

Marta Szałajko: Strategeme der 'Weiberlist' in den deutschen Maren des Spatmittelalters / Strategie przebiegłości kobiecej w niemieckich opowiadaniach rubasznych epoki późnego średniowiecza

 

Amelia Szuba-Wenek: Das Autor-Leser-Verhaltnis in Peter Bichsels Kurzprosa und Publizistik / Relacja autor-czytelnik w prozie i publicystyce Petera Bischsela 

 

V. Udział w konferencjach / Teilnahme an Konferenzen

W Polsce

1. Międzynarodowa Konferencja z cyklu Eurovisionen der frühen Neuzeit 16.-18. Jahrhundert, Poznań, 5-7 czerwiec 2000 r., referat nt. Mystisch-pietistische Vision der Europa-Harmoney

2. Konferencja z cyklu Język trzeciego tysiąclecia, Kraków 28 luty - 2 marzec 2002 r., referat nt. Język przekładu lirycznego na przykładzie poezji Cécile Lauber

3. Konferencja Lügen und ihre Widersacher. Literarische und sprachliche Formen des doppelbödigen Sinns; Nasutów 21 - 24 wrzesień 2003 r., referat nt.: Lüge und Wahrheit der Geistigen Landesverteidigung. Albin Zollinger Sicht als Journalist und Autor des Romans Pfannenstiel. Die Geschichte eines Bildhauers

 

4. Wykład nt. Współczesna literatura szwajcarska z okazji 50. Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie, na których Szwajcaria była gościem honorowym, Ambasada Szwajcarii w Warszawie, 23 marzec 2004 r.

 

5. Międzynarodowa konferencja naukowa Stowarzyszenia Germanistów Polskich-Internationale wissenschaftliche Tagung des Verbandes Polnischer Germanisten "Germanistische Wahrnehmung der Multimedialität und Multikulturalität, Opole 11-13 maj 2007

 

6. Pierwszy Tydzień Szwajcarski na Uniwersytecie Warszawskim, 12-16 maj 2007, referat nt.: Mit alpejskiej idylli w literaturze szwajcarskiej XVIII wieku

  

7. Międzynarodowa konferencja naukowa Stowarzyszenia Germanistów Polskich-Internationale wissenschaftliche Tagung des Verbandes Polnischer Germanisten, nt. „Translatorik in Forschung und Lehre der Germanistik“ 9-10 maj 2008, Uniwersytet Łódzki, referat nt.: Ältere deutsche Literatur in polnischer Übersetzung – Lücken, Schwierigkeiten, Aussichten (Średniowieczna literatura niemiecka w polskim przekładzie - braki, problemy, prognozy
 
 

8. Konferencja Bałtyckie Spotkania Neofilologiczne (Instytut Neofilologii i Komunikacji Społecznej Politechniki Koszalińskiej), Osieki, 29 maj - 1 czerwiec 2008, referat nt. "Der postmoderne Menagertyp aus literarischer Sicht, exemplifiziert an Urs Widmers Top Dogs"

 

9. Międzynarodowa Konferencja Bibel und Literatur (Instytut Germanistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego), Kraków 21-25 września 2008r., referat nt.: "Poetische Transponierung der Heilsgeschichte in der deutschen Bibleepik des frühen Mittelalters"

 

10. Międzynarodowa Konferencja - IVG-Tagung Vielheit und Einheit der Germanistik weltweit, 30 lipiec - 7 sierpień 2010, Uniwersytet Warszawski, referat: Die Profanisierung der Heilsgeschichte in den religiösen Texten des 11. und 12. Jahrhunderts

 

11. Międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja Migration: Gelegenheit für ein neues kreatives Miteinander? Soziologische, theologische und literarische Perspektiven zu einem weltweiten Phänomen, Lublin KUL, 25 kwiecień 2012; zorganizowanie konferencji

 

12. Prezentacja 11. tomu Opera Omnia Josepha Ratzingera pt. Teologia liturgii. Sakramentalne podstawy życia chrześcijańskiego, przekł. o. dr. W. Szymona, red. K. Góżdż, M. Górecka; Lublin KUL, 20 lutego 2012; referat nt. "Teologia liturgii z perspektywy filologicznej"

 

13. Międzynarodowa konferencja naukowa Stowarzyszenia Germanistów Polskich: Gegenwart und Zukunft der Auslandsgermanistik, Uniwersytet Rzeszowski 9 -11 maja 2014, referat nt.: Gegenwart und Zukunft der  alteren deutschen Literatur in der polnischen Germanistik.

 

14. Międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja naukowa "Karły na ramionach olbrzymów?" Kultura niemieckiego obszaru językowego z tradycją", Uniwersytet Warszawski 24-25 maja 2014; referat nt.: Transfer kulturowy w niemieckiej literaturze wczesnego średniowiecza

 

15. Międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja naukowa "Szanse i wyzwania współczesnych badań nad Szwajcarią", Uniwersytet Warszawski 25 maja 2014, referat: Literatura szwajcarska a religia - przyczynek do projektu międzynarodowych interdyscyplinarnych badań naukowych 

 

16. Interdyscyplinarna ogólnopolska konferencja "Język nowej ewangelizacji", Akademia Supraska, 24-26 września 2015, referat: Język nowej ewangelizacji według Benedykta XVI

 

17. Międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja naukowa "Philosophie und Religion versus Literatur und Kunst", Uniwersytet Gdański, 9-10 października 2015, referat: Silja Walters poetische Spiritualitat

 

18. Promocja Opera Omnia Josepha Ratzingera, t. 6/1 i 6/2 "Jezus z Nazaretu. Studia o chrystologii", Lublin 23 listopada 2015, referat: "Jak (nie)przekładać Opera Omnia Josepha Ratzingera?"

 

19. Zorganizowanie konferencji naukowej Doktorantów KUL nt. "Dyskurs moralny w kulturze europejskiej", 21 kwietnia 2016

 


Za granicą


20. Text und Bild / Le texte et l´image. Troisièeme cycle romand: littérature allemande moderne, Chateau d´Oeu (Szwajcaria) 23-26 maj 2001 r., referat nt. Die Symbolik der Berge und des Meeres in der Deutschschweizer Literatur der Zwanziger und Dreißiger Jahre

21. Międzynarodowy Kongres Badań nad Pietyzmem; Halle a. D. Saale (Niemcy) 28 sierpień - 1 wrzesień 2001 r., referat nt. The pietistic Vision of a harmonious world - Pietistische Vision der Weltharmonie

22. Nachwuchstagung für Pietismusforscherinnen und -forscher (Sympozjum Młodej Kadry Naukowej Badań Nad Pietyzmem), Spiez (Szwajcaria) 17-20 marca 2002 r., referat nt. "Die Auffassung und Bedeutung der Mutter Christi im Pietismus. Mystische Verinnerlichung und spiritualistische Vergeistigung Marias im literarischen Werk Gottfried Arnolds"

23. Konferencja Rosenkranz - Kunst der Andacht, Luzern (Szwajcaria) 18 - 20 wrzesień 2002 r., referat nt. "Das Rosenkranz-Thema in der deutschsprachigen Literatur des 20. Jahrhunderts"

24. Konferencja Literarische Poliphonien in der Schweiz. Die europäische Dimension kultureller Austausch- und Transferprozesse, Ascona (Szwajcaria) 11-16 maj 2003 r.

25. Martin-Luther-Universität Wittenbenberg-Halle (Niemcy), 26 sierpień 2003 r., wykład: "Die Verinnerlichung Marias in der pietistischen Erfahrungstheologie: J. Spener, H. Francke, G. Arnold"

26. Konferencja Literatura szwajcarska 1918-1933 (Schweizer Literatur 1918-1933), Bern (Szwajcaria) 13 wrzesień 2003 r.

27. Universität Lausanne (Szwajcaria), 27 styczeń 2004 r., wykład: "Ulrich Bräkers idyllisch-realistischer Alpendiskurs in seiner Autobiographie Lebensgeschichte und natürliche Ebenteuer des armen Mannes im Tockenburg"

28. Forum tematyczne nt. Multilingualizm w regionach przygranicznych - trendy - potrzeby - najlepsze praktyki, 27-28 listopad 2004 r., European Academy of Bolzano (Włochy), referat nt. "Der Wandel der polnisch-ukrainischen Beziehungen und seine Folgen für die Mehrsprachigkeit in der Lubliner Region" (http://www.eurac.edu)

29. Symposium des Mediävistenverbandes „Grenze und Grenzüberschreitungen im Mittelalter", Frankfurt an der Oder (Niemcy) 14-17 marzec 2005 r., referat nt. Mystik als grenzüberschreitendes Phänomen - exemplarisch dargestellt an der Deutschen Mystik des Mittelalters

30. Trzecia Międzynarodowa Konferencja Stowarzyszenia Badań nad Literaturą Szwajcarską oraz Szwajcarskiego Archiwum Literackiego nt. „Die Schweiz verkaufen. Wechselverhältnisse zwischen Literatur und Tourismus seit 1800", Bern 18-19 styczeń 2008, referat: Die Zivilisationskritik im autobiografischen und literarischen Werk Meinrad Inglins

 

31. Buchvernissage zum "Briefwechsel zwischen Meinrad und Bettina Inglin 'Alles in mir heisst: Du!'", 6 listopad 2009, Kantonsbibliothek Schwyz

 

32. Literaturfestival "Erzählzeit ohne Grenzen", 18-14 marca 2010, Singen - Schaffhausen, referat: "Die Bedeutung des 'Briefwechsels von Meinrad und Bettina Inglin' für die helvetische Literaturforschung

 

33. Międzynarodowa konferencja Sprache und Kultur im Spiegel der Rezension, 30 wrzesień - 1 pazdziernik 2010, Vaasa (Finlandia), referat: Die Anfänge der Literaturkritik im deutschen Mittelalter

 

34. Międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja Brücken bauen in Europa - Literatur, Werte und europäische Identität.Internationale Konferenz der Konrad-Adenauer-Stiftung für Wissenschaftler, Politiker, Schriftsteller, Journalisten und Studenten, Talin 17 -19 maj 2011, referat nt.: Europabilder in der Gegenwartsliteratur. „Das Herz Europas liegt in der Provinz“ – Das Mitteleuropa-Bild im Prosawerk von Andrzej Stasiuk

 

35. Międzynarodowa konferencja: Ingin-Tagung zum 40. Todestag des Dichters; Schwyz 29 wrzesień – 1 październik 2011; referat: „Meinrad Inglin als Schriftsteller zwischen Außenseitertum und Konformismus“

 

36. IV. Fachtagung der Konrad Adenauer Stiftung für europäische Germanisten: Was eint uns? Integration – Identität – Migration: Deutsche Sprache und Literatur im interkulturellen Europa, Berlin, 20 – 22 październik 2011. Moderacja podium dyskusyjnego nt. „Deutsche Sprache und Literatur im interkulturellen und multilingualen Europa. Was eint uns?“

 

37. Dni Kultury w Zugu (Szwajcaria) - odczyt z książki Der Briefwechsel von Meinrad i Bettina Inglin, moderacja Kristin T. Schnider - pisarka, maj 2012

 

38. (Schreibende) Frauen in der männlichen Kulturlandschaft, referat wygłoszony an konferencji "Kobieta - wiedza - nauka - uniwersytety. Europa i świat /  Frau - Wissen - Wissenschaft - Universitäten. Europa und die Welt." Uniwersytet Warszawski 21 -23.10. 2016

 

39. Wykład plenarny: Koncepcje miłosne w niemieckiej epice wysokiego średniowiecza na konferencji pt. "Epos. Od Homera do George'a R.R. Martina. Tradycje, formy i przetworzenia gatunku eposu od starożytności po współczesność". Uniwersytet Warszawski 23-24.02.2017

 

40. Geheimnis und Verborgenes im Mittelalter. 17. Symposion des Mediaevistenverbandes, 19.-22.03.2017, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universitaet Bonn, referat: Maria als das vierte göttliche Geheimnis (?) im Licht der deutschen Frauenmystik des Mittelalters 

 

41. Wykład plenarny: Kulturelle Grundlagen europäischer Werte na konferencji pt. "Europa im Wandel - Literatur, Werte und europäische Identität zorganizowanej przez Konrad-Adenauer-Stiftung, Lwów 6-9.06.2017

 

 

 VI. Udzielone wywiady naukowe

1.  "Die Bücher sind unsere Kinder". Eine polnische Germanistin wird den Briefwechsel zwischen Meinrad Inglin und Bettina Zweifel herausgeben, w: March Höfe Zeitung, 28 czerwiec 2003, s. 11.

2. "Wie Inglin sich der Liebe hingab", w: Neue Luzerner Zeitung, 30 czerwca 2003, s. 26.  

3. Bis hin zum Unübersetzbaren. Die Möglichkeiten und Unmöglichkeiten des literarischen Übersetzens, w: www.eurac.edu/Focus/Translation

4. Passive Sprach-Erinnerungen, w: „Akademia. Das Wissenschaftsmagazin der Europäischen Akademie Bozen", marzec 2005 r., s. 15.

5. Gästeporträts 2002 - 2006. Ein Film von Ursula Jones-Trösch, Zuger Kulturstiftung Landis & Gyr Zug 2006.

 

6. Wywiad dla Radio Vaticana nt. Opera Omnia Josepha Ratzingera w języku polskim, 21 luty 2012; http://www.radiovaticana.org/pol/Articolo.asp?c=565075

 

7. Wywiad dla Radio Vaticana nt. Opera Omnia Josepha Ratzingera w języku polskim, 6 czerwca 2012; http://pl.radiovaticana.va/articolo.asp?c=594755 
 
Wywiad dla Telewizji Lublin
 
Wywiad dla Radio Lublin
 
Wywiad dla Telewizji KUL