Marzena Górecka

prof. dr hab. Marzena Górecka

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Literaturoznawstwa
Katedra Literatury i Kultury Niemieckojęzycznej

Stanowisko: Profesor


2022


Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • Pochodzenie i przeznaczenie: Nauka o stworzeniu - antropologia - mariologia

2021


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Maerchenhafte Elemente und kulturkritische Aspekte in Heinrich Federers Kurzprosatexten "Wie Bruder Klaus lesen lehrt" und "Vater und Sohn im Examen"
  [Elementy bajki i krytyczno-kulturowe aspekty w opowiadaniach Henryka Federera "Jak Brat Klausuczy pisać" i "Ojciec i syn na egzaminie"]

Recenzja książki naukowej

 • "Ich schreibe fur Leser." Das Autor-Leser-Verhaltnis in Peter Bichsels Publizistik
  ["Piszę dla czytelników." Relacja autor - czytelnik w publicystyce Petera Bichsela]

Opinia w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

 • Opinia dotycząca wniosku o nadanie dr hab. Marion Brandt tytułu profesora w dziedzienie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo
 • Opinia dotycząca wniosku o nadanie dr hab. Marii Wojtczak tytułu profesora w dziedzienie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo

2020


Tłumaczenie książki naukowej

 • Joseph Ratzinger: Kazania: Homilie - przemówienia - medytacje

Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • Joseph Ratzinger: Kazania: Homilie – przemówienia – medytacje
 • Joseph Ratzinger: Kazania: Homilie - przemówienia - medytacje
 • Joseph Ratzinger: Kazania: Homilie - przemówienia - medytacje

Recenzja książki naukowej

 • Literatura a polityka

Recenzja w przewodzie habilitacyjnym

 • Recenzja rozprawy habilitacyjnej dr Macieja Jędrzejewskiego pt. "Gesellschaft in Jakob Arjounis Werk" wraz z oceną pozostałego dorobku naukowego

2019


Książka naukowa recenzowana

 • Memoria Dei et hominis. Christliche Gedaechtniskultur der Literatur des deutschen Fruehmittelalters
  [Memoria Dei et hominis. Chrześcijańska kultura pamięci niemieckojęzycznej literatury wczesnego średniowiecza]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Moderne katholische Sozialkritik in Heinrich Federers Publizistik und Prosa
  [Współczesna katolicka krytyka społeczna w publicystyce i prozie Heinricha Federera]
  [w:] Orbis Linguarum

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Innovationen und Kontinuitaten in der deutschsprachigen Literarischen Textkultur des 11. und 12. Jahrhunderts
  [Innowacje i kontynuacje w niemieckojęzycznej literackiej kulturze tekstowej XI i XII wieku]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Tendencje eskapistyczne w niemieckojęzycznej literaturze szwajcarskiej XX wieku

2018


Tłumaczenie rozdziału książki naukowej

 • Treści dogmatyczne w objawieniach Anioła w Fatimie

Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • Faith in Scripture and Tradition: theological science about principles. Vol. 2
 • Wiara w Piśmie i Tradycji : teologiczna nauka o zasadach. Cz. 1
 • Uwolnić wolność. Wiara a polityka w trzecim tysiącleciu
 • W rozmowie z czasem. Cz. 2
 • W rozmowie z czasem. Cz. 3, Wybrane wywiady

Recenzja książki naukowej

 • Das Fremde in Kultur, Literatur und Sprache des 20. und 21. Jahrhunderts
  [Obcość w kulturze, literaturze i języku XX i XXI wieku. ]
 • Literacka manifestacja tożsamości. O twórczości niemieckojęzycznych duchownych katolickich

Recenzja artykułu naukowego

 • Literacka grabież Ołtarza Mariackiego? Arcydzieło Wita Stwosza w prozie niemieckiej okresu II wojny światowej

Recenzja w przewodzie habilitacyjnym

 • Ocena osiągnięcia naukowego dr Ewy Mazurkiewicz w postępowaniu habilitacyjnym
 • Literarisierung der Familie im oesterreichischen Roman der Gegenwart. Kon/Texte - eine kulturwissenschaftliche Betrachtung
  [Literaryzacja rodziny w austriackiej powieści współczesnej. Kon/teksty - rozważania kulturoznawcze]
 • Die translatorischen Biographien von Jan Nepomucen Kamiński, Walenty Chłędowski und Wiktor Baworowski. Zum Leben und Werk von drei Literaturuebersetzern im 19. Jahrhundert
  [Biografie translatoryczne Jana Nepomucena Kamińskiego, Walentego Chłędowskiego i Wiktora Baworskiego. O życiu i twórczości trzech tłumaczy z XIX wieku]
 • Ocena rozprawy habilitacyjnej i całokształtu dorobku naukowego
 • Ocena osiągnięcia naukowego dr Wilhelma Schwedemanna w postępowaniu habilitacyjnym

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Uniwersytet katolicki jako istotne miejsce wiary w świetle Dzieł Zebranych Josepha Ratzingera (IX/1 i IX/2)

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji

 • Prowadzenie prezentacji tomu XIII/1-3 "W rozmowie z czasem" polskiej edycji "Opera Omnia Josepha Ratzingera"

Członkostwo w krajowym zespole eksperckim

 • Zespół interdyscyplinarny do spraw projektów zgłoszonych w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych” przy MNiSW

Nagroda wewnętrzna

 • Nagroda indywidualna I stopnia

2017


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Struktura, metody i treści Nowej Ewangelizacji w świetle "Opera Omnia" Josepha Ratzingera

Redakcja naczelna naukowej serii wydawniczej

 • Wprowadzenie do Chrześcijaństwa. Wyznanie – Chrzest – Naśladowanie

Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • W rozmowie z czasem. Cz. 1
 • Wprowadzenie do chrześcijaństwa. Wyznanie - chrzest - naśladowanie
 • W rozmowie z czasem
 • W rozmowie z czasem. Cz. 2

Recenzja książki naukowej

 • Literatura a malarstwo - między heterogenicznością a autonomicznością
 • Protestantismus im deutsch-polnischen Dialog. Grenzlandaspekte
  [Protestantyzm w dialogu niemiecko-polskim]

Recenzja artykułu naukowego

 • Zur Überfremdungsdebatte in der Kulturzeitschrift „Wissen und Leben“ (1907‒1923)
  [*]
 • Budowla Zbawienia w "Scivias" Hildegardy z Bingen w kontekście średniowiecznych kategorii piękna

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Maria jako czwarta boska tajemnica w świetle sredniowiecznej niemieckiej mistyki oblubieńczej
 • Die Heiligen und Seligen - grosse Frauen des Mittelalters
  [Święci i błogosławieni - wielkie kobiety średniowiecza]
 • Kulturelle Grundlagen europäischer Werte
  [Kulturowe podwaliny wartości europejskich]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Koncepcje miłosne w niemieckiej epice wysokiego średniowiecza

Usługi eksperckie w kraju

 • Koncepcja panstwa w świetle nauczania kardynała Josepha Ratzingera / Benedykta XVI

Członkostwo z wyboru w innej krajowej organizacji naukowej

 • Zarząd Stowarzyszenia Germanistów Polskich

Działalność odczytowa

 • Prezentacja IV tomu Opera Omnia Josepha Ratzingera: Wprowadzenie do chrześcijaństwa. Wiara – chrzest– naśladowanie podczas konferencji: Koncepcja państwa wg Ratzingera

Inne działania w zakresie popularyzacji nauki

 • Wywiad dla Radio Lublin
 • Wywiad dla TVP Lublin
 • Wywiad dla Radio Lublin

2016


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Transfer kulturowy w niemieckiej literaturze wczesnego średniowiecza

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Kondycja duchowa współczesnego świata w "Opera Omnia" Josepha Ratzingera
  [w:] Orbis Linguarum

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Mistyczki z Helfty - ich dzieło i wpływ na europejską kulturę duchową
 • Transfer kulturowy w niemieckiej literaturze wczesnego średniowiecza

Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • O nauczaniu II Soboru Watykańskiego. Formułowanie - Przekaz - Interpretacja / Joseph Ratzinger

Recenzja książki naukowej

 • Gedächtniskonturen. Memorialer und postmemorialer Diskurs in der deutschsprachigen Literatur
  [*]
 • Kerygmat narracyjny. O twórczości literackiej niemieckojęzycznych kapłanów

Recenzja artykułu naukowego

 • "O współczesnym rozkwicie średniowiecza — renesans minionej epoki oraz jego wyraz w XXI-wiecznej niemieckiej kulturze popularnej
 • „[D]ie Erinnerung [ist] das Einzige […], was uns aus dem Paradies der Gegenwart vertreibt.” Zu Aushandlungsprozessen von Vergangenheit in der Gegenwart der dritten Post-Shoah-Generation: Ramona Ambs Die radioaktive Marmelade meiner Grossmutter (2013) und Channah Trzebiner Die Enkelin (2013)
  [*]

Recenzja w przewodzie habilitacyjnym

 • Opinia do postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego na podstawie: dr Monika Tokarzewska, Rettung vor Bodenlosigkeit. Neues Anfangsdenken und kosmologische Metaphern bei Locke, Leibniz, Kant, Fichte, Novalis und Jean Paul, Peter Lang 2015, ss. 315 oraz dorobku naukowego
 • Opinia do postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego, na podstawie: dr Jadwiga Kita-Huber, Jean Paul und das Buch der Bücher. Zur Poetisierung biblischer Metaphern, Texte und Konzepte, Hildesheim, Zürich, New York: Hildesheim 2015, s. 520
 • OP I N I A do postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego, na podstawie: dr Konrad Klimkowski, Towards a Shared Curriculum in Transfer and Interpreter Education Wrocław: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Filologicznej 2015, s. 355oraz dorobku naukowego

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • (Schreibende) Frauen in der männlichen Kulturlandschaft
  [*]
 • Das mittelalterliche Totentanz-Motiv und seine Transformation in der deutschsprachigen Literatur der Gegenwart
  [Średniowieczny motyw tańca śmierci i jego transformacja w niemieckojęzycznej literaturze współczesnej]
 • Silja Walters poetische Spiritualitaet
  [Poetycka duchowość Silji Walter]

Organizacja konferencji

 • Dyskurs moralny w kulturze europejskiej

Nagroda wewnętrzna

 • Nagroda indywidualna I stopnia

2015


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Gegenwart und Zukunft der älteren deutschen Literatur in der polnischen Germanistik
  [Teraźniejszość i przyszłość starszej literatury niemieckiej w polskiej germanistyce]
  [w:] Zeitschrift des Verbandes Polnischer Germanisten

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Literatura szwajcarska a religia - przyczynek do projektu międzynarodowych interdyscyplinarnych badań naukowych

Książka popularyzująca naukę

 • Złote myśli Josepha Ratzingera - Benedykta XVI. Tom 3

Tłumaczenie książki naukowej

 • Jezus z Nazaretu. Studia o chrystologii

Redakcja naczelna naukowej serii wydawniczej

 • Jezus z Nazaretu. Studia o chrystologii

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Struktura i metoda nowej ewangelizacji według Benedykta XVI
 • Struktura i metoda nowej ewangelizacji według Benedykta XVI
 • Mistyczki z Helfty - ich dzieło i wpływ na europejską kulturę duchową

Prezentacja na konferencji

 • Jak (nie)tłumaczyć Josepha Ratzingera
 • Jak (nie)tłumaczyć Josepha Ratzingera

2014


Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • Rozumienie objawienia i teologia historii według Bonawentury : rozprawa habilitacyjna i studia nad Bonawenturą / Joseph Ratzinger

Recenzja książki naukowej

 • Genuss und Qual. Przyjemność i cierpienie

Recenzja w przewodzie doktorskim

 • Różnice kulturowe między Polakami i Niemcami. Analiza porównawcza publikacji zwartych dotyczących etykiety w biznesie w latach 2011-2013

Recenzja w przewodzie habilitacyjnym

 • Ku poetyckiej mistyce. Wczesna twórczość Friedricha Hörderlina wobec Nieuwarunkowanego
 • Odśrodkowe tendencje reformistyczne Kościoła Rzymskokatolickiego krajów języka niemieckiego w XVIII i XIX stuleciu

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Literatura szwajcarska a religia - przyczynek do projektu międzynarodowych interdyscyplinarnych badań naukowych
 • Gegenwart und Zukunft der alteren deutschen Literatur in der polnischen Germanistik
  [Gegenwart Zukunft der alteren deutschen Literatur in der polnischen Germanistik]
 • Transfer kulturowy w niemieckiej literaturze wczesnego średniowiecza

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Kunszt słowa Josepha Ratzingera

Nagroda krajowa

 • Feniks 2014 - Nagroda Stowarzyszenia Wydawców Katolickich

2013


Książka naukowa nierecenzowana

 • "Alles in mir heisst: Du!" Meinrad und Bettina Inglin
  [Meinrad i Bettina Inglin - korespondencja]

Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • Lud i dom Boży w nauce św. Augustyna o Kościele : rozprawa doktorska oraz inne opracowania nauki Augustyna i teologii ojców Kościoła

Recenzja artykułu naukowego

 • Literatura a religia – Silja Walter jako przedstawicielka współczesnej literatury szwajcarskiej
 • Komponent kulturowy a proces przyswajania języka obcego
 • Dynamika i struktura grupy w klasie językowej

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Ein Schrei nach sozialer gerechtigkeit. Moderne katholische Gesellschaftskritik im literarisch-publizistischen Wekr von Heinrich Federer
  [Moderne katholische Gesellschaftskritik im literarisch-publizistischen Werk von Heinrich Federer ]

Usługi eksperckie za granicą

 • A report on the international, interdisciplinary research project by Prof. Christin Olivier for SNSF in Berlin: „Sacral Topography in Early Modern Times: the Writing of the supranatural in the 17th Century
  [Ekspertyza międzynarodowego interdyscyplinarnego projektu badawczego prof. Christina Oliviera (Paryż) nt. „Sacral Topography in Early Modern Times: the Writing of the supranatural in the 17th Century – Sakralne topografie nowożytnej epoki: XVII-wieczna twórczość poświęcona zjawiskom nadprzyrodzonym“, 22 czerwiec 2012r. ]

Nagroda krajowa

 • Feniks 2013 - Nagroda Stowarzyszenia Wydawców Katolickich

Nagroda wewnętrzna

 • Nagroda Rektorska Indywidualna I stopnia

2012


Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • Kościół - znak wśród narodów, t. 8/1 i 8/2, Joseph Ratzinger Opera Omnia

Recenzja w przewodzie doktorskim

 • Rozprawa doktorska: Habsburgowie w twórczości Karla Vocelki, Warszawa 2012, ss. 31

Organizacja konferencji międzynarodowej

 • Migration: Gelegenheit für ein neues kreatives Miteinander? Soziologische, theologische und literarische Perspektiven zu einem weltweiten Phänomen
  [Migracja - szansa dla kreatywnej współpracy? Globalny fenomen migracji z socjologicznej, teologicznej i literackiej perspektywy]

Inne stypendium w ramach programu międzynarodowego

 • Ateliersstipendium fundacji Landes&Gyr Stiftung w Zug (Szwajcaria)
  [Stypendium na pobyt naukowo-badawczy w Szwajcarii]

Przyjęcie gościa z zagranicznego ośrodka naukowego

 • Harald Weydt Prof.

2011


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Die Profanisierung der Heilsgeschichte in der frühmittelalterlichen geistlichen Literatur am Beispiel der Wiener Genesis
  [Zeświecczenie historii zbawienia w religijnej literaturze niemieckiego wczesnego średniowiecza na przykładzie Wiedeńskiej Genesis]
  [w:] Roczniki Humanistyczne

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Die Lichtmetaphorik im Fliesenden Licht der Gottheit Mechthilds von Magdeburg
  [Metaforyka światła w dziele ]

Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • książka Teologia Liturgii. Sakramentalne podstawy życia chrześcijańskiego. Tom XII Opera Omnia Josepha Ratzingera

Recenzja książki naukowej

 • Mythen in der Literatur
  [Mity w literaturze]

Recenzja artykułu naukowego

 • „Pieśń o Nibelungach“ jako wyzwanie dla dydaktyki literatury w ramach germanistyki studiów licencjackich
 • Der deutsche Katholizismus als Herausforderung für die polnische Germanistik
  [Katolicyzm niemiecki jako wyzwanie dla polskiej germanistyki]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Konferenz
  [referat]

Przyjęcie gościa z zagranicznego ośrodka naukowego

 • Agnese Varsalone Dr

2010


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • "Die Einbetonierung der Bergnatur" versus "das große Ur". Die Kritik der Technokratisierung im Werk Meinrad Inglins
  [Betonizacja górskiej natury" a "prapoczątek". Krytyka technokratyzacji w prozie M. Inglina]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Die Anfänge der Literaturkritik im deutschen Mittelalter
  [Początki krytyki literackiej w niemieckim średniowieczu]
 • Die Profanisierung der Heilsgeschichte in den religiösen Texten des 11. und 12. Jahrhunderts
  [Zeświecczenie historii zbawienia w religijnych tekstach niemieckich XI i XII wieku ]
 • Die Profanisierung der Heilsgeschichte in den religiösen Texten des 11. und 12. Jahrhunderts
  [Zeświecczenie historii zbawienia w niemieckich tekstach literackich z XII i XII wieku ]
 • Die Anfänge der Literaturkritik im deutschen Mittelalter
  [Początki krytyki literackiej w dobie niemieckiego średniowiecza. ]

Działalność odczytowa

 • "Die Bedeutung des 'Briefwechsels von Meinrad und Bettina Inglin' für die helvetische Literaturforschung

2009


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Der postmoderne Managertyp aus literarischer Perspektive, exemplifiziert an Urs Widmers Theaterstück Top Dogs (1997)
  [Postmodernistyczny typ menadżera z perspektywy literackiej na przykładzie sztuki teatralnej "Top dog" Ursa Widmera]
  [w:] Zeszyty Naukowe Instytutu Neofilologii i Komunikacji Społecznej

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • "Du guoter tôt!" Die Todeskultur in der deutschen Literatur des Mittelalters
  ["O dobra śmierci!" Kultura śmierci w niemieckiej literaturze średniowiecza]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Konferencja Fundacji Konrada Adenauera z cyklu „Literatura, wartości a tożsamość europejska” w Sibiu (Rumunia), referat: Wertykalny rozmiar kultury: Współczesna literatura polska (Herbert, Twardowski, Nowak, Kamieńska, Bereska).
  [*]

2008


Członkostwo w międzynarodowej organizacji o charakterze naukow

 • Stowarzyszenie Mediewistów z siedzibą w Kolonii
 • Association Internationale des Germanistes - Międzynarodowe Stowarzyszenie Germanistów

2005

 • Stowarzyszenie Badaczy Niemieckojęzycznej Literatury Szwajcarskiej z siedzibą w Bernie