Marek Dąbrowski

dr Marek Dąbrowski

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Katedra Negocjacji i Mediacji

Stanowisko: Asystent


2019


Książka naukowa recenzowana

 • Mediacja w świetle przepisów kodeksu postępowania cywilnego

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Kryterium wiedzy i umiejętności jako wymóg dla stałych mediatorów - glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 25 stycznia 2018 r., III SA/Po 634/17
  [w:] Studia Prawnicze KUL

2017


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Obligatoryjność działań sądu w zakresie upowszechniania mediacji w sprawach cywilnych

Wykonawca w realizowanym projekcie - fundusze strukturalne

 • Projekt "Skuteczne kierowanie spraw gospodarczych do mediacji"

2016


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Regulacje prawne w zakresie ADR w sporach konsumenckich i ich skutki dla prowadzenia działalności gospodarczej

Wykonawca w złożonym projekcie finansowanym przez MNiSW

 • Dialog społeczny w ochronie pracy

2014


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Status prawny mediatora w sprawach cywilnych : stan obecny i propozycje zmian
  [w:] Roczniki Nauk Prawnych

Wykonawca w złożonym projekcie finansowanym przez NCN

 • OPUS "Mediacja w sprawach gospodarczych z perspektywy prawników i przedsiębiorców: analiza funkcjonowania i kierunki zmian"

Kierownictwo realizowanego projektu - organizacja krajowa

 • Kierownik Centrum Arbitrazu i Mediacji

2013


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Czy możliwa jest mediacja w sporach z zakresu energetyki?

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Charakter prawny ugody mediacyjnej zawartej po wszczęciu postępowania cywilnego
  [w:] ADR. ARBITRAŻ I MEDIACJA

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Wygłoszenie referatu na konferencji naukowej, pt. "Projekt dyrektywy w sprawie ADR, w sporach konsumenckich"

2012

 • Referat wygłoszony na konferencji naukowej organizowanej w ramach XX Tygodnia Prawników KUL, pt.„Czy potrzebna jest zmiana przepisów o postępowaniu mediacyjnym w kodeksie postępowania cywilnego?”

 • Udział w konferencji krajowej

  • Konferencja naukowa "Mediacja – inna forma sprawiedliwości"

  Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej

  • Kwerenda naukowa Biblioteka UW

  Usługi dydaktyczne w kraju

  • Referat wygłoszony na zaproszenie Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA, w ramach VII Ogólnopolskich Dni Praktyk Prawniczych, pt. "Mediacja - istotna czy nieistotna metoda rozwiązywania sporów"

  Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym

  • Członek Zespołu Badawczego, Centrum Badań ADR - "Prawo i Gospodarka"

  2011


  Udział w konferencji krajowej

  • Konferencja naukowa 'Mediacja w Polsce – stan i perspektywy'

  Usługi dydaktyczne w kraju

  • Szkolenie z zakresu negocjacji oraz protokołu dyplomatycznego na rzecz Fundacji Nowy Staw w Lublinie
  • Przygotowanie i przeprowadzenie "warsztatu umiejętności negocjacyjnych", na zaproszenie studentów, w ramach Dni Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL „LEXALIA 2011”.

  2010


  Udział w konferencji krajowej

  • Konferencja naukowa "Skutki prawne zawieranych ugód i porozumień przed mediatorami
  • Konferencja naukowa „Mediacja - nowa droga rozwiązywania konfliktów”