Sławomir Nowosad

Ks. prof. dr hab. Sławomir Nowosad

Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych
Katedra Teologii Moralnej Fundamentalnej i Ekumenicznej

Stanowisko: Profesor

2023

Prace magisterskie
 • Wiara jako fundamentalna postawa moralna w nauczaniu papieża Franciszka

2022

Prace magisterskie
 • Człowiek wobec współczesnych przemian kulturowych w świetle materiałów z IV Kongresu Kultury Chrześcijańskiej. Studium teologicznomoralne

2020

Rozprawy doktorskie
 • Renewal of Human Work in Africa: A Study in the light of Pope St. John Paul II`s Social Teachings During His Apostolic Visits in Africa

2018

Rozprawy doktorskie
 • Wiara w Boga jako fundament chrześcijańskiego życia moralnego według ks. Leona Haroszki MIC (1911-1977)
 • Moral Implications of Divine Mercy in Individual, Ecclesial and Social Life of Nigerians
Prace magisterskie
 • Sumienie i jego chrześcijańska formacja w ujęciu wybranych filozofów rosyjskich srebrnego wieku
 • Moralny wymiar naśladowania Chrystusa w ujęciu Dietricha Bonhoeffera
 • Rodzina chrześcijańska w świetle listów pasterskich biskupa Aleksandra Kaszkiewicza (1998-2018)

2014

Rozprawy doktorskie
 • Wartość życia ludzkiego w nauczaniu pasterskim amerykańskich biskupów katolickich
Prace magisterskie
 • Rodzina chrześcijańska i jej zadania w nauczaniu pasterskim Prymasa Józefa Glempa
 • Sakrament Pokuty i Pojednania, w życiu i pismach Bł. Michała Sopoćki.
 • Wybrane zagadnienia społeczne w listach pasterskich Arcybiskupa Józefa Życińskiego (1997-2011).
 • Wychowanie do czystości w przygotowaniu do małżeństwa

2013

Prace magisterskie
 • Implikacje moralne sakramentu małżeństwa w teologii prawosławnej według Paula Evdokimova

2012

Rozprawy doktorskie
 • Etyka zawodowa lekarzy weterynarii. Studium z perspektywy teologii moralnej.
Prace magisterskie
 • Wychowanie do świadectwa wiary w Ruchu Światło - Życie według Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego

2011

Prace magisterskie
 • Wpływ rodziny i szkoły na hierarchię wartości ludzi młodych w świetle publikacji na łamach czasopisma "Charaktery" (1997-2010)
 • Zadania duszpasterskie Kościoła wobec migrantów w świetle orędzi Jana Pawła II i Benedykta XVI na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy.
 • Rodzina we współczesnym świecie w świetle publikacji na łamach miesięcznika "Więź" (1990-2010)
 • Zadania Kościoła we współczesnym świecie w świetle pielgrzymek Jana Pawła II do Meksyku (1979-2002)
 • Zadania ludzi młodych we współczesnym świecie w świetle pielgrzymek Jana Pawła II do Stanów Zjednoczonych (1979-1999)
 • Miłość w życiu chrześcijańskim w pismach św. Alfonsa Liguoriego.

2010

Prace magisterskie
 • Wybrane zagadnienia moralne w listach pasterskich Arcybiskupa Bolesława Pylaka (1975-1997)
 • Patriotyczno-religijne przesłanie kazań ks. Jerzego Popiełuszki z lat 1982-1984.
 • Młodzież jako "wiosna Kościoła" w pismach Brata Rogera z Taize.
 • Misja ewangelizacyjna Kościoła w Afryce w świetle pielgrzymek Jana Pawła II do Afryki (1980-1998).
 • Problematyka moralna w nauczaniu pasterskim bł. biskupa Grzegorza Łakoty.

2009

Rozprawy doktorskie
 • Wiara, nadzieja i milość jako fundamentalne postawy moralne w ujęciu Giuseppe Angeliniego.
 • Prawda jako fundament życia chrześcijańskiego według Pavla Straussa (1912-1994).
 • Wizja małżeństwa w świetle ewangelickiej etyki teologicznej.
Prace magisterskie
 • Problematyka moralna w listach pasterskich Arcybiskupa Jana Martyniaka w latach 1991-2008.
 • Grzech i nawrócenie w homiliach Bazylego Wielkiego.
 • Moralne aspekty zapłodnienia " in vitro" w świetle wybranych podręczników do etyki lekarskiej.
 • Problematyka społeczna w periodyku "Myśl Protestancka" w latach 1997-2004.
 • Autonomia sumienia w świetle pism R. C. Mortimera.
 • Kobiecość i męskość na łamach feministycznego kwartalnika "Zadra" w latach 1999-2008.
 • Kapłaństwo jako droga do świętości według świętego Jana Chryzostoma.

2008

Rozprawy doktorskie
 • "Katolicka wizja małżeństwa i rodziny w nauczaniu arcybiskupa Fultona Sheena (1895-1979)".
 • Nauczanie moralne Świadków Jehowy na temat małżeństwa i rodziny.
Prace magisterskie
 • Przekawy permisywizmu moralnego w wybranych czasopismach dla młodzieży w latach 2000-2007.
 • Kierownictwo duchowe w ujęciu ks. Stanisława Mojka
 • Problematyka religijno-moralna w wybranych spektaklach teatru ITP.
 • Godność i powołanie człowieka w świetle pism i wypowiedzi o. Aleksandra Mienia ( 1935-1990 ).
 • Chrześcijańskie wychowanie moralne w rodzinie i szkole na Ukrainie w świetle wybranej literatury greckokatolickiej.
 • Wizja życia kapłańskiego według księdza Viktorsa Pentjussa MIC (1915-2007)
 • Prawno-etyczne aspekty eutanazji w świetle dokumentów roboczych międzynarodowego projektu JAFARE.
 • Dobro i zło w "Opowieściach z Narnii" C. S. Lewisa.
 • Moralny wymiar problemów alkoholowych w świetle publikacji na łamach periodyku "Alkohol a zdrowie" w latach 1992-2005.

2007

Prace magisterskie
 • Niepełnosprawność jako wyzwanie moralne w świetle współczesnego nauczania Kościoła.
 • Ideał życia kapłańskiego w świetle publikacji na łamach "Głosu kapłańskiego" w latach 1927-30.
 • Koncepcja wolności według George'a Weigla

2006

Rozprawy doktorskie
 • Pneumatologiczny charakter moralności chrześcijańskiej w Summa Theologiae Św. Tomasza z Akwinu.
Prace magisterskie
 • Rodzina jako Kościół domowy w homiliach Jana Pawła II wygłoszonych podczas pielgrzymek do Ojczyzny.
 • Odpowiedzialne rodzicielstwo w publikacjach Włodzimierza Fijałkowskiego.
 • Dzieje i duszpasterstwo parafii greckokatolickiej w Zielonej Górze.
 • Etyczne aspekty reklamy w świetle wybranych publikacji polskich.
 • Boża Mądrość w dziełach ascetyczno-moralnych Metropolity A. Szeptyckiego.
 • Maryja wzorem życia chrześcijańskiego w świetle katechez środowych Jana Pawła II.
 • Pomoc ubogim w życiu błogosławionej siostry Bernardyny Marii Jabłońskiej.
 • Poszanowanie praw człowieka a konflikt zbrojny .Studium teologiczno-moralne.
 • Zafałszowanie obrazu chrześcijaństwa w polskich mediach.Studium na podstawie serii Kultura i Media,
 • Miłość małżeńska w homiliach Jana Pawła II wygłoszonych podczas pielgrzymek do Ojczyzny.
 • Grzech i nawrócenie w świetle publikacji w " Communio" w latach 1980-2004.
 • Przyczyny i skutki alkoholizmu.Studium na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych w wybranych środowiskach wiejskich.
 • Internet w służbie pokoju.

2005

Rozprawy doktorskie
 • "Ekologia ludzka. Studium teologicznomoralne."
Prace magisterskie
 • Grzech i nawrócenie w publikacjach księdza Seweryna Rosika.
 • Wartość ludzkiego życia a obowiązki służbowe policjanta. Moralne aspekty użycia broni palnej w świetle przepisów prawa polskiego.
 • Alkoholizm a przemoc w rodzinie w świetle publikacjii na łamach kwartalnika " Problemy alkoholizmu "w latach 1990-2003.
 • Krytyka antropologii Richarda Dawkinsa.
 • Duch Święty w życiu moralnym chrześcijanina według Lindsaya Dewara.
 • Formacja intelektualna i duchowa jako wyraz miłości ojczyzny a nauczaniu kardynała Josyfa Slipyja.
 • Miłość ojczyzny w twórczości Janki Kupały (1882-1942).
 • Wychowanie do dojrzałego chrześcijaństswa w Ruchu Światło-Życie.
 • Moralny wymiar wiary w świetle katechez środowych Jana Pawla II.

2004

Prace magisterskie
 • Wiara u podstaw życia rodzinnego w świetle nauczania Prymasa Stefana Wyszyńskiego.
 • Ślub ubóstwa we współczesnym kontekście w świetle adhortacji apostolskiej Jana Pawła II Vita consecrata.
 • Słuzba życiu w świetle publikacji Włodzimierza Fijałkowskiego.
 • Wybrane zagadnienia religijno-moralne w życiu Indian północnoamerykańskich w okresie przedrezerwatowym.
 • Prawo naturalne we współczesnej teologii moralnej anglikańskiej.
 • Chrześcijańskie powołanie kobiety w świetle pism Św. Urszuli Ledóchowskiej.
 • Męstwo w walce z szatanem w życiu św. Ojca Pio.
 • Św. Józef wzorem ojcostwa w świetle adhortacji Jana Pawła II Redemptoris custos.
 • Formacja do kapłaństwa w orędziach Jana pawła II na Światowy dzień Modlitw o Powołania.
 • Alkoholizm i narkomania jako problemy moralne według Stanisław Olejnika.
 • Dramat ludzkiego losu w wybranych opowiadaniach Jarosława Iwaszkiewicza.
 • Maryja ideałem życia chrześcijańskiego w wypowiedziach św. Józefa Sebastiana Pelczara
 • "Chrześcijańskie wychowanie młodzież w ujęciu Kardynała Stefana Wyszyńskiego"
 • Wezwanie do jedności chrześcijan i jego realizacja we Wspólnocie z Taize.

2003

Prace magisterskie
 • Wiara w życiu chrześcijańskimw świetle przemówień Jana Pawła II do młodzieży
 • Formacja ludzka kandydatów do kapłaństwa w świetle "Ratio institutionis sacerdotalis pro Polonia".
 • Współczesny feminizm jako próba zafałszowania prawdy o godności i powołaniu Kobiety.
 • Chrześcijański sens cierpienia w świetle dzienników Marty Robin
 • Wychowanie do odpowiedzialności za Ojczyznę według księdza Mieczysława Brzozowskiego.
 • Praca na roli w ujęciu Prymasa Stefana Wyszyńskiego.
 • Celibat jako wyraz głębszej miłości kapłana do człowieka w świetle nauczania Jana Pawła II.
 • Wychowanie moralne w pismach Kay William.
 • Wychowanie do odpowiedzialnego rodzicielstwa w podręcznikach katechetycznych dla szkół średnich.
 • Ideał świętości kapłańskiej według św.Josemarii Escrivy de Balaguera.
 • Charyzmaty w życiu chrześcijanina w świetle dokumentów Odnowy w Duchu Świętym .

2002

Prace magisterskie
 • Diakonia jako wyraz miłości "agape" w pismach Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego.
 • "Kapłaństwo słuzebne w pismach księdza Franciszka Blachnickiego"