dr hab. Bogumił Szady (prof. KUL)

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Historii
Ośrodek Badań nad Geografią Historyczną Kościoła w Polsce

Stanowisko: Profesor KUL

2020

Prace magisterskie
 • Dekanat Wołkowysk w świetle rękopiśmiennych opisów parafii litewskich z 1784 roku
 • Wydajność folwarków województwa lubelskiego i sandomierskiego w świetle lustracji z lat 1564 i 1565.
 • Pozycja i rola kobiety w chłopskim mikroświecie w świetle testamentów chłopów polskich od drugiej połowy XVI do końca XVII wieku

2017

Prace magisterskie
 • Wizytacja archiprezbiteratu kozielskiego z 1697 roku.

2015

Prace licencjackie
 • Kartograficzny obraz wyprawy na Wielkie Łuki (1580 r.)

2013

Prace magisterskie
 • Stosunki państwo-Kościół w świetle korespondencji Giovanni Francesco Commendone z lat 1563-1565
 • Dekanat Simno w świetle rękopiśmiennego opisu parafii z 1784 roku.
 • Życie i działalność księdza Baltazara Pstrokońskiego w świetle jego pamiętnika z końca XVIII wieku.

2012

Prace magisterskie
 • Działalność Sióstr Służebniczek Starowiejskich w Majdanie koło Kolbuszowej w latach 1925-1962.
 • Porównanie dekanatu lubaczowskiego obrządku rzymskokatolickiego z dekanatem lubaczowskim obrządku greckokatolickiego w XIX i XX wieku na podstawie schematyzmów kościelnych

2011

Prace magisterskie
 • Księgozbiory parafialne na terenie dekanatu parczewskiego w świetle wizytacji biskupa Michała Poniatowskiego z 1781 roku.
 • Rozwój reformacji w dawnym powiecie poznańskim. Przedstawienie zjawiska w czasie i przestrzeni od XVI do XVII wieku.
 • Rabunki wojsk kozackich, rosyjskich i szwedzkich w Lublinie podczas "potopu szwedzkiego".
 • Zawiślańska część diecezji krakowskiej w świetle "Descriptio Ecclesiarum" z 1776 roku.
 • Wspólnoty wyznaniowe w Szczebrzeszynie do końca XVIII wieku.
 • Prywatna Żeńska Szkoła Powszechna Sióstr Urszulanek w Lublinie w latach 1932-1939.