dr hab. Bogumił Szady (prof. KUL)

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Historii
Ośrodek Badań nad Geografią Historyczną Kościoła w Polsce

Stanowisko: Profesor KUL


2021


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Identity of historical localities in information systems
  [Tożsamość historycznych miejscowości w systemach informatycznych]
  [w:] Applied Ontology

2020

 • Organizacja diecezji chełmskiej w świetle relacji “ad limina” z 1594 r.
  [w:] Roczniki Humanistyczne

 • Recenzja naukowa w czasopiśmie

  • Tomasz Graff, Marcin Campius Wadowita (ok. 1567–1641). Duchowny i profesor Uniwersytetu Krakowskiego, Kraków 2018, Societas Vistulana – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, ss. 605
   [w:] Odrodzenie i Reformacja w Polsce

  2019


  Książka naukowa recenzowana

  • Geography of religious and confessional structures in the Crown of the Polish Kingdom in the second half of the eighteenth century
   [Geografia struktur religijnych i wyznaniowych w Koronie Królestwa Polskiego w drugiej połowie XVIII wieku]

  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Rozwój struktur parafialnych i dekanalnych metropolii mohylewskiej (1783–1918)
   [w:] Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej

  2018

 • Historical Cartography of Confessions and Religions in the Polish-Lithuanian Commonwealth: Between Historical Geography and Spatial History
  [Kartografia historyczna wyznań i religii w Rzeczypospolitej Obojga Narodów: między geografią historyczną i historią przestrzenną]
  [w:] Studia Geohistorica
 • Dawna mapa jako źródło w badaniach geograficzno-historycznych w Polsce
  [w:] Kwartalnik Historii Kultury Materialnej
 • The Fall of the Chorupnik Parish. A Contribution to the History of the Reformation in Poland
  [w:] Roczniki Humanistyczne

 • Recenzja naukowa w czasopiśmie

  • [Rec.:] Łukasz Gołaszewski, Spory o dziesięciny. Świeccy i duchowni w Knyszynie na przełomie XVI i XVII wieku, Warszawa 2016, Wydawnictwo Campidoglio, Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy, ss. 251
   [w:] Odrodzenie i Reformacja w Polsce

  2017


  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

  • Die Geographie der Reformation in der Woiwodschaft Lublin (16.-18. Jahrhundert)
   [Geografia Reformacji w województwie lubelskim od XVI do XVIII wieku]
  • Religious Regionalization of the Polish Crown in the Second Half of the Eighteenth Century: A Geographical-Historical Approach
   [Religijna regionalizacja Korony w II połowie XVIII wieku. Podejście geograficzno-historyczne]
  • W sprawie metody opracowania repertoriów wizytacji kanonicznych epoki staropolskiej
  • Considering Identification of Locality in Time: Theoretical and Practical Approach
   [W sprawie tożsamości miejscowości w czasie: ujęcie teoretyczne i praktyczne]

  2016


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Spatio-temporal databases as research tool in historical geography
   [Czasowo-przestrzenne bazy danych jako narzędzie w geografii historycznej]
   [w:] Geographia Polonica
  • Obszar parafii jako czynnik źródłotwórczy rejestracji metrykalnej w dekanacie Kazimierz na przełomie XVIII i XIX wieku
   [w:] Przeszłość Demograficzna Polski

  Recenzja naukowa w czasopiśmie

  • Jan Tyszkiewicz, Geografia historyczna. Zarys problematyki [Historical geography. The major topics]
   [w:] Kwartalnik Historii Kultury Materialnej

  2015


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Struktury religijne na przykładzie „Atlasu wyznań i religii w Rzeczypospolitej w drugiej połowie XVIII w."
   [w:] Studia Geohistorica

  Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym

  • Wizytacje diecezji chełmskiej - wizytacja biskupa Jana Feliksa Szaniawskiego z lat 1726-1729. Repertorium protokołów

  2014


  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

  • Analiza danych, weryfikacja terenowa i próba interpretacji
  • Przeszłość obszaru badań – pomiędzy archeologią a historią

  Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym

  • The past of the research area – between archeology and history
   [Przeszłość obszaru badań – pomiędzy archeologią a historią]
  • Data analysis, on-site verification, and an interpretation attempt
   [Analiza danych, weryfikacja terenowa i próba interpretacji]

  Redakcja naczelna publikacji naukowej

  • Laserowi Odkrywcy. Nieinwazyjne badanie i dokumentowanie obiektów archeologicznych i historycznych województwa świętokrzyskiego
  • Laser Discoverers. Non-invasive examination and documentation of archeological and historical objects in the Świętokrzyskie Voivodeship
   [Laserowi Odkrywcy. Nieinwazyjne badanie i dokumentowanie obiektów archeologicznych i historycznych województwa świętokrzyskiego]

  2013


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Upadek parafii w Chorupniku. Przyczynek do dziejów reformacji w Polsce
   [w:] Roczniki Humanistyczne
  • Czasowo-przestrzenne bazy danych jako narzędzie w geografii historycznej
   [w:] Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Physica
  • Geografia historyczna w Polsce – rozwój i perspektywy
   [w:] Studia Geohistorica

  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

  • Działalność Michała Jerzego Poniatowskiego na rzecz rozwoju kartografii polskiej

  Recenzja naukowa w czasopiśmie

  • Praktyczny wymiar "historical GIS"
   [w:] Studia Geohistorica

  Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie

  • Przeszłość można zobaczyć GIS-em
   [w:] Arcana GIS (ISSN: 2083-9286)

  Artykuł w czasopiśmie

  • Od redakcji
   [w:] Studia Geohistorica

  2012


  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

  • Mapa województwa lubelskiego Karola Perthéesa z 1786 roku jako źródło kartograficzne i historyczne
  • Benedykt Chmielowski i „czarna legenda”
  • Między Panem i Plebanem – mechanizmy obsady funkcji duchownych w Rzeczypospolitej wielu wyznań w XVI-XVIII w.
  • Przynależność administracyjna Dąbrowicy (XIV-XX wiek)

  Rozdział w podręczniku akademickim

  • Geografia polityczna Europy Wschodniej

  2011


  Artykuł popularnonaukowy w wydawnictwie zbiorowym

  • Nauka była w Nim

  2010


  Książka naukowa recenzowana

  • Geografia struktur religijnych i wyznaniowych w Koronie w II połowie XVIII wieku

  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

  • Rozwój terytorium parafii Łęczna do końca XVIII wieku
  • Granice powiatu łukowskiego w II połowie XVIII wieku - model liniowy i sieciowy

  Książka naukowa nierecenzowana

  • Ludność i organizacja diecezji krakowskiej

  2008


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Parafia w Wojcieszkowie w XVII-XVIII wieku
   [w:] Nasza Przeszłość. Studia z Dziejów Kościoła i Kultury Katolickiej w Polsce

  2007

 • Prałatury i kanonie kolegiaty Wszystkich Świętych w Krakowie w II połowie XVIII wieku
  [w:] Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne
 • Wizytacje diecezji chełmskiej – wizytacja biskupa Krzysztofa Jana Szembeka (1714-1718)
  [w:] Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne

 • 2004


  Członkostwo w komitecie redakcyjnym książki

  • Kościół, Społeczeństwo, Kultura. Prace ofiarowane Profesorowi Wiesławowi Müllerowi z okazji pięćdziesięciolecia pracy naukowej i dydaktycznej

  2002


  Książka naukowa recenzowana

  • Prawo patronatu w Rzeczypospolitej w czasach nowożytnych : podstawy i struktura