Ks. prof. dr hab. Mirosław Wróbel

Wydział Teologii - Instytut Nauk Biblijnych
Katedra Filologii Biblijnej i Literatury Międzytestamentalnej

Stanowisko: Profesor

2023

Rozprawy doktorskie
 • “Moria” jako miejsce ofiary Izaaka (“Akeda”) i Świątyni Jerozolimskiej w świetle źródeł biblijnych i rabinicznych. Analiza literacka, historyczna, archeologiczna i teologiczna (Rdz 22,1-19; 2 Krn 3 )
Prace magisterskie
 • Zstępowanie Jezusa, Jego Matki, braci i uczniów z Kany do Kafarnaum jako proces tworzenia nowej relacji pomiędzy Bogiem i człowiekiem. Analiza literacka, egzegetyczna i teologiczna J 2,12
 • "Znaczenie i funkcja Ducha Prawdy we Wspólnocie Janowej. Studium egzegetyczno-teologiczne(J 14,27; 15,26; 16,13-15)."

2021

Rozprawy doktorskie
 • Sapiecjalne tło chrystologicznych metafor wina, wody i chleba w Ewangelii Janowej. Studium intertekstualne

2020

Rozprawy doktorskie
 • Reinterpretacja Księgi Kapłańskiej 18,5 i Księgi Powtórzonego Prawa 30,11-14 w Liście do Rzymian 10,4-8. Analiza intertekstualna

2018

Rozprawy doktorskie
 • Arcykapłan Pinchas i jego gorliwość o Boga. Model pobożności w judaizmie okresu Drugiej Świątyni i Nowym Testamencie
Prace magisterskie
 • Zapowiedź Jezusa o prześladowaniach Jego uczniów w kontekście polemiki pomiędzy Synagogą i Kościołem. Studium historyczno-egzegetyczne J 15,18 - 16,4a.
 • Historyczny, pedagogiczny i kultyczny wymiar Arki Boga w narracji o sprowadzeniu Arki do Jerozolimy (2 Sm 6,1-23)
 • Nauka Jezusa o bezżeństwie (Mt 19,10-12) w kontekście życia monastycznego wspólnoty z Qumran.

2017

Prace magisterskie
 • Relacje pomiędzy rodzicami i dziećmi w Ef 6,1-4

2014

Prace licencjackie
 • Jerozolima jako miasto trzech religii monoteistycznych
Prace magisterskie
 • Charakterystyka Księgi Estery w świetle greckich dodatków.
 • Prześladowana wspólnota w Ewangelii wg Św. Mateusza (Mt 10,16-23). Studium egzegetyczno-teologiczne.
 • Przyjęcie w wierze Jezusa przez Samarytan. Analiza egzegetyczno-teologiczna J 4, 39-42.
 • Wierzenia Wspólnoty Qumrańskiej w świetle utworów niemasoreckich Zwoju Psalmów (11Q5)

2012

Prace magisterskie
 • Postać Maryi w Kanie Galilejskiej (J 2,1-11)
 • Postać samarytanki w J 4:1-42
 • Zmartwychwstanie indywidualne w Dn 12,1-3 i pismach wspólnoty z Qumran
 • Postać młodzieńca w Tajemnej Ewangelii Marka. Analiza porównawcza Tajemnej Ewangelii Marka II. 23-III. 11 z Ewangeliami kanonicznymi.

2011

Prace magisterskie
 • Proces niewidomego od urodzenia. Analiza egzegetyczno- teologiczna J 9, 1-41.
 • Nadzieja eschatologiczna w wizji doliny wysuszonych kości. Analiza literacka i teologiczna w Ez 37, 1-14
 • Odkrywanie oblicza Boga przez proroka Eliasza w teofanii na górze Horeb. Analiza egzegetyczno-teologiczna 1 Krl 19, 1-18.

2010

Prace magisterskie
 • Dwie drogi Życia Człowieka. Analiza egzegetyczno - teologiczna Ps 1.

2009

Prace magisterskie
 • Biblijny obraz cierpiącego człowieka na przykładzie Księgi Hioba.
 • Duchowość wspólnoty z Qumran w świetle trzech źródeł: 1QS, CD, 1QSa.
 • Pragnienie Boga a pragnienie człowieka w świetle spotkania Jezusa z Samarytanką (J 4, 1-26).
 • Wybraństwo Izraela na podstawie Listu do Rzymian 9-11

2008

Rozprawy doktorskie
 • Literacko-teologiczne związki tradycji targumicznej o Kainie i Ablu (NT Rdz 4,1-17) z Pierwszym Listem świętego Jana.
Prace magisterskie
 • Królestwo Boże w Ewangelii św. Mateusza i w Ewangelii Tomasza. Studium porównawczo - egzegetyczne.
 • Jezus jako król w Janowym opisie procesu przed Piłatem (J 18,28-19; 16a)
 • Faryzeusz i celnik ( Łk 18, 9-14 ). Studium egzetyczno-teologiczne.
 • Słowo Wcielone jako pełnia objawienia się Chwały Bożej w świetle Prologu Ewangelii Janowej (1,1-18).

2007

Prace licencjackie
 • Nauczanie św. pawła o doskonałości.
Prace magisterskie
 • Nauczanie św. Pawła o doskonałości.

2005

Prace magisterskie
 • Prawa dziecka w polskim prawie rodzinnym.
 • Zróżnicowanie płciowe jako przesłanka konieczna zawarcia małżeństwa w prawie polskim.