Ks. prof. dr hab. Mirosław Wróbel

Wydział Teologii - Instytut Nauk Biblijnych
Katedra Filologii Biblijnej i Literatury Międzytestamentalnej

Stanowisko: Profesor


2023


Książka naukowa recenzowana

 • Anti-Judaism and the Gospel of John: A New Look at the Fourth Gospel’s Relationship with Judaism
  [Antyjudaizm a Ewangelia Janowa: Nowe spojrzenie na na czwartą Ewangelię w relacji do judaizmu]

Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Księga Rodzaju

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Ideological and Intertextual Relations Between the Targum Isaiah and the Gospel of John
  [Relacje ideowe i intertekstualne pomiędzy Targumem Izajasza a Ewangelią Janową]
  [w:] Collectanea Theologica
 • L’expression ‘pain du ciel’ dans l’Évangile de saint Jean à la lumière de l’Ancien Testament
  [WYRAŻENIE „CHLEB Z NIEBA » W EWANGELII WEDŁUG ŚW. JANA W ŚWIETLE STAREGO TESTAMENTU]
  [w:] Roczniki Humanistyczne

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Dialogiczna relacja między Bogiem i człowiekiem w Biblii
 • Wizja świata w judaizmie Drugiej Świątyni

Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • Komentarz do Księgi Rodzaju, Księgi Wyjścia, Księgi Kapłańskiej, Księgi Liczb i Księgi Powtórzonego Prawa

2022


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Motywy Bożego gniewu wobec Izraela i jego wrogów w targumach
  [w:] Łódzkie Studia Teologiczne

2021


Książka naukowa recenzowana

 • Biblijna ikona św. Józefa

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Ojcowski wpływ św. Józefa na osobę Jezusa i Jego zbawcze dzieło
  [w:] Ateneum Kapłańskie

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Historia i teologia wspólnoty Janowej wykluczonej z Synagogi
 • Biblia Aramejska jako przekład słowa Bożego w liturgii wyznawców judaizmu
 • Eschatologia w ujęciu Biblii aramejskiej

Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie

 • Darem Ducha Świętego jest rada
  [w:] Apostoł Miłosierdzia Bożego
 • Księga Malachiasza - nazwa, treść i orędzie teologiczne
  [w:] Krąg Biblijny
 • Darem Ducha Świętego jest rozum
  [w:] Apostoł Miłosierdzia Bożego
 • Znaczenie przymierza z Bogiem w Księdze Malachiasza
  [w:] Krąg Biblijny

Artykuł w czasopiśmie

 • Liber Defunctorum: O. prof. dr hab. Hugolin Langkammer OFM (19.12.1930 – 28.01.2021)
  [w:] Zeszyty Naukowe Stowarzyszenia Biblistów Polskich.

2020


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • The Eschatological Spirituality of "the Sons of Light" in Qumran
  [Duchowość eschatologiczna "synów światłości" w Qumran]
  [w:] Verbum Vitae

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Love in Mourning: The Gospel of Love and Presence (John 11:1-45)
  [Miłość w żałobie: Ewangelia miłości i obecności (J 11,1-45)]
 • Eucharystia w życiu wspólnoty Janowej
 • Współczesne zasady interpretacji Biblii w Kościele

Skrypt dydaktyczny

 • Egzegeza Ewangelii Janowej - Żydzi w pismach Janowych
 • Egzegeza Ewangelii Janowej - Funkcja Parakleta w pismach Janowych
 • Apokaliptyka żydowska
 • Życie św. Pawła i orędzie jego listów
 • Ewangelia Janowa - analiza literacka i orędzie teologiczne
 • Egzegeza Ewangelii Janowej - Funkcja Parakleta w pismach Janowych

Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie

 • Tajemnica Jezusa w życiu św. Piotra jako wzór wiary Kościoła
  [w:] Przegląd Biblijny
 • Księga Sofoniasza - nazwa, treść i orędzie teologiczne
  [w:] Krąg Biblijny
 • Wniebowstąpienie
  [w:] Apostoł Miłosierdzia Bożego
 • Księga Aggeusza - nazwa, treść i orędzie teologiczne
  [w:] Krąg Biblijny
 • Pan Jezus zdjęty z krzyża
  [w:] Apostoł Miłosierdzia Bożego
 • Świątynia jerozolimska w orędziu proroka Aggeusza
  [w:] Krąg Biblijny
 • Księga Zachariasza - nazwa, treść i orędzie teologiczne
  [w:] Krąg Biblijny
 • Eschatologia wspólnoty z Qumran w świetle tekstu proroka Zachariasza
  [w:] Krąg Biblijny
 • Tajemnica Jezusa w życiu św. Piotra jako wzór wiary Kościoła
  [w:] Przegląd Biblijny
 • Dzień Pański w orędziu proroka Sofoniasza
  [w:] Krąg Biblijny
 • Boża sprawiedliwość i miłosierdzie
  [w:] Krąg Biblijny
 • Grób
  [w:] Apostoł Miłosierdzia Bożego
 • Zesłanie Ducha Świętego
  [w:] Apostoł Miłosierdzia Bożego
 • Zmartwychwstanie
  [w:] Apostoł Miłosierdzia Bożego
 • Księga Habakuka - nazwa, treść i orędzie teologiczne
  [w:] Krąg Biblijny

Artykuł w wydawnictwie zbiorowym

 • Maryja na kartach biblijnych jako wzór kobiecości

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Świętość w nauczaniu Jezusa i pierwotnego Kościoła

Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej

 • Kwerenda naukowa

2019


Książka naukowa recenzowana

 • Targum Neofiti 1 : Księga Wyjścia

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Biblical Studies in Poland in the Context of Current Tendencies. SBL Meeting, Berlin, 7-11 of August, 2018
  [Studia biblijne w Polsce w kontekście aktualnych tendencji. Konferencja SBL, Berlin, 7-11 sierpnia 2018 r.]
  [w:] Biblical Annals

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • „«Oto człowiek«: antropologia i teologia w procesie Jezusa przed Piłatem (J 18,28 – 19,16)
 • Znaczenie argumentacji Celsusa podważającej prawdę Pisma Świętego dla wczesnego chrześcijaństwa
 • Matka i Duch Święty jako Dar Ukrzyżowanej Miłości dla Kościoła

Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie

 • Od Biblii aramejskiej i Septuaginty do Wulgaty i Biblii Tysiąclecia
  [w:] Przegląd Akademicki
 • Księga Micheasza - nazwa, treść i orędzie teologiczne
  [w:] Krąg Biblijny
 • Błogosławieństwo i przekleństwo w ujęciu biblijnym
  [w:] Krąg Biblijny
 • Śmierć Jezusa na krzyżu
  [w:] Apostoł Miłosierdzia Bożego
 • Ukrzyżowany Pan
  [w:] Apostoł Miłosierdzia Bożego
 • Mesjanizm proroka Micheasza w kontekście judaizmu okresu Drugiej Świątyni
  [w:] Krąg Biblijny
 • Księga Nahuma - nazwa, treść i orędzie teologiczne
  [w:] Krąg Biblijny

Recenzja w przewodzie doktorskim

 • Recenzent pracy doktorskiej
 • Recenzent pracy doktorskiej
 • Recenzent pracy doktorskiej

Organizacja konferencji międzynarodowej

 • XV International Autumn Biblical Days: „Signs, Wonders and Mighty Works. God’s Activity in the History of Salvation”
  [XV Międzynarodowe Jesienne Dni Biblijne: „Znaki, cuda and dzieła mocy. Boże działanie w historii zbawienia”]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Eschatologia targumów
 • The Personal Dimension of Targumic Memra and Johannine Logos
  [Osobowy wymiar targumicznego Memra i Janowego Logosu]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Maryja na kartach biblijnych jako wzór kobiecości

Udział w dyskusji panelowej na konferencji krajowej

 • Promocja III tomu Biblii Aramejskiej: Targum Neofiti 1: Księga Kapłańska

Udział w konferencji krajowej

 • 57. Sympozjum Stowarzyszenia Biblistów Polskich
 • "Mężczyzną i kobietą stworzył ich" (Rdz 1,27). Płciowość w Biblii

Staż finansowany ze środków krajowych

 • Staz ze srodków RID w Ecole Biblique (Izrael)

Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej

 • Kwerenda naukowa

Inny wyjazd naukowy

 • Warsztaty translatorskie i spotkanie tłumaczy VI wydania Biblii Tysiąclecia

Udział w zawarciu umowy z zagranicznym ośrodkiem naukowym

 • Umowa współpracy z Seminarium Orchard Lake (USA)

2018


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • The Influence of Isaiah on Jewish and Christian Liturgies
  [Wpływ Izajasza na żydowską i chrześcijańską liturgię]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Historia i teologia czwartej Ewangelii w świetle „Żydów” Janowych
  [w:] Colloquia Theologica Ottoniana

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Jezus i chrześcijanie w Talmudzie
 • Znaczenie targumów w argumentacji fundamentalnoteologicznej

Recenzja naukowa w czasopiśmie

 • [Rec.:] Teologiczna rola „ludzi” (hoi anthropoi) w Apokalipsie Janowej
  [w:] Biblical Annals

Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie

 • Edom i jego mieszkańcy – geneza, historia i znaczenie
  [w:] Krąg Biblijny
 • Powołanie i posłannictwo proroka Amosa (Am 7,12-17)
  [w:] Krąg Biblijny
 • Księga Abdiasza - nazwa, treść i orędzie teologiczne
  [w:] Krąg Biblijny
 • Księga Amosa - nazwa, treść i orędzie teologiczne
  [w:] Krąg Biblijny
 • Bóg pragnie ocalić wszystkie narody
  [w:] Krąg Biblijny
 • Księga Jonasza - nazwa, treść i orędzie teologiczne
  [w:] Krąg Biblijny

Recenzja książki naukowej

 • Teologiczna rola "ludzi" (hoi anthropoi) w Apokalipsie Janowej
 • „Veritati et Caritati”, t. X. Księga Jubileuszowa J.E. Abp. Dr. Stanisława Nowaka
 • W kręgu dyskursów biblijnych. Różne wymiary identyfikacji w ujęciu kulturowym i edukacyjnym
 • Mądrość zstępująca z góry. Komentarz strukturalny do Listu św. Jakuba
 • Izrael – od marzenia do spełnienia
 • Księgi Ludu Bożego Starego Przymierza: Tora – Nebi’im – Ketubim. Ujęcie syntetyczno-teologiczne

Recenzja artykułu naukowego

 • Związek między Bnei ha-Elohim a Nefilim w kontekście interpretacji angelologicznej
 • The Threshold of Victory: Theodicy and Relief in the Theology of John Paul II
  [Próg zwycięstwa: Teodycea i ulga w teologii Jana Pawła II]
 • Sługa JHWH zapowiedzią Chrystusa

Recenzja w przewodzie doktorskim

 • Reviewer of doctoral dissertation of William Peter Awoshiri
  [Recenzent rozprawy doktorskiej Williama Petera Awoshiri]
 • Recenzent rozprawy doktorskiej ks. Tomasza Borkowskiego

Recenzja w przewodzie habilitacyjnym

 • Przewodniczenie i opinia w przewodzie habilitacyjnym dr Małgorzaty Skowronek
 • Recenzent w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dla ks. dra Tomasza Siemieńca

Opinia w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

 • Opinia o nadanie tytułu profesora dr hab. Gabrielowi Pala
 • Opinia w sprawie nadania tytułu profesorskiego Uniwersytet w Presovie - dr hab. Gabriela PALA
 • Dorobek dr hab. Gabriela Pali na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu w Presovie (Słowacja)

Organizacja konferencji międzynarodowej

 • Zmartwychwstanie w Biblii i w starożytnym świecie środziemnomorskim
 • XIV Międzynarodowe Jesienne Dni Biblijne: „Zmartwychwstanie w Biblii i tradycjach pozabiblijnych”.

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Zasady katolickiej interpretacji tekstów biblijnych: Obecność Biblii w katechezie

Udział w konferencji międzynarodowej

 • Celebrazione di 100 anni Catholica Univerista Lublinenisa Giovanni Paulo II
  [Obchody 100 lecia KUL]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Mistrz i jego uczniowie w Starym i Nowym Testamencie
 • Gniew Boga w targumach

Udział w dyskusji panelowej na konferencji

 • Promocja książki „Wprowadzenie do Biblii Aramejskiej”

Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej

 • Kwerenda Naukowa Jerozolimie, Ecole Biblique
 • Kwerenda naukowa, Montreal University, Kanada
 • Kwerenda naukowa w Rzymie, Papieski Instytut Biblijny
 • Kwerenda naukowa w Ecole Biblique

Opieka naukowa w charakterze promotora w kraju

 • Promotor pracy doktorskiej

Nagroda wewnętrzna

 • Nagroda Rektora KUL II stopnia za publikację: Wprowadzenie do Biblii Aramejskiej

2017


Książka naukowa recenzowana

 • Wprowadzenie do Biblii Aramejskiej
 • Targum Neofiti 1: Księga Wyjścia. Tekst aramejski – przekład – aparat krytyczny – przypisy

Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Biblia Aramejska w przekładzie na język polski jako wyzwanie do dialogu pomiędzy judaizmem i chrześcijaństwem

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Theological Concept of the Fourth Gospel in the Context of Jesus’ Glorification Prayer (Jn 17,1-5)
  [Koncept teologiczny czwartej Ewangelii w kontekście modlitwy chwały Jezusa (J 17,1-5)]
  [w:] Person and the Challenges-The Journal of Theology Education Canon Law and Social Studies Inspired by Pope John Paul II

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • The Aramaic Bible as a Translation of the Word of God in the Synagogal Liturgy
  [Biblia Aramejska jako tłumaczenie słowa Bożego w liturgii synagogalnej]

Hasło słownikowe

 • Naród wybrany
 • Szabat
 • Pięćdziesiątnica
 • Zły

Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie

 • Postać Syna Człowieczego w Ewangelii Janowej
  [w:] Krąg Biblijny
 • Duchowość wspólnoty z Qumran
  [w:] Biblia
 • Księga Ozeasza – nazwa, treść i orędzie teologiczne
  [w:] Krąg Biblijny
 • Księga Daniela – nazwa, treść i orędzie teologiczne
  [w:] Krąg Biblijny
 • Księga Joela - nazwa, treść i orędzie teologiczne
  [w:] Krąg Biblijny
 • Wewnętrzne problemy Izraela ukazane w Księdze Ozeasza
  [w:] Krąg Biblijny
 • Znaki końca czasów w Księdze Joela w kontekście Starego i Nowego Testamentu
  [w:] Krąg Biblijny

Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • Natchnienie Pisma Świętego. W świetle świadectw tekstów o nich samych

Recenzja artykułu naukowego

 • Ty będziesz nazywał się Kefas (J 1,42). Aramejskie osobowe nazwy własne w greckim tekście Nowego Testamentu

Recenzja w przewodzie doktorskim

 • Recenzent rozprawy doktorskiej ks. Tadusza Knuta
 • Recenzent rozprawy doktorskiej ks. Janusza Pycia
 • Recenzent rozprawy doktorskiej Grzegorza Olek

Organizacja konferencji międzynarodowej

 • The Dead Sea Scrolls Seventy Years Later. Manuscripts, Traditions, Interpretations, and Their Biblical Context
  [Pisma znad Morza Martwego siedemdziesiąt lat później. Rękopisy, tradycje, interpretacje w ich kontekście biblijnym]
 • XIII Międzynarodowe Jesienne Dni Biblijne pt. „Manuskrypty znad Morza Martwego 70 lat później. Manuskrypty, tradycje, interpretacje w kontekście biblijnym

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Pierwsze Narodowe Czytanie Pisma Świętego (List do Galatów) jako owoc Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski
 • Biblia Aramejska w przekładzie na język polski jako przestrzeń dialogu pomiędzy judaizmem i chrześcijaństwem
 • The Aramaic Bible Project
  [Projekt Biblia Aramejska]

Udział w konferencji międzynarodowej

 • Udział w wykładach w ramach seminarium translatorskiego organizowanego przez NIDA INSTITUTE (USA)

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Jezus i pierwsi chrześcijanie w Talmudzie
 • Eschatologia w ujęciu Biblii Aramejskiej
 • Motywy Bożego gniewu wobec Izraela i jego wrogów w tekstach targumicznych
 • «Uwiodłeś mnie Panie, a ja pozwoliłem się uwieść»: Komentarz katolicki do proroka Jeremiasza (Jr 20,7)
 • Znaczenie targumów dla argumentacji fundametalnoteologicznej
 • Wpływ tradycji targumicznych na teksty Nowego Testamentu
 • Dziecko w Starym i Nowym Testamencie

Wygłoszenie referatu na konferencji

 • Czy Jezus był poetą? Aramejskie tło wypowiedzi Mistrza z Nazaretu

Prezentacja na konferencji

 • Znaczenie badań targumicznych dla współczesnej nauki

Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej

 • Kwerenda naukowa w Princeton University (USA)

Odznaczenie krajowe państwowe

 • Nagroda Prezydenta Miasta Lublina

Nagroda krajowa

 • Nagroda Feniksa Stowarzyszenia Wydawców Katolickich w kategorii literackiej

2016


Książka naukowa recenzowana

 • Miłosierni jak Ojciec. Rozważania biblijne

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • „To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali” (J 15,17). Wzajemna miłości uczniów Jezusa jako budowanie wspólnoty Kościoła w świetle czwartej Ewangelii
  [w:] Biblica et Patristica Thoruniensia
 • The Gospel According to St. John in the Light of Targum Neofiti 1 to the Book of Genesis
  [Ewangelia według św. Jana w świetle Targumu Neofiti 1 do Księgi Rodzaju]
  [w:] Biblica et Patristica Thoruniensia
 • Relacje między Kościołem Janowym a judaizmem rabinicznym w świetle najnowszych badań
  [w:] Studia Nauk Teologicznych

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Biblijny wymiar Roku Jubileuszu Miłosierdzia w świetle bulli papieża Franciszka Misericordiae vultus
 • Jezus i Samarytanka – droga do wiary w Jezusa jako Proroka, Mesjasza i Zbawiciela (J 4,5-42)
 • The History and Theology of John’s Community Excluded from the Synagogue
 • Znaczenie i funkcja kobiety w małżeństwie w świetle źródeł rabinicznych
 • Znaczenie i funkcja kobiety w małżeństwie w świetle źródeł rabinicznych
 • 'Szczęśliwi, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni' (Mt 5,4): Smutek i radość wyznawców Chrystusa w wymiarze doczesnym i eschatologicznym
 • Wartosć badań nad Biblią dla formacji duchowej człowieka
 • Ukrzyżowany Mesjasz w tradycji żydowskiej, pogańskiej i chrześcijańskiej
 • Proroctwo Mojżesza (por. Pwt 18,15 i Dz 7,37) w kontekście Jezusa z Nazaretu Josepha Ratzingera - Benedykta XVI

Rozdział w książce popularnonaukowej

 • Komentarze do Ewangelii Janowej

Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie

 • 'Rozradował mię Święty miłosierdziem’ (Ba 4,22): Miłosierne oblicze Boga w Starym Testamencie
  [w:] Krąg Biblijny
 • Księga Barucha – nazwa, treść i orędzie teologiczne
  [w:] Krąg Biblijny
 • Księga Ezechiela – nazwa, treść i orędzie teologiczne
  [w:] Krąg Biblijny
 • Jerozolima Lamentacji – między smutkiem porażki i radością nawrócenia
  [w:] Krąg Biblijny
 • Księga Lamentacji – nazwa, treść i orędzie teologiczne
  [w:] Krąg Biblijny
 • Orędzie miłosierdzia: Bóg bogaty w miłosierdzie (Ef 2,4)
  [w:] Biuletyn Katolickiego Stowarzyszenia \"Civitas Christiana\" .
 • Wizja proroka Ezechiela – ożywienie wyschniętych kości (Ez 37,1-14)
  [w:] Krąg Biblijny

Członkostwo w radzie naukowej czasopisma naukowego

 • Rada Naukowa Biblical Annals
  [w:] Biblical Annals

Recenzent artykułu dla czasopisma naukowego

 • Recenzent
  [w:] Wrocławski Przegląd Teologiczny

Recenzja książki naukowej

 • Symbolika ciała w Starym Testamencie
 • Jezus Chrystus
 • Przemienienie Jezusa. Studium narracji i teologii tekstów Nowego Testamentu
 • Intertekstualność a Słowo Boże, czyli o języku biblijno-religijnym w tekstach kultury
 • Kościół a Synagoga (30-313 po Chr.): Na rozdrożu
 • Intertekstualność a Słowo Boże, czyli o języku biblijno-religijnym w tekstach kultury
 • Jezus Chrystus
 • Przemienienie Jezusa. Studium narracji i teologii tekstów Nowego Testamentu
 • Intertekstualność a Słowo Boże, czyli o języku biblijno-religijnym w tekstach kultury

Recenzja artykułu naukowego

 • „Ojcze nasz” jako modlitwa żydowska. Czy Żydzi i chrześcijanie mogą się wspólnie modlić Modlitwą Pańską?
 • Zachodnia globalizacja a uniwersalizm Islamu
 • Zachodnia globalizacja a uniwersalizm Islamu
 • „Ojcze nasz” jako modlitwa żydowska. Czy Żydzi i chrześcijanie mogą się wspólnie modlić Modlitwą Pańską?

Recenzja w przewodzie doktorskim

 • Recenzent rozprawy doktorskiej

Organizacja konferencji międzynarodowej

 • XII Międzynarodowe Jesienne Dni Biblijne pt. „Antropologia w Piśmie Świętym”.

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • ‘Oto Człowiek’: antropologia i teologia w procesie Jezusa przed Piłatem
 • ‘Oto Człowiek’: antropologia i teologia w procesie Jezusa przed Piłatem.
 • ‘Oto Człowiek’: antropologia i teologia w procesie Jezusa przed Piłatem.

Udział w dyskusji panelowej na konferencji międzynarodowej

 • Zagadnienia Wolności Religijnej

Udział w konferencji międzynarodowej

 • V Kongres Kultury Chrześcijańskiej

Organizacja konferencji krajowej

 • II Sympozjum pt. Duchowość Ziemi Świętej – „Człowiek-Pielgrzym”

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Historia i teologia czwartej Ewangelii w świetle „Żydów” Janowych
 • Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem" (J 6,55): Eucharystia w życiu wspólnoty Janowej.
 • Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem" (J 6,55): Eucharystia w życiu wspólnoty Janowej.
 • Wartość badań nad Biblią dla formacji duchowej człowieka
 • Eucharystia pokarmem na życie wieczne
 • Formy i miejsca pielgrzymowania w Starym Testamencie

Udział w konferencji krajowej

 • Wiosenne Dni Biblijne, „Powołanie mężczyzny w świetle Słowa Bożego”.

Członkostwo w krajowym zespole eksperckim

 • Eksperci KUL

Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym

 • Polska Akademia Nauk. Komisja Teologiczna

2015


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Świadectwo Jana Chrzciciela w czwartej Ewangelii
  [w:] Verbum Vitae
 • The identity of the Father in Jn 8:44
  [Tożsamość Ojca w J 8,44]
  [w:] Zbornik religionistickych a sociologickych studii
 • The Crucified Messiah
  [Ukrzyżowany Mesjasz]
  [w:] Wrocławski Przegląd Teologiczny

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Listy św. Jana Apostoła
 • Synagoga a Kościół. Przeszkody, wyzwania i perspektywy dialogu
 • Koncepcja grzechu i jego odpuszczenia we wspólnocie z Qumran
 • ‘I skłoniwszy głowę, przekazał ducha’ (J 19,30). Duch Święty jako dar umierającego Pana

Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie

 • Ewangelia według św. Jana w świetle targumu Neofiti 1 do Księgi Rodzaju
  [w:] Zeszyty Naukowe Stowarzyszenia Biblistów Polskich.

Książka popularyzująca naukę

 • 'Moje słowa są Duchem i życiem' (J 6,63). Rekolekcje biblijne

Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie

 • Księga Izajasza – nazwa, treść i orędzie teologiczne
  [w:] Krąg Biblijny
 • Miłosierdzie Pana i upór człowieka
  [w:] Biuletyn Katolickiego Stowarzyszenia \"Civitas Christiana\" .
 • Powołanie proroka Jeremiasza (Jr 1,4-10)
  [w:] Krąg Biblijny
 • Dawid i Batszeba
  [w:] Różaniec
 • Król Dawid w Księdze Syracha
  [w:] Krąg Biblijny
 • Księga Jeremiasza – nazwa, treść i orędzie teologiczne
  [w:] Krąg Biblijny
 • Księga Syracha - nazwa, treść i orędzie teologiczne
  [w:] Krąg Biblijny
 • Rola słowa Bożego w posłannictwie proroków
  [w:] Krąg Biblijny

Książka

 • Biblijna droga światła

Tłumaczenie tekstów wymagających kompetencji naukowych

 • „Listy św. Jana Apostoła”, Komentarz teologiczno-pastoralny do Biblii Tysiąclecia

Recenzent artykułu dla czasopisma naukowego

 • Recenzent
  [w:] Studia Ełckie

Recenzja książki naukowej

 • „Co Bóg złączył…” Geneza i znaczenie klauzul Mateuszowych. Studium historyczno-egzegetyczne

Recenzja artykułu naukowego

 • Biblijne podstawy prymatu Piotrowego Carla Marii Martiniego

Recenzja w przewodzie doktorskim

 • Recenzent pracy doktorskiej
 • Recenzent pracy doktorskiej

Organizacja konferencji międzynarodowej

 • XI Międzynarodowe Sympozjum Jesienne Dni Biblijne – pt. „Prawda Pisma Świętego”

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Historia i teologia wspólnoty Janowej wykluczonej z Synagogi
 • Biblia Aramejska jako przekład Słowa Bożego w liturgii synagogalnej
 • The Influence of Isaiah on Jewish and Christian Liturgies
  [Wpływ Izajasza na liturgię żydowską i chrześcijańską]
 • Znaczenie argumentacji Celsusa podważającej prawdę Pisma Świętego dla wczesnego chrześcijaństwa

Organizacja konferencji krajowej

 • Duchowość Ziemi Świętej – „Małżeństwo”

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Małżeństwo w świetle Księgi Rodzaju 1-2
 • Osoba króla Dawida w recepcji chrześcijańskiej
 • Medytacja biblijna

Udział w konferencji krajowej

 • Wiosenne Dni Biblijne, „Rola kobiet w historii zbawienia”

Wspólna realizacja badań naukowych z ośrodkiem zagranicznym

 • Biblia i jej tradycje

Kierownictwo realizowanego projektu finansowanego przez NCN

 • Wprowadzenie do Biblii Aramejskiej

Nagroda krajowa

 • Nagroda Feniksa w kategorii literackiej dla publikacji: Targum Neofiti 1. Księga Rodzaju. Tekst aramejski – przekład – aparat krytyczny – przypisy (Biblia Aramejska), Lublin: Gaudium 2014.

2014


Książka naukowa recenzowana

 • Targum Neofiti 1 : Księga Rodzaju
 • Targum Neofiti 1 - Księga Rodzaju : tekst aramejski - przekład, aparat krytyczny - przypisy
 • Ewangelia według św. Marka : wprowadzenie, przekład, lektura duchowa

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Terminologia pism rabinicznych w odniesieniu do Jezusa i Jego wyznawców
  [w:] Roczniki Humanistyczne
 • Antyewangelia w źródłach rabinicznych
  [w:] Veritati et Caritati
 • Targum Neofiti (Rdz 1-3)
  [w:] Scripturae Lumen
 • The ‘Rabbinic Anti-Gospel in the Context of the Polemic between the Synagogue and Church
  [Rabiniczna antyewangelia w kontekście polemiki pomiędzy Synagogą i Kościołem]
  [w:] Person and the Challenges-The Journal of Theology Education Canon Law and Social Studies Inspired by Pope John Paul II

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • List do Efezjan

Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie

 • Rabiniczna antyewangelia w kontekście polemiki pomiędzy Synagogą i Kościołem
  [w:] Zeszyty Naukowe Stowarzyszenia Biblistów Polskich.

Hasło encyklopedyczne

 • Wygnanie

Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie

 • Księga Koheleta – nazwa, treść i orędzie teologiczne
  [w:] Krąg Biblijny
 • W noc Bożego Narodzenia w Betlejem godzą się narody
  [w:] Kurier Lubelski.
 • Jubileusz w świetle Biblii
  [w:] Itinerarium : kwartalnik Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie.
 • Biblijna miłość – w ujęciu encykliki Benedykta XVI ‘Deus caritas est’
  [w:] Krąg Biblijny
 • Księga Mądrości - nazwa, treść i orędzie teologiczne
  [w:] Krąg Biblijny
 • Mądrość w Starym Testamencie
  [w:] Krąg Biblijny
 • Pieśń nad Pieśniami - nazwa, treść i orędzie teologiczne
  [w:] Krąg Biblijny
 • Prawdziwe szczęście człowieka
  [w:] Krąg Biblijny

Artykuł popularnonaukowy w wydawnictwie zbiorowym

 • Był kiedyś Kościół idealny. Dzieje Apostolskie

Artykuł w czasopiśmie

 • Wielki umysł i prawe serce
  [w:] Idziemy
 • Kult Ojca
  [w:] Pastores

Artykuł w wydawnictwie zbiorowym

 • Eucharystia św. Jana Pawła II w jerozolimskim Wieczerniku

Tłumaczenie tekstów wymagających kompetencji naukowych

 • „List do Efezjan”, Komentarz teologiczno-pastoralny do Biblii Tysiąclecia

Recenzent artykułu dla czasopisma naukowego

 • Recenzent
  [w:] Verbum Vitae

Recenzja książki naukowej

 • Dehumanizacja i depersonalizacja w medycynie i w świecie współczesnym a życie św. Jana z Dukli
 • Czy istniało królestwo Dawida? Najnowsze wykopaliska w Khirbet Qeiyafa

Recenzja w przewodzie doktorskim

 • Recenzent rozprawy doktorskiej

Recenzja w przewodzie habilitacyjnym

 • Recenzja habilitacyjna

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Proroctwo Mojżesza (por. Pwt 18,6 i Dz 7,37) w kontekście ‘Jezusa z Nazaretu’ Josepha Ratzingera – Benedykta XVI
 • Jerozolima – miasto trzech religii monoteistycznych

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji międzynarodowej

 • X Międzynarodowe Sympozjum Jesienne Dni Biblijne – Natchnienie Pisma Świętego

Udział w konferencji międzynarodowej

 • Studia Żydowskie w Polsce. Konferencja Polskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Ewangelia według św. Jana w świetle Targumu Neofiti 1 do Księgi Rodzaju
 • «Szczęśliwi, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni» (Mt 5,4): Smutek i radość wyznawców Chrystusa w wymiarze doczesnym i eschatologicznym
 • Błogosławieństwo i przekleństwo w Biblii

Udział w dyskusji panelowej na konferencji krajowej

 • Czekając na Mesjasza

Nagroda wewnętrzna

 • Nagroda Rektora KUL za publikację książki profesorskiej: – for book: Jezus i Jego wyznawcy w Talmudzie. Analiza tekstologiczna, historyczna i socjologiczna, Lublin: Wydawnictwo KUL 2013.

Odznaczenie wewnętrzne

 • Wyróżnienie jako „Wydarzenie roku akademickiego 2013/2014 dla publikacji: Targum Neofiti 1. Księga Rodzaju. Tekst aramejski – przekład – aparat krytyczny – przypisy (Biblia Aramejska), Lublin: Gaudium 2014.

2013


Książka naukowa recenzowana

 • Jezus i Jego wyznawcy w Talmudzie. Analiza tekstologiczna, historyczna i socjologiczna

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Motywy i formy żydowskich prześladowań pierwotnego Kościoła (I-II w. po Chr.)
  [w:] Biblical Annals

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Biblijne inspiracje w twórczości Juliusza Słowackiego
 • John 8:44 as crux interpretum
  [J 8,44 jako crux interpretum]

Hasło encyklopedyczne

 • Szema Izrael
 • Szabat
 • Święto
 • Szammaj
 • Urim i Tummim

Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie

 • Księga Przysłów - nazwa, treść i orędzie teologiczne
  [w:] Krąg Biblijny
 • Droga prowadząca do szczęścia w świetle Ps 1
  [w:] Krąg Biblijny
 • Cierpienie w Księdze Hioba
  [w:] Krąg Biblijny
 • Księga Hioba - nazwa, treść i orędzie teologiczne
  [w:] Krąg Biblijny
 • Księga Psalmów - nazwa, treść i orędzie teologiczne
  [w:] Krąg Biblijny

Książka

 • Biblijne tajemnice różańca
 • Biblijna droga krzyżowa

Recenzja artykułu naukowego

 • Złudzenie symetrii. Na marginesie żydowskiej antyewangelii Toledot Jeszu.

Recenzja w przewodzie doktorskim

 • Recenzent rozprawy doktorskiej

Recenzja w przewodzie habilitacyjnym

 • Recenzja habilitacyjna na podstawie rozprawy pt. Motyw wygnania a doktryna piekła w Nowym Testamencie

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Antyewangelia rabiniczna w kontekście relacji pomiędzy Synagogą a Kościołem
 • Koncepcja grzechu i jego odpuszczenia we wspólnocie z Qumran
 • Jezus i Jego wyznawcy w Talmudzie: Nowe spojrzenie na dialog pomiędzy judaizmem i chrześcijaństwem
  [Jesus and His Disciples in the Talmud: A New Look at the Dialogue between Judaism and Christianity]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Rabiniczna antyewangelia w kontekście polemiki pomiędzy Synagogą i Kościołem

Udział w konferencji krajowej

 • Wiosenne Dni Biblijne: Świadkowie wiary

2012


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Modlitwa Dnia pokuty (Ne 9)
  [w:] Verbum Vitae
 • „A Twoja duszę przeniknie miecz" (Łk 2,35). Wspólnota losu Maryi i Jezusa
  [w:] Salvatoris Mater

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Krytyka tekstologiczna i historyczna passusów Talmudu o Jezusie i chrześcijaństwie

Hasło encyklopedyczne

 • Revue Biblique
 • Raszi

Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie

 • Pierwszy Sobór
  [w:] Biblia krok po kroku ISSN 1689-8923
 • Apokaliptyka żydowska
  [w:] Krąg Biblijny
 • Dzień odpoczynku Boga
  [w:] Biblia krok po kroku ISSN 1689-8923
 • Powstanie Machabeuszy
  [w:] Krąg Biblijny
 • Księga Estery – nazwa, treść i orędzie teologiczne
  [w:] Krąg Biblijny
 • 1-2 Księga Machabejska – nazwa, treść i orędzie teologiczne
  [w:] Krąg Biblijny
 • Modlitwa prośby w Starym Testamencie
  [w:] Krąg Biblijny
 • Jakim kalendarzem posługiwał się Jezus?
  [w:] Biblia krok po kroku ISSN 1689-8923
 • Księga Judyty – nazwa, treść i orędzie teologiczne
  [w:] Krąg Biblijny

Kierownictwo realizowanego projektu finansowanego przez NCN

 • Targum Neofiti 1 do Księgi Rodzaju. Przekład i krytyczne opracowanie

2011


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Znaczenie i obchody Święta Namiotów w starożytnym Izraelu
  [w:] Scripta Biblica et Orientalia
 • Jezus Janowy jako Objawiciel oblicza Ojca
  [w:] Verbum Vitae
 • Zagadnienie starości w literaturze międzytestamentalnej
  [w:] VOX PATRUM

Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie

 • Księga Ezdrasza i Księga Nehemiasza
  [w:] Krąg Biblijny
 • Księga Rut – nazwa, treść i orędzie teologiczne
  [w:] Krąg Biblijny
 • Uniwersalizm zbawczego działania Boga
  [w:] Krąg Biblijny
 • Tożsamość i funkcje anioła Rafała
  [w:] Krąg Biblijny
 • Teologia ziemi w księgach Ezdrasza i Nehemiasza
  [w:] Krąg Biblijny
 • Księga Tobiasza – nazwa, treść i orędzie teologiczne
  [w:] Krąg Biblijny
 • 1 List św. Jana krok po kroku
  [w:] Biblia

Członkostwo w radzie naukowej czasopisma naukowego

 • Rada Naukowa
  [w:] Roczniki Humanistyczne

Członkostwo w zespole recenzentów czasopisma naukowego

 • Recenzent
  [w:] Biblical Annals
 • Recenzent
  [w:] Roczniki Humanistyczne

Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • Biblia a moralność : dar życia - dar przymierza - odpowiedź człowieka

Recenzja artykułu naukowego

 • Typologiczne użycie Starego Testamentu w Nowym Testamencie

2010


Książka naukowa recenzowana

 • Księga Ezdrasza. Księga Nehemiasza. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz. Nowy Komentarz Biblijny

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Święty Paweł w kontekście świata żydowskiego, greckiego i rzymskiego
  [w:] Roczniki Biblijne
 • The Polemic in Jn 8:31-59 in the Context of Jewish and Christian Literature
  [Polemika w J 8,31-59 w kontekście literatury żydowskiej i chrześcijańskiej]
  [w:] Roczniki Biblijne

Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie

 • 1-2 Księga Samuela - nazwa, treść i orędzie teologiczne
  [w:] Krąg Biblijny
 • 1-2 Księga Kronik - nazwa, treść i orędzie teologiczne
  [w:] Krąg Biblijny
 • Słudzy świątyni jerozolimskiej i ich czynności kultyczne
  [w:] Krąg Biblijny
 • Samarytanie
  [w:] Krąg Biblijny
 • 1-2 Księga Królewska - nazwa, treść i orędzie teologiczne
  [w:] Krąg Biblijny
 • Czy św. Paweł zdradził judaizm?
  [w:] Biblia krok po kroku ISSN 1689-8923
 • Curriculum Vitae Ojca Profesora Hugolina Langkammera OFM
  [w:] Roczniki Biblijne
 • ‘Magnificat’ Starego Testamentu – modlitwa Anny
  [w:] Krąg Biblijny

Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • Apokaliptyka wczesnego judaizmu i chrześcijaństwa

2009


Książka naukowa recenzowana

 • Studia z Ewangelii Janowej

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Faryzeusze i saduceusze wobec zmartwychwstania
  [w:] Verbum Vitae
 • The ‘Western Text’ and its chief witnesses in the Gospel of John
  [Tekst zachodni i jego główni świadkowie w Ewangelii Janowej]
  [w:] Roczniki Biblijne

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Zwój Miedziany (3Q15) jako enigma i wyzwanie

Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie

 • Księga Jozuego - nazwa, treść i orędzie teologiczne
  [w:] Krąg Biblijny
 • Księga Powtórzonego Prawa – nazwa, treść i orędzie teologiczne
  [w:] Krąg Biblijny
 • ‘Szema Izrael’ (Pwt 6,4-9)
  [w:] Krąg Biblijny
 • Księga Sędziów - nazwa, treść i orędzie teologiczne
  [w:] Krąg Biblijny
 • Filistyni
  [w:] Krąg Biblijny
 • Izraelici w ziemi Kanaan w świetle źródeł biblijnych i archeologicznych
  [w:] Krąg Biblijny

Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym

 • Polskie Towarzystwo Studiów Żydowskich

2008


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Dwa dary Ukrzyżowanego: Maryja i Duch (J 19,25-37)
  [w:] Salvatoris Mater
 • Władza w Ewangelii św. Jana
  [w:] Verbum Vitae

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Jn 8:44 – locus classicus of John’s anti-Judaism?
  [J 8,44 - locus classicus Janowego antyjudaizmu?]

Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie

 • Księga Liczb – nazwa, treść i orędzie teologiczne
  [w:] Krąg Biblijny
 • Księga Kapłańska – nazwa, treść i orędzie teologiczne
  [w:] Krąg Biblijny
 • Między kartami ksiąg świętych a skrzydłami Ducha Świętego
  [w:] Pastores
 • Motywy z Księgi Liczb w ujęciu Ewangelii św. Jana
  [w:] Krąg Biblijny
 • Kult ofiarniczy w Izraelu w świetle Księgi Kapłańskiej
  [w:] Krąg Biblijny

Tłumaczenie tekstów wymagających kompetencji naukowych

 • Księga proroka Jeremiasza. Wstęp i komentarz.

Recenzja książki naukowej

 • Apokalipsa Świętego Jana Apostoła. Przekład z języka greckiego i komentarz

Opieka naukowa w charakterze promotora w kraju

 • Promotor pracy doktorskiej

2007


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Janowa wizja kapłaństwa Chrystusa i Jego uczniów (J 17)
  [w:] Verbum Vitae

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Anti-Judaism and Jn 8:44
  [Anty-judaizm i J 8,44]

Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie

 • Przymierze na Synaju
  [w:] Krąg Biblijny
 • Biblijne opisy stworzenia świata i człowieka a ewolucja
  [w:] Krąg Biblijny
 • Kanaan – ziemia obietnicy Abrahama
  [w:] Krąg Biblijny
 • Księga Rodzaju – nazwa, treść i orędzie teologiczne
  [w:] Krąg Biblijny
 • Dekalog jako mądrość wiodąca ku Bogu i bliźniemu
  [w:] Krąg Biblijny
 • Objawienie Boga Ludowi Starego Przymierza
  [w:] Krąg Biblijny
 • Księga Wyjścia – nazwa, treść i orędzie teologiczne
  [w:] Krąg Biblijny

Recenzja artykułu naukowego

 • Oblubieniec widziany oczami oblubienicy w Pieśni nad Pieśniami

Kierownictwo realizowanego projektu finansowanego przez NCN

 • Księga Ezdrasza i Nehemiasza. Nowy Komentarz Biblijny

2006


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Birkat ha-Minim and the Process of Separation between Judaism and Christianity
  [Birkat ha-Minim a proces separacji między judaizmem i chrzescijaństwem]
  [w:] The Polish Journal of Biblical Research.
 • Sylwetka naukowa prof. dra hab. Hugolina Langkammera OFM
  [w:] Roczniki Teologiczne

Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie

 • Pojednanie w Starym Testamencie
  [w:] Krąg Biblijny
 • Grzech w Starym Testamencie
  [w:] Krąg Biblijny
 • Milczenie Boga w opowiadaniu o Józefie (Rdz 37-50)
  [w:] Krąg Biblijny
 • Powołanie w Starym Testamencie
  [w:] Krąg Biblijny
 • Dlaczego warto czytać Stary Testament?
  [w:] Krąg Biblijny

Członkostwo w międzynarodowej organizacji o charakterze naukow

 • Society of Biblical Literature

2005


Książka naukowa recenzowana

 • Antyjudaizm a Ewangelia według św. Jana. Nowe spojrzenie na relację czwartej Ewangelii do judaizmu
 • Who are the father and his children in Jn 8:44? The literary, historical and theological analysis of Jn 8:44 and its context
  [Kim jest Ojciec i Dzieci w J 8,44. Analiza literacka, historyczna i teologiczna J 8,44 i jego kontekstu]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Pisma qumrańskie a Ewangelia Janowa
  [w:] Collectanea Theologica
 • Błogosławieństwo ‘prześladowanych (Mt 5,10)
  [w:] Roczniki Teologiczne

Tłumaczenie rozdziału książki naukowej

 • List do Efezjan. Wstęp i komentarz.

Tłumaczenie tekstów wymagających kompetencji naukowych

 • Listy Janowe. Wstęp i komentarz. Pismo Święte Nowego Testamentu i Psalmy. Najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem

Członkostwo w komitecie redakcyjnym serii wydawniczej

 • Członek redakcji

Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • Deus meus et omnia : księga pamiatkowa ku czci o. prof. Hugolina Langkammera OFM : w 50. rocznicę święceń kapłańskich

Członkostwo w międzynarodowej organizacji o charakterze naukow

 • Catholic Biblical Association

2004


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Profesor Marie-Émile BOISMARD - biblista z wielką pasją
  [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny
 • ’Żydzi’, którzy uwierzyli Jezusowi
  [w:] Verbum Vitae

Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie

 • Krzyż – narzędzie hańby czy chwały?
  [w:] Gość Niedzielny : tygodnik dla ludu polskiego Administracji Apostolskiej Śląska Polskiego

Książka

 • Chwalebna Pasja. Z Jezusem na jerozolimskim szlaku męki ku zmartwychwstaniu

Członkostwo w komitecie redakcyjnym serii wydawniczej

 • Członek redakcji
 • Członek redakcji

Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym

 • Stowarzyszenie Biblistów Polskich

2002


Książka naukowa recenzowana

 • Synagoga a rodzący się Kościół. Studium egzegetyczno-teologiczne Czwartej Ewangelii (J 9,22; 12,42; 16,2)

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Kim jest antropoktonos w J 8,44?
  [w:] Roczniki Teologiczne

Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie

 • Nowe odkrycie – ossuarium z Palestyny z aramejską inskrypcją imion
  [w:] Znak Pokoju

Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego

 • Członek redakcji
  [w:] Verbum Vitae

Członkostwo w zespole recenzentów czasopisma naukowego

 • Recenzent
  [w:] Verbum Vitae

2000


Członkostwo w międzynarodowej organizacji o charakterze naukow

 • Associazione ex-alumni del Pontificio Istituto Biblico