Agnieszka Karczewska

dr Agnieszka Karczewska

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Literaturoznawstwa
Katedra Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr

Studia z filologii polskiej

(2004-2009)

Wydział Humanistyczny UMCS

Magister filologii polskiej

(2009)

na podstawie pracy Językowy obraz nadziei – dane słownikowe i tekstowe (pod kierunkiem prof. dr hab. Haliny Pelc

Studia doktoranckie

(2009)

Wydział Nauk Humanistycznych KUL

Podyplomowe studia z emisji głosu (2009 - 2010)

Wydział Artystyczny UMCS

Doktor nauk humanistycznych

(2013)

na podstawie pracy: "Chwilka Dzieci i Młodzieży" (1925-1937) - czasopismo żydowskie w języku polskim. Próba monografii (promotor: prof. dr hab. Sławomir Jacek Żurek; recenzenci: dr hab. Bożena Olszewska, prof. UO; dr hab. Anna Marta Szczepan-Wojnarska, prof. UKSW