Agnieszka Karczewska

dr Agnieszka Karczewska

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Literaturoznawstwa
Katedra Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr


2019


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Pamięć i empatia. O dziecięcej literaturze Zagłady

Członkostwo w komitecie redakcyjnym książki

 • Polonistyka i świat wartości. Edukacja polonistyczna jako wartość

2018


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • „Tylko czy to niebo nadal istnieje?” Bóg w najnowszej dziecięcej literaturze o Zagładzie

Recenzja naukowa w czasopiśmie

 • Dekonstrukcja i próba restytucji świata. Recenzja książki Małgorzaty Wójcik-Dudek W(y)czytać Zagładę. Praktyki postpamięci w polskiej literaturze XXI wieku dla dzieci i młodzieży, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego [2016], ss. 336
  [w:] Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Poetica

Członkostwo w komitecie redakcyjnym książki

 • Wiara i niewiara. Literackie realizacje wobec Zagłady

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Motyw sprawcy w przeznaczonych dla dzieci i młodzieży polskich narracjach o Zagładzie (od 2000 r.)
 • Pamięć przestrzeni getta i kryjówki w przeznaczonych dla dzieci narracjach o Zagładzie
 • Wizerunek organizacji szomrowych w polsko-żydowskiej prasie dwudziestolecia międzywojennego

Inne stypendium w ramach programu międzynarodowego

 • Fellowschip 2018-2019
  [Stypendium na pobyt badawczy w Tel Aviv University]

2017


Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Obraz Niemców w dziecięcej literaturze o Zagładzie (od 2007 r.)
 • Marcin Szczygielski - Time's ark. The novel
  [Marcin Szczygielski "Arka czasu". Prezentacja powieści ]
 • Zjawisko empatii w literaturze. Wprowadzenie historycznoliterackie

Organizacja konferencji krajowej

 • "Żydzi w historii i kulturze Lublina – przeszłość, pamięć, teraźniejszość"
 • III Kongres Dydaktyki Polonistycznej „Polonistyka w świecie wartości. Edukacja polonistyczna jako wartość”

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Przedmioty w Dzielnicy, kryjówce i na Diamentowej Planecie. O "efektach rzeczy" w dziecięcej literaturze o Zagładzie
 • "Tylko czy to niebo nadal istnieje?” Bóg w najnowszej dziecięcej literaturze o Zagładzie

Inne stypendium w ramach programu międzynarodowego

 • Stypendium językowe The Rothschild Foundation Hanadiv Europe

Wykonawca w złożonym projekcie finansowanym przez MNiSW

 • Leksykon kultury polskiej w Izraelu

Wykonawca w złożonym projekcie finansowanym przez NCN

 • Życie literackie i inne przejawy życia kulturalnego w polsko-żydowskich dziennikach dwudziestolecia międzywojennego

Kierownictwo realizowanego projektu finansowanego przez NCN

 • Polsko-żydowskie czasopiśmiennictwo dla dzieci i młodzieży (1903-1939). Kwerenda

2016


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Polish-Jewish Republic of Dreams. "Chwilka Dzieci i Młodzieży" (1925-1937)
  [Polsko-żydowska republika marzeń. O "Chwilce Dzieci i Młodzieży" (1925-1937)]
  [w:] Filoteknos. Literatura Dziecięca – Mediacja Kulturowa – Antropologia Dzieciństwa

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • "Przez ruch odrodzenia fizycznego do odbudowy ukochanej Ojczyzny". O sporcie na łamach "Chwili Dzieci i Młodzieży" (1925-1937)
 • Nowe tematy eksploracji prasy żydowskiej w Rzeczpospolitej

Członkostwo w komitecie redakcyjnym książki

 • Prasa Żydów polskich. Od przeszłości do teraźniejszości

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Folklor dziecięcy w "Chwilce Dzieci i Młodzieży" (1925–1937)

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Topika Zagłady w polskiej literaturze dla dzieci i młodzieży
 • Podróżnik w krainie Elojów. O strategiach przekazywania historii w „Arce czasu” Marcina Szczygielskiego”

Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej

 • Kwerenda naukowa

Kierownictwo złożonego projektu - organizacja międzynarodowa

 • THE ZIONISM IN THE POLISH-JEWISH PERIODICAL FOR CHILDREN ON THE BASIS OF “OUR AURORA. AN ILUSTRATED MAGAZINE FOR CHILDREN AND YOUNG PEOPLE” (1921-1939), “THE CHIDREN’S AND YOUTH’S MOMENT” (1925-1937) AND “A LITTLE WINDOW ON THE WORLD. A MAGAZINE FOR CHILDREN AND YOUNG PEOPLE (1937–1939)
  [Syjonizm w polsko-żydowskich periodykach dla dzieci]

Wykonawca w realizowanym projekcie - organizacja międzynarodowa

 • Pamięć Zagłady w polsko- i niemieckojęzycznej literaturze autorek i autorów drugiego oraz trzeciego pokolenia post-Szoa

2015


Książka naukowa recenzowana

 • Polsko-żydowska republika marzeń. O "Chwilce Dzieci i Młodzieży" (1925-1937)

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • "Rycerze Wolności". Analiza sylwetek Teodora Herzla i Józefa Trumpeldora w "Chwilce Dzieci i Młodzieży" (1925-1937)

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Zionism in the Jewish Periodical for Children on the basis of Lviv’s “The Children’s and Youth’s Moment” (1925-1937)
  [Syjonizm w polsko-żydowskich periodykach dla dzieci na przykładzie "Chwilki Dzieci i Młodzieży" (1925-1937)]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Polsko-żydowska literatura dla dzieci. Prolegomena do badań
 • Z refleksji Izydory Dąmbskiej o nauczaniu logiki na lekcjach języka polskiego

Inne stypendium w ramach programu międzynarodowego

 • Language Scholarship The Rothschild Foundation Hanadiv Europe
  [Stypendium językowe The Rotschild Foundation Fanadiv Europe]

Wykonawca w złożonym projekcie finansowanym przez MNiSW

 • Polsko-żydowskie dzienniki w dwudziestoleciu międzywojennym - interdyscyplinarne opracowanie monograficzne i bibliografia zawartości
 • Pamięć Zagłady w polsko- i niemieckojęzycznej literaturze autorek i autorów drugiego oraz trzeciego pokolenia ocalałych
 • Polsko-żydowskie dzienniki w dwudziestoleciu międzywojennym - interdyscyplinarne opracowanie monograficzne i bibliografia zawartości

2014


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Suggestions for research on interwar Polish-Jewish magazines for children and young pepole

Organizacja konferencji międzynarodowej

 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Prasa żydowska w Polsce. Wczoraj i dziś"

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • "Nasza Jutrzenka" jako przykład asymilacyjnego przekazu dla dzieci żydowskich.
 • Literatura dla dzieci jako medium tradycji żydowskiej. O "Złotej legendzie żydowskiej" Zygmunta Sens-Taubesa (Szem-Toba)

Organizacja konferencji krajowej

 • Panel ekspercki Badania nad kształtowaniem kompetencji analityczno-interpretacyjnych w nauczaniu wczesnoszkolnym i procesem historycznoliterackim na lekcjach języka polskiego
 • Panel ekspercki Badania nad środowiskiem cyfrowym i tematyką żydowską w nauczaniu języka polskiego

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • "Z życia wielkich ludzi" - biografie na łamach wybranych polsko-żydowskich czasopism dla dzieci i młodzieży.

2013


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Źródła topiczne dziecięcej literatury polsko-żydowskiej publikowanej w "Chwilce Dzieci i Młodzieży" (1925-1937)
 • Źródła topiczne dziecięcej literatury polsko-żydowskiej publikowanej w "Chwilce Dzieci i Młodzieży"
 • Trójwymiarowy portret dziecka żydowskiego
 • „Stary-nowy” kraj – obraz Erec Israel w „Chwilce Dzieci i Młodzieży” (1925–1937)
 • „Wieczór cudów”. O twórczości Maurycego Szymla dla dzieci
 • Kształtowanie tożsamości kulturowej czytelników „Chwilki Dzieci i Młodzieży” (1925-1937)
 • Maurycego Szymla twórczość dla dzieci

Członkostwo w komitecie redakcyjnym książki

 • "Żydowskie dziecko"

Organizacja konferencji międzynarodowej

 • Międzynarodowa multidyscyplinarna konferencja naukowa "Jan Karski - Świadek, Emisariusz, Człowiek"

Organizacja konferencji krajowej

 • Seminarium doktoranckie "Monitorowanie zmian w polskim systemie egzaminowania"
 • Badania nad obecnością literatury polskiej powstałej w Izraelu na lekcjach języka polskiego w gimnazjum i liceum po roku 2009 oraz odbiorczych kompetencji komunikacyjnych w szkole ponadgimnazjalnej i na egzaminie maturalnym
 • Badania nad indywidualizacją polonistycznego procesu dydaktycznego oraz czytelnictwem gimnazjalistów
 • Badania nad edukacją kulturalną w gimnazjum oraz odbiorem pozaliterackich tekstów kultury
 • Badania nad aktywnością sieciową polonistów oraz wielokulturowością w edukacji polonistycznej gimnazjalistów po roku 2009
 • Badania nad narracją plastyczną podręczników polonistycznych oraz ich recenzowaniem
 • Badania nad procesem przygotowywania uczniów do egzaminu gimnazjalnego oraz kompetencjami tekstotwórczymi gimnazjalistów
 • Metodologiczne seminarium naukowe wykładowców i dotorantów komponentu dydaktycznego w ramach studiów doktoranckich

2012


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • "I było cicho, biało, dziecinnie i szczęśliwie [...]". Polska w twórczości Andy Eker

Artykuł w czasopiśmie

 • "Dziecko żydowskie". Konferencja naukowa (Zamość, 16-17.10.2012 r.)
  [w:] Zamojski Kwartalnik Kulturalny

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • "Najdroższa dla Was... bajka". Baśnie i bajki dla dzieci żydowskich w "Chwilce Dzieci i Młodzieży" (1925-1937)

Organizacja konferencji krajowej

 • Dziecko żydowskie

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • "Z naszych dawnych dziejów" - historia i kultura zydowska na łamach "Chwilki Dzieci i Młodzieży" (1925-1937).
 • Dziecko żydowskie
 • Syjonistyczne inspiracje w międzywojennym czasopiśmie dla dzieci i młodzieży żydowskiej -

Organizacja konferencji

 • Seminarium naukowe wykładowców i dotorantów komponentu dydaktycznego w ramach studiów doktoranckich
 • Seminarium naukowe wykładowców i dotorantów komponentu dydaktycznego w ramach studiów doktoranckich
 • Otawrte seminarium doktoranckie

Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej

 • Kwerenda naukowa - opracowywanie dokumentacji czasopisma dziennika „Chwila” oraz osób z nim współpracujących.

Kierownictwo złożonego projektu - Fundacja Nauki Polskiej

 • PROGRAM START

2011


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Pamięć o Zagładzie elementem kształcenia etycznych postaw uczniów

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • I było cicho, biało, dziecinnie i szczęśliwie. Polska w twórczości Andy Eker.
 • Poezja jako nośnik wartości w międzywojennym czasopiśmie dla dzieci żydowskich. "Chwilka Dzieci i Młodzieży" 1925-1937

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Literatura dla dzieci i młodzieży a tożsamość kulturowa odbiorcy.
 • Źródła topiczne polsko-żydowskiej literatury dla dzieci i młodzieży publikowanej w "Chwilce Dzieci i Młodzieży" (1925-1937)

Organizacja konferencji

 • Otwarte seminarium doktoranckie "Analiza i interpretacja tekstów kultury w szkole"

Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej

 • Kwerenda naukowa - opracowywanie dokumentacji czasopisma dziennika „Chwila” oraz osób z nim współpracujących.

2010


Członkostwo w komitecie redakcyjnym książki

 • Polskość ponad granicami

Organizacja konferencji międzynarodowej

 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Polskość poza granicami Rzeczpospolitej"

Organizacja konferencji

 • Seminarium naukowe wykładowców i dotorantów komponentu dydaktycznego w ramach studiów doktoranckich

Usługi dydaktyczne w kraju

 • Komponent dydaktyczny studiów doktoranckich w zakresie literaturoznawstwa - specjalność filologia polska