mgr Anna Gronba-Chyła

Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu - Instytut Nauk Inżynieryjno-Technicznych
Katedra Inżynierii Środowiska

Stanowisko: Asystent

 

Anna Gronba-Chyła

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Wydział Nauk Inżynieryjno-Technicznych w Stalowej Woli

Katedra Ochrony Środowiska

Email: amgronba@kul.pl, annagronba@gmail.com

 

 

 • Tematyka badawcza – zainteresowania naukowe

Morfologia odpadów, osady ściekowe, odpady, utylizacja odpadów, utylizacja osadów ściekowych w materiałach budowlanych i ceramicznych, GOZ

 

 

 

 • Wykształcenie:

Magister ochrony środowiska : Studia jednolite magisterskie,  kierunek ochrony środowiska na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II (2005-2010)

Studia podyplomowe

- Analityka laboratoryjna w ochronie środowiska, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (2010 - 2011)

- BHP, Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi (2019- )

- Przygotowanie pedagogiczne, Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi (2019- )

 

 • Miejsce zatrudnienia i stanowiska

- Asystent naukowo-dydaktyczny w Katedrze Ochrony Środowiska na Wydziale Nauk Inżynieryjno-Technicznym (WNIT) w Stalowej Woli

- Asystent naukowo-dydaktyczny w Katedrze Chemii Fizycznej I Fizykochemicznych Podstaw Inżynierii Środowiska na Wydziale Zamiejscowym Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli (2011-2019)

- staż na stanowisku Specjalisty Ochrony Środowiska w Katedrze Chemii KUL w Lublinie (10.2010-04.2011)

 

 • Granty (wykaz zrealizowanych projektów naukowo-badawczych krajowych, europejskich)

- Wykonawstwo w projekcie międzynarodowym Program Działań Zintegrowanych POLONIUM 2014-2015 (w ramach Umowy między Rządem RP a Rządem Republiki Francuskiej o współpracy naukowej i technologicznej podpisanej w Warszawie dnia 28 maja 2008 roku); temat: Innowacyjne połączenie technik mikroskopowych i mikrospektroskopowych do oceny mechanizmów kontaminacji roślin przez metale. (2014-2015)

 

- Grant uczelniany nieparametryzowany : Próby wykorzystania osadów ściekowych do produkcji ceramiki. (2019-2020)

 

 • Staże naukowe, stypendia, zagraniczne wyjazdy

 Staże:

- Staż finansowany ze środków UE, Barania i rozwój w gospodarce opartej na wiedzy (2013 r.) współpraca z MZK w Stalowej Woli

 

Uzyskane Nagrody:

Nagroda I Stopnia w konkursie na najlepszą pracę dyplomową z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest w województwie lubelskim (2010 r.)

 

Wyjazdy zagraniczne:

Wyjazd do Francji, Uniwersytet w Lille w ramach projektu POLONIUM (2014)

 

 • Publikacje naukowe
 •  
 • Artykuły w czasopiśmie recenzowane

 

1. A. Gronba-Chyła, Agnieszka Generowicz, "Frakcja odpadów komunalnych poniżej 10 mm i możliwości jej wykorzystania w ceramicznych materiałach budowlanych" Przemysł Chemiczny 99/9(2020), s. 1318-1321,  DOI: 10.15199/62.2020.9.10

 

 

- rozdziały w monografiach:

 1. Gronba-Chyła, T. Białopiotrowicz, E. Gronba, J. Nowak, „Badania osadów z płukania filtrów wody pitnej w stacji uzdatniania wody”, Współczesne zagadnienia inżynierii środowiska, Wydawnitwo TYGIEL, Lublin 2017, s. 108-118
 2. Gronba, T. Białopiotrowicz, K. Grąz, J. Nowak, „Wykorzystanie osadów ściekowych do produkcji kruszyw lekkich”, Gospodarka komunalna, nowe rozwiązania i technologie, Wydawnictwo Saidel-Przywecki, Warszawa 2015, s.53-65
 3. Gronba, T. Białopiotrowicz, P. Chmielowiec, K. Grąz, J. Nowak, „ Badania frakcji organiczno-mineralnej odpadów komunalnych”, Gospodarka komunalna, nowe rozwiązania i technologie, Wydawnictwo Saidel-Przywecki, Warszawa 2015, s.137-147
 4. Gronba, K. Grąz, P. Piekarz, T. Białopiotrowicz, „Badania morfologii odpadów komunalnych na składowisku w Stalowej Woli”, Gospodarka komunalna, nowe rozwiązania i technologie, Wydawnictwo Saidel-Przywecki, Warszawa 2015, s.147-159
 5. Grąz, A. Gronba, T. Białopiotrowicz, J. Nowak, K. Zawół,” Zastosowanie popiołów lotnych ze spalonego węgla kamiennego w budownictwie”, ”, Gospodarka komunalna, nowe rozwiązania i technologie, Wydawnictwo Saidel-Przywecki, Warszawa 2015, s.159-179
 6. Gronba, T. Białopiotrowicz, „Gospodarowanie odciekami na przykładzie składowiska w Stalowej Woli”, Zagrożenia jakości wód powierzchniowych i metody działań ochronnych, Wydawnictwo KUL, Lublin 2014, s.243-251

                              Publikacje konferencyjne

 

Konferencje międzynarodowe:

 

2020

 • Rosnące zużycie materiałów i surowców wyzwaniem dla gospodarki o obiegu zamkniętym. Konferencja: Gospodarka o obiegu zamkniętym - racjonalne gospodarowanie zasobami. ( współautor: Agnieszka Generowicz)
 • Tworzenie mieszanek z odpadów - szacowanie niepewności pomiaru. Konferencja: Gospodarka o obiegu zamkniętym - racjonalne gospodarowanie zasobami. ( współautor: Agnieszka Generowicz)
 • Ceramika budowlana z odpadów jako przykład gospodarki o obiegu zamknietym. VI Międzynarodowa Konferencja " Innowacyjne pomysły młodych naukowców: Nauka - Startup - Przemysł" (współautor: Agnieszka Generowicz)
 • Analiza morfologiczna odpadów jako parametr do projektowania systemu gospodarki odpadami. VI Międzynarodowa Konferencja " Innowacyjne pomysły młodych naukowców: Nauka - Startup - Przemysł"
 • Efekty ekologiczne prowadzenia gospodarki o obiegu zamkniętym w gospodarce odpadami komunalnymi. VI Międzynarodowa Konferencja " Innowacyjne pomysły młodych naukowców: Nauka - Startup - Przemysł" (współautor: Agnieszka Generowicz)
 • Frakcja podsitowa odpadów komunalnych jako odpad konieczny do zagospodarowania (VI Międzynarodowa Konferencja " Innowacyjne pomysły młodych naukowców: Nauka - Startup - Przemysł")

 

 

 • Wystąpienia konferencyjne

Referaty wygłoszone:

- 24-25.09.2020

Analiza składu frakcji odpadów komunalnych poniżej 10 mm dla zbadania możliwości ich wykorzystania (współautor Agnieszka Generowicz)

- 11-13.05.2020

Wykorzystanie wybranych rodzajów odpadów do wytworzenia nowego materiału ceramicznego lekkiego (współautor Agnieszka Generowicz)

- 02-03.06.2015 Badanie morfologii komunalnych odpadów stałych i frakcji mineralno-organicznej.

- 13.11.2013 Wstępna analiza morfologii odpadów codziennych w okresie zimowym w mieście Stalowa Wola

 

Postery:

- Rosnące zużycie materiałów i surowców wyzwaniem dla gospodarki o obiegu zamkniętym. (współautor Agnieszka Generowicz). Konferencja "Gospodarka o obiegu zamkniętym -racjonalne gospodarowanie odpadami 21-23.10.2020

- Tworzenie mieszanek z odpadów - szacowanie niepewności pomiaru. (współautor Agnieszka Generowicz). Konferencja " Gospodarka o obiegu zamkniętym - racjonalne gospodarowanie odpadami 21-23.10.2020

-Analiza morfologiczna odpadów jako parametr do projektowania systemu gospodarki odpadami (11-13.05.2020)

-Efekty ekologiczne prowadzenia gospodarki o obiegu zamkniętym w gospodarce odpadami komunalnymi (11-13.05.2020)- współautor Agnieszka Generowicz

-Frakcja podsitowa odpadów komunalnych jako odpad konieczny do zagospodarowania (11-13.05.2020)

 

 

- Zanieczyszczenia powietrza na składowisku azbestu (2012)

- Popioły lotne, sposoby zagospodarowania (2012)

- Azbest- kiedyś materiał konstrukcyjny dziś odpad (2012)

- Zastosowanie popiołów lotnych ze spalonego węgla kamiennego w budownictwie (2012)

- Gospodarowanie odciekami na przykładzie składowiska w Stalowej Woli (2014)

- Badania frakcji mineralno-organicznej odpadów komunalnych (2015)

- Badania morfologii odpadów komunalnych na składowisku w Stalowej Woli (2015)

- Wykorzystanie osadów ściekowych do produkcji kruszyw lekkich (2015) (wsppółautorzy T. Białopiotrowicz, K.Grąz, J. Nowak)

 

 • Udział w konferencjach (informacje o udziale w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych)

Konferencje międzynarodowe

- Innowacyjne rozwiązania i technologie w gospodarce komunalnej.

- Pierwsza międzynarodowa konferencja naukowa: Innowacyjne rozwiązania i technologie w gospodarce komunalnej.

- Zasoby wodne - ochrona, gospodarowanie, ekotechnologie

Konferencje krajowe

- Szanse i zagrożenia gospodarki odpadami

- Panelowe Spotkanie Dyskusyjne „Innowacje w Praktyce”

- Konsolidacja rynku gospodarki odpadami

- PSZOK - punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych – nowy obowiązek gmin

- Stalowa Wola jako ośrodek naukowo-badawczy. Fakt czy wizja?

 • Informacja o współpracy z otoczeniem społecznym i gospodarczym:

- dorobek technologiczny i współpraca z sektorem gospodarczym,

W ramach stażu współpraca w MZK w Stalowej Woli,

osiągnięty cel: Dzięki przeprowadzonym badaniom MZK zyskało metodologię badań morfologii, która sprawdziła się na własnym składowisku odpadów. W przyszłości takie badania mogą być użyteczne w mechaniczno-biologicznej przeróbce odpadów w razie konieczności wyjaśnienia zakłóceń w tej technologii.

 

 • Szkolenia

- Szkolenia B+R

- Szkolenia obsługi wybranej aparatury badawczej

 

 • Działalność dydaktyczna (wykaz prowadzonych zajęć)

Materiałoznawstwo

Alternatywne źródła energii

Technologie oczyszczania ścieków i unieszkodliwiania odpadów

Gospodarka odpadami

Pracownia magisterska

Pracownia inżynierska

Ochrona atmosfery

Monitoring wody

 

 

 • Działalność organizacyjna na KUL

- członek organizacji Konferencji międzynarodowych:

1.Zasoby wodne - ochrona, gospodarowanie, ekotechnologie (2013)

2.Jubileuszowe X Krajowe Sympozjum Użytkowników Promieniowania Synchrotronowego (2013)

3.Pierwsza Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Innowacyjne Rozwiązania i Technologie w Gospodarce Komunalnej (2015)

- Koordynator drzwi otwartych (2015)

- Autor projektów na dni otwarte KUL

- Członek komisji przygotowującej dokumentację dla kierunków inżynieria środowiska, inżynieria materiałowa

- autor i współautor 24 projektów w ramach Festiwalu Nauki

- opiekun roku