dr Dorota Jegorow

Wydział Nauk Społecznych - Instytut Ekonomii i Finansów
Katedra Ekonometrii i Statystyki

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr


2018


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Niekwalifikowalność kosztów jako ryzyko subsydiowanego projektu wpisane w uznaniowe decyzje administracyjne (na przykładzie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki)

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Spójność europejska w XXI wieku – oczekiwania a efekty ilościowe
  [w:] PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU
 • Zmniejszająca się perspektywa przeżyć nowo powstałych przedsiębiorstw – niekorzystny prognostyk rozwoju gospodarczego
  [w:] Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa
 • Struktura przychodów i rozchodów jednostek samorządu terytorialnego a wzrost zadłużenia publicznego
  [w:] Roczniki Ekonomii i Zarządzania
 • Kreacja przedsiębiorczości zależnej od funduszy publicznych
  [w:] Optimum. Studia Ekonomiczne
 • Dysproporcje w rozwoju państw członkowskich Unii Europejskiej (w kontekście dochodów indywidualnych i krajowych)
  [w:] PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU
 • Identyfikacja zainteresowania dotacjami jako zjawiska sezonowego
  [w:] Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
 • Zastosowanie Google Trends w analizie podaży pracy w Polsce
  [w:] Przedsiębiorczość i Zarządzanie
 • Odpis podatkowy „1%” jako źródło finansowania podmiotów ekonomii społecznej w Polsce – retrospekcja i projekcja poziomu zaangażowania społecznego
  [w:] Ekonomia Społeczna
 • Asymetria potencjału rozwojowego polskich miast jako bariera w kształtowaniu ekonomicznej inkluzywności
  [w:] Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Spójność europejska w XXI wieku – oczekiwania a efekty
 • Identyfikacja popytu na dotacje jako zjawiska sezonowego
 • Przeżycia nowo powstałych przedsiębiorstw – niestrukturalna analiza ilościowa oparta na modelu regresji

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Ryzyko prawne przedsiębiorczości zależnej
 • Polityka spójności Unii Europejskiej w Polsce – założenia vs. efekty

2017


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Administracja publiczna w potransformacyjnej Polsce – dysfunkcje ograniczające rozwój społeczno-gospodarczy
 • Przedsiębiorczość zależna jako celowy model biznesowy wpisany w bezzwrotne transfery finansowe
 • Gminy powiatu chełmskiego w realizacji celów polityki spójności
 • Przeżycia przedsiębiorstw a kwestia dotacji publicznych na podejmowanie działalności gospodarczej

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Odmienność regionalna alokacji funduszy europejskich w Polsce w ramach polityki spójności w perspektywie 2007-2013
  [w:] PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU
 • Krajowe klastry kluczowe w polityce regionalnej
  [w:] Biblioteka Regionalisty
 • Jednostki samorządu terytorialnego jako beneficjent polityki spójności
  [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy
 • Funkcjonowanie administracji publicznej na poziomie samorządu terytorialnego a wzrost wydatków publicznych
  [w:] Przedsiębiorczość i Zarządzanie
 • Ekonomizacja sektora pozarządowego w Polsce
  [w:] Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
 • Organizacje pozarządowe jako podmioty zależne od funduszy pomocowych na przykładzie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
  [w:] Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
 • Co-financing of start-ups from public funds – post-implementation evaluation of e services developed as part of the Operational Programme ‘Innovative Economy’
  [Współfinansowanie start-upów ze środków publicznych – ocena powdrożeniowa e-usług powstałych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka]
  [w:] Roczniki Ekonomii i Zarządzania
 • Powiązania osobowe gremiów zarządczych i nadzorczych powstających na gruncie sektora pozarządowego
  [w:] Akademia Zarządzania
 • Rozwój przedsiębiorczości indywidualnej przy wsparciu funduszy europejskich
  [w:] PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU
 • Sprawozdawczość finansowa w organizacjach pozarządowych – prawodawstwo versus praktyka gospodarcza
  [w:] Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas Zarządzanie
 • Źródła finansowania projektów europejskich w wymiarze transferów finansowych Polska – Unia Europejska
  [w:] Zeszyty Naukowe Polityki Europejskie, Finanse i Marketing

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • MŚP jako beneficjenci polityki spójności 2007-2013
 • Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w Polsce – perspektywa osób nieaktywnych zawodowo
 • Poglądy studentów ekonomii na wpływ członkostwa w Unii Europejskiej na polską gospodarkę

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Ekonomiczne uwarunkowania emigracji Polaków w drugiej dekadzie XXI wieku
 • Wzrost zadłużenia samorządu terytorialnego w Polsce – uwarunkowani i konsekwencje
 • Niekwalifikowalność wydatków jako ryzyko projektowe wpisane w uznaniowe decyzje administracyjne
 • Polityka spójności na rzecz wsparcia sektora biznesu – struktura pomocy, szanse i zagrożenia

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Trwałość rynkowa przedsiębiorstw powstałych przy wsparciu bezzwrotnych dotacji
 • Permanentny stan dysproporcji rozwojowych państw członkowskich Unii Europejskiej (w kontekście dochodów indywidualnych i narodowych)
 • Zastosowanie Google Trends w analizie podaży pracy w Polsce
 • Struktura przychodów i rozchodów jednostek samorządu terytorialnego a wzrost zadłużenia publicznego

2016


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Zróżnicowanie regionalne poziomu innowacyjności w Polsce
 • Postępująca dywergencja wewnętrzna Polski – ułuda racjonalnego rozwoju
 • Odmienne priorytety rozwojowe polskich województw w kontekście absorpcji funduszy europejskich w latach 2004-2013
 • Falsyfikacja rozwoju społeczno-gospodarczego w skwantyfikowanym systemie sprawozdawczym w układzie regionalnym
 • Dyspersja rozwojowa polskich regionów po akcesji Polski do Unii Europejskiej – regres rozwojowy Polski Wschodniej

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Uruchamianie działalności gospodarczej przy wsparciu dotacji a rozwój przedsiębiorczości
  [w:] Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty
 • Obniżenie zdolności do generowania dochodów własnych województw – bariera w absorpcji funduszy europejskich
  [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy
 • Lokalny wymiar polityki spójności
  [w:] ZESZYTY NAUKOWE PWSZ w Płocku. NAUKI EKONOMICZNE
 • Deprecjacja roli zarządczej w projektach współfinansowanych z funduszy europejskich
  [w:] Przedsiębiorczość i Zarządzanie
 • Budowa gospodarki innowacyjnej jako element „Planu Morawieckiego” – wyzwania i perspektywy
  [w:] Kwartalnik Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia
 • Ekonomia próżni - wyzwania rozwojowe
  [w:] PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU
 • Planowanie strategiczne w rozwoju regionalnym – Polska w perspektywie 2020 roku
  [w:] Przedsiębiorczość i Zarządzanie
 • Organizacje pozarządowe jako beneficjent polityki spójności Unii Europejskiej – doświadczenia Polski
  [w:] Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa
 • Ekonomia, polityka i rozwój – w poszukiwaniu źródeł problemów Unii Europejskiej
  [w:] Journal of Modern Science
 • Implikacje inicjatyw klastrowych i klastrów z branży informatycznej na rozwój lokalny i regionalny
  [w:] Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae
 • Ewaluacja polityki spójności: ilość versus jakość
  [w:] Studia i Prace WNEiZ US

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Deprecjacja projektu Unia Europejska – założenia versus efekty (permanentny stan nierównowagi rozwojowej w XXI wieku)
 • Sprawozdawczość finansowa projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego
 • Samorząd terytorialny w realizacji celów polityki spójności – doświadczenia powiatów chełmskich

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Unia Europejska jako partner Polski w rozwoju społeczno-gospodarczym – perspektywa osób nieaktywnych zawodowo
 • Odmienność regionalna alokacji funduszy europejskich w Polsce w ramach polityki spójności w perspektywie 2007-2013
 • Przedsiębiorczość zależna jako celowy model biznesowy wpisany w bezzwrotne transfery finansowe
 • Lokalny wymiar polityki spójności
 • Ułuda ekonomii – deficyt paruzji Unii europejskiej
 • Kierunek, struktura i natężenie polskiej emigracji na początku XXI wieku
 • Sprawność funkcjonalna administracji publicznej w stymulowaniu rozwoju społeczno-gospodarczego regionów

Organizacja konferencji krajowej

 • Przedsiębiorczość a rozwój społeczno-gospodarczy
 • Wzrost czy rozwój – skwantyfikowany opis procesów i zjawisk społeczno-gospodarczych

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Wsparcie przedsięwzięć społeczno-gospodarczych w ramach środków polityki spójności w latach 2014-2020
 • Ekonomia próżni - wyzwania rozwojowe
 • Deprecjacja projektu Unia Europejska – założenia versus efekty (permanentny stan nierównowagi rozwojowej w XXI wieku)
 • Deprecjacja roli zarządczej w projektach współfinansowanych z funduszy europejskich
 • Skwantyfikowany obraz współczesnej rzeczywistości społeczno-gospodarczej
 • Ewaluacja polityki spójności – ilość versus jakość
 • Postępująca dywergencja wewnętrzna Polski – ułuda racjonalnego rozwoju
 • Użyteczność edukacji i nauki w inkubacji innowacyjnych przedsięwzięć prorozwojowych

Udział w konferencji

 • IV Polski Kongres Przedsiębiorczości

2015


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Samodzielność finansowa polskich gmin – dyspersja regionalna
  [w:] Zarządzanie. Teoria i praktyka
 • Bariery w informatyzacji Polski Wschodniej
  [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy
 • Fundusze europejskie - stymulanta i destymulanta rozwoju
  [w:] Roczniki Ekonomii i Zarządzania

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • E-government w Polsce - założenia a wymiar rzeczywisty
 • Regionalne zróżnicowanie skłonności do postaw przedsiębiorczych w Polsce (na niekorzyść województw Polski Wschodniej)

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Organizacje pozarządowe jako beneficjent polityki spójności Unii Europejskiej
 • Sprawność funkcjonalna samorządu terytorialnego w realizacji celów polityki spójności – doświadczenia powiatów chełmskich
 • Fundusze europejskie - stymulanta i destymulanta rozwoju
 • E-government w Polsce, założenia a wymiar rzeczywisty
 • Zróżnicowanie regionalne skłonności do postaw przedsiębiorczych w Polsce
 • Zróżnicowanie regionalne poziomu innowacyjności w Polsce
 • Falsyfikacja rozwoju społeczno-gospodarczego w skwantyfikowanym systemie sprawozdawczym w układzie regionalnym
 • Wpływ samorządu lokalnego na rozwój regionalny na przykładzie województwa lubelskiego

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Odmienne priorytety rozwojowe polskich województw w kontekście absorpcji funduszy europejskich w latach 2004-2013

Członkostwo w krajowym zespole eksperckim

 • Ekspert Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

2014


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Polska gospodarka u progu 2014 roku – statystyczna analiza porównawcza w układzie międzynarodowym oparta na wybranych wskaźnikach makroekonomicznych
  [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy
 • Pracodawcy powiatu włodawskiego wobec problemu bezrobocia
  [w:] Roczniki Wydziału Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Wskaźnikowo-relacyjna niestrukturalna analiza podmiotów gospodarki narodowej wg sektorów własnościowych w Polsce w latach 1995-2013 – sektor prywatny
 • Innowacyjne podejście do rozwoju regionalnego – struktury klastrowe
 • Wskaźnikowo-relacyjna niestrukturalna analiza podmiotów gospodarki narodowej wg sektorów własnościowych w Polsce w latach 1995-2013 – sektor publiczny
 • Nowe podmioty gospodarki polskiej narodowej w latach 2003-2013: wskaźnikowo-relacyjna niestrukturalna analiza wg sektorów własnościowych
 • Społeczno-gospodarcze problemy rozwoju – paradoks interpretacyjny w świetle danych ilościowych (dyskusja wokół świata dobrobytu i świata rosnących dysproporcji rozwojowych)
 • Społeczno-gospodarcze problemy rozwoju – paradoks interpretacyjny w świetle danych ilościowych (dyskusja wokół funkcjonalności PKB)
 • Wskaźnikowo relacyjna analiza polskiego rynku pracy w latach 2008-2013 w systemie sprawozdawczości publicznej
 • Koordynowanie klastrem w kontekście tworzenia wartości dodanej przedsiębiorstw – studia przypadków klastrów z branży ICT
 • Zmiany w rozwoju zawodowym pracowników naukowych w kontekście zmian ilościowych w szkolnictwie wyższym
 • Wzrost a rozwój gospodarczy – rzetelność oceny w świetle pomiaru opartego na PKB

Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • Człowiek – Gospodarka – Współpraca – Rozwój : perspektywa lokalna i globalna. (Cz. 2))
 • Człowiek – Gospodarka – Współpraca – Rozwój : perspektywa lokalna i globalna. (Cz. 3)

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Bariery w informatyzacji Polski Wschodniej

2013


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Klastering w marketingu terytorialnym jako czynnik rozwoju regionalnego
 • Kapitał ludzki jako determinanta rozwoju nowych struktur organizacyjnych na przykładzie struktur sieciowych
 • Sprawność funkcjonalna jednostek samorządu terytorialnego Roztocza w obszarze wspierania inicjatyw przedsiębiorczych
 • Negatywne trendy rozwojowe polski po akcesji do unii europejskiej w wymiarze spójności społecznej – eskalacja ubóstwa
 • Warunki prowadzenia i perspektywy rozwoju działalności gospodarczej na roztoczu – w poszukiwaniu symbiozy pomiędzy sferą publiczną i prywatną
 • Realizacja zadań publicznych współfinansowanych z funduszy europejskich przez organizacje pozarządowe – szansa, czy zagrożenie

Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • Człowiek – Gospodarka – Współpraca – Rozwój : perspektywa lokalna i globalna. (Cz. 1)

2012


Książka naukowa recenzowana

 • Edukacja ustawiczna a wyzwania współczesnej gospodarki. Trwałość i efektywność kształcenia dorosłych na przykładzie Lubelszczyzny (Cz. 1)

Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Małe i średnie przedsiębiorstwa w dobie spowolnienia gospodarczego – szanse i zagrożenia rozwojowe w perspektywie lokalnej i globalnej (na przykładzie wybranych powiatów województwa lubelskiego)
 • Działalność innowacyjna w polskiej gospodarce – wyzwania w kontekście zmian na przestrzeni lat 2005-2011
 • Koegzystencja człowieka z gospodarką – doświadczenia Polski po akcesji do Unii Europejskiej (spójność gospodarcza, zrównoważony rozwój, rynek pracy, migracje)
 • Aktywność polskich województw w zakresie działalności innowacyjnej
 • Spójność społeczna i gospodarcza w zjednoczonej Europie

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce i Hiszpanii

Książka

 • STRATEGIA PRZEWIDYWANIA I ZARZĄDZANIA ZMIANĄ GOSPODARCZĄ DLA POWIATU BIALSKIEGO, CHEŁMSKIEGO, HRUBIESZOWSKIEGO, TOMASZOWSKIEGO I WŁODAWSKIEGO

Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • Edukacja ustawiczna a wyzwania współczesnej gospodarki. Trwałość i efektywność kształcenia dorosłych na przykładzie Lubelszczyzny (Cz. 1)
 • Wpływ sektora B+R na wzrost konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez rozwój innowacji T 1
 • Wpływ sektora B+R na wzrost konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez rozwój innowacji T 3
 • Wpływ sektora B+R na wzrost konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez rozwój innowacji T 2
 • Wpływ sektora B+R na wzrost konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez rozwój innowacji T 4
 • Edukacja ustawiczna a wyzwania współczesnej gospodarki. Trwałość i efektywność kształcenia dorosłych na przykładzie Lubelszczyzny (Cz. 2)

Staż finansowany ze środków UE

 • Staż naukowy realizowany w podmiocie gospodarczym w ramach poddziałania 8.2.1 PO KL
 • Staż naukowy realizowany w podmiocie gospodarczym w ramach poddziałania 8.2.1 PO KL

Członkostwo w krajowym zespole eksperckim

 • Asesor LAWP w ramach I i II Osi Priorytetowej RPO WL 2007-2013 w zakresie badań i nowoczesnych technologii w strategicznych dla regionu dzialaniach (B+R)
 • Asesor LAWP w ramach I i II Osi Priorytetowej RPO WL 2007-2013 w zakresie ICT

2011


Książka naukowa recenzowana

 • Krajowe polityki publiczne a polityka spójności – kluczowe bariery rozwoju Polski

Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Wzmocnienie mechanizmów partnerstwa między administracją publiczną, a sektorem trzecim w kontekście realizacji celów polityki spójności
 • Wzmocnienie zdolności instytucji publicznych do sprawnej i efektywnej realizacji zadań w kontekście realizacji celów polityki spójności
 • Ewaluacja, jako narzędzie weryfikacji skuteczności zastosowanej interwencji publicznej
 • Jakość versus użyteczność badań w kontekście stanowienia polityk publicznych
 • Wzrost zatrudnienia i integracji społecznej w kontekście realizacji celów polityki spójności
 • Efekt spill-over w zakresie standardów prowadzenia polityk publicznych, siły jego oddziaływania
 • Wzrost poziomu edukacji społeczeństwa oraz poprawa jakości kształcenia w kontekście realizacji celów polityki spójności

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Nauka dla biznesu, biznes dla nauki – obraz Lubelszczyzny.
  [w:] Biuletyn Lubelskiej Przedsiębiorczości Akademickiej
 • Bariery systemowe w rozwoju przedsiębiorczości akademickiej w wymiarze transferu technologii i komercjalizacji wiedzy
  [w:] Biuletyn Lubelskiej Przedsiębiorczości Akadamickiej

Książka naukowa nierecenzowana

 • Kompendium porad obywatelskich

Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym

 • Przedsiębiorczość wobec wyzwań gospodarki opartej na wiedzy
 • Ewaluacja postawy przedsiębiorczej pod wpływem zmian społecznych
 • Kompetencje kluczowe w kształtowaniu postaw przedsiębiorczych
 • Przedsiębiorczość wobec procesów internacjonalizacji
 • Internacjonalizacja kapitału ludzkiego, a procesy migracyjne. Obraz Lubelszczyzny w latach 2004 – 2009

Książka

 • Przedsiębiorczość społeczna w nowej odsłonie. Ewaluacja wdrażania rozwiązań z obszaru przedsiębiorczości społecznej na terenie powiatów chełmskich

Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • Przedsiębiorczość akademicka na Lubelszczyźnie. Założenia, a praktyka
 • Przedsiębiorczość społeczna w nowej odsłonie. Ewaluacja wdrażania rozwiązań z obszaru przedsiębiorczości społecznej na terenie powiatów chełmskich

Recenzja książki naukowej

 • Nauka = Biznes. Zbiór raportów badawczych opracowanych przez pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych - przedstawicieli lubelskiego środowiska naukowego.

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Bezpośrednie inwestycje hiszpańskie w Polsce i polskie w Hiszpanii

Członkostwo w krajowym zespole eksperckim

 • Ekspert ds. oceny merytorycznej (finansowo - ekonomicznej) w ramach RPO WL 2007-2013
 • Ekspert ds. oceny merytorycznej (Społeczeństwo informacyjne) w ramach RPO WL 2007-2013
 • Ekspert ds. oceny merytorycznej (Współpraca międzyregionalna) w ramach RPO WL 2007-2013

2010


Książka naukowa recenzowana

 • Przewodnik po przedsiębiorczości społecznej

Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie

 • Przedsiębiorczość akademicka – czy istnieje w Polsce?
  [w:] Biuletyn Lubelskiej Przedsiębiorczości Akademickiej
 • Bariery strukturalne w rozwoju przedsiębiorczość akademickiej w wymiarze transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce
  [w:] Biuletyn Lubelskiej Przedsiębiorczości Akademickiej

Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • Przedsiębiorczość akademicka na Lubelszczyźnie. Implementacja w wymiarze rzeczywistym

Członkostwo w krajowym zespole eksperckim

 • Ekspert w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju

2008


Książka naukowa nierecenzowana

 • Wpływ wydatków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na stan finansów publicznych w latach 2004-2006

Członkostwo w krajowym zespole eksperckim

 • Ekspert Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w dziedzinie: komercjalizacja badań naukowych
 • Ekspert Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w dziedzinie: infrastruktura B+R
 • Ekspert Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w działaniu 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
 • Ekspert / asesor do oceny merytorycznej wniosków w ramach działań 8.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
 • Ekspert Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w działaniu 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
 • Ekspert / asesor do oceny merytorycznej wniosków w ramach działań 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
 • Ekspert Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w dziedzinie: wsparcie pośrednie przedsiębiorstw

Członkostwo w innej organizacji krajowej

 • Chełmskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych

2007

 • Chełmskie Stowarzysznie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego CIVIS