dr Andrzej Januszewski

Wydział Nauk Społecznych - Instytut Psychologii
Katedra Psychologii Ogólnej

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr

2011

Prace magisterskie
 • Asertywność a samoocena u studentów
 • Jakość relacji małżeńskich a strategie rozwiązywania konfliktów
 • Poczucie kompetencji temporalnych a samoocena u osób dorosłych
 • Integralność osobowości u seniorów a psychologiczne wyznaczniki mądrości
 • Homoseksualna tendencja a percepcja rodziców
 • Poczucie ostracyzmu a style aktualizacji siebie u studentów
 • Poczucie osamotnienia a obraz siebie u młodych kobiet
 • Nieśmiałość a radzenie sobie ze stresem u studentów
 • Nadzieja a struktura osobowości u seniorów
 • Struktura osobowości a satysfakcja ze związku małżeńskiego

2008

Prace magisterskie
 • Temperamentalne uwarunkowania strategii radzenia sobie ze stresem u młodzieży.
 • Typy struktur temperamentalnych u młodzieży a strategie radzenia sobie ze stresem.
 • Narcyzm a neurotyczna osobowość u młodzieży.
 • Percepcja postaw rodzicielskich a style radzenia sobie ze stresem u młodzieży.
 • Radzenie sobie ze stresem a typy charakteru u młodzieży.
 • Temperamentalne uwarunkowania depresji u młodzieży.
 • Struktura narcyzmu a radzenie sobie ze stresem u młodzieży.
 • Struktury charakteru a strategie radzenia sobie ze stresem u młodzieży.
 • Symptomy depresji a dolegliwości somatyczne u młodzieży.
 • Narcyzm i temperament jako moderatory depresji u młodzieży.

2007

Prace magisterskie
 • Typy charakterologiczne a sposoby radzenia sobie ze stresem. Badania młodzieży.
 • Osobowość borderline a natężenie dolegliwości somatycznych. Badania młodzieży.
 • System wartości i poczucie sensu życia a lokalizacja kontroli u osób we wczesnej dorosłości.
 • Temperamentalne uwarunkowania sposobów radzenia sobie ze złością, gniewem, lękiem i smutkiem. Badania młodzieży.
 • Charakterologiczne uwarunkowania depresji u młodzieży.
 • Osobowościowe korelaty typów wartościowań. Badanie młodzieży akademickiej.
 • Typy religijności a poczucie sensu życia u osób w okresie wczesnej dorosłości.

2006

Prace magisterskie
 • Wpływ postaw rodzicielskich na kształtowanie się charakteru narcystycznego u młodzieży gimnazjalnej.
 • Poziom integracji psychicznej a style radzenia sobie ze stresem u osób w okresie wczesnej dorosłości.
 • Struktura temperamentu a perspektywy temporalne w okresie wczesnej dorosłości.
 • Psychologiczna analiza przepracowywania kryzysów egzystencjalnych u osób niepełnosprawnych.
 • Problematyka neurotyczności młodzieży adolescencyjnej w związku z rozwodem rodziców.
 • Style radzenia sobie ze stresem a syndrom wypalenia zawodowego u nauczycieli ( ze względu na staż pracy ).
 • Problem wypalenia zawodowego wśród pracowników domów pomocy społecznej.
 • Wpływ postaw rodzicielskich na strukturę samoakceptacji u młodzieży gimnazjalnej.
 • Czynniki osobowościowo - charakterologiczne warunkujące jakość poczucia lokalizacji kontroli u osób w wieku średnim.
 • Wpływ teatroterapii na integrację osobowości młodzieży.
 • Wpływ postaw rodzicielskich na neurotyczność młodzieży gimnazjalnej.
 • Wpływ postaw rodzicielskich na style radzenia sobie ze stresem przez młodzież gimnazjalną.
 • Androgyniczność osobowości a jej poziom integracji psychicznej. Badania osób w okresie wczesnej dorosłości.