dr Andrzej Januszewski

Wydział Nauk Społecznych - Instytut Psychologii
Katedra Psychologii Ogólnej

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr


2019


Organizacja konferencji międzynarodowej

 • Ponad lęk - wsparcie młodzieży z doświadczeiem traumy. Healing Fear: Supporting Young People Affected by Trauma

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Trauma wywołana przemocą wobec dziecka - rodzaje, skutki, propozycje terapeutyczne

Udział w dyskusji panelowej na konferencji międzynarodowej

 • Trauma wywołana przemocą wobec dziecka - rodzaje, skutki, propozycje terapeutyczne

Udział w festiwalu nauki

 • Bezradność, niechęć do działania czyli pierwsze oznaki ddepresji u nastolatków. Diagnoza i forma pomocy
 • Anoreksja psychiczna młodzieży. Objawy, przebieg oraz propozycje terapeutyczne
 • Narcystyczna osobowość współczesnego pokolenia. Czy warto sterować społeczeństwem?
 • Bulimia psychiczna nastolatków. Diagnoza, konsekwencje, propozycje terapeutyczne
 • Energiczne czy nadpobudliwe dziecko?Zjawisko nadpobudliwości psychoruchowej - diagnoza i propozycje terapeuryczne

2018


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Samouszkodzenia ciała formą autodestrukcji u młodzieży
 • Autyzm - rys historyczny - diagnoza - objawy
 • Obraz choroby u dzieci i młodzieży z atopowym zapaleniem skóry

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Agresja a agresywność u dzieci i młodzieży - przegląd wybranych teorii psychologicznych
  [w:] Cywilizacja

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Depresja u nastolatków. Diagnoza i formy pomocy
 • ADHD czyli nadpobudliwość psychoruchowa. Diagnoza i propozycje terapeutyczne
 • Awersja, niechęć oraz ograniczanie spożywania pokarmów zagrożeniem utraty życia u współczesnej młodzieży. Objawy, przebieg anoreksji psychicnej oraz propozycje terapeutyczne

Udział w festiwalu nauki

 • Osobowość narcystyczna. Czy warto wspierać i pomagać osobom w poznawaniu siebie?
 • Osobowość borderline - wybór pomiędzy wszechogarniającą miłością lub nienawiścią?
 • Bulimia psychiczna u nastolatków. Czy warto wspierać i pomagać osobom w poznawaniu siebie?

2017


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Groźne zjawisko – samobójstwa młodych
  [w:] Cywilizacja

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Zaburzona więź psychiczna w rozwoju psychospołecznym a reaktywne zaburzenie przywiązania u dzieci i młodzieży

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Jadłowstręd psychiczny zagrożeniem współczesnej młodzieży. Objawy, przebieg oraz propozycje terapeutyczne,
 • Apatia, smutek - ucieczką od nierozwiązanych problemów współczesnych nastolatków. Diagnoza i formy pomocy.
 • Zaburzenia osobowości pogranicznej czyli trudne dwa oblicza zagubionego człowieka. Czy warto wspierać i pomagać osobom w poznawaniu siebie?
 • Narcystyczna osobowość jako sposób na ealizację własnych przekonań, czyli jak podążać za własnym rozwojem, a może utratą siebie?

2016


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Osobowość koherentna alternatywą narcystycznej, czyli ku personalistycznej wizji młodzieży w świetle badań psychologicznych

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Nadpobudliwość psychoruchowa - kryteria diagnostyczne, przebieg i trudności na różnych etapach rozwoju
  [w:] Rocznik Filozoficzny Ignatianum
 • Kwestionariusz motywacji do podejmowania szkoleń
  [w:] ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

Hasło encyklopedyczne

 • Zdolność do stawiania sobie wysokich wymagań
 • Zdolność do własnych poglądów i przekonań

Prezentacja na konferencji

 • Narcystyczna osobowość to pycha, pewność siebie czy zmaganie się z własną tożsamością?
 • Apatia, smutek czy już depresja? Jaką formę pomocy i rozwoju wybrać, aby zrozumieć siebie samego oraz być zrozumianym przez innych ludzi.
 • Borderline - ukryte dwa oblicza dobra i zła, czyli jak można funkcjonować w sidłach skrajnych uczuć i emocji.
 • Autyzm. Czy ukrywanie swojego ja staje się bezpieczną ucieczką od rzeczywistości? Propozycje współdziałania i zrozumienia osób dotkniętych cierpieniem.
 • Anoreksja czy bulimia? Dylemat wyboru dorastającego człowieka oraz próby przezwyciężania własnej bezradności.
 • ADHD (nadpobudliwość psychoruchowa) czyli w poszukiwaniu zrozumienia świata pełnego wrażeń. Propozycje wspierania osób doświadczających i współdoświadczających

2015


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Upływ czasu a ocena życia i postawa wobec starości
 • Samotność i osamotnienie doświadczane przez osoby starsze

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Poczucie koherencji a psychologiczne wskaźniki zdrowia psycho-bio-społecznego w świetle wyników badań młodzieży.
 • Model i typy charakteru a poczucie dobrostanu psychicznego i somatycznego młodzieży.
 • Narcystyczne zaburzenie osobowości a poczucie dolegliwości somatycznych w świetle badań młodzieży

2014


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Trudności diagnostyczne w kontekście rozwoju dziecka z zespołem Retta
 • Temperamentalne i charakterologiczne uwarunkowania regulacji emocji negatywnych

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • The Value of the Hierarchical Model of Salutogenesis in Predicting Bio-Psycho-Social Health among Adolescents.
  [Znaczenie modelu w hierarchicznego salutogenezy w predykcji zdrowia bio-psycho-społecznego wśród młodzieży.]
 • Model and Types of Character as a Predictor of Mental and Somatic Well-Being. A Study among Adolescents.
  [Model i typy charakteru jako predyktor dobrostanu psychicznego i somatycznego. Badania młodzieży]
 • Sense of Coherence and Psychological Indicators of Bio-Psycho-Social Health. A Study among Adolescents
  [Poczucie koherencji a wskaźniki dobroatanu bio-psycho-społecznego. Badania młodzieży.]
 • Testing the Model of the Character Structure as a Source of Conditioning the Psychological and Somatic Well-being among Adolescents
  [Testowanie modelu charakteru jako źródła warunkującego dobroastan psychiczny i somatyczny wśród młodzieży.]

Prezentacja na konferencji międzynarodowej

 • Sense of Coherence and the Bio-Psycho-Social Well-Being. A Study among Adolescents.
  [Poczucie koherencji a dobrostan bio-psycho-społeczny wśród młodzieży]
 • Confirmation of Character Model in Terms of R. C. Cloninger as a Predictor of Somatic and Mental Health. A Study Among Adolescents
  [Konfirmacja modelu charakteru w ujęciu R.C. Cloningera w predykcji zdrowia psychicznego I somatycznego. Badania młodzieży]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Upływ czasu a ocena życia i postawa wobec starości. I Krajowa Konferencja Psychologii Klinicznej „Psychologia Kliniczna w XXI wieku – teoria i praktyka”
 • Struktura zaburzeń narcystycznych a odczuwane dolegliwości somatyczne w grupie młodzieży.

2013


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Struktura i typy charakteru młodzieży, a zdrowie bio-psychiczne

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Propozycje terapeutyczno – rehabilitacyjne wobec dzieci z autyzmem – jak je dobrać, aby osiągnąć najlepsze efekty?
 • Ocena własnego życia i postawa wobec starości. Oblicza starości we współczesnym świecie.
 • Problem wczesnego różnicowania zespołu Retta i autyzmu
 • Samotność i osamotnienie doświadczane przez osoby starsze.

2012


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Wybrane formy terapii dzieci z nadpobudliwością psychoruchową
 • Wprowadzenie do diagnozy dzieci z nadpobudliwością psychoruchową

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Testowanie roli konstruktu poczucia koherencji jako przyczyny samotności, kryzysu wartościowania i dyrektywności w świetle wyników badań młodzieży

Udział w festiwalu nauki

 • Lubelski Festiwal Nauki: „Oblicza narcyzmu, czyli jak przejść dojrzale w dorosłość rozwiązując zagadki swojego dzieciństwa”

2011


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Modele równań strukturalnych w metodologii badań psychologicznych. Problematyka przyczynowości w modelach strukturalnych i dopuszczalność modeli
 • SENSE OF COHERENCE QUESTIONNAIRE (SOC-29). A COMPARISON OF THE CLASSICAL AND HIERARCHICAL SENSE OF COHERENCE MODEL
  [KWESTIONARIUSZ ORIENTACJI ŻYCIOWEJ (SOC-29). PORÓWNANIE KLASYCZNEGO I HIERARCHICZNEGO MODELU POCZUCIA KOHERENCJI]
 • Narcystyczna osobowość młodzieży - propozycje terapeutyczne

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej

 • „Jakość życia w zdrowiu i chorobie”.

Działalność odczytowa

 • szkolenie na wniosek instytucji

2009


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Strategie i style regulacji emocji negatywnych. Badanie eksploracyjne młodzieży Kwestionariuszem FEEL-KJ
 • Stres sytuacji żałoby doświadczanej przez dzieci i młodzież. Analiza psychologiczna procesu radzenia sobie
 • Organizacja Osobowości Pogranicznej (O-O-P) a dolegliwości somatyczne: męczliwość. Psychologiczne badania młodzieży

Odznaczenie krajowe resortowe

 • Medal Komisji Edukacji Narodowej

2002


Hasło encyklopedyczne

 • Ego

2001


Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym

 • Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Polskie Towarzystwo Lekarskie - Sekcja Medycyny Psychosomatycznej

1996


Członkostwo w komitecie redakcyjnym serii wydawniczej

 • Studia z Psychologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim