dr hab. Piotr Kulicki (prof. KUL)

Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Katedra Podstaw Informatyki

Stanowisko: Profesor nadzwyczajny posiadający stopień naukowy dr lub dr hab.


2019


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • A simple voting protocol on quantum blockchain
  [w:] INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL PHYSICS

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Automatyczne rozpoznawanie podobieństwa melodii

2018


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Quantum Technique for Access Control in Cloud Computing II: Encryption and Key Distribution
  [Techniki kwantowe kontroli dostępu w chmurze II]
  [w:] JOURNAL OF NETWORK AND COMPUTER APPLICATIONS

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Towards a Formal Ethics for Autonomous Cars
  [Ku formalnej etyce dla samochodów autonomicznych]
 • Logika w informatyce i inżynierii wiedzy

2017


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Connecting Actions and States in Deontic Logic
  [Łączenie stanów i działań w logice deontycznej]
  [w:] Studia Logica

2016


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Conditional Normative Reasoning with Substructural Logics
  [Normy warunkowe reprezentowane za pomacą logik substrukturalnych]
 • Multivalued Logics for Conflicting Norms
  [Wielowartościowe logiki dla skonfliktowanych norm]
 • Dlaczego buduję formalne modele?
 • Machine-Understandable and Processable Representation of UNECE Standards for Meat. Bovine Meat-Carcases and Cuts Case Study
  [Maszynowo przetwarzalna reprezentacja standardów UNECE dla mięsa. Studium przypadku mięsa wołowego]

2015


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • On deontic action logics based on Boolean algebra
  [O logikach deontycznych działań opartych na algebrze Boole'a]
  [w:] JOURNAL OF LOGIC AND COMPUTATION
 • Completely and partially executable sequences of actions in deontic context
  [Całkowicie i częściowo wykonalne sekwencje działań w kontekście deontycznym]
  [w:] SYNTHESE
 • Ontologia praw naukowych w kontekście reprezentacji i udostępniania wyników badań naukowych
  [w:] Filozofia Nauki (Philosophy of Science)

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Knowledge transfer from agri-food scientific papers to a knowledge base
  [Transfer wiedzy ]

2014


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Semantic representation of proved and disproved statements extracted from scientific papers. Meat science case study
  [Semantyczna reprezentacja stwierdzeń uznanych i odrzuconych wyodrębnionych z prac naukowych. Studium przypadku z zakresu nauki o mięsie]
  [w:] Information Processing in Agriculture
 • Vers des standards automatisés dans la production de viande?
  [Ku automatycznym standardom produkcji mięsa?]
  [w:] Viandes et Produits Carnés
 • Jerzy Kalinowski's logic of normative sentences revisited
  [Jerzego Kalinowskiego logika zdań normatywnych ]
  [w:] Studia Logica
 • A note on the adequacy of Jerzy Kalinowski K1 logic
  [Nota o adekwatności Jerzego Kalinowskiego systemu K1]
  [w:] Bulletin of the Section of Logic
 • The Polish School of Argumentation: A Manifesto
  [Polska szkoła argumentacji: manifest]
  [w:] Argumentation

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Deontic Logics Based on Boolean Algebra
  [Logiki deontyczne zbudowane na algebrze Boole'a]
 • A deontic logic of actions and states
  [Logika deontyczna działań i stanów]

2013


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • On minimal models for pure calculi of names
  [O minimalnych modelach dla bezkwantyfikatorowych rachunków nazw]
  [w:] Logic and Logical Philosophy

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Modelowanie działań i norm w logice deontycznej
 • Ontology-Based Representation of Scientific Laws on Beef Production and Consumption
  [Ontologicznie ufundowana reprezentacja praw naukowych z dziedziny produkcji i konsumpcji wołowiny]
 • Two faces of obligation
  [Dwie twarze obowiązku]

2012


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • An Axiomatisation of a Pure Calculus of Names
  [Aksjomatyzacja pewngo bezkwantyfikatorowego rachunku nazw]
  [w:] Studia Logica
 • A formal ontology of knowing and knowledge
  [Formalna ontologia wiedzy i posiadania wiedzy]
  [w:] Knowledge Management Research & Practice

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • A Deontic Action Logic with Sequential Composition of Actions
  [Logika deontyczna działań z sekwencyjną kompozycją działań]
 • Towards beef production and consumption ontology and its application
  [Ku ontologii produkcji i konsumpcji wołowiny i jej aplikacjom]
 • How to Build a Deontic Action Logic
  [Jak budować logikę deontyczną działań]

2011


Książka naukowa recenzowana

 • Aksjomatyczne systemy rachunku nazw

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • On a Minimal System of Aristotle's Syllogistic
  [w:] Bulletin of the Section of Logic
 • Using the Perseus system for modelling epistemic interactions
  [Korzystanie z systemu Perseus do modelowania epistemicznych interakcji]
  [w:] LNCS Transactions on Computational Collective Intelligence
 • A Norm-giver Meets Deontic Action Logic
  [Normodawca spotyka deontyczną logikę działań]
  [w:] Logic and Logical Philosophy