dr hab. Tomasz Stępniewski (prof. KUL)

Wydział Nauk Społecznych - Instytut Nauk o Polityce i Administracji
Katedra Teorii Polityki i Studiów Wschodnich

Stanowisko: Profesor KUL

2020

Prace licencjackie
 • Partnerstwo Wschodnie Unii Europejskiej. Bilans 10 lat funkcjonowania
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne Polski w XXI wieku
 • Przestępczość zorganizowana w Polsce w XXI wieku i metody jej zwalczania
 • Cyberterroryzm jako zagrożenie dla bezpieczeństwa wybranych państw członkowskich Unii Europejskiej
 • Wschodnia flanka NATO po aneksji Krymu
 • Polityka bezpieczeństwa Polski w XXI wieku
 • Zadania Policji w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego w Polsce
 • Polska w NATO (1999-2019)
Prace magisterskie
 • Konflikt zbrojny Rosji z Ukrainą od 2014 roku: uwarunkowania, stan aktualny i perspektywy uregulowania
 • 20 lat funkcjonowania Polski w NATO
 • Rola Polski w umacnianiu wschodniej flanki NATO
 • Krajowa Administracja Skarbowa: struktura, kompetencje, funkcjonowanie
 • Rosyjsko-gruziński konflikt zbrojny w 2008 roku. Uwarunkowania, przebieg i konsekwencje
 • Rola i miejsce Straży Granicznej w systemie bezpieczeństwa Polski
 • Rola i miejsce Straży Granicznej w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego Polski
 • Partnerstwo Wschodnie Unii Europejskiej: bilans 10 lat funkcjonowania
 • Udział Polski w wybranych misjach NATO w XXI wieku
 • Wpływ konfliktu zbrojnego na Ukrainie na bezpieczeństwo wschodniej flanki NATO

2019

Prace licencjackie
 • Polityka bezpieczeństwa energetycznego Polski w XXI wieku
 • Przestępczość zorganizowana w Polsce na przełomie XX i XXI wieku. Wybrane przykłady
 • Rola Służby Celnej w systemie bezpieczeństwa Polski
 • Ewolucja Służb Specjalnych w Polsce po 1989 roku
 • Stosunki polsko-litewskie na przełomie XX i XXI wieku: osiągnięcia, szanse i wyzwania
 • Modernizacja Sił Zbrojnych w Polsce: osiągnięcia, szanse, wyzwania
 • Policja w III Rzeczypospolitej Polskiej: struktura, kompetencje, funkcjonowanie
 • Transformacja Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej po 1989 roku
 • Problem handlu ludźmi w Polsce po 1989 roku
 • Rola Straży Granicznej w zapewnieniu bezpieczeństwa wschodniej granicy Rzeczpospolitej Polskiej w dobie wyzwań migracyjnych
 • Od Służby Bezpieczeństwa do Urzędu Ochrony Państwa - przykład transformacji służb specjalnych
 • Migracje z Europy Wschodniej do Polski w XXI wieku
Prace magisterskie
 • Rola Unii Europejskiej w zapewnianiu pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego w XXI wieku
 • Stosunki polsko-ukraińskie w XXI wieku: polityka historyczna i migracje
 • Współpraca Straży Granicznej i Policji w ochronie wschodniej granicy Polski
 • Miejsce Polski w polityce bezpieczeństwa Ukrainy w XXI wieku
 • Funkcjonowanie Polski w strukturach NATO: osiągnięcia, szanse, zagrożenia
 • Ewolucja systemu bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego w Polsce

2018

Prace licencjackie
 • Migracje Polaków do Szwecji i Niemiec po wstąpieniu do Unii Europejskiej w 2004 roku
 • Wybrane misje pokojowe Sił Zbrojnych RP w XXI wieku
 • Etyka pracy funkcjonariusza Policji w Polsce po 1990 roku
 • Terroryzm jako wyzwanie w zakresie bezpieczeństwa europejskiego
 • Zwalczanie aktów terroru w Unii Europejskiej na przykładzie Francji i Hiszpanii
 • Przeciwdziałanie handlowi ludźmi w Polsce w XXI wieku
 • Rola Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu w polityce bezpieczeństwa Polski
 • Struktura i funkcjonowanie służb specjalnych w Polsce po 1989 roku
 • Stosunki polsko-ukraińskie w XXI wieku na przykładzie funkcjonowania Wielonarodowej Brygady LITPOLUKRBRIG w Lublinie
 • Operacje pokojowe NATO w XXI wieku
 • Rola Straży Granicznej w zapewnianiu bezpieczeństwa wschodniej granicy RP
Prace magisterskie
 • Terroryzm międzynarodowy jako zjawisko wpływające na bezpieczeństwo Europy
 • Wielonarodowa Brygada LITPOLUKRBRIG: powstanie, struktura, funkcjonowanie
 • Islamski terroryzm jako wyzwanie dla bezpieczeństwa wybranych państw Unii Europejskiej
 • Islam radykalny na Kaukazie Północnym jako czynnik destabilizacji sytuacji wewnętrznej w Federacji Rosyjskiej
 • Ekstremizm religijny i jego wpływ na bezpieczeństwo wybranych państw europejskich
 • Rola Sił Zbrojnych RP w kształtowaniu wewnętrznego i zewnętrznego środowiska bezpieczeństwa RP
 • Udział Sił Zbrojnych RP w wybranych misjach pokojowych
 • Terroryzm islamski jako zagrożenie dla bezpieczeństwa wewnętrznego wybranych państw Unii Europejskiej na początku XXI wieku
 • Problem handlu ludźmi w XXI wieku
 • Oblicza nazizmu we współczesnej Europie
 • Polska i NATO w środowisku bezpieczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej
 • Polska w strefie Schengen: korzyści i zagrożenia
 • Cyberterroryzm jako wyzwanie dla środowiska bezpieczeństwa XXI wieku
 • Polityka historyczna w stosunkach polsko-ukraińskich
 • Polityka Federacji Rosyjskiej wobec Europy Wschodniej: płaszczyzna bezpieczeństwa
 • Struktura organizacyjna i funkcjonowanie Policji w Polsce

2017

Prace licencjackie
 • Służby specjalne w systemie bezpieczeństwa europejskiego
 • Przestępczość korupcyjna w sporcie na przykładzie FIFA i UEFA w XXI wieku
 • Polityka bezpieczeństwa Polski w XXI wieku
 • Przeobrażenie Milicji Obywatelskiej w Policję w procesie transformacji systemowej w Polsce
 • Terroryzm w Europie na przykładzie Niemiec i Francji.
 • Przeciwdziałanie terroryzmowi w międzynarodowej przestrzeni powietrznej.
 • Wpływ Europolu na bezpieczeństwo państw członkowskich Unii Europejskiej
 • Unia Europejska wobec zjawiska cyberterroryzmu
 • Polityka antyterrorystyczna Unii Europejskiej w XXI wieku
 • Handel ludźmi jako współczesna forma niewolnictwa
 • Sytuacja polityczna Republiki Kosowa po 2008 roku
Prace magisterskie
 • Rola Polski w Partnerstwie Wschodnim Unii Europejskiej
 • Polityka imperialna Federacji Rosyjskiej wobec wybranych państw obszaru poradzieckiego
 • Rola Federacji Rosyjskiej w polityce bezpieczeństwa Polski w XXI wieku
 • Terroryzm czeczeński a polityka bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej
 • Miejsce Rosji w polityce zagranicznej państw Grupy Wyszehradzkiej
 • Stosunki rosyjsko-amerykańskie w XXI wieku – wymiar militarny

2016

Prace licencjackie
 • Służby specjalne w systemie bezpieczeństwa Polski
 • Modernizacja sił zbrojnych w Polsce
 • Ewolucja polityki Federacji Rosyjskiej wobec państw bałtyckich
 • Rola państw Azji Centralnej w polityce bezpieczeństwa energetycznego Federacji Rosyjskiej
 • Polityka bezpieczeństwa Polski jako członka NATO
 • Polityka antyterrorystyczna Unii Europejskiej na przykładzie Hiszpanii i Francji
 • NATO w obliczu nowych wyzwań i zagrożeń bezpieczeństwa XXI wieku
 • Wpływ rozwoju energetyki jądrowej w Europie Środkowo- Wschodniej na bezpieczeństwo Polski
 • Perspektywy wschodniego rozszerzenia NATO
 • Interpol jako przykład międzynarodowej współpracy w walce z przestępczością
 • Bezpieczeństwo energetyczne Białorusi
 • System bezpieczeństwa Wspólnoty Niepodległych Państw

2014

Prace magisterskie
 • Problem sowieckiego dziedzictwa politycznego na przykładzie systemu państwowego Ukrainy po 1991 r
 • "Ba'tka". Kreowanie wizerunku przywódcy na podstawie przypadku Aleksandra Łukaszenki
 • Polityka Federacji Rosyjskiej wobec państw Europy Wschodniej w XXI wieku

2012

Prace licencjackie
 • Partnerstwo Wschodnie Unii Europejskiej: integracja czy peryferyzacja?
 • Polityka zagraniczna Ferderacji Rosyjskiej wobec państw Kaukazu Południowego w latach 2004-2008
 • Mołdawia jako obszar wpływów Federacji Rosyjskiej i Unii Europejskiej
 • Polityka zagraniczna Turcji wobec państw Kaukazu Południowego po zimnej wojnie
 • Polityka zagraniczna Ukrainy w dobie prezydentury Wiktora Juszczenki