dr hab. Tomasz Stępniewski (prof. KUL)

Wydział Nauk Społecznych - Instytut Nauk o Polityce i Administracji
Katedra Teorii Polityki i Studiów Wschodnich

Stanowisko: Profesor KUL


2020


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Wschodnia flanka NATO Sojuszu Północnoatlantyckiego

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Central and Eastern Europe: Imaginary Geographies, Geopolitics and Security Issues
  [Europa Środkowa i Wschodnia: wyobrażona geografia, geopolityka i kwestie bezpieczeństwa]
  [w:] Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej
 • Introduction: Russia and the Rest: Permeable Sovereignty and the Former Soviet Socialist Republics
  [Wprowadzenie: Rosja i reszta: dopuszczalna suwerenność i byłe socjalistyczne republiki radzieckie]
  [w:] Journal of Soviet and post-Soviet politics and society

2019


Książka naukowa recenzowana

 • Ukraina, Białoruś, Rosja. Obraz politycznej dynamiki regionu

Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Rzeczpospolita Obojga Narodów pierwowzorem współczesnej Unii Europejskiej: wstęp
 • Polityka Polski wobec Ukrainy w kontekście wymiaru wschodniego Unii Europejskiej
 • Strategia Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy podczas pomarańczowej rewolucji

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • The Three Seas Initiative: Geopolitical Determinants and Polish Interests
  [Inicjatywa Trójmorza: determinanty geopolityczne i polskie interesy]
  [w:] Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej
 • Determinanty wewnętrzne polityki zagranicznej Ukrainy pod rządami Wołodymyra Zełenskiego
  [w:] Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej

Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • Stosunki Polski z Litwą, Białorusią i Ukrainą 450 lat po unii lubelskiej

2018


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Crises and security in European Union-Ukraine-Russia triangle
  [Kryzysy i bezpieczeństwo w trójkącie Unia Europejska-Ukraina-Rosja]
 • Влияние украинского кризиса на восточную политику европейского союза
  [Wpływ kryzysu ukraińskiego na politykę wschodnią Unii Europejskiej]
 • The Ukraine Crisis, NATO, and Eastern Europe’s Grey Zone of Security
  [Kryzys ukraiński, NATO i szara strefa bezpieczeństwa Europy Wschodniej ]
 • Ukraine, Russia and the Minsk ceasefire negotiations
  [Negocjacje w sprawie zawieszenia broni na Ukrainie, w Rosji i Mińsku]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Russia–Ukraine War: Remembrance, Identity and Legacies of the Imperial Past
  [Wojna Rosji z Ukrainą: pamięć, tożsamość i dziedzictwo imperialne ]
  [w:] YEARBOOK OF POLISH EUROPEAN STUDIES
 • „Do Europy razem z Rosją”: polityka zagraniczna Ukrainy w czasie prezydentury Leonida Kuczmy
  [w:] Myśl Ekonomiczna i Polityczna
 • Inicjatywa Trójmorza: uwarunkowania geopolityczne i nowy model regionalnej współpracy
  [w:] Studia Europejskie-Studies in European Affairs
 • Kryzys Ukrainy a rewizjonizm Rosji na arenie międzynarodowej
  [w:] Roczniki Nauk Społecznych
 • European Union, Eastern Europe and Russia: trilateral relations in the period of Ukraine’s crisis
  [Unia Europejska, Europa Wschodnia i Rosja: trójstronne stosunki w dobie kryzysu na Ukrainie]
  [w:] Annales UMCS, Sectio K: Politologia
 • Gra sił w kontestowanym sąsiedztwie Unii Europejskiej i Rosji
  [w:] Studia Europejskie-Studies in European Affairs
 • European Union Battlegroups – challenges and risks in the time of Brexit
  [Grupy Bojowe Unii Europejskiej – wyzwania i ryzyka w czasie Brexitu]
  [w:] Myśl Ekonomiczna i Polityczna
 • Ukraina: niepewna przyszłość w cieniu przeszłości
  [w:] Wschodni Rocznik Humanistyczny
 • W poszukiwaniu swojego „miejsca pod słońcem”. Kryzys ukraiński z perspektywy Federacji Rosyjskiej
  [w:] Roczniki Nauk Społecznych

2017


Książka naukowa recenzowana

 • Polska i Ukraina w procesie transformacji, integracji i wyzwań dla bepzieczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej

Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • External and internal liberalization that ENP promotes as transmission belts of democratization and political stability: success and failure revisited: the Eastern Dimension
  [Zewnętrzna i wewnętrzna liberalizacja, którą ENP promuje jako pasy transmisyjny demokratyzacji i stabilności politycznej: przegląd sukcesów i porażek: wymiar wschodni]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Ukraine Crisis: Political transformation vs. security and migration
  [Kryzys Ukrainy: transformacja systemowa a problem bezpieczeństwa i migracji ]
  [w:] YEARBOOK OF POLISH EUROPEAN STUDIES
 • Patrząc na Wschód: Unia Europejska wobec niestabilnego wschodniego sąsiedztwa
  [w:] Rocznik Integracji Europejskiej
 • Międzynarodowa pozycja Unii Europejskiej w warunkach niestabilności południowego i wschodniego sąsiedztwa
  [w:] Rocznik Integracji Europejskiej
 • Wschodnie sąsiedztwo Unii Europejskiej w dobie kryzysu na Ukrainie
  [w:] Wschodni Rocznik Humanistyczny
 • Ukraine’s Position in the European Union’s Neighbourhood Policy
  [Miejsce Ukrainy w polityce sąsiedztwa Unii Europejskiej]
  [w:] Myśl Ekonomiczna i Polityczna
 • Partnerstwo Wschodnie Unii Europejskiej w dobie wstrząsów i przemian w Europie Wschodniej
  [w:] Studia Europejskie-Studies in European Affairs

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • The Geopolitical Roots and Security Issues of the Ukrainian Crisis
 • Inequality and Real Convergence in the European Union and ASEAN. The Comparative Analysis
 • Post-Soviet Ukraine’s war for independence: memory and migration issues
 • Europe at a Crossroads: Implications for the EU's Eastern Neighborhood

2016


Książka naukowa recenzowana

 • Poland, the Czech Republic and NATO in Fragile Security Contexts
  [Polska, Czechy i NATO w środkowisko (nie)bezpieczeństwa ]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Shifting emphasis of the ENP: is the EaP less ‘sexy’?
  [Zachodzące zmiany w ramach EPS: czy PW jest mniej "sexy"?]
  [w:] Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej
 • Transformacja, integracja i kryzysy w Europie Środkowej i Wschodniej
  [w:] Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej
 • Russia’s Hybrid War with Ukraine: Determinants, Instruments, Accomplishments and Challenges
  [Wojna hybrydowa Rosji z Ukrainą : uwarunkowania, instrumenty, osiągnięcia i wyzwania]
  [w:] Studia Europejskie-Studies in European Affairs
 • NATO, ukraiński kryzys i szara strefa bezpieczeństwa Europy Wschodniej
  [w:] Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej
 • Specyfika wschodniej granicy Unii Europejskiej z perspektywy bezpieczeństwa i rozwoju
  [w:] Politeja
 • Unia Europejska i Partnerstwo Wschodnie: kryzysy i oceny strategiczne
  [w:] Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej
 • Konflikt zbrojny Rosji z Ukrainą i negocjacje pokojowe w Mińsku
  [w:] Studia Europejskie-Studies in European Affairs
 • Partnerstwo Wschodnie Unii Europejskiej. Rola Polski
  [w:] Politeja
 • Zjawisko dysfunkcji państwa na przykładzie Ukrainy – analiza problemowa
  [w:] Politeja

2015

 • The EU’s Eastern Partnership and the Way Forward After Riga
  [w:] International issues & Slovak foreign policy affairs
 • Russia in Global Politics in the Context of the Western Balkans
  [Rosja w globalnej polityce w kontekście Bałkanów Zachodnich]
  [w:] Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej
 • ENP or ENPs? The curious web of the European Neighbourhood Policy: the Southern and Eastern Dimensions revisited
  [w:] Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej
 • The place of Central Asia in Poland’s foreign policy
  [w:] Roczniki Nauk Społecznych
 • Wojna Ukrainy o niepodległość, pamięć i tożsamość
  [w:] Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej
 • The geopolitics of the ENP: from Tahrir to Minsk
  [Geopolityka Europejskiej Polityki Sąsiedztwa. Od Tahriru do Mińska]
  [w:] Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej

 • Recenzja naukowa w czasopiśmie

  • [Rec.:] 20 lat polsko-litewskiego sąsiedztwa 1991-2011. Wybrane problemy, red. Katarzyna Marzęda-Młynarska, Jakub Olchowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2015, ss. 139
   [w:] Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej

  2014


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Integracja europejska Ukrainy a problem „europejskości” w życiu politycznym państwa
   [w:] Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej
  • Is Kosovo a precedent? Legal and international dilemmas of the unilateral Declaration of Independence of the Kosovo Republic
   [Precedens Kosowa. Dylematy prawne i międzynarodowe jednostronnej deklaracji niepodległości Republiki Kosowa]
   [w:] Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej
  • System polityczny Ukrainy: implikacje czasów sowieckich a perspektywa bieżącego kryzysu
   [w:] Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej
  • Rola armii w systemie politycznym Turcji
   [w:] Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej
  • Cele rosyjskiej inwazji i okupacji na Ukrainie oraz reakcja Zachodu i Europy Środkowej
   [w:] Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej

  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

  • Политика безопасности Украины после 2010 года
   [Polityka bezpieczeństwa Ukrainy po 2010 roku]

  2013


  Rozdział w recenzowanej książce naukowej

  • Украина между дисфункциональной демократией и неконсолидированным авторитаризмом
   [Ukraina między dysfunkcjonalną demokracją a nieskonsolidowanym autorytaryzmem]
  • Prawosławie jako element konstytutywny „dyplomacji konfesyjnej” Federacji Rosyjskiej wobec wybranych państw obszaru poradzieckiego
  • Украина в политике Европейского Союза, НАТО и Российской Федерации
   [Ukraina w polityce Unii Europejskiej, NATO i Federacji Rosyjskiej ]

  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Approaching CEEs' Security Dimensions from a Security Governance Perspective
   [CEEs’ security dimensions from a security governance perspective]
   [w:] Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej
  • Grupa Wyszehradzka: status polityczny i specyfika działań międzynarodowych na przykładzie inicjatywy Partnerstwa Wschodniego Unii Europejskiej
   [w:] Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej
  • Poland and the Eastern Partnership of the European Union: a sustained commitment
   [Polska i Partnerstwo Wschodnie Unii Europejskiej: trwałe zaangażowanie]
   [w:] Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej

  2011


  Książka naukowa recenzowana

  • Geopolityka regionu Morza Czarnego w pozimnowojennym świecie