prof. dr hab. Beata Obsulewicz-Niewińska

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Literaturoznawstwa
Katedra Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski

Stanowisko: Profesor


2020


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Aleksander Świętochowski’s Damian Capenko. The Struggle with the Legend
  [w:] Annales UMCS Sectio FF Philologiae

2019


Książka naukowa recenzowana

 • Z literatury polskiej przełomu XIX i XX wieku. Szkice

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Znaki miłosierdzia w dziełach polskich pozytywistów
 • Maria Konopnicka i niedole społeczne. O reportażach w "Świcie"

Recenzja książki naukowej

 • Literatura i kultura lat 60. XIX wieku między polityką a prywatnością. Dyslokacje

2018


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Stanisław Fita i Bolesław Prus
  [w:] Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Znaki miłosierdzia w pracach generacji polskich pozytywistów. Wybrane aspekty
 • Erazm Majewski i (niektóre) lubelskie tropy
 • O "Przyjaciołach Hioba" Adama Asnyka

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Pierwsza miłość według Konopnickiej

Działalność odczytowa

 • Erazm Majewski - pisarz lubelski

Organizacja konkursów i olimpiad

 • juror i egzaminator w Okręgowej Komisji Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

2017


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Walery Wacław Wołodźko (Wacław Koszczyc), Kijów, Żytomierz i Lwów w czasach postyczniowych
 • Stanisław Fita, Tadeusz Burdewicz i Eliza Orzeszkowa. Związki tekstowe
 • „Arria” Józefa Kościelskiego, Adolf Wilbrandt i Bolesław Prus

Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • Bolesław Prus, Pisma wszystkie. T. 14 Kroniki: 1885
 • Przemiany / Bolesław Prus
 • Lalka. T. 1 / Bolesław Prus ; opracowali Józef Bachórz, Beata Utkowska ; wstęp Józef Bachórz
 • Pisma wszystkie. Seria F, Korespondecja / Bolesław Prus
 • Kolekcjonerzy, zbieracze, kwestarze w literaturze i kulturze XIX i XX wieku
 • Notatki twórcze, t. III: Kompozycja. Zeszyty I-III. 1896-1898 / Bolesław Prus; oprac. Magdalena Kreft, Anna Martuszewska
 • Kroniki, t. 8: 1879; t. 9: 1880 / Bolesław Prus; oprac. Ewa Skorupa, Joanna Lekan-Mrzewka
 • Publicystyka filozoficzno-społeczna i literacka. T. 5, 1902-1912 / Bolesław Prus ; opracował Cezary Zalewski
 • Kroniki, t. X: 1881, t. XI: 1882–1883 / Bolesław Prus; opracowała Ewa Skorupa
 • Emancypantki. T. 3 i 4 / Bolesław Prus ; opracował Tomasz Sobieraj
 • Kroniki, t. I: 1874, t. II: 1874, t. III: 1875–1876 / Bolesław Prus; oprac. Iwona Węgrzyn
 • Kroniki, t. IV: 1875, t. V: 1876 / Bolesław Prus; oprac. Iwona Węgrzyn
 • Korespondencja, t. II: Listy do Bolesława Prusa / oprac. Jacek Nowak

Recenzja książki naukowej

 • Okruchy melancholii. Przybyszewski i inni – o literaturze i sztuce Młodej Polski
 • Śmierć w wodzie i inne motywy akwatyczne w horyzoncie wyobraźni
 • J. I. Kraszewski, Poezja szlachecka, legendy herbowne

Recenzja artykułu naukowego

 • Ewolucje metamimesis – pomiędzy kategorią teoretyczną a praktyką artystyczną
 • Polska pieśń kościelna XIX i XX wieku jako przykład wytworu kultury narodowej
 • Evolutions of Metamimesis – Between Theoretical Category and Method of Artistic Practice
 • Korespondencja między Stefanem Żeromskim i Stanisławem Witkiewiczem jako źródło do badań historii sztuki?
 • „Igrałem we śnie wokół zasadzek przeznaczenia” – o toposie theatrum mundi w dramatach Edwarda Leszczyńskiego

Recenzja w przewodzie habilitacyjnym

 • opinia w przewodzie habilitacyjnym

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Czesław Jankowski i problem arabeski
 • O niektórych dylematach reportażystki "Świtu"
 • O antyideałach Bolesława Prusa słów parę

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Peregrynacje włoskie i Reymont
 • „Przyjaciele Hioba” Adama Asnyka

Usługi dydaktyczne za granicą

 • Konferencja Oświatowa „Biało-czerwone ABC”

Nagroda wewnętrzna

 • Laur Uniwersytecki III stopnia – Nagroda im. Ks. Idziego Radziszewskiego za wybitne osiągnięcia naukowe

Organizacja konkursów i olimpiad

 • juror i egzaminator w Okręgowej Komisji Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

2016


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • O edycji krytycznej "Pism wszystkich" Bolesława Prusa słów kilka
  [w:] Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza
 • Walery Wołodźko (Sahi-bej) i akademicy kijowscy
  [w:] Київські полоністичні студії
 • O "Wildze" Stefana Żeromskiego
  [w:] Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Melancholia w twórczości Feliksa Jabłczyńskiego
 • Feliks Jabłczyński i problem „półwiary”. Refleksje „Około śmierci”
 • O ogrodach Stefana Żeromskiego
 • Kompetencje językowo-kulturowe stypendystów Fundacji Jana Pawła II
 • Bolesław Prus i Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności

Hasło słownikowe

 • Empatia

Recenzent artykułu dla czasopisma naukowego

 • recenzja artykułu naukowego (2)
  [w:] Napis. Pismo poświęcone literaturze okolicznościowej i użytkowej
 • recenzja artykułu naukowego (3)
  [w:] Acta Humana

Redakcja naczelna naukowej serii wydawniczej

 • Edycja Krytyczna Boleslaw Prus Pisma Wszystkie

Recenzja książki naukowej

 • "Odpowiednie dać rzeczy słowo..." : prace ofiarowane Księdzu Prałatowi Zbigniewowi Adamkowi z okazji siedemdziesiątych urodzin / red. Jacek Nowak, Magdalena Rzepka, Tarnów 2016

Recenzja w przewodzie doktorskim

 • Literackie młodopolskie eschatologie w świetle Apokalipsy św. Jana

Recenzja w przewodzie habilitacyjnym

 • postępowanie habilitacjyjne dr Lecha Giemzy
 • praca naukowa oraz książka Sztuka w Pismach Stefana Żeromskiego. Recepcja i oddziaływanie, Kiielce 2015
 • postępowanie habilitacjyjne dr. Dariusza Pachockiego

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • O „Arrii” Józefa Teodora Kościelskiego
 • Jak wydawać klasyków dzisiaj? Przypadek Bolesława Prusa
 • Z „Przędz” Orzeszkowej – o „Cieniu”

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Znaki miłosierdzia w dziełach polskich pozytywistów
 • „Co mi Tatry dały?”. Józef Teodor Kościelski, Jan Kasprowicz i Tatry

Udział w dyskusji panelowej na konferencji krajowej

 • Panel w ramach Narodowego Kongresu Nauki (MNiSW)

Wygłoszenie referatu na konferencji

 • Polska klasyka literacka XIX i XX wieku

Stypendium finansowane ze środków projektu spoza UE

 • wyjzad naukowy w ramach Swiss European Mobility Programme, Staff Mobility for Teaching Assignments 2015/2016

Członkostwo z wyboru w innej krajowej organizacji naukowej

 • Komisja Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych przy Oddziale PAN w Lublinie

Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym

 • Stowarzyszenie Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza

Organizacja konkursów i olimpiad

 • Konkurs Sienkiewiczowski
 • Olimpiada Literatury i Języka Polskiego
 • Eliminacje ogólnopolskie Konkursu Sienkiewiczowskiego

2015


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • O „Wildze” Stefana Żeromskiego

Artykuł popularnonaukowy w wydawnictwie zbiorowym

 • Adam Prot Asnyk

Recenzent artykułu dla czasopisma naukowego

 • recenzja artykułu naukowego (3)
  [w:] Napis. Pismo poświęcone literaturze okolicznościowej i użytkowej
 • recenzja artykułu naukowego (1)
  [w:] Roczniki Kulturoznawcze

Redakcja naczelna naukowej serii wydawniczej

 • Edycja Krytyczna Boleslaw Prus Pisma Wszystkie

Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • Krótkie rozprawy o modernizmie

Recenzja książki naukowej

 • Sięgnąć poza wzrok. Doświadczenia percepcyjne w krótkich formach prozatorskich Bolesława Prusa: teksty i konteksty
 • Stefan Żeromski, Walka z szatanem, t. III: Charitas
 • Melodramatyzm i powieść. Żeromski, Mniszkówna, Strug. Od rytuału do sensacji
 • Religia w edukacji polonistycznej, red. M. Marzec-Jóźwicka, Lublin 2015

Recenzja w przewodzie doktorskim

 • Znak krzyża. Motywy pasyjne w pisamch ks. Karola Antoniewicza SJ (1807-1852). Lublin 2015

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • O Sahi-beju. Próba przypomnienia postaci
 • Sahi-bej a Wschód

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Wojenne tematy w twórczości Edwarda Ligockiego
 • ”Ojcze nasz” według Gabrieli Zapolskiej
 • O nawróceniu na stoicyzm

Organizacja konferencji

 • Między powinnością a marzeniem. Pisarze drugiej połowy XIX i początku XX wieku wobec przemian społeczno-kulturowych.

Wygłoszenie referatu na konferencji

 • Neuroza jednostki i społeczności. Obserwacje Feliksa Jabłczyńskiego

Udział w dyskusji panelowej na konferencji

 • Metodologia i konteksty edytorstwa literatury poromantycznej
 • Edycja Krytyczna Pism Wszystkich Bolesław Prusa - projekt edytorski

Stypendium w ramach programu Erasmus

 • Wyjazd naukowy w ramach projektu Erasmus

Staż finansowany ze środków UE

 • PROWADZENIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ SZKOLNICTWO WYŻSZE - AKCJA 1 „MOBILNOŚĆ” W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015

Działalność odczytowa

 • Odczyt

Organizacja konkursów i olimpiad

 • Olimpiada Literatury i Języka Polskiego

2014


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Wstęp do "Pism Wszystkich"
 • Zygmunt Gloger i Litwa [Zygmuntas Glogeras ir Lietuva]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • O „Echach muzycznych” Bolesława Prusa
  [w:] Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza
 • O „Trzech szkicach powieściowych z roku 1863” Michała Bałuckiego
  [w:] Niepodległość i Pamięć

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Ksiądz według księdza Zygmunta Chełmickiego
 • Czy „miłość trwa nad nami”? O sensualności wierszy s. Marii od Jezusa Miłosiernego, karmelitanki bosej

Hasło encyklopedyczne

 • Wolska Maryla
 • Weyssenhoff Józef

Recenzent artykułu dla czasopisma naukowego

 • recenzja artykułu naukowego (2)
  [w:] Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza

Redakcja naczelna naukowej serii wydawniczej

 • Edycja Krytyczna Boleslaw Prus Pisma Wszystkie

Recenzja książki naukowej

 • Melodramatyzm i powieść (Żeromski, Mniszkówna, Strug) : od rytuału do sensacji; Białystok 2015.
 • Wyjazdy ,,za sztuką”. Nadzieje, zyski i straty artystów XIX i XX wieku, red. Dorota Kudelska, Ewelina Kuryłek, Lublin 2015
 • Utopia ideału. Filologia, typografia, nowe media, red. J. Staroń, Lublin 2014.

Recenzja w przewodzie doktorskim

 • Motyw Judasza w twórczości Stefana Żeromskiego (na tle epoki)

Recenzja w przewodzie habilitacyjnym

 • postępowanie habilitacjyjne dr Anny Podstawki

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Gloger a polscy pozytywiści

Stypendium w ramach programu Erasmus

 • Wyjazd naukowy w ramach projektu Erasmus

Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym

 • Stowarzyszenie im. Stefana Żeromskiego w Warszawie

Organizacja konkursów i olimpiad

 • Ogólnopolska Olimpiada Polonistyczna

2013


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • „IV Księga Ezdrasza” w polskiej literaturze XIX wieku (E. Orzeszkowa oraz M. Konopnicka i S. Witwicki)
  [w:] Roczniki Kulturoznawcze

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Ksiądz Zygmunt Chełmicki, czyli o wyobraźni miłosierdzia na przełomie XIX i XX wieku
 • Michała Siedleckiego poszukiwanie autentyczności: między nauką a sztuką
 • Epitafium ofiarom przesądów, czyli o "Michale Duniaku" Marii Konopnickiej
 • Nalepki na walizce i błoto. O motywach ulicy w „Henryku Flisie” Stanisława Antoniego Muellera

Hasło encyklopedyczne

 • Urbanowska Zofia

Redakcja naczelna naukowej serii wydawniczej

 • Edycja Krytyczna Boleslaw Prus Pisma Wszystkie

Recenzja książki naukowej

 • Tożsamość i transgresja w literaturze, pod red. Anny Orłowskiej, Wojciecha Nowickiego i Wacława Pyczka, Zamość 2011

Recenzja w przewodzie doktorskim

 • Joanna Włodarczyk
 • Anna Wietecha
 • Dariusz Piechota

Członkostwo w innej organizacji międzynarodowej

 • Stowarzyszenie „Bristol" Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego

Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym

 • Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze
 • Polskie Towarzystwo Estetyczne

2012


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • "Dym" Marii Konopnickiej jako dziewiętnastowieczny trop "vanitas"
  [w:] Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Dedykacje Orzeszkowej
 • Franciszka Siedleckiego przygody z tańcem

Recenzent artykułu dla czasopisma naukowego

 • recenzja artykułu naukowego (5)
  [w:] Świat Tekstów. Rocznik Słupski

Redakcja naczelna naukowej serii wydawniczej

 • Edycja Krytyczna Bolesław Prus Pisma Wszystkie

Recenzja książki naukowej

 • dr Tomasz Pruszak, Polski Barbizończyk. Losy i dzieło Ludomira Benedyktowicza
 • Józef Czechowicz, Wybór wierszy i poematów

Recenzja w przewodzie doktorskim

 • recenzent w przewodzie doktorskim - mgr Aleksandra Madoń
 • recenzja pracy doktorskiej mgra Piotra Dudzikowskiego

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Ksiądz Zygmunt Chełmicki czyli o wyobraźni miłosierdzia na przełomie XIX i XX wieku

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Czy „miłość trwa nad nami”? O sensualności wierszy s. Marii od Jezusa Miłosiernego, karmelitanki bosej
 • Problematyka ezoteryczna w literaturze polskiej przełomu XIX i XX wieku
 • Ślady obecności apokryfów Starego Testamentu w prozie Elizy Orzeszkowej
 • Bolesław Prus i Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności
 • Dziecko w prozie Tadeusza Rittnera

Udział w dyskusji panelowej na konferencji krajowej

 • udział w dyskusji panelowej o edycji dzieł Prusa

Wspólna realizacja badań naukowych z ośrodkiem krajowym

 • Instytut Badań Literackich

Kierownictwo złożonego projektu finansowanego przez MNiSW

 • 11H 11 024680 w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (moduł 1.1) : Edycja krytyczna pism wszystkich Bolesława Prusa

Kierownictwo realizowanego projektu finansowanego przez MNiSW

 • Edycja Krytyczna Pism Wszystkich Bolesława Prusa 11H 11 024680 Narodowy Program Rozwoju Humanistyki (moduł 1.1)

Wykonawca w realizowanym projekcie finansowanym przez MNiSW

 • 11H 11 010880 w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (moduł 1.1) : Literatura polska i życie kulturalno-literackie Polaków od 1864 roku na ziemiach obecnej Ukrainy
 • Literatura polska i życie kulturalno-literackie Polaków od 1864 roku na ziemiach obecnej Ukrainy 11H 11 010880 Narodowy Program Rozwoju Humanistyki (moduł 1.1)

Członkostwo w krajowym zespole eksperckim

 • Zarząd Komisji Edytorskiej Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza

2011


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Motta Orzeszkowej
 • Kałakucki kogut. Misterium walki duchowej w prozie Marii Konopnickiej

Hasło encyklopedyczne

 • Orzeszkowa Eliza
 • Bolesław Prus

Recenzja książki naukowej

 • "Meataliterackie listowania". List jako dokument świadomości literackiej pisarza, pod red. I. Sikory, A. Czajkowskiej, Częstochowa 2011
 • Etnos i psyche w twórczości Marii Konopnickiej i Elizy Orzeszkowej, pod red. G. Marchwińskiego, D. M. Osińskiego, Warszawa 2011

Recenzja w przewodzie doktorskim

 • recenzent w przewodzie doktorskim - mgr Artur Malec
 • recenzent w przewodzie doktorskim - mgr Małgorzata Mazurek
 • recenzent w przewodzie doktorskim - mgr Antoni Bednarek

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Franciszka Siedleckiego przygody z tańcem. Uwagi na marginesie jego publicystyki

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Motta Orzeszkowej i Konopnickiej
 • Sztuka jako alternatywna forma wyrażania duchowości
 • Prace edytorskie Stanisława Fity
 • Profesor Michał Siedlecki: między nauką a kulturą

Wygłoszenie referatu na konferencji

 • Bolesław Prus o miłosierdziu Boskim i ludzkim

2010


Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym

 • Towrzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza

2009


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • "Confessiones" pozytywisty. O "Grzechach dzieciństwa" Bolesława Prusa
  [w:] PAMIĘTNIK LITERACKI

Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym

 • Polskie Towarzystwo Estetyczne

2008

 • Towarzystwo Naukowe KUL

 • 2003


  Książka naukowa recenzowana

  • Rzymscy bohaterowie Elizy Orzeszkowej

  1997


  Usługi dydaktyczne w kraju

  • Opracowanie i koordynacja programu nauczania języka polskiego, historii literatury i kultury polskiej dla kandydatów na studia w Polsce pochodzących z krajów Europy Środkowej i Środkowowschodniej