Albert Nowacki

dr Albert Nowacki

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Literaturoznawstwa
Katedra Literatury Rosyjskiej, Ukraińskiej i Białoruskiej

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr


2023


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • "Історичне місто" як об'єкт культурної спадщини України (на прикладі Богуслава)
  [„Miasto historyczne” jako obiekt dziedzictwa kulturowego Ukrainy (na przykładzie Bogusławіa)]
  [w:] Східноєвропейський історичний вісник

Podręcznik szkolny

 • Від слова до знань. Підручник з історії української літератури для IV класу загальноосвітнього ліцею та технікуму
  [Od słowa do wiedzy. Podręcznik z historii literatury ukraińskiej dla klasy IV liceum ogólnokształcącego i technikum]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Навчання української мови та літератури у школах для української меншини у Польщі: з питань опрацювання підручника
  [Nauczanie języka i literatury ukraińskiej w szkołach mniejszości ukraińskiej w Polsce: o problematyce opracowania podręcznika]

2022


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Poeta wobec systemu. Duchowy świat poezji Liny Kostenko
  [w:] Miscellannea Posttotalitariana Wratislaviensia
 • Українські гуманітарії в Другій Речі Посполитій: участь у закордонній науковій співпраці
  [Humaniści ukraińscy w II Rzeczypospolitej: udział w zagranicznej współpracy naukowej]
  [w:] Східноєвропейський історичний вісник

Podręcznik szkolny

 • Від слова до знань. Підручник з історії української літератури для IІ класу загальноосвітнього ліцею та технікуму
  [Od słowa do wiedzy. Podręcznik z historii literatury ukraińskiej dla klasy II liceum ogólnokształcącego i technikum ]
 • Від слова до знань. Підручник з історії української літератури для IІI класу загальноосвітнього ліцею та технікуму
  [Od słowa do wiedzy. Podręcznik z historii literatury ukraińskiej dla klasy III liceum ogólnokształcącego i technikum]

Sekretarz redakcji czasopisma naukowego

 • Redakcja - Sekretarz
  [w:] TEKA Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych

Stypendium w ramach programu Erasmus

 • Стипендія Erasmus+ (Освітня мобільність у сфері вищої освіти з країнами Європейського Союзу, навчальний рік 2021/2022)
  [Stypendium Erasmus+ (Mobilność Edukacyjna w Sektorze Szkolnictwa Wyższego z Krajami Partnerskimi, rok akademicki 2021/2022)]

Odznaczenie krajowe resortowe

 • Medal Komisji Edukacji Narodowej

2021


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • W pułapce sacrum i profanum. Ja (Romantyczność) Mykoły Chwylowego
 • W poszukiwaniu utraconej tożsamości. Wołodymyra Łysa „Країна гіркої ніжності”

Podręcznik szkolny

 • Від слова до знань. Підручник з історії української літератури для І класу загальноосвітнього ліцею та технікуму
  [Od słowa do wiedzy. Podręcznik z historii literatury ukraińskiej dla klasy I liceum ogólnokształcącego i technikum]

Sekretarz redakcji czasopisma naukowego

 • Redakcja - Sekretarz
  [w:] TEKA Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych

Organizacja konferencji międzynarodowej

 • V Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Emigracja rosyjska, ukraińska i białoruska. Kultura, literatura, życie społeczno-polityczne"
 • Stereotypy kulturowe w literaturze, kulturze i języku Polsków i Ukraińców

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Doświadczenie wojny we wspomnieniach Jurija Szerecha
 • Rosyjsko-ukraińskie wzajemne stereotypy kulturowe

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Referat: Problematyka tożsamości narodowej w prozie ukraińskiej lat 20. XX wieku (wybrane zagadnienia)

Wykład gościnny w zagranicznym ośrodku naukowym

 • Образ жінки в українській літературі: від традиції до новаторства
  [Obraz kobiety w literaturze ukraińskiej: od tradycji do nowatorstwa]

Usługi eksperckie za granicą

 • International contacts, development and promotion strategy of The John Paul II Catholic University of Lublin and cooperation with city authorities and external stakeholders.
  [Kontakty międzynarodowe, strategia rozwoju i promocji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz współpraca z władzami miasta i interesariuszami zewnętrznymi.]

2020


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Stosunki polsko-ukraińskie w powieści Stulecie Jakuba Wołodymyra Łysa
  [w:] Roczniki Humanistyczne
 • Kalejdoskop śmierci w prozie Wołodymyra Łysa
  [w:] Acta Universitatis Wratislaviensis Slavica Wratislaviensia
 • Pamięć jednostki a pamięć narodu. Tropy pamięci w powieściach Wołodymyra Łysa
  [w:] Acta Universitatis Wratislaviensis Slavica Wratislaviensia
 • Treść versus forma. Z rozważań nad naturą tekstu literackiego w świetle ukraińskich manifestów literackich lat 20. XX wieku
  [w:] Studia Ukrainica Posnaniensia
 • Роль пам’яті в будуванні національної ідентичності „Країна гіркої ніжності” Володимира Лиса
  [Rola pamięci w tworzeniu tożsamości narodowej. Kraina gorzkiej delikatności" Wołodymyra Łysa]
  [w:] Cлово і Час

Sekretarz redakcji czasopisma naukowego

 • Redakcja - Sekretarz
  [w:] TEKA Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Obraz dziecka i dzieciństwa w powieściach Wołodymyra Łysa
 • Професор Стефан Козак – активіст українського відродження в Польщі
  [Profesor Stefan Kozak - animator odrodzenia ukraińskiego w Polsce]
 • Polska i Ukraina na kartach powieści Wołodymra Łysa

Wykład gościnny w zagranicznym ośrodku naukowym

 • Warsztaty translatorskie

Wykład gościnny w krajowym ośrodku naukowym

 • Kobieta – silna, niezależna,.. Berehynia? Rola społeczna kobiet w XXI wieku

2019


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Wiersze Tomasza Augusta Olizarowskiego (ze zbiorów Ukraińskiej Biblioteki Narodowej im. Wołodymyra Wernadskiego w Kijowie)
  [w:] TEKA Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych
 • Przestrzenie sacrum w „Trylogii wołyńskiej” Wołodymyra Łysa”
  [w:] STUDIA UCRAINICA VARSOVIENSIA

Sekretarz redakcji czasopisma naukowego

 • Redakcja - Sekretarz
  [w:] TEKA Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Między sacrum a profanum. „Ja (Romantyczność)” Mykoły Chwylowego
 • Ідея України в літературних концепціях
  [Idea Ukrainy w koncepcjach literackich]
 • Pamięć jednostki a pamięć narodu. Tropy pamięci w powieściach Wołodymyra Łysa

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • W poszukiwaniu utraconej tożsamości. Країна гіркої ніжності Wołodymyra Łysa

Udział w konferencji

 • Rola manifestów literackich w procesie modernizacji literatury ukraińskiej

Wykład gościnny w zagranicznym ośrodku naukowym

 • Події Революції Гідності у світлі польських журналістських книжок
  [Wydarzenia Rewolucji Godności w świetle polskich książek reporterskich]
 • Teoria i praktyka tłumaczenia
 • Szkolnictwo Wyższe i studiowanie w Polsce: na przykładzie studiów w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II

Wykonawca w złożonym projekcie finansowanym przez MEiN

 • Wsparcie dla czasopism naukowych

Członkostwo w PAN

 • Sekretarz Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Lublinie
 • Członek Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Lublinie

Działalność odczytowa

 • Współczesna Ukraina: osiągnięcia i problemy
 • Kozacy i Kozaczyzna - o historii na wesoło
 • Współczesna ukraińska muzyka rozrywkowa

Organizacja konkursów i olimpiad

 • VIII Konkurs Multimedialny dla szkół ponadgimnazjanych "Świat muzyki ukraińskiej".

2018


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Władysław Chodźkiewicz w materiałach archiwów ukraińskich
  [w:] TEKA Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych
 • Революція гідності та російська агресія в Україні: польська рецепція
  [Rewolucja godności i rosyjska argesja na Ukrainie: polska recepcja]
  [w:] Roczniki Humanistyczne

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Dyskusje tożsamościowe w ukraińskiej publicystyce i literaturze pomajdanowej

Hasło encyklopedyczne

 • Kozak Stefan
 • Juszczenko Wiktor (Yushchenko Victor)
 • Szewczenko Ihor

Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • Tożsamość ukraińska wobec przemian XVII-XXI wieku

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Treść versus forma. Z rozważań nad naturą lekstu literackiego w świetle ukraińskich manifestów literackich lat 20. XX wieku
 • Przestrzenie sacrum w „wołyńskiej” twórczości Wołodymyra Łysa

Organizacja konferencji krajowej

 • Między swojskością a obcością. Dyskursy tożsamościowe w literaturach wschodniosłowiańskich

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Euromajdan i konflikt w Donbasie jako czynniki narodotwórcze: polska recepcja
 • Tożsamość ukraińska w rzeczywistości pomajdanowej
 • Euromajdan i konflikt w Donbasie jako czynniki narodotwórcze: polska recepcja

Stypendium w ramach programu Erasmus

 • Stypendium Erasmus+ (Mobilność Edukacyjna w Sektorze Szkolnictwa Wyższego z Krajami Partnerskimi, rok akademicki 2017/2018)

Stypendium w ramach programu CEEPUS

 • CIII-AT-0012-13-1718 – Language and literature in a Central European context
  [Staż naukowy]

Działalność odczytowa

 • Współczesna muzyka ukraińska
 • Współczesna muzyka ukraińska

Organizacja konkursów i olimpiad

 • VII Konkurs Multimedialny dla szkół ponadgimnazjanych "Sakralne oblicze Ukrainy"

2017


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Profesor Michał Łesiów (1928-2016)
  [w:] STUDIA UCRAINICA VARSOVIENSIA
 • Manifesty u początków modernizmu ukraińskiego („List otwarty do pisarzy ukraińskich” Mykoły Woronego)
  [w:] Slavia Orientalis
 • Orędownik zbliżenia polsko-ukraińskiego. Prof. dr hab. Michał Łesiów (3 maja 1928 – 15 lipca 2016)
  [w:] Studia Polsko-Ukraińskie
 • Aktywny Romantyzm. Estetyka literacka WAPLITE w świetle dokumentów programowych
  [w:] Studia Ukrainica Posnaniensia
 • Młodość wobec starości: szacunek czy deprecjacja? "Namir!" Lubka Deresza
  [w:] Acta Universitatis Wratislaviensis Slavica Wratislaviensia
 • «Dla ogniska domowego» – powieść kryminalna w twórczym dorobku Iwana Franki
  [w:] Київські полоністичні студії

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Franciszek Kandyd Nowakowski w świetle badań archiwalnych
 • Sad już nie wiśniowy. Transformacja obrazu wsi w literaturze ukraińskiej

Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego

 • Członek zespołu redakcyjnego
  [w:] Studia Slawistyczne. Etnolingwistyka i Komunikacja Międzykulturowa, Lublin 2017, nr 4.

Organizacja konferencji międzynarodowej

 • Literatura polska na ziemiach obecnej Ukrainy

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Stosunki polsko-ukraińskie w powieści "Stulecie Jakuba" Wołodymyra Łysa
 • Współczesna literatura ukraińska w polskiej przestrzeni kulturowej
 • Wiersze Tomasza Augusta Olizarowskiego (Ze zbiorów Ukraińskiej Biblioteki Narodowej im. W. Wernadskiego w Kijowie
 • Kalejdeoskop śmierci w prozie Wołodymyra Łysa

Stypendium w ramach programu Erasmus

 • Стипендія Ersamus+ з Державами-Партнерами
  [Stypendium Ersamus+ z Krajami Partnerskimi]

Usługi eksperckie w kraju

 • Redakcja językowa tekstów ukraińskojęzycznych
 • Obsługa językowa w projekcie

Działalność odczytowa

 • Chrześcijaństwo wschodnie w Lublinie
 • Chrześcijaństwo wschodnie w Lublinie

2016


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Polskie inspiracje w ukraińskim dyskursie literackim lat dwudziestych XX wieku
  [w:] Roczniki Humanistyczne

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Ідея України - вибрані літературні концепції (Хвильовий - Андрухович - Забужко)
  [Pomysł na Ukrainę - wybrane koncepcje literackie (Chwylowy - Andruchowycz - Zabużko)]

Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego

 • Członek zespołu redakcyjnego
  [w:] Studia Slawistyczne. Etnolingwistyka i Komunikacja Międzykulturowa, Lublin 2016, nr 3.

Członkostwo w komitecie redakcyjnym książki

 • Tadeusz Stanisław Grabowski, Rosja jako "opiekunka Słowian: I. Ruś-Ukraina; II. Białoruś / Тадеуш Станіслав Грабовський, Росія як "опікунка" словян: І. Русь-Україна; ІІ. Білорусь

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Powieść kryminalna w twórczym dorobku Iwana Franki
 • Aktywny romantyzm. Estetyka literacka WAPLITE w świetle dokumentów programowych
 • Sad już nie wiśniowy... Modernizacja wsi, czy niszczenie wartości? Obraz wsi w międzywojennej literaturze ukraińskiej

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Władysław Chodźkiewicz: na materiale badań archiwalnych

Stypendium w ramach programu Erasmus

 • Стипендія Ersamus+ з Державами-Партнерами
  [Stypendium Ersamus+ z Krajami Partnerskimi (Mobilność Edukacyjna 2016) ]

Wykład gościnny w zagranicznym ośrodku naukowym

 • Tłumaczenie tekstów specjalistycznych

Działalność odczytowa

 • Kozaczyzna i Kozacy - historia na wesoło
 • Kozaczyzna i Kozacy – historia na wesoło

Organizacja konkursów i olimpiad

 • V Konkurs Multimedialny dla szkół ponadgimnazjanych "Szlakiem wielkich twierdz kresowych na Ukrainie"

2015


Książka naukowa recenzowana

 • Polsko-ukraiński słownik terminów dziennikarskich : z suplementem ukraińsko-polskim

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Dzieci przez matkę odrzucone. „Zbędni ludzie rewolucji” w prozie Mykoły Chwylowego
  [w:] Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze
 • Problematyka zmysłów i zmysłowości w prozie Mykoły Chwylowego
  [w:] Acta Universitatis Wratislaviensis Slavica Wratislaviensia

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Створення польсько-українського словника журналістської термінології для потреб навчання в університеті
  [Opracowanie polsko-ukraińskiego słownika terminologii dziennikarskiej dla potrzeb nauczania uniwersyteckiego]
 • Odkrywanie cielesności we współczesnej literaturze ukraińskiej
 • Grupa "Pług" i jej manifesty literackie
 • Białoruś i białoruskie środowisko literackie w prasie ukraińskiej lat 20. XX wieku
 • Kalendarium

Tłumaczenie tekstów naukowych osobno niewymienionych

 • "...Na chwałę imienia Ukrainy"

Tłumaczenie tekstów wymagających kompetencji naukowych

 • Спогад про Петра Куприся - філолога, поета та перекладача творів великих українських письменників (12 серпня 1933 - 10 січня 2002)
  [ Spohad pro Petra Kuprysia - fiłołoha, poeta ta terekładacza tworiw wełykych ukrajinśkych pyśmennykiw (12 serpnia 1933 - 10 sicznia 2002)]

Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego

 • Członek zespołu redakcyjnego
  [w:] Studia Slawistyczne. Etnolingwistyka i Komunikacja Międzykulturowa, Lublin 2015, nr 2.

Członkostwo w komitecie redakcyjnym książki

 • Stanisław Trembecki, Sofijówka / Станіслав Трембецький, Софіївка
 • "Światła masz tyle w sobie..." Ze studiów wschodniosłowiańskich. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Aleksandrowi Barszczewskiemu w osiemdziesiątą piątą rocznicę urodzin

Recenzja książki naukowej

 • Kobziarz z 1840 roku / Кобзар 1840 року

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Створення “Польсько-українського словника журналістської термінології” для потреб навчання в університеті
  [Opracowanie polsko-ukraińskiego słownika terminologii dziennikarskiej dla potrzeb nauczania uniwersyteckiego]
 • Franciszek Kandyd Nowakowski w świetle badań archiwalnych
 • O co chodzi z tym majdanem? Rewolucja godności i rosyjska agresja na Ukrainie w polskich wydawnictwach książkowych
 • "Pomysł na Ukrainę” – wybrane koncepcje literackie.
 • Odczyt: Młodość wobec starości: szacunek czy deprecjacja? „Namir!” Lubka Deresza

Staż finansowany ze środków UE

 • Наукове стажування в рамках проекту "PWP - професійна освіта в ЛКУ на потреби ринку праці"
  [Staż naukowy w ramach udziału w projekcie “PWP – kształcenie zawodowe na neofilologiach KUL na potrzeby rynku pracy"]

Wykład gościnny w zagranicznym ośrodku naukowym

 • Україна після Євромайдану
  [Ukraina po Euromajdanie (Ukrajina po Euromajdanu), ]

Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym

 • Komisja Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych Odziału Polskiej Akademii Nauk w Lublinie

Działalność odczytowa

 • Ukraiński Euromajdan i rosyjska agresja w Donbasie
 • Ukraina i jej droga do Europy
 • Ukraina i jej droga do Europy
 • Kozaczyzna i Kozacy - historia na wesoło
 • Ukraiński Euromajdan i rosyjska agresja w Donbasie
 • Kozaczyzna i Kozacy – historia na wesoło

2014


Książka naukowa recenzowana

 • "Myśli pod prąd". Twórczość Mykoły Chwylowego w kontekście ukraińskiej dyskusji literackiej lat 1925-1928

Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Kobieta w literaturze ukraińskiej: współczesne modyfikacje

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Mykoła Chwylowy i jego dorobek w recepcji emigracyjnej
  [w:] STUDIA UCRAINICA VARSOVIENSIA
 • Oswajanie przestrzeni miasta (Powieść Wałerjana Pidmohylnego "Miasto")
  [w:] Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze

Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym

 • Przypisy i objaśnienia do polskiego przekładu "Eneidy" Iwana Kotlarewskiego

Tłumaczenie tekstów naukowych osobno niewymienionych

 • "Eneida" Iwana Kotlarewskiego: utwór pisany niemal przez całe zycie

Tłumaczenie tekstów wymagających kompetencji naukowych

 • Tłumaczenie komentarzy pod ilustracjami zamieszczonymi w książce

Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego

 • Członek zespołu redakcyjnego
  [w:] Studia Sławistyczne. Etnolingwistyka i Komunikacja Międzykulturowa, Lublin 2014, nr 1.

Członkostwo w komitecie redakcyjnym książki

 • Redakcja

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Polskie inspiracje w ukraińskim dyskursie literackim lat 20. XX wieku

Stypendium w ramach programu Erasmus

 • Стипендія LLP Erasmus 2014
  [Stypendium LLP Erasmus - Czechy, Ołomuniec]

Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej

 • Kwerenda naukowa w ramach projektu naukowego "Literatura polska i życie kulturalno-literackie Polaków od 1864 roku na ziemiach obecnej Ukrainy"

Wykład gościnny w zagranicznym ośrodku naukowym

 • Lekcje demokracji na „Euromajdanie”
 • Ukraiński „Euromajdan” z perspektywy świadka wydarzeń

Wykład gościnny w krajowym ośrodku naukowym

 • „Euromajdan” – z bliska i „od kuchni”

Usługi eksperckie w kraju

 • Мовна консультація до книжки: Taras Szewczenko, Liryka / Тарас Шевченко, Лірика, Lublin - Rzeszów - Lwów 2014
  [Konsultacja językowa do tomu: Taras Szewczenko, Liryka / Тарас Шевченко, Лірика, Lublin -Rzeszów - Lwów 2014]

Działalność odczytowa

 • Kozacy ukraińscy - mity i fakty
 • Kozacy ukraińscy – mity i fakty
 • Kozacy ukraińscy – mity i fakty
 • Kozacy ukraińscy - mity i fakty
 • Spotkania z Ukrainą: Notatki z „Euromajdamu”

Inne działania w zakresie popularyzacji nauki

 • Spotkanie autorskie promujące książkę „Myśli pod prąd”. Twórczość Mykoły Chwylowego w kontekście ukraińskiej dyskusji literackiej lat 1925-1928, Lublin: „Wydawnictwo KUL” 2013, 228 s.

2013


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Oblicza współczesnej literatury ukraińskiej. Próba podsumowania
  [w:] Studia Ukrainica Posnaniensia
 • Tożsamość narodu w dobie niepodległości. Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Współczesne przemiany na Ukrainie. Kultura - języka - literatura - religia". KUL, Lublin, 11-12 X 2012
  [w:] Ethos. Kwartalnik Instytutu Jana Pawła II KUL - Lublin i Fundacji Jana Pawła II - Rzym
 • Europejskie dylematy Mykoły Chwylowego
  [w:] STUDIA UCRAINICA VARSOVIENSIA
 • 20 lat bez cenzury. Kierunki zmian współczesnej prozy ukraińskiej
  [w:] TEKA Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Oswoić rzeczywistość. Kierunki poszukiwań współczesnej literatury ukraińskiej

Rozdział w nierecenzowanej książce naukowej

 • Liryka Tarasa Szewczenki i jego wkład do historii rozwoju ukraińskiego języka literackiego
 • Liryka Tarasa Shevchenka i yoho vklad u rozvytok ukrayins'koyi literaturnoyi movy
  [Liryka Tarasa Szewczenki i jego wkład do historii rozwoju ukraińskiego języka literackiego]

Tłumaczenie tekstów naukowych osobno niewymienionych

 • Petro Kuprys' - filoloh, poet ta perekladach tvoriv velykykh ukrayins'kykh pys'mennykiv (12 serpnya 1933-10 sichnya 2002)

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Odkrywanie cielesności we współczesnej literaturze ukraińskiej
 • Problematyka zmysłów i zmysłowości w prozie Mykoły Chwylowego

Staż finansowany ze środków krajowych

 • Наукове стажування
  [Staż naukowy]

Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej

 • Kwerenda biblioteczna

Usługi eksperckie w kraju

 • Konsultacja językowa do tomu: Taras Szewczenko, Liryka / Тарас Шевченко, Лірика, Lublin 2013
 • Мовна консультація.
  [Konsultacja językowa do książki: Іван Котляревський / Iwan Kotlarewski, Енеїда. Eneida, Lwów – Lublin: „Wydawnictwo KUL” 2013.]

Członkostwo w komitecie lub komisji

 • Komitet Wydawniczy - "Liryka"
 • Komitet Wydawniczy

Udział w festiwalu nauki

 • Czy Kozacy chodzili w kozakach i nosili śledzie na głowach?

Organizacja konkursów i olimpiad

 • III Konkurs Multimedialny "Jak wygląda Ukraina – propozycja wycieczki. Nad brzegami ukraińskich rzek"

2012


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Вивчення творчості Миколи Хвильового поза межами України
  [Badania nad spuścizną literacką Mykoły Chwylowego poza granicami Ukrainy]
  [w:] Roczniki Humanistyczne
 • „Błękitny sen o rewolucji". Poetyka oniryczna w prozie Mykoły Chwylowego
  [w:] Acta Universitatis Wratislaviensis Slavica Wratislaviensia
 • Twórczość Łesi Ukrainki w recepcji prof. Stefana Kozaka
  [w:] Roczniki Humanistyczne

Rozdział w nierecenzowanej książce naukowej

 • Гонячи за мрією. Про живопис Тараса Шевченка
  [W pogoni za marzeniem. O malarstwie Tarasa Szewczenki. ]
 • W pogoni za marzeniem. O malarstwie Tarasa Szewczenki.

Recenzja naukowa w czasopiśmie

 • Recenzja: Стефан Козак, Християнство - романтичний месіанізм - сучасність. Статті. Лекції. Розвідки
  [w:] Roczniki Humanistyczne

Książka popularyzująca naukę

 • Let's talk! Porozmawiajmy! Порозмовляймо! English-Polish-Ukrainian Quintessential Phrasebook. Angielsko-polsko-ukraiński niezbędnik rozmówkowy. Англійсько-польсько-український розмовник першої необхідності

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • 20 lat bez cenzury. Kierunki zmian współczesnej prozy ukraińskiej

Stypendium w ramach programu Erasmus

 • Стипендія Ерасмус
  [Stypendium STA LLP-Erasmus ]

Usługi eksperckie w kraju

 • Konsultacja językowa do tomu: P. Ławriniew, E. Krasowski. A. Morozow, J. Gliński, W. Korochow, Nowe technologie utylizacji odpadów przemysłowych. Maszyny i przeróbka surowców, Lublin-Symferopol: Komisja Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa PAN o. W Lublinie; Krymska Akademia Nauk w Symferopolu 2012, 376 s.
 • Мовна консультація.
  [Konsultacja językowa do książki: Taras Szewczenko, Кобзар. Kobziarz, Lwów - Lublin 2012.]

Udział w festiwalu nauki

 • Pogranicze polsko-ukraińskie. Miejsce spotkania kultur i narodów (3455/2184)

Działalność odczytowa

 • Ukraina: bliska a nieznana.

2011


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Вивчення творчості Миколи Хвильового поза межами України
  [Studia nad twórczością Mykoły Chwylowego poza granicami Ukrainy]
  [w:] Roczniki Humanistyczne

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Inteligencja ukraińska w obliczu nowej rzeczywistości lat 20. XX wieku (z tekstów „neoklasyków” kijowskich)

Recenzja naukowa w czasopiśmie

 • [Rec.] Stefan Kozak, Khrystyyanstvo – romantychnyy mesianizm – suchasnist'. Statti. Lektsiyy. Rozvidky, Kyiv 2011
  [w:] Roczniki Humanistyczne

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Twórczość Łesi Ukrainki w recepcji prof. Stefana Kozaka
 • Błękitny sen o rewolucji. Poetyka oniryczna w prozie Mykoły Chwylowego
 • Oswoić nową rzeczywistość. Kierunki poszukiwań współczesnej literatury ukraińskiej
 • "Błękitny sen o rewolucji". Poetyka oniryczna w prozie Mykoły Chwylowego
 • Oblicza współczesnej literatury ukraińskiej. Próba podsumowania
 • Mykoła Chwylowy i jego dorobek w recepcji emigracyjnej
 • Oswoić nową rzeczywistość. Kierunki poszukiwań współczesnej literatury ukraińskiej

Nagroda wewnętrzna

 • Nagroda indywidualna IV stopnia za wybitną działalność organizacyjno-społeczną i popularyzację nauki

2010


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Aspekty cielesności w prozie Lubka Deresza
  [w:] Acta Universitatis Wratislaviensis Slavica Wratislaviensia
 • W poszukiwaniu miejsca Ukrainy na kulturalnej mapie Europy. Ukraińskie dyskusje literackie lat dwudziestych XX wieku
  [w:] Studia Europaea Gnesnensia

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Literatura ukraińska w poszukiwaniu wartości europejskich. Koncepcje Mykoły Chwylowego i Mykoły Zerowa
 • Recepcja spuścizny literackiej Mykoły Chwylowego w literaturoznawstwie polskim

Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie

 • W hołdzie wielkiemu Uczonemu. Uroczystość wręczenia Księgi Pamiątkowej prof. Michałowi Łesiowowi w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II
  [w:] Lublin. Kultura i Społeczeństwo

Członkostwo w komitecie redakcyjnym książki

 • Redakcja: Z lubelskich badań nad Słowiańszczyzną Wschodnią. Księga dedykowana Profesorowi Michałowi Łesiowowi
 • Redakcja książki Między Wschodem a Zachodem. Z dziejów pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Kobieta w literaturze ukraińskiej: współczesne modyfikacje

Udział w dyskusji panelowej na konferencji międzynarodowej

 • Dyskusja panelowa: Rola i miejsce kobiety we współczesnej Ukrainie

2009


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Wychowanek i wychowawca. Michała Łesiowa związki z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II

Tłumaczenie książki naukowej

 • Tłumaczenie: Podstawy językoznawstwa konfrontatywnego. Podręcznik

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Inteligencja ukraińska w obliczu nowej rzeczywistości lat 20. XX wieku (z tekstów „neoklasyków kijowskich)
 • W poszukiwaniu miejsca Ukrainy na kulturalnej mapie Europy. Ukraińskie dyskusje literackie lat 20. XX wieku
 • Aspekty cielesności w prozie Lubka Deresza

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Mikołaj Gogol w recepcji Jewhena Małaniuka

Wykład gościnny w krajowym ośrodku naukowym

 • Sylwetka Profesora Michała Łesiowa w świetle Jego związków z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim

2008


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • W poszukiwaniu tożsamości ukraińskiej. Międzynarodowa konferencja naukowa „Ukraina między Wschodem i Zachodem, Warszawa, 6-7 listopada 2007
  [w:] Roczniki Humanistyczne
 • Mikołaj Gogol w recepcji Jewhena Małaniuka
  [w:] Roczniki Humanistyczne
 • W służbie prawdy. Michał Łesiów i jego Alma Mater – KUL. Z okazji jubileuszu 80. urodzin Profesora
  [w:] Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze
 • Mykoły Chwylowego „renesans azjatycki” czyli nowa koncepcja mesjanizmu ukraińskiego
  [w:] Acta Universitatis Wratislaviensis Slavica Wratislaviensia

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Ukraina w publicystyce Mykoły Chwylowego
 • Bibliografia prac naukowych prof. Stefana Kozaka
 • Powrót do źródeł. Mykoły Zerowa koncepcje europeizacji literatury ukraińskiej, w: Literatura ukraińska w kontekście europejskim

Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie

 • Nieznane oblicze Tarasa Szewczenki
  [w:] Aktualności Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym

 • Malarstwo Tarasa Szewczenki

Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • W kręgu historii i kultury Słowian Wschodnich. Studia dedykowane profesorowi Stefanowi Kozakowi w 70. rocznicę urodzin

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Europejskie dylematy Mykoły Chwylowego
 • Дослідження творчості Миколи Хвильового поза межами України
  [Z badań nad dorobkiem twórczym Mykoły Chwylowego poza granicami Ukrainy]

2007


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Mychajl Semenko i futuryzm ukraiński
  [w:] Roczniki Humanistyczne
 • Między Wschodem a Zachodem. Ukraińskie dylematy w dyskusji literackiej lat 20. XX wieku
  [w:] Studia i Szkice Slawistyczne

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Hryhorij Kosynka w zwierciadle krytyki

Recenzja naukowa w czasopiśmie

 • [Rec.:] Stefan Kozak, Polacy i Ukraińcy. W kręgu myśli i kultury pogranicza. Epoka romantyzmu, Warszawa 2005
  [w:] Roczniki Humanistyczne

2006


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • „Człowiek faustowski” w recepcji Mykoły Chwylowego
  [w:] Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Między Wschodem a Zachodem. Ukraińskie dylematy w dyskusji literackiej lat 20. XX wieku
 • Powrót do źródeł. Mykoły Zerowa koncepcje europeizacji literatury europejskiej

2005


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Wizerunek Matki w twórczości Mykoły Chwylowego – tradycja czy nowatorstwo?
  [w:] Acta Universitatis Wratislaviensis Slavica Wratislaviensia

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Mykoły Chwylowego „renesans azjatycki” czyli nowa koncepcja mesjanizmu ukraińskiego
 • Literatura ukraińska w poszukiwaniu wartości europejskich. Koncepcje Mykoły Chwylowego i Mykoły Zerowa

2004


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Ukraińskie środowisko literackie w latach 20. XX wieku
  [w:] Roczniki Humanistyczne
 • Wizja Ukrainy w pamfletach Mykoły Chwylowego
  [w:] Acta Universitatis Wratislaviensis Slavica Wratislaviensia

2003

 • Проблематика памфлетів Миколи Хвильового
  [Problematyka pamfletów Mykoły Chwylowego]
  [w:] Roczniki Humanistyczne

 • Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

  • Mykoła Chwylowy wobec Europy

  Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

  • Wizerunek Matki w twórczości Mykoły Chwylowego – tradycja czy nowatorstwo?

  2002

 • Mykoła Chwylowy wobec Europy

 • Udział w konferencji

  • Ukraińskie środowisko literackie (lata 20. XX wieku)

  Staż finansowany ze środków krajowych

  • Наукове стажування
   [1. Staż naukowy w Drohobyckim Państwowym Uniwersytecie Pedagogicznym im. Iwana Franki ]

  2001


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Три драми в житті післяреволюційного українського села в новелах Григорія Косинки
   [Trzy dramaty w życiu porewolucyjnej wsi ukraińskiej w nowelach Hryhorja Kosynki]
   [w:] Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze

  Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

  • Wizja Ukrainy w pamfletach Mykoły Chwylowego

  2000


  Tłumaczenie rozdziału książki naukowej

  • Program ikonograficzny zespołu klasztoru kamedułów w Pożajściu