dr hab. Justyna Dąbkowska-Kujko (prof. KUL)

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Literaturoznawstwa
Katedra Historii Literatury Staropolskiej

Stanowisko: Profesor KUL


2020


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Język i natura, język w naturze. "Lingua" Erazma z Rotterdamu
 • Twórcy doby wczesnonowożytnej w poszukiwaniu natury

Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • Obraz natury w kulturze intelektualnej, literackiej i artystycznej doby staropolskiej

2019


Książka naukowa recenzowana

 • Anonim : Księgi, które zową język / Erazm z Rotterdamu

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • "Officina medici philosophi schola est". Terapia słowami (casus Erazma z Rotterdamu)
  [w:] Roczniki Humanistyczne

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • "Lingua" Erazma z Rotterdamu a diatryba

Redakcja naczelna naukowej serii wydawniczej

 • Staropolski Dramat i Dialog Religijny
 • Staropolski Dramat i Dialog Religijny
 • Simon Simonides Leopoliensis/Szymon Szymonowic Castus Ioseph*Niewinny Józef

Recenzja w przewodzie habilitacyjnym

 • recenzja w postępowaniu habilitacyjnym dr Magdaleny Górskiej

Organizacja konferencji krajowej

 • Obraz natury w kulturze intelektualnej, literackiej i artystycznej doby staropolskiej i oświecenia

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Antyczne źródła spotkań retoryki i medycyny oraz ich wczesnonowożytne aplikacje
 • Język i natura, język w naturze. "Lingua" Erazma z Rotterdamu

2018


Redakcja naczelna naukowej serii wydawniczej

 • Wacław Potocki, Dyjalog o zmartwychwstaniu Pańskim

Recenzja w przewodzie habilitacyjnym

 • recenzja w postępowaniu habilitacyjnym dr Magdaleny Piskały w dziedzinie nauk humanistycznych, w dyscyplinie: literaturoznawstwo

Organizacja konferencji krajowej

 • Dyskurs medyczny w kulturze staropolskiej

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • „Officina medici philosophi schola est”. Terapia słowami (casus Erazma z Rotterdamu)

2017


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • "Lingua" Erazma z Roterdamu między fzjologią, flozofą i flologią
  [w:] Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka
 • Dawny apoftegmat. Między historią, retoryką a filozofią
  [w:] Zagadnienia Rodzajów Literackich/ Problems of Literary Genres

Redakcja naczelna naukowej serii wydawniczej

 • Staropolski dramat i dialog religijny

Recenzja książki naukowej

 • Gatunki nieklasyczne – teoria i praktyka (Non-Classical Genres – Theory and Practice)

Recenzja w przewodzie doktorskim

 • recenzent rozprawy doktorskiej mgra Marcina Piątka "Edycja krytyczna dzieła Stanisława Wincentego Jabłonowskiego "Pamiętne uprowadzenie wojska z cieśni bukowińskiej…"

Recenzja w przewodzie habilitacyjnym

 • recenzent rozprawy habilitacyjnej dr Marty Wojtkowskiej-Maksymik

Udział w dyskusji panelowej na konferencji międzynarodowej

 • Formowanie kultury katolickiej w dobie potrydenckiej

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • "Lingua" Erazma z Rotterdamu a diatryba

Odznaczenie krajowe państwowe

 • Medal Komisji Edukacji Narodowej

2016


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Polish Translations of Justus Lipsius’ Works in the 16th-18th Centuries
  [Polskie przekłady dzieł Justusa Lipsjusza w wiekach XVI-XVIII]
  [w:] Wschodni Rocznik Humanistyczny
 • The Classical Apothegm and its Old Polish Application
  [Klasyczny apoftegmat i jego staropolskie aplikacje]
  [w:] Europa Orientalis

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Wprowadzenie do tomu: Formowanie kultury katolickiej w dobie potrydenckiej. Powszechność i narodowość katolicyzmu polskiego
 • Skarga o "zachowaniu z heretyki". Strategie retoryczne prozy polemicznej jezuity
 • Theatrum Stanisława Herakliusza Lubomirskiego

Redakcja naczelna naukowej serii wydawniczej

 • George Buchanan, Baptistes, sive Calumnia*Walenty Maciej Tepper, Wiersz smutny, śmierć męczeńską św. Jana Chrzciciela wyrażający

Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • Formowanie kultury katolickiej w dobie potrydenckiej. Powszechność i narodowość katolicyzmu polskiego

Organizacja konferencji krajowej

 • Sława z dowcipu sama wiecznie stoi...Sympozjum dedykowane Pani Profesor Alinie Nowickiej-Jeżowej z okazji wręczenia Jej doktoratu honoris causa KUL
 • Inwencja i inspiracja w kulturze wczesnonowożytnej

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • „Lingua. Opus novum et hisce temporibus aptissimum Erazma z Rotterdamu w anonimowym przekładzie wczesnonowożytnym, zatytułowanym Księgi, które zową «Język»” ‒ problemy komentarza i transkrypcji

2015


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Biernat z Lublina i humanizm chrześcijański. O liście do księgarza Szymona
 • Jana Kochanowskiego refleksja o wojnie
 • Erazmianizm i lipsjanizm w Rzeczypospolitej

Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • Biernat z Lublina a literatura i kultura wczesnego renesansu w Polsce

Kierownictwo realizowanego projektu finansowanego przez MNiSW

 • Rozszerzona kontynuacja serii wydawniczej „Staropolski dramat religijny”: „Staropolski dramat i dialog religijny”
 • Rozszerzona kontynuacja serii wydawniczej „Staropolski dramat religijny”: „Staropolski dramat i dialog religijny”

Usługi naukowo-badawcze w kraju

 • Rozszerzona kontynuacja serii wydawniczej "Staropolski dramat religijny": "Staropolski dramat i dialog religijny"

2014


Recenzja w przewodzie doktorskim

 • RECENZJA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ PANA MGRA RAFAŁA PAWŁOWSKIEGO Jan Sobieski jako epistolograf – „Listy do Marysieńki” (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 2013)

Organizacja konferencji krajowej

 • „Reformacja-kontrreformacja: formowanie kultury kalwińskiej i katolickiej w dialogu z Europą”
 • „Wiązanie sobótkowe”. W czterysta trzydziestą rocznicę śmierci Jana Kochanowskiego

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Biernat z Lublina i humanizm chrześcijański. O liście do księgarza Szymona
 • Stanisław Herakliusz Lubomirski na rozstajnych drogach duchowych swego czasu
 • Formowanie kultury katolickiej w dobie potrydenckiej. Powszechność i narodowość katolicyzmu polskiego – założenia badawcze
 • Jana Kochanowskiego refleksja o wojnie

2013


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Adam Karpiński (1952-2011)
  [w:] Roczniki Humanistyczne
 • Homo ludens – homo otiosus – homo deus w parenetycznym świetle Rozmowy XII Stanisława Herakliusza Lubomirskiego
  [w:] Barok

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Humanistyczna teoria epistolografii a retoryka
 • Amicitia haec, ut mundus, initium habuerit, non etiam fnem. Lipsjusz i Polacy. O listach lowańskiego humanisty do Jana Zamoyskiego i Jana Andrzeja Próchnickiego

Recenzja w przewodzie doktorskim

 • RECENZJA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ PANI MGR DOROTY KUŚMIREK-WRZOS Strategie perswazyjne w „Postylli” Mikołaja Reja

2012


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Listy Justusa Lipsjusza do Polaków (1789)

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Nieznany siedemnastowieczny polski przekład „De constantia” Justusa Lipsjusza. Rekonesans
  [w:] Roczniki Humanistyczne
 • „Na tych, co się sobie mądremi i uczonemi zdadzą”. O jednym ze źródeł pozornej uczoności w wiekach dawnych
  [w:] Wschodni Rocznik Humanistyczny

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Wojna w świetle pism Erazma z Rotterdamu i w polskiej adaptacji “Querela pacis...” Stanisława Łaskiego

2010


Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym

 • Towarzystwo Naukowe KUL

Członkostwo w innej organizacji krajowej

 • Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza

2009


Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym

 • Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza