Leszek Ćwikła

dr hab. Leszek Ćwikła (prof. KUL)

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Katedra Negocjacji i Mediacji

Stanowisko: Profesor KUL

2021

Prace magisterskie
 • Odwołanie darowizny z powodu rażącej niewdzięczności obdarowanego .
 • OPIEKA NAPRZEMIENNA JAKO ODPOWIEDŹ NA ALIENACJĘ RODZICIELSKĄ
 • Własność nieruchomości w świetle przepisów polskiego prawa cywilnego

2020

Prace magisterskie
 • Materialnoprawne i procesowe aspekty ochrony praw konsumenta w prawie polskim
 • Kontakty rodziców z dzieckiem w świetle przepisów prawa polskiego i międzynarodowego
 • Odpowiedzialność cywilna i zawodowa lekarza za błąd medyczny w świetle przepisów polskiego prawa

2019

Prace magisterskie
 • Ochrona prawna nazw rodzajów i oznaczeń kategorii obiektów hotelarskich
 • Proces rzymski na przykładzie procesu Jezusa Chrystusa
 • Dyscyplina wojskowa w starożytnym Rzymie
 • Oferta ubezpieczeń turystycznych w Polsce
 • Prawne aspekty przekraczania granic państwowych przez turystów
 • Terminy w prawie cywilnym
 • Instytucja przysposobienia w świetle przepisów prawa polskiego.
 • Zadania organów administracji publicznej w zakresie ochrony zabytków
 • Prawne aspekty ochrony terenów cennych przyrodniczo w województwie lubelskim
 • Instytucja rozwodu w świetle przepisów prawa polskiego
 • Sposoby wykonywania kary śmierci w starożytnym Rzymie.
 • Przelew wierzytelności na zabezpieczenie jako prawna forma zabezpieczenia wierzytelności
 • Prawa osób z niepełnosprawnością uprawiających turystykę

2018

Rozprawy doktorskie
 • Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej w świetle przepisów ustawy konstytucyjnej z dnia 23 kwietnia 1935 roku na tle modeli ustrojowych innych państw
Prace magisterskie
 • Instytucja świadka koronnego w polskim procesie karnym
 • Prawa i obowiązki oskarżonego w polskim procesie karnym
 • Ochrona konstytucyjnych praw i wolności w polskim procesie karnym
 • Status prawny prokuratora i jego rola w postępowaniu przed sądem I instancji
 • Apelacja jako środek odwoławczy w polskim procesie karnym
 • Przebieg przesłuchania w polskim procesie karnym
 • Szczególne akty oskarżenia w polskim procesie karnym
 • Małoletni pokrzywdzony jako świadek w polskim procesie karnym
 • Biegły jako osobowe źródło dowodu w polskim procesie karnym.
 • Odpowiedzialność przewoźnika lotniczego
 • Odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie i zatrzymanie w polskim procesie karnym.
 • Skazanie bez rozprawy w procesie karnym

2017

Prace magisterskie
 • Ochrona praw pasażerów linii lotniczych
 • Umowa timeshare w świetle przepisów prawa i praktyki
 • Ochrona konsumentów usług turystycznych
 • Status przewodnika turystycznego w świetle regulacji prawnych
 • Opieka dyplomatyczna i konsularna nad turystą
 • Wybrane prawne aspekty turystyki górskiej
 • Park narodowy jako prawna forma ochrony przyrody w Polsce
 • Obowiązki gminy w zakresie turystyki
 • Organizacja imprez rozrywkowych w Polsce w świetle przepisów prawa

2016

Prace magisterskie
 • Ochrona praw dziecka w prawie międzynarodowym i polskim.
 • Obywatelstwo w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
 • Kompetencje organów administracji publicznej w dziedzinie turystyki
 • Instytucja arbitrażu międzynarodowego jako pokojowa metoda rozwiązywania sporów - wybrane zagadnienia.
 • Instytucja pojedynku w kodeksach karnych II Rzeczypospolitej
 • Parlament Europejski w systemie instytucjonalnym Unii Europejskiej
 • Stosunki konsularne Rzeczypospolitej Polskiej z innymi państwami
 • Ochrona praw człowieka w świetle prawa międzynarodowego
 • Status prawny Rady Europy jako międzynarodowej organizacji regionalnej
 • Odpowiedzialność organizatora turystyki za szkodę niemajątkową w prawie polskim

2015

Prace dyplomowe
 • Prawne formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce
 • Podatki lokalne w budżecie gminy Gorzyce
 • Miejska Biblioteka Publiczna jako jednostka organizacyjna Gminy Miejskiej Sandomierz
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku jako jednostka organizacyjna powiatu
 • Decyzje administracyjne ograniczające sposób korzystania z nieruchomości
 • Pomoc materialna o charakterze socjalnym w gminie Urzędów
 • Modernizacja i rozwój infrastruktury drogowej na terenie Gminy Stalowa Wola z wykorzystaniem środków budżetowych w latach 2007-2014
 • Działania z zakresu pomocy społecznej podejmowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu
 • Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem
 • Rola Policji w przestrzeganiu praw człowieka
 • Funkcjonowanie samorządu terytorialnego na przykładzie gminy Jeżowe
 • Świadczenia rodzinne jako jeden z elementów zabezpieczenia społecznego rodziny na przykładzie gminy Potok Górny
Prace magisterskie
 • Ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika
 • Instytucja wydziedziczenia w polskim systemie prawnym
 • Niedozwolone klauzule w umowie o imprezę turystyczną w prawie polskim
 • Solidarność nieprawidłowa jako szczególny rodzaj odpowiedzialności solidarnej dłużników.
 • Organy ochrony zabytków w prawie polskim na przykładzie Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
 • Ewolucja immunitetu parlamentarnego w Polsce
 • Urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w polskich konstytucjach.
 • Testamenty szczególne w prawie spadkowym
 • Turystyka dzieci i młodzieży w świetle obowiązujących przepisów prawnych.
 • Rozwiązanie małżeństwa w kulturze muzułmańskiej.
 • System zabezpieczenia finansowego organizatorów turystyki i pośredników turystycznych w prawie polskim oraz turoperatorów w prawie rosyjskim
 • Istota małżeństwa a konkubinat i związki partnerskie
 • Odpowiedzialność Skarbu Państwa z tytułu niesłusznego skazania
 • Umowa przewozu lotniczego i odpowiedzialność przewoźnika w świetle przepisów prawa obowiązujących w Polsce
 • Odpowiedzialność cywilnoprawna organizatora turystyki za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o imprezę turystyczną w prawie polskim

2014

Prace dyplomowe
 • Gospodarka finansowa gminy
 • Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego na przykładzie gminy Zaklików
 • Powiat jako jednostka samorządu terytorialnego
 • Dokumenty paszportowe w Rzeczypospolitej Polskiej
 • Podatkowe obciążenia rolników
 • Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego
 • Decyzja administracyjna jako forma załatwienia sprawy administracyjnej
 • Funkcjonowanie samorządu terytorialnego w Polsce na przykładzie gminy Trzydnik Duży
 • Postępowanie sądowoadministracyjne w Polsce
 • Ustrój sądownictwa administracyjnego w Polsce
 • Struktura organizacyjna i zadania Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

2012

Prace dyplomowe
 • Instytucje Unii Europejskiej
 • Sytuacja prawna małżonków w świetle ustawodawstwa polskiego
 • Handel ludźmi – aspekty prawne
 • Stany nadzwyczajne w Polsce
 • Pozyskiwanie środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, na finansowanie zadań gmin (na przykładzie gminy wiejskiej Obrazów)
 • Prawa i wolności osobiste w Konstytucjach USA i Polski. Studium prawno-porównawcze
 • Trybunał Konstytucyjny jako organ sądownictwa konstytucyjnego w Polsce
 • Ochrona praw człowieka w Polsce
 • Ochrona ludności w świetle obowiązujących dokumentów międzynarodowego prawa humanitarnego
 • Prawo do życia dziecka poczętego w świetle prawodawstwa polskiego
 • Ewolucja instytucji kary śmierci w ustawodawstwie polskim po 1918 r.
 • Władza rodzicielska w ustawodawstwie polskim
 • Organizacja służby zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej
 • Formy ochrony cudzoziemców w Rzeczypospolitej Polskiej
 • Stosunki polsko-francuskie w okresie bezkrólewia 1696-1697 r.
Prace magisterskie
 • Sąd konstytucyjny Ukrainy i Trybunał Konstytucyjny. Charakterystyka porównawcza
 • Status prawny posła i deputowanego w świetle ustawodawstwa Polski i Ukrainy
 • Zasady odpowiedzialności nieletnich w świetle przepisów prawa Polski i Ukrainy

2011

Prace magisterskie
 • Organizacja polskiej i ukraińskiej służby zagranicznej
 • Ustrój sądów powszechnych na Ukrainie i w Polsce. Charakterystyka porównawcza
 • Organizacja i kompetencje policji w Rzeczypospolitej w latach 1918 - 1939
 • Wpływ wejścia Polski do strefy Schengen na bilateralne stosunki polsko-ukraińskie. Kwestie prawne

2010

Prace magisterskie
 • Ustrój korporacyjny we Włoszech w latach 1922-1943
 • Idee monarchistyczne na ziemiach polskich przy końcu XIX i na początku XX wieku

2009

Prace magisterskie
 • Organizacja i działalność Związku Adwokatów Polskich we Lwowie w latach 1911 - 1939
 • Struktura organizacyjna administracji terenowej w Polsce w latach 1944 - 1990
 • Zrzeszenie Sędziów i Prokuratorów Rzeczypospolitej Polskiej jako forma organizacji pracowników wymiaru sprawiedliwości w latach 1926-1939

2007

Prace magisterskie
 • Decentralizacja wladzy publicznej na przykładzie samorządu terytorialnego w Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1918-1939
 • Stosunki polsko-litewskie w świetle traktatów dwustronnych w latach 1917-1939.
 • Ubezpieczenia społeczne w Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1918-1939
 • Regulacje prawne dotyczące spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w II Rzeczypospolitej
 • Stosunki celne między Rzeczypospolitą a Wolnym Miastem Gdańsk w latach 1922-1936