Leszek Ćwikła

dr hab. Leszek Ćwikła (prof. KUL)

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Katedra Negocjacji i Mediacji

Stanowisko: Profesor KUL


2020


Książka naukowa recenzowana

 • Komentarz do ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Możliwość uprawiania turystyki wodnej na granicznych wodach śródlądowych i obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej w świetle przepisów prawa
  [w:] Studia Prawnicze KUL
 • Prawne aspekty rozwoju turystyki pielgrzymkowej w Polsce w latach 1918-1939
  [w:] Studia z Prawa Wyznaniowego

Recenzja książki naukowej

 • Wady oświadczenia woli wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

2019


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Legal Aspects of Territorial Restrictions in Water Tourism due to Environmental Protection
  [w:] Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ

Recenzja książki naukowej

 • Rola reprezentantów stron w postępowaniach sądowych
 • Zmiany w Sądzie Najwyższym i ich wpływ na ostateczny wynik postępowań sądowych

2018


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Respublica bene ordinata. Udział elit prawosławnych w życiu politycznym w Rzeczypospolitej w XV – XVIII w. (część I)
  [w:] Przegląd Prawno-Ekonomiczny
 • Respublica bene ordinata. Udział elit prawosławnych w życiu politycznym w Rzeczypospolitej w XV – XVIII w. (część II)
  [w:] Przegląd Prawno-Ekonomiczny

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Prawne aspekty funkcjonowania stowarzyszeń prowadzących działalność w dziedzinie turystyki na ziemiach polskich w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku

Hasło encyklopedyczne

 • Szkoła Prawa Ukraińskiego

Członkostwo w komitecie redakcyjnym książki

 • Encyklopedia 100-lecia KUL
 • Encyklopedia 100-lecia KUL

Recenzja książki naukowej

 • Rola biegłych we współczesnych postępowaniach sądowych
 • W obliczu reformy sądownictwa w Polsce. Główne problemy przebiegu postępowań sądowych

2017


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Warunki bezpieczeństwa jednostek pływających turystyczno-rekreacyjnych w świetle przepisów prawa – część II
  [w:] Przegląd Prawno-Ekonomiczny

Recenzja książki naukowej

 • Dowodzenie w postępowaniach sądowych w perspektywie porównawczej
 • Dowód w procesie karnym w perspektywie porównawczej

Organizacja konferencji krajowej

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt.: Zasada demokratycznego państwa prawnego – gwarancje formalne i materialne

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt.: Zasada demokratycznego państwa prawnego – gwarancje formalne i materialne

Udział w konferencji krajowej

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt.: Zasada demokratycznego państwa prawnego – gwarancje formalne i materialne
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Własność Intelektualna w Sieci"

Przyjęcie gościa z zagranicznego ośrodka naukowego

 • dr hab. Olha Juchymiuk
 • prof. Teresa Aksamit-Hollingworth
  [prof. Teresa Aksamit-Hollingworth]
 • dr hab. Wolodymyr Krawczuk
  [dr hab. Wołodymyr Krawczuk]

2016


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Warunki bezpieczeństwa jednostek pływających turystyczno-rekreacyjnych w świetle przepisów prawa – część I
  [w:] Przegląd Prawno-Ekonomiczny

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Prawne aspekty bezpieczeństwa osób uprawiających turystykę wodną

Hasło encyklopedyczne

 • Prawo naturalne

Recenzja książki naukowej

 • Recenzja wydawnicza monografii pt. „Zasady postępowań sądowych w perspektywie ostatnich nowelizacji", red. D. Gil, E. Kruk
 • Rodzina w prawie średniowiecznym
 • Recenzja wydawnicza monografii pt. „Reformy procesu karnego w świetle jego zasad”

Udział w konferencji krajowej

 • Kwestie majątkowe w prawie wyznaniowym

2015


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Instytucja urlopu wypoczynkowego
 • Wpływ dorobku prawa UE na zmianę linii orzeczniczej sądów polskich w sprawach dotyczących odpowiedzialności organizatora turystyki za tzw. zmarnowany urlop

Artykuł w czasopiśmie

 • W stronę Ukrainy. Dziesięć lat istnienia Szkoły Prawa Ukraińskiego
  [w:] Przegląd Uniwersytecki

Recenzja książki naukowej

 • Role uczestników postępowań sądowych – wczoraj, dziś i jutro. Tom II
 • Master Vincentius
  [Mistrz Wincenty]
 • Role uczestników postępowań sądowych – wczoraj, dziś i jutro. Tom I

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Zakres odpowiedzialności organizatora turystyki za tzw. zmarnowany urlop

2014


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Przystosowawcze funkcje turystyki osób z niepełnosprawnością – aspekty psychospołeczne i prawne
  [w:] Niepełnosprawność i Rehabilitacja

Członkostwo w radzie naukowej czasopisma naukowego

 • RADA NAUKOWA „PRZEGLĄDU PRAWNO-EKONOMICZNEGO"
  [w:] Przegląd Prawno-Ekonomiczny

Recenzja książki naukowej

 • Prezydenci izb adwokackich (1862-1932)
 • Recenzja wydawnicza monografii dra Grzegorza Kowalskiego pt. „Strefa nadzwyczajnej sytuacji ekologicznej jako szczególny reżim konstytucyjny Ukrainy”

Recenzja w przewodzie doktorskim

 • Ubezpieczenia gospodarcze w Polsce 1918–1989, Lublin 2014 (ss. 242)

Udział w konferencji międzynarodowej

 • Perspectives of Business Law in the Third Millenium

2013


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Respektowanie zasad „wyrównywania szans” w turystyce osób z niepełnosprawnością – rozwiązania prawne
  [w:] Folia Turistica

2012


Książka naukowa recenzowana

 • Prawne aspekty rozwoju turystyki w Polsce : w latach 1918-1939

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Status prawny Republiki Autonomicznej Krymu

Wygłoszenie referatu na konferencji

 • Odszkodowanie i zadośćuczynienie od biura podróży za tzw. zmarnowany urlop

Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej

 • Kwerenda naukowa w Bibliotece Narodowej w Warszawie

Odznaczenie krajowe państwowe

 • Medal Brązowy za Długoletnią Służbę

2011


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Prawne podstawy stosunków polsko-czechosłowackich w dziedzinie turystyki w latach 1919-1939
  [w:] Studia Prawnicze KUL
 • Sudiebnik wielkiego księcia Kazimierza Jagiellończyka z 1468 r. – pierwszy zbiór przepisów z zakresu prawa karnego i postępowania sądowego w Wielkim Księstwie Litewskim
  [w:] Studia Prawnicze KUL

Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie

 • Respublica bene ordinata. Remarks on the Participation of Orthodox Elite in the Exercise of Power in the 15th and 16th Century Republic
  [„Respublica bene ordinata”. Kilka uwag na temat udziału elit prawosławnych w sprawowaniu władzy w Rzeczypospolitej w XV – XVI w.]
  [w:] Czasopys Kyjiwśkoho Uniwersytetu Prawa

Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej

 • Kwerenda naukowa w Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie
 • Kwerenda naukowa w Bibliotece Narodowej w Warszawie

2010


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Regulacje prawne w zakresie tzw. formalności granicznych a rozwój turystyki międzynarodowej w Rzeczypospolitej w latach 1918-1939

Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej

 • Kwerenda naukowa w Bibliotece Narodowej w Warszawie
 • Kwerenda naukowa w Bibliotece Narodowej w Warszawie
 • Kwerenda naukowa w Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie

Udział w zawarciu umowy z zagranicznym ośrodkiem naukowym

 • umowa o współpracy

Przyjęcie gościa z zagranicznego ośrodka naukowego

 • prof. dr Jurij Boszycki
  [Rektor Kijowskiego Uniwersytetu Prawa Narodowej Akademii Nauk Ukrainy]

2009


Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Status prawny Autonomicznej Republiki Krymu

Nagroda wewnętrzna

 • nagroda

2008


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Leon Halban (1893-1960)
 • Leon Halban (1893-1960)
 • Szkoła Prawa Ukraińskiego
 • Józef Mazurkiewicz (1904-1977)
 • Katedra Historii Państwa i Prawa

Kierownictwo złożonego projektu finansowanego przez MNiSW

 • Prawne aspekty rozwoju turystyki w Rzeczypospolitej w latach 1918-1939

2007


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Postanowienia Sejmu Wielkiego (1788-1792) w sprawie Cerkwi prawosławnej w Rzeczypospolitej

Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie

 • Cuius regio, eius religio? Zjazd Historyków Państwa i Prawa, Lublin, 22-23 IX 2006
  [w:] Studia Prawnicze KUL
 • Cuius regio, eius religio? Zjazd Historyków Państwa i Prawa w Lublinie
  [w:] Czasopismo Prawno-Historyczne

Tłumaczenie artykułu naukowego

 • Ustawa Ukrainy o Sądzie Konstytucyjnym Ukrainy
  [w:] Studia Prawnicze KUL

2006


Książka naukowa recenzowana

 • Polityka władz państwowych wobec Kościoła prawosławnego i ludności prawosławnej w Królestwie Polskim, Wielkim Księstwie Litewskim oraz Rzeczypospolitej Obojga Narodów w latach 1344-1795

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Sytuacja prawna mieszczan wyznania prawosławnego w Rzeczypospolitej po unii brzeskiej (1595-1596 r.)
  [w:] Prace Historyczno-Archiwalne

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Sytuacja prawna mieszczan wyznania prawosławnego w Rzeczypospolitej do unii brzeskiej (1595-1596 r.)

Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • Cuius regio, eius religio? Zjazd Historyków Państwa i Prawa, Lublin, 20-23 IX 2006 r.
 • Cuius regio, eius religio? Publikacja po Zjeździe Historyków Państwa i Prawa, Lublin wrzesień 2006 r.

Wykonawca w złożonym projekcie finansowanym z funduszy UE

 • Program Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina (Projekt realizowany w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A – TACIS CBC, współfinansowany ze środków EFRR – Współpraca Uniwersytetów wspierająca rozwój regionów lubelskiego i lwowskiego)

Nagroda wewnętrzna

 • nagroda

2005


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Wpływ unii brzeskiej (1595-1596 r.) na sytuację prawną Kościoła prawosławnego w Rzeczypospolitej Obojga Narodów (do 1632 r.)
  [w:] Prawo, Administracja, Kościół
 • Konstytucja Filipa Orlika z 1710 roku
  [w:] CZASY NOWOŻYTNE

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Czy Persza Ricz Pospołyta buła takoż i formoju ustroju Ukrajinśkoji Derżawy?
  [Czy pierwsza Rzeczpospolita była także formą ustroju państwa ukraińskiego?]

Odznaczenie krajowe państwowe

 • Brązowy Krzyż Zasługi

Nagroda wewnętrzna

 • nagroda

2004


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Działalność edukacyjna prawosławnych bractw cerkiewnych w Rzeczypospolitej w XVI-XVII wieku32 (2004), z. 2, s. 95-111.
  [w:] Roczniki Nauk Społecznych

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Położenie prawne mieszczan wyznania prawosławnego na ziemiach ruskich w Królestwie Polskim w latach 1344-1596

2003


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Ingerencja cara rosyjskiego Piotra I (1682-1725) w sprawy wyznaniowe Rzeczypospolitej
  [w:] Studia z Prawa Wyznaniowego

Tłumaczenie rozdziału książki naukowej

 • Osobliwości odpowiedzialności karnej nieletnich na Ukrainie według Kodeksu karnego Ukrainy z 2001 roku

Tłumaczenie artykułu naukowego

 • Likwidacja ukraińskiego Kościoła greckokatolickiego w Związku Radzieckim
  [w:] Prawo, Administracja, Kościół
 • Kształtowanie się prawa człowieka do zadośćuczynienia za krzywdę moralną na ziemiach ukraińskich (XI - XX w.)
  [w:] Prawo, Administracja, Kościół

2002


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Sytuacja prawna ludności prawosławnej w państwie polsko-litewskim do 1596 r.
  [w:] CZASY NOWOŻYTNE
 • Zakres majątkowych i finansowych przywilejów zakonów w Polsce w okresie Oświecenia
  [w:] Roczniki Nauk Prawnych

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • O sytuacji prawnej Kościoła prawosławnego w państwie polsko-litewskim do 1795 r. (zarys problematyki)

Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie

 • Sprawozdanie z konferencji naukowej „Polska-Ruś-Ukraina-jedenaście wieków sąsiedztwa" (Kazimierz Dolny 5-6 grudnia 2000 r.)
  [w:] Czasopismo Prawno-Historyczne

Tłumaczenie artykułu naukowego

 • Zarys kształtowania się i rozwoju ustawodawstwa Ukrainy w zakresie prawa karnego w okresie Związku Radzieckiego
  [w:] Prawo, Administracja, Kościół
 • Źródła prawa konstytucyjnego Ukrainy i Polski (analiza porównawcza)
  [w:] Prawo, Administracja, Kościół

Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • Polska-Ruś-Ukraina-jedenaście wieków sąsiedztwa

Nagroda wewnętrzna

 • nagroda

2001


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Czy buła peresliduwanoju Prawosławna Cerkwa w I Reczi Pospołytij?
  [Czy buła peresliduwanoju Prawosławna Cerkwa w I Reczi Pospołytij]
  [w:] Ukrajinśki probłemy

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Państwo - prawo - Kościół - jednostka w ruskiej i rosyjskiej tradycji prawno-ustrojowej

Książka

 • Historia ustroju państw w źródłach

Tłumaczenie artykułu naukowego

 • Rozwój systemu prokuratorskiego w XX stuleciu (Imperium Rosyjskie, Związek Radziecki, Ukraina)
  [w:] Prawo, Administracja, Kościół
 • Wokół problemów władzy sądowniczej na Ukrainie w okresie przemian
  [w:] Prawo, Administracja, Kościół

2000


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Bractwo cerkiewne jako forma organizacji ludności prawosławnej na ziemiach ruskich Rzeczypospolitej w XVI-XVII w.
  [w:] CZASY NOWOŻYTNE