Paweł Nowik

dr hab. Paweł Nowik

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Katedra Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr hab.

2020

Prace magisterskie
 • Procedury polubownego likwidowania indywidualnych sporów pracy
 • Świadczenia dla bezrobotnych i poszukujących pracy
 • Instytucja wypadku przy pracy w orzecznictwie Sądu Najwyższego
 • Zatrudnienie i ochrona pracy młodocianych
 • Charakter prawny i przesłanki odpowiedzialności materialnej pracownika
 • Uprawnienia pracowników wychowujących dzieci
 • Prawne podstawy ustalania uprawnień płacowych pracowników

2019

Prace magisterskie
 • Partycypacja pracowników w zarządzaniu zakładem pracy
 • Dopuszczalność pracy dzieci w prawie pracy
 • Polubowne metody rozwiązywania sporów zbiorowych
 • Ochrona danych osobowych pracowników
 • Czas pracy w służbie zdrowia

2018

Prace magisterskie
 • Tryb i formy współdziałania Prokuratury z Państwową Inspekcją Pracy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz legalności zatrudnienia
 • Wygaśnięcie stosunku pracy
 • Prawo związków zawodowych do informacji o sytuacji zakładu pracy
 • Regulacja prawna pracy na statkach morskich
 • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w świetle przepisów prawa pracy
 • Prewencja wypadkowa w społecznym ubezpieczeniu wypadkowym i prawie pracy
 • Ochrona wynagrodzenia za pracę
 • Roszczenia związane z ustaniem umownego stosunku pracy
 • Zasiłek macierzyński w systemie zabezpieczenia społecznego
 • Ubezpieczenia społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
 • Dumping socjalny w Unii Europejskiej
 • Problematyka porozumień europejskich partnerów społecznych
 • Lokaut jako forma akcji zbiorowej pracodawców
 • Prawne formy grupowego i indywidualnego oszczędzania na emeryturę w świetle ubezpieczeń społecznych
 • Delegowanie pracowników w ramach świadczenia usług w Unii Europejskiej
 • Regulacja prawna i zastosowanie outsourcingu w przedsiębiorstwie

2017

Prace magisterskie
 • Powszechna ochrona trwałości stosunku pracy
 • Stosunek pracy pracownika samorządowego
 • Podporządkowanie pracownika jako cecha stosunku pracy

2016

Prace magisterskie
 • Ubezpieczenia społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą
 • Elastyczne formy zatrudnienia
 • Szczególne zasady rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników
 • Ochrona praw pracowników w związku z przejściem zakładu pracy
 • System ochrony pracy w Polsce
 • Ochrona pracownika w związku z niezdolnością do pracy
 • Wolność związkowa w międzynarodowym i polskim prawie pracy
 • Skutki prawne śmierci pracownika w prawie pracy
 • Odpowiedzialność porządkowa i dyscyplinarna pracowników
 • Mediacja i arbitraż jako sposoby rozwiązywania sporów w prawie pracy
 • Dyferencjacja w stosunkach pracy
 • Ochrona rodzicielstwa w regulacjach Kodeksu Pracy
 • Zastosowanie prawa karnego na gruncie prawa pracy
 • Organizacje pracodawców w zbiorowym prawie pracy
 • Uprawnienia związków zawodowych w indywidualnych sprawach pracowniczych
 • Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia
 • Regulacje prawne dotyczące mobbingu i molestowania w kodeksie pracy
 • Umowa o pracę na czas określony w polskim prawie pracy
 • Zwolnienia grupowe w polskim prawie pracy
 • Zatrudnienie dzieci w polskim prawie pracy
 • Status prawny kobiety w świetle przepisów prawa pracy
 • Konstrukcja prawna ubezpieczenia emerytalnego w polskim systemie ubezpieczeń społecznych
 • Strajk i inne formy protestu w polskim prawie pracy

2015

Prace magisterskie
 • Umowa o zakazie konkurencji w trakcie i po ustaniu stosunku pracy.
 • Czas pracy kierowców
 • Zatrudnianie sportowca wyczynowego w świetle polskiego prawa pracy
 • Prorodzinne rozwiązania w polskim prawie pracy
 • Wynagrodzenie godziwe pracownika

2014

Prace magisterskie
 • Prawo do strajku w polskim prawie pracy.
 • Powszechna ochrona trwałości stosunku pracy
 • Umowa o pracę na czas określony
 • Zakaz konkurencji w trakcie i po ustaniu stosunku pracy
 • Uprawnienia związków zawodowych w zakresie współtworzenia prawa pracy
 • Układy zbiorowe pracy w prawie polskim i niemieckim
 • Partnerzy społeczni w procedurze zwolnień grupowych
 • Otwarte Fundusze Emerytalne w polskim systemie ubezpieczenia społecznego
 • Konstrukcja prawna ubezpieczenia wypadkowego w systemie ubezpieczeń społecznych
 • Prawne aspekty nieobecności pracownika w pracy z powodu choroby
 • Ubezpieczenie społeczne rolników i członków ich rodzin

2013

Prace magisterskie
 • Podstawy prawne nawiązania stosunku pracy z pracownikami samorządowymi
 • Prawne możliwości uniknięcia lub zmniejszenia rozmiaru grupowego zwolnienia pracowników w prawie pracy.
 • Prawa i obowiązki małych pracodawców w prawie pracy
 • Umowa na czas określony w polskim prawie pracy.