Paweł Nowik

dr hab. Paweł Nowik

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Katedra Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr hab.

Egzamin poprawkowy prawo pracy - Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie) - 10 VII 2019 r. 

 

Lista godzina sala

Biern- Manow.

8.20 - 9.30 GG-47

 

Mańk.- Żołnierczyk

 

8.20 - 9.30 CTW-102

 

 

 

Zagadnienia do wykładów (prawo stacjonarne) – pytania egzaminacyjne

 

Wykłady od 2019-02-28 - 2019-03-28

 1. Jakie są możliwe kryteria wydzielania prawa pracy jako odrębnej nauki prawa?
 2. Na czym polega domniemanie istnienia stosunku pracy?
 3. Jakie są cechy charakterystyczne zobowiązaniowego stosunku pracy?
 4. Jakie są szczególne właściwości prawa pracy w porównaniu z innymi dziedzinami prawa?
 5. Jakie są podstawowe funkcje prawa pracy?
 6. Czym charakteryzuje się funkcja ochronna prawa pracy?
 7. Jaki jest katalog danych, których można żądać od kandydata na pracownika?
 8. Dane osobowe, których można żądać od osoby zatrudnionej.
 9. Jakie najważniejsze czynności związane z przyjęciem pracownika do pracy podejmuje pracodawca?
 10. Jakie akty normatywne składają się na system źródeł prawa pracy?
 11. Jaka jest hierarchia źródeł prawa pracy?
 12. W jaki sposób definiowane jest pojęcie pracownika na gruncie prawa pracy?
 13. Na czym polega zdolność do bycia pracownikiem?
 14. Kiedy wspólnik spółki cywilnej może być pracownikiem?
 15. Kto może zawierać umowę o pracę w imieniu pracownika nie legitymującego się pełną zdolność do czynności prawnych?
 16. Czy dzieci mogą pracować?
 17. Czym charakteryzuje się zatrudnienie na podstawie powołania?
 18. Czym charakteryzuje się zatrudnienie na podstawie wyboru?
 19. Czym charakteryzuje się zatrudnienie na podstawie mianowania?
 20. Czym charakteryzuje się zatrudnienie na podstawie spółdzielczej umowy o pracę?
 21. Jak należy dokonać wyboru właściwej podstawy zatrudnienia między stosunkiem pracy a stosunkiem cywilnoprawnym?
 22. Jakie są prawne konsekwencje niewłaściwego zakwalifikowania umowy o pracę jako umowy cywilnoprawnej?
 23. Czym się charakteryzuje zatrudnienie na podstawie umowy o dzieło?
 24. Czym różni się umowa o dzieło od umowy o pracę?
 25. Czym charakteryzuje się umowa zlecenia oraz umowa o świadczenie usług?
 26. Jak kształtują się uprawnienia płacowe osób wykonujących zlecenie w 2019 r.?
 27. Jakie są najistotniejsze różnice pomiędzy umową zlecenia a umową o pracę?
 28. Czym charakteryzuje się zatrudnienie na podstawie umowy agencyjnej?
 29. Jakie są najistotniejsze różnice pomiędzy umową agencyjną a umową o pracę?
 30. Czym charakteryzuje się kontrakt menedżerski jako podstawa zatrudnienia kadry kierowniczej?
 31. Czym charakteryzuje się zatrudnienie na podstawie pracy nakładczej?
 32. Czym charakteryzuje się samozatrudnienie?
 33. Na czym polega leasing pracowniczy?
 34. Czym charakteryzuje się wolontariat?
 35. Kiedy pracodawca może zatrudnić pracownika w oparciu o stosowanie telepracy?
 36. Jakie są cechy charakterystyczne zatrudnienia w oparciu o pracę tymczasową?
 37. Na czym polegają zasady zatrudniania pracowników tymczasowych i kierowania tych pracowników do wykonywania pracy tymczasowej?
 38. Jakie prawa i obowiązki spoczywają na pracodawcy użytkowniku w ramach pracy tymczasowej?
 39. Jakie prawa i obowiązki spoczywają na agencji pracy tymczasowej w ramach zatrudnienia pracownika tymczasowego?
 40. Jakie prawa i obowiązki ma pracownik tymczasowy?
 41. W jaki sposób dokonuje się rozwiązanie stosunku pracy tymczasowej?
 42. Czy kodeks pracy zawiera zamknięty katalog umów o pracę?
 43. Co się wiąże z umową zawartą na czas nieokreślony?
 44. Czy wszystkie umowy o pracę zawartej na czas określony mają jednolity charakter?
 45. Jakie są cechy charakterystyczne obiektywnie uzasadnione umowy o pracę zawartej na czas określony?
 46. W jakim celu jest zawierana umowa na okres próbny i jakie są jej cechy charakterystyczne?
 47. Czy możliwe jest przekształcenie wolą stron umowy terminowej w umowę bezterminową?
 48. Na czym polega fikcja prawna zawarcia umowy na czas nieokreślony?
 49. Jakim rodzajem umowy jest umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego?
 50. Jak zatrudnić cudzoziemców?
 51. Jakie warunki zatrudnienia dotyczą pracowników delegowanych w ramach świadczenia usług w państwach Unii Europejskiej?
 52. Jakie są podstawowe zasady prawa pracy?
 53. Kiedy dopuszczalny jest dozwolony monitoring w miejscu pracy?
 54. Czy możliwy jest monitoring poczty elektronicznej pracownika?
 55. Czym charakteryzuje się zasada ochrony dóbr osobistych?
 56. Co oznacza zasada równego traktowania?
 57. Na czym polega dyskryminacja?
 58. Jakie są skutki dyskryminacji?
 59. Kiedy, mimo zróżnicowania sytuacji pracowników nie mamy do czynienia z dyskryminacją?
 60. Co oznacza prawo do jednakowego wynagrodzenia za pracę?
 61. Na kim spoczywa ciężar dowodu w zakresie praktyki dyskryminacyjnej?
 62. Jakie środki ochrony prawnej przysługują dyskryminowanemu pracownikowi?
 63. Na czym polegają obowiązki informacyjne pracodawcy w związku z zatrudnieniem?
 64. Na czym polega mobbing?
 65. Jak udowodnić mobbing?
 66. Jak w miejscu pracy powinna kształtować się polityka antymobbingowa?
 67. Jaki jest katalog podstawowych obowiązków pracodawcy?
 68. Jaka jest treść regulaminu pracy?
 69. Kto i w jakim trybie ustala regulamin pracy?
 70. Na czym polega działalność socjalna pracodawcy?
 71. Jakie są zasady tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych?
 72. Co to jest odpis podstawowy w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych?
 73. Kiedy możliwe jest dokonywanie odpisów zwiększonych na fundusz w ramach tzw. odpisów dodatkowych?
 74. Jakie są reguły prowadzenie konta Funduszu Świadczeń Socjalnych i jakie są zasady przekazywania środków?  
 75. Jak kształtuje się kalendarz pracodawcy tworzącego fundusz socjalny?
 76. Co to są świadczenia urlopowe?
 77. Jakie są zasady prowadzenia dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników?
 78. Jakie są obowiązki pracodawcy w zakresie BHP?
 79. Jakie są obowiązki osób kierujących pracownikami w zakresie BHP?
 80. Jakie są prawa i obowiązki pracownika w zakresie BHP?
 81. Jakie są obowiązki informacyjne pracodawcy w zakresie BHP?
 82. W jaki sposób pracodawca ma obowiązek zapewnić profilaktyczną opiekę lekarską nad pracownikami?
 83. Jakie są rodzaje szkoleń BHP?
 84. Jaki jest tryb odwoławczy od orzeczenia lekarza medycyny pracy?
 85. Co to jest wypadek przy pracy?
 86. Jak kształtuje się procedura postępowania w zakładzie pracy w obliczu zaistnienia wypadku przy pracy?
 87. Jakiego rodzaju świadczenia odszkodowawcze przysługują pracownikowi, który doznał wypadku przy pracy?
 88. Co to jest wypadek w drodze do pracy i z pracy?
 89. Jakie są szczególny tryb uznawania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy?
 90. Co to jest choroba zawodowa?
 91. Jak kształtuje się obowiązek pracodawcy przeniesienie pracownika do innej pracy, u którego wystąpiły objawy wskazujące na powstanie choroby zawodowej?

Wykład 2019-04-04

 

 1. Jak kształtuje się prawo pracownika do zwolnienia od pracy w związku z zaistnieniem ważnych wydarzeń rodzinnych i osobistych w jego życiu?
 2. W jakich sytuacjach Kodeks pracy przewiduje zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia?
 3. Wymień kilka pozakodeksowych regulacji, które przewidują możliwość zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy zawodowej, w związku z pełnioną przez pracownika funkcję społeczną, dodatkową działalnością lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych?
 4. W jaki sposób pracownik powinien usprawiedliwiać nieobecności w pracy?
 5. Na czym polega pracowniczy obowiązek przestrzegania ustalonego przez pracodawcę porządku i dyscypliny pracy?
 6. Na czym polega pracowniczy obowiązek przestrzegania tajemnicy informacji? Podaj kilka przykładów regulacji prawnych w tym zakresie.
 7. Czym charakteryzuje się umowa o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy?
 8. Czym charakteryzuje się umowa o zakazie konkurencji po ustaniu zatrudnienia?
 9. Na czym polega ustawowa gwarancja kontynuacji zatrudnienia w świetle przepisów dotyczących przejścia zakładu pracy?
 10. Jaki jest zakres odpowiedzialności pracodawców (dotychczasowego i nowego) w sytuacji przejście zakładu pracy?
 11. Na czym polega obowiązek informacyjny pracodawców o zamierzonych przekształceniach związanych z przejściem zakładu pracy?
 12. Z jakiego rodzaju uprawnień skorzystać może tzw. “pracownik przejęty” w  sytuacji przejście zakładu pracy?
 13. Jakie czynności prawne powodują rozwiązanie umowy o pracę?
 14. W jaki sposób unormowane są reguły dotyczące składania i odwoływania oświadczeń woli w związku z rozwiązaniem umowy o pracę?

 

Wykład 2019-04-11

 

 1. Jakie występują skutki wadliwości czynności prawnej zmierzającej do rozwiązania umowy o pracę ?
 2. W jaki sposób pracownik może dochodzić roszczeń z tytułu wadliwego wypowiedzenia lub rozwiązania stosunku pracy?
 3. Na czym polega procedowanie Komisji Pojednawczej w obliczu sporu między pracownikiem a pracodawcą?
 4. Według jakich reguł prawnych funkcjonuje Komisja Pojednawcza?
 5. Jaki jest charakter prawny ugody zawartej przed Komisją Pojednawczą?
 6. Czy postępowanie przed Komisją Pojednawczą zamyka drogę sądową?
 7. Omów konstrukcję prawna rozwiązania umowy o pracę na mocy porozumienia stron.
 8. Jak kształtuje się problematyka wad oświadczenia woli w świetle rozwiązania umowy o pracę na mocy porozumienia stron?
 9. Jaka jest ogólna konstrukcja prawna wypowiedzenia umowy o pracę?
 10. W jaki sposób wypowiedzenie umowy o pracę może naruszać zasadę równego traktowania i niedyskryminacji?
 11. W jaki sposób wypowiedzenie umowy o pracę może naruszać klauzule generalne? Podaj trzy przykłady z orzecznictwa SN.
 12. Jak kształtują się prawa i obowiązki stron w okresie wypowiedzenia?
 13. Jak prawo pracy reguluje problematykę długości okresów wypowiedzenia?
 14. W jaki sposób na gruncie prawa pracy należy badać realizację obowiązku uzasadnienia wypowiedzenia?
 15. Co to są przyczyny wypowiedzenia dotyczące pracownika? Podaj cztery przykłady z orzecznictwa SN.  
 16. Co to są i jakie prawne skutki wywołują przyczyny wypowiedzenia niedotyczące pracownika? Podaj cztery przykłady z orzecznictwa SN.
 17. Jaki jest tryb wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony?
 18. Jaki jest tryb wypowiedzenia umowy o pracę na okres próbny i na czas określony?
 19. Jakie ograniczenia w dopuszczalności wypowiedzenia przewiduje Kodeks Pracy?
 20. Na czym polega szczególna ochrona trwałości stosunku pracy pracownic w ciąży oraz pracowników korzystających z uprawnień związanych z rodzicielstwem?
 21. Na czym polega szczególna ochrona trwałości stosunku pracy działaczy związkowych?
 22. Na czym polega szczególna ochrona trwałości stosunku pracy pracowników w wieku przedemerytalnym?
 23. Na czym polega szczególna ochrona trwałości stosunku pracy pracowników pełniących funkcje publiczne?
 24. W jakich sytuacjach szczególna ochrona stosunku pracy podlega wyłączeniu lub ograniczeniu?
 25. Jakiego rodzaju roszczenia przysługują stronom stosunku pracy z tytułu wadliwego wypowiedzenia umowy o pracę?
 26. Na czym polega wypowiedzenie zmieniające?
 27. Na czym polega czasowe powierzenie pracy innego rodzaju?

 

Wykład 2019-04-29

 

 1. Jaki jest zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy o zwolnieniach grupowych?
 2. Jakiego rodzaju przepisy prawa pracy umożliwiają uniknięcie lub zmniejszenie rozmiaru grupowego zwolnienia?
 3. Jakiego rodzaju środki o charakterze osłonowym mogą być zagwarantowane zwalnianym pracownikom w treści porozumienia lub regulaminu zwolnień grupowych?
 4. Jakiego typu reprezentacja pracowników może uczestniczyć w procedurze konsultacji w ramach zwolnień grupowych?
 5. Na czym polega procedura informowania przedstawicieli pracowników w ramach procedury zwolnień grupowych?
 6. Jaka jest treść i charakter prawny porozumienia w sprawie zwolnień grupowych?
 7. W jakich sytuacjach pracodawca wyznacza treść regulaminu zwolnień grupowych?
 8. Jakiego rodzaju roszczenia przysługują pracownikom w sytuacji naruszenia przepisów składających się na procedurę zwolnienia grupowego?
 9. W jaki sposób kształtuje się obowiązek pracodawcy informowania Powiatowego Urzędu Pracy w ramach procedury zwolnień grupowych?
 10. Jak kształtuje się prawo do odprawy z tytułu zwolnień grupowych?
 11. Jaka jest wymagana procedura zwolnienia grupowego?
 12. Kiedy pracownikowi zwolnionemu w ramach grupowego zwolnienia przysługuje prawo do ponownego zatrudnienia?
 13. Jaka jest konstrukcja prawna rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia?
 14. Jaka jest konstrukcja prawna rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę bez wypowiedzenia z winy pracownika?
 15. Podaj pięć przykładów zaczerpniętych z orzecznictwa Sądu Najwyższego dotyczących przesłanki ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych.
 16. Jakie przestępstwa i kiedy popełnione pozwalają na zwolnienie dyscyplinarne?
 17. Jakiego rodzaju obowiązki spoczywają na pracodawcy który zamierza zwolnić pracownika w tak zwanym trybie dyscyplinarnym?
 18. Jaka jest konstrukcja prawna rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z przyczyn niezawinionych przez pracownika ?
 19. Jakiego rodzaju roszczenia przysługują pracownikowi z tytułu wadliwego rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracodawcę?
 20. Czy możliwe jest zasądzenie przez sąd roszczenia alternatywnego?
 21. Jaki jest charakter roszczenia o odszkodowanie i w jakiej wysokości przysługuje?
 22. W jakich sytuacjach pracownik nie ma wyboru roszczenia i przysługuje mu jedynie prawo do odszkodowania?
 23. Jakie roszczenia przysługują pracownikowi w przypadku wadliwego wypowiedzenia umowy i wadliwego rozwiązania stosunku pracy w okresie wypowiedzenia?
 24. Jaka jest konstrukcja prawna rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia przez pracownika?
 25. Kiedy możemy uznać że doszło do ciężkiego naruszenia obowiązków przez pracodawcę?
 26. Jakie skutki dla pracownika pociąga rozwiązanie stosunku pracy w trybie natychmiastowym z winy pracodawcy?
 27. Jakie uprawnienia przysługują pracodawcy w razie nieuzasadnionego rozwiązania przez pracownika umowy o pracę w trybie art. 55 par. 1 (1) k.p.?

 

Wykład 2019-05-09

 

 1. Co to jest czas pracy?
 2. Co to jest system czasu pracy?
 3. Co to jest rozkład czasu pracy?
 4. Co to jest praca zmianowa?
 5. Co to jest pięciodniowy tydzień pracy?
 6. Jakie okres niewykonywania pracy stanowią czas pracy?
 7. Co to jest przestój?
 8. Jakich okresów nie wlicza się do czasu pracy?
 9. Na czym polega przerywany czas pracy?
 10. W jaki sposób na gruncie prawa pracy uregulowano czas podróży służbowej?
 11. Co to jest dyżur?
 12. Jakie okresy dobowego i tygodniowego odpoczynku przysługują pracownikowi?

 

Wykład 2019-05-16

 

 1. Czym charakteryzuje się podstawowy system czasu pracy?
 2. Czym charakteryzuje się równoważny czas pracy?
 3. Czym charakteryzuje się skrócony czas pracy?
 4. Czym charakteryzuje się zadaniowy czas pracy?
 5. Czym charakteryzuje się czas pracy w ruchu ciągłym?
 6. Jaki jest tryb wprowadzania I zmiany systemów oraz rozkładów czasu pracy?
 7. W jaki sposób należy prowadzić ewidencję czasu pracy?
 8. W jaki sposób ustalany jest wymiar czasu pracy?

 

Wykład 2019-05-23

 

 1. Co to jest pora nocna i kogo nie można zatrudniać w tym czasie?
 2. Jak rekompensowana jest pora nocna?
 3. Kiedy dopuszczalna jest praca w niedzielę i święta?
 4. Jak rekompensowana jest praca w niedzielę i święta?
 5. Co to jest praca w godzinach nadliczbowych?
 6. Kiedy dopuszczalna jest praca w godzinach nadliczbowych?
 7. W jaki sposób limitowana jest praca w godzinach nadliczbowych?
 8. Kogo nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych?
 9. Jak kwalifikować pracę ponadwymiarową pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy?
 10. Jak rekompensowana jest praca w godzinach nadliczbowych?
 11. Jak ustalane są warunki wynagrodzenie za pracę?
 12. Jakie są cechy pojęciowe wynagrodzenia za pracę?
 13. Co to jest premia i czym jest nagroda?
 14. Na czym polega ochrona wynagrodzenia za pracę?
 15. Co można potrącić z wynagrodzenia za pracę bez zgody pracownika?
 16. W jaki sposób ustalany jest minimalne wynagrodzenie za pracę?
 17. Co to jest wynagrodzenie urlopowe?
 18. Co to jest wynagrodzenie za okres czasowej niezdolności do pracy?
 19. Co to jest wynagrodzenie za czas przestoju?
 20. Jak kształtuje się prawo do wynagrodzenia za czas dyżuru?
 21. Co to jest odprawa rentowa i emerytalna?
 22. Co to jest odprawa pośmiertna?
 23. Co to są świadczenie kompensacyjne?
 24. Kiedy można pociągnąć pracownika do odpowiedzialności porządkowej?
 25. Jaki jest tryb nakładania kary porządkowej?
 26. Na czym polega odpowiedzialność materialna pracowników za szkodę wyrządzoną nieumyślnie?
 27. Na czym polega odpowiedzialność materialna pracowników za szkodę wyrządzoną umyślnie?
 28. Na czym polega odpowiedzialność materialna za szkodę wyrządzoną osobie trzeciej przez pracownika?
 29. Na czym polega odpowiedzialność materialna za mienie powierzone?
 30. Na czym polega wspólna odpowiedzialność materialna za mienie powierzone?

Wykład 2019-05-30

 

 1. Jaki jest charakter prawny urlopu wypoczynkowego?
 2. Co to jest urlop proporcjonalny?
 3. Jakie są reguły udzielania urlopu wypoczynkowego?
 4. Co to jest urlop bezpłatny?
 5. Na czym polega ochrona zdrowia kobiet oraz kobiet w ciąży i karmiących piersią?
 6. Co to jest urlop macierzyński?
 7. Czy pracownica może skorzystać z urlopu macierzyńskiego przed porodem?
 8. Kiedy z urlopu macierzyńskiego skorzystać może pracownik - ojciec dziecka albo pracownik - inny najbliższy członek rodziny?
 9. Kiedy urlop macierzyński ulega skróceniu wtedy może zostać zawieszony?
 10. Co to jest urlop ojcowski?
 11. Co to jest urlop rodzicielski?
 12. Czy pracownik może łączyć korzystanie z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu?
 13. Co to jest urlop wychowawczy?
 14. Jakie są reguły udzielania i wykorzystania urlopu wychowawczego?
 15. Na czym polega szczególna ochrona trwałości stosunku pracy w okresie ciąży w czasie urlopu związanych z rodzicielstwem?

 

Wykład 2019-06-07

 

 1. W jaki sposób unormowane zostało prawo tworzenia i wstępowania do związków zawodowych?
 2. Które grupy zawodowe korzystają z pełnego prawa koalicji?
 3. Które grupy zawodowe korzystają z ograniczonego prawa koalicji (bez prawa tworzenia związku)?
 4. Które grupy zawodowe korzystają z ograniczonego prawa koalicji (Prawo zrzeszania się w jednym związku branżowym)?
 5. Które grupy zawodowe pozbawione są prawa koalicji?
 6. Na czym polega zasada samorządności związku zawodowego?
 7. Na czym polega zasada niezależności związku zawodowego?
 8. Kiedy związek zawodowy jest reprezentatywny w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego?
 9. Z jakich spraw mogą korzystać reprezentatywne związki zawodowe w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego?
 10. Jak utworzyć związek zawodowy?
 11. Co to jest zakładowa organizacja związkowa i jakie są jej modele organizacyjne?
 12. Jakie uprawnienia ma zakładowa organizacja związkowa?
 13. Wymień kilka najważniejszych kompetencji zakładowej organizacji związkowej w zakresie zbiorowych praw i interesów pracowniczych?
 14. W jaki sposób zakładowa organizacja związkowa uczestniczy w tworzeniu wewnątrzzakładowych aktów prawa pracy?
 15. W jaki sposób zakładowa organizacja Związkowa uczestniczy w procesie podejmowania decyzji o rezygnacji z tworzenia planu urlopów, o przedłużeniu okresów rozliczeniowych?
 16. W jaki sposób zakładowa organizacja Związkowa sprawuje kontrolę nad przestrzeganiem przepisów prawa pracy?
 17. W jaki sposób zakładowa organizacja związkowa kieruje działalnością społecznej inspekcji pracy?
 18. Jakiego rodzaju kompetencje posiada zakładowa organizacja związkowa w zakresie indywidualnych spraw pracowniczych?
 19. Na czym polega szczególna ochrona trwałości stosunku pracy działaczy związkowych i którzy z nich korzystają z tej ochrony?
 20. W jaki sposób ustalania jest liczba działaczy związkowych podlegających szczególnej ochronie trwałości stosunku pracy?
 21. Kiedy zakładowa organizacja związkowa jest reprezentatywna?
 22. Co to jest międzyzakładowa organizacja związkowa?
 23. Jakie obowiązki spoczywają na pracodawcy w stosunku do zakładowej organizacji związkowej?
 24. Jaki jest zakres podmiotowy układu zbiorowego pracy?
 25. Na czym polega inicjatywa układowa?

Wykład 2019-06-14

 1. W jakim trybie zabieramy jest układ zbiorowy pracy?
 2. Co jest przesłanką wejścia układu zbiorowego pracy w życie?
 3. Jaki jest przedmiot sporu zbiorowego?
 4. Jakie można wyróżnić rodzaje sporów zbiorowych?
 5. Jakie są niekonfrontacyjne etapy rozstrzygania sporu zbiorowego?
 6. Jaka jest procedura organizowania strajku?
 7. Co to jest partycypacja pracownicza?