Paweł Nowik

dr hab. Paweł Nowik

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Katedra Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr hab.


Badania jakościowe - wykład

Cele przedmiotu:
C1 Zdobycie i utrwalenie podstawowych wiadomości z zakresu metodologii badań jakościowych stosowanych na gruncie nauk prawnych,
C2 Zapoznanie się ze słownictwem tematycznym w zakresie badań jakościowych,
C3 Zdobycie umiejętności przygotowywania i realizacji projektów badawczych,
C4. Prezentacja konspektu pracy doktorskiej (warsztat naukowy doktoranta).
Wymagania wstępne:
Ukończenie studiów prawniczych i posiadanie podstawowego ogólnej wiedzy prawniczej.
Efekty kształcenia:
WIEDZA:
- Student zdobywa wiedzę na temat metod prowadzenia badań jakościowych,
- Student zdobywa wiedzę na temat reguł warsztatowych prowadzenia badań naukowych,
- Student ma uporządkowaną wiedzę na temat słownictwa z zakresu metodologii prowadzenia badań jakościowych,
- Student zdobywa wiedzę na temat reguł realizacji projektów badawczych,
- Student poznaje podstawowe metody badawcze stosowane w naukach prawnych.

UMIEJĘTNOŚCI:
- Student potrafi wyjaśnić na czym polegają poszczególne metody prowadzenia badań jakościowych,
- Potrafi wymienić główne metody prowadzenia badań jakościowych,
- Potrafi przygotować wniosek na grant badawczy,
- Student ocenia, porównuje, konkluduje, krytykuje dany sposób prowadzenia badań naukowych.
- Potrafi posługiwać się poznanym słownictwem tematycznym z zakresu metodyki badań jakościowych.
- W zakresie analizy student potrafi rozróżniać, identyfikować, analizować, kategoryzować, klasyfikować, porównać poszczególne metody badań jakościowych.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:
- Student uczy się umiejętnie dobierać i wykorzystywać poszczególne metody badań jakościowych do własnej pracy naukowej,
- Student ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną,
- Student ocenia, argumentuje, porównuje, konkluduje, przekonuje, krytykuje, broni, wyjaśnia, interpretuje i osądza w odniesieniu do informacji opisujących daną metodę prowadzenia badań naukowych.
- Student rozumie potrzebę zdobywania wiedzy w zakresie doskonalenia własnego warsztatu naukowego.
Metody dydaktyczne:
Prezentowane materiały na platformie Moodle, konwersatorium, wykład, tworzenie własnego konspektu pracy doktorskiej.
Treści programowe:
Celem zajęć jest przekazanie wiedzy z zakresu warsztatu pracy badacza naukowego przygotowującego pracę doktorską. Dodatkowym celem jest przekazanie wiedzy na temat możliwości wykorzystania w pracy naukowej poszczególnych metod badawczych w ramach tzw. badań jakościowych. Zdobycie wiedzy na temat przygotowywania i realizacji projektów badawczych.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
- przygotowywanie materiałów zleconych na platformie Moodle – 30% poprawności na pozytywne zaliczenie,
- przygotowanie konspektu przygotowywanej pracy doktorskiej, 70% poprawnych elementów za zaliczenie.
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Konecki K., 2000, Studia z metodologii badań jakościowych, Teoria ugruntowana. Warszawa: PWN,
John W. Creswell, Projektowanie badań naukowych, Kraków 2013.
Robert K. Yin, Studium przypadku w badaniach naukowych, Kraków 2015,.
S. Juszczyk, Badania jakościowe w naukach społecznych. Szkice metodologiczne, Katowice 2013.
Kotarbiński, Traktat o dobrej robocie, Warszawa - Kraków 1975.

Europejskie ramy prawne dotyczące pracowników - wykład

Cele przedmiotu:
Wiedza:
C 1 - zapoznanie studentów z podstawową wiedzą o miejscu i znaczeniu europejskiego prawa pracy w systemie prawa europejskiego oraz jego wpływu na polskie prawo pracy;
C 2 - zapoznanie z podstawowymi instytucjami europejskiego prawa pracy;
C 3 - przekazanie wiedzy o normach prawnych organizujących struktury i instytucje prawne na gruncie europejskiego prawa pracy oraz rządzące nimi prawidłowości;
C 4 – wprowadzenie do instytucji swobody przepływu pracowników oraz jej przeanalizowanie ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji polskich pracowników na rynku UE;
C 5 - przekazanie wiedzy w zakresie odpowiednich instytucji prawa pracy wybranych krajów UE.
Umiejętności:
C 1 - wyrobienie umiejętności w zakresie posługiwania się podstawowymi pojęciami z zakresu europejskiego prawa pracy, wyrobienie umiejętności posługiwania się w mowie i piśmie terminologią typową dla tej dziedziny oraz używania sformułowań w sposób spójny i zrozumiały;
C 2 - wyrobienie umiejętności w zakresie korzystania z różnych źródeł europejskiego prawa pracy;
C 3 - wyrobienie umiejętności samodzielnego rozwiązywania prostych problemów prawnych; zdobywania informacji dotyczących różnych wydarzeń i weryfikowania ich, korzystając z wielu źródeł, w tym piśmiennictwa zagranicznego;
C 4 – wyrobienie umiejętności w zakresie prawidłowej interpretacji orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE.
Kompetencje społeczne:
C 1 - posiadanie świadomości swojej wiedzy i umiejętności, rozumienie potrzeby kształcenia się przez całe życie wobec dynamicznie zmieniających się stosunków społeczno-gospodarczych oraz zmian modelu funkcjonowania UE determinujących kształt europejskiego prawa pracy;
C 2 - wyrobienie umiejętności zdobytej wiedzy w praktyce zawodowej, w tym uzupełnianie i doskonalenie nabytej wiedzy i umiejętności;
C 3 - wyrobienie umiejętności rzetelnego
i odpowiedzialnego podchodzenia do problemów;
C 4 - nabycie podstawowych, praktycznych umiejętności z zakresu europejskiego prawa pracy – poprzez utrwalenie prawidłowego wzorcu zachowywania się zgodnie z regułami prawa UE, w szczególności zasadą swobody przepływu pracowników w Unii Europejskiej.
Wymagania wstępne:
W1 - Przedmiot przeznaczony jest dla studentów II roku studiów.
W2 - Studenci powinni posiadać podstawową wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu
teorii polityki rynku pracy i kreowania relacji pracowniczych, wykazywać się znajomością problemów społecznych z zakresu polityki rynku pracy, relacji pracowniczych
Efekty kształcenia:
WIEDZA
K_W01 nabywa wiedzę o znaczeniu i miejscu europejskiego prawa pracy w systemie prawa UE oraz jego wpływu na polskie prawo pracy;
K_W03 zna terminologię z zakresu europejskiego prawa pracy
K_W04 zna źródła europejskiego prawa pracy oraz sposoby i zasady ich tworzenia;
K_W05 zna i rozumie reguły interpretacji przepisów i postanowień europejskiego prawa pracy;
K_W06 zna podstawowe cechy europejskiego prawa pracy;
K_W07 zna i rozumie sposoby funkcjonowania wybranych instytucji europejskiego prawa pracy z uwzględnieniem w szczególności regulacji dotyczących zasad zatrudniania pracowników, wynagradzania, czasu pracy i uprawnień urlopowych;
K_W12 zna i rozumie specyfikę norm proceduralnych w europejskim prawie pracy, zwłaszcza w kontekście roli TS UE i rozumie proces ich stosowania.
UMIEJĘTNOŚCI
K_U01 określa możliwości rozwoju zawodowego oraz wybiera formy własnego rozwoju i uczenia się przez całe życie;
K_U02 potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu europejskiego prawa pracy, w celu analizowania i interpretowania konkretnych procesów i zjawisk prawnych, gospodarczych i społecznych w obszarze problematyki zatrudniania i świadczenia pracy; potrafi formułować wypowiedzi w języku prawnym oraz prawniczym o instytucjach europejskiego prawa pracy;
K_U03 potrafi używać pojęć stosowanych w europejskim prawie pracy w celu rozumienia i analizy zjawisk prawnych zachodzących w relacji pracodawca i pracownik oraz w stosunkach pomiędzy partnerami społecznymi;
K_U09, K_U10 potrafi samodzielnie rozwiązywać proste problemy prawne, stawiać jasne tezy oraz wykorzystywać zdobytą wiedzę w celu trafnego formułowania podsumowań, zwłaszcza potrafi rozwiązywać kazusy dotyczące rozwiązywania i nawiązywania stosunku pracy, świadczenia pracy przez pracownika poza krajem macierzystym w ramach regulacji prawa UE;
K_U5 potrafi samodzielnie wykorzystywać nabyte podstawowe umiejętności badawcze obejmujące: formułowanie i analizę problemów prawnych, dobór metod i narzędzi badawczych opracowanie i prezentację wyników pozwalające na rozwiązanie problemów prawnych (interpretacja, wykładnia przepisów, orzeczeń, literatury) z zakresu europejskiego prawa pracy;
K_U06 potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg wybranych procesów i zjawisk społecznych, gospodarczych w zakresie europejskiego prawa pracy oraz prognozować ich skutki prawne; zwraca uwagę na zjawisko europeizacji prawa;
K_U07 potrafi wypowiadać się w mowie i na piśmie na tematy dotyczące wybranych zagadnień z zakresu europejskiego prawa pracy, przy wykorzystaniu różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku doktryny i judykatury; w tym także orzecznictwa TS UE;
K_U10 potrafi wykorzystać zdobytą w różnych zakresach i formach do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej z zakresu prawa pracy, zwłaszcza potrafi krytycznie ocenić przyjęte europejskim prawie pracy rozwiązania.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę kształcenia się przez całe życie, jest świadomy wagi stosunków społecznych oraz powiązań między polskim prawem pracy a europejskim prawodawstwem; podejmuje działania w zakresie inicjowania działalności gospodarczej i kreowania własnej kariery zawodowej;
K_K02 ma świadomość wykorzystania wiedzy z zakresu europejskiego prawa pracy do pracy w zespole przez co umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację zakładanych celów;
K_K04 ma świadomość, że jest zdolny do samodzielnej i krytycznej analizy nowych rozwiązań prawnych z zakresu europejskiego prawa pracy;
K_K06 potrafi uzupełniać i doskonalić nabyta wiedzę i umiejętności;
K_K07 odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy.
Metody dydaktyczne:
Wykład konwencjonalny (tradycyjny) i metody dialogu
Treści programowe:
ematyka zajęć:
1. Pojęcie europejskiego prawa pracy
2. Znaczenie europejskiego prawa pracy
3. Źródła europejskiego prawa pracy
4. Ewolucja europejskiego prawa pracy
5. Podstawowe zasady europejskiego prawa pracy
6. Wpływ europejskiego prawa pracy na polskie prawodawstwo.
7. Europejska Karta Społeczna
8. Swoboda przepływu pracowników ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji polskich pracowników na rynku UE.
9. Usługi Eures i inne instytucje europejskiego prawa pracy.
10. Prezentacja podstawowych instytucji prawa pracy w wybranych krajach Unii Europejskiej z uwzględnieniem w szczególności regulacji dotyczących zasad zatrudniania pracowników, wynagradzania, czasu pracy i uprawnień urlopowych (wybrane zagadnienia).
11. Prezentacja, właściwych dla poszczególnych porządków państw, instytucji realizujących funkcję ochronną prawa pracy (wybrane zagadnienia).
12. Prezentacja odpowiednich dla poszczególnych systemów prawnych instytucji związanych z prawem do informacji i konsultacji pracowników oraz typowych form partycypacji pracowniczej w wybranych krajach UE.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Egzamin składa się z testu oraz opisowych pytań . Ocena zaliczenia jest numeryczna w skali ocen od 2 do 5. Warunkiem uzyskania oceny dostatecznej jest zdobycie 60% punktów z każdej z części egzaminu (pozostałe zakresy ocen: 3,5 - min. 70% p.; 4 - min. 80% p.; 4,5 - min. 85% p.; 5 - min. 90% p.).
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Literatura podstawowa:
1. A. M. Świątkowski, Prawo pracy Unii Europejskiej, Warszawa 2015;
2. L. Florek, Europejskie prawo pracy, Warszawa 2012;
3. Z. Hajn, Swobodny przepływ pracowników wewnątrz Unii Europejskiej, Warszawa 2010.

Literatura uzupełniająca:
1. A.M. Świątkowski, European Union private international labour law, Warszawa 2012;
2. P. Grzebyk, Jurysdykcja krajowa w sprawach z zakresu prawa pracy w świetle rozporządzenia Rady (WE) Nr 44/2001, Warszawa 2011;
3. A.M. Świątkowski, Karta Spraw Społecznych Rady Europy, Warszawa 2010;
4. A.M. Świątkowski, Międzynarodowe prawo pracy, t. II, Warszawa 2010.

Prawo pracy - wykład

Cele przedmiotu:
Wiedza:
C 1 - zapoznanie studentów z podstawową wiedzą o miejscu i znaczeniu prawa pracy w systemie nauk prawa prywatnego i relacjach do innych nauk;
C 2 - zapoznanie z podstawowymi pojęciami
z zakresu prawa pracy i normami tego prawa z uwzględnieniem źródeł prawa powszechnienie obowiązującego i tzw. autonomicznego prawa pracy;
C 3 - przekazanie wiedzy o podmiotach uczestniczących w stosunkach prawnych właściwych prawu pracy;
C 4 - zapoznanie studentów z podstawowymi instytucjami prawa pracy;
C 5 - przekazanie wiedzy o normach prawnych organizujących struktury i instytucje prawne na gruncie prawa pracy oraz rządzące nimi prawidłowości;
C 6 - przekazanie wiedzy w zakresie norm proceduralnych w indywidualnym i zbiorowym prawie pracy.
Umiejętności:
C 1 - wyrobienie umiejętności w zakresie posługiwania się podstawowymi pojęciami z zakresu prawa pracy, wyrobienie umiejętności posługiwania się w mowie i piśmie terminologią prawa pracy, jak i używanie tej terminologii w sposób spójny i zrozumiały z różnymi odbiorcami;
C 2 - wyrobienie umiejętności w zakresie korzystania z różnych źródeł prawa pracy (powszechnie obowiązujących i autonomicznych);
C 3 - wyrobienie umiejętności samodzielnego rozwiązywania prostych problemów prawnych; zdobywania informacji dotyczących różnych wydarzeń i weryfikowania ich, korzystając z różnych źródeł przekazu;
C 4 - poznanie warsztatu pracy specjalisty ds. kadrowo-płacowych, kadrowca, kierownika personalnego;
C 5 - uzyskanie umiejętności w zakresie prowadzenia dokumentacji pracowniczej, dokumentacji płacowej, rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.
Kompetencje społeczne:
C 1 - posiadanie świadomości swojej wiedzy i umiejętności, rozumienie potrzeby kształcenia się przez całe życie wobec dynamicznie zmieniających się stosunków społeczno-gospodarczych determinujących kształt prawa pracy;
C 2 - wyrobienie umiejętności zdobytej wiedzy w praktyce zawodowej, w tym uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności;
C 3 - wyrobienie umiejętności rzetelnego
i odpowiedzialnego podchodzenia do problemów;
C 4 - nabycie podstawowych, praktycznych umiejętności z zakresu zbiorowego prawa pracy – poznanie podstawowych zasad współpracy pracodawcy ze związkami zawodowymi.
Wymagania wstępne:
Wykład przeznaczony jest dla studentów IV roku studiów. Studenci powinni posiadać wiedzę z zakresu prawoznawstwa, prawa cywilnego - część ogólna, prawa konstytucyjnego oraz teorii i filozofii prawa zwłaszcza zasad i tworzenia prawa.
Efekty kształcenia:
w zakresie WIEDZY Student
K_W01 nabywa wiedzę o znaczeniu i miejscu prawa pracy w systemie nauk prawnych; definiuje podstawowe ekonomiczne i prawne uwarunkowania działalności gospodarczej i formy indywidualnej przedsiębiorczości z uwzględnieniem specyfiki prawa pracy;
K_W03 zna terminologię z zakresu prawa pracy, jego specyfikę;
K_W04 zna źródła indywidualnego i zbiorowego prawa pracy oraz sposoby i zasady ich tworzenia;
K_W05 zna i rozumie reguły interpretacji przepisów i postanowień prawa pracy;
K_W06 zna podstawowe cechy i funkcje prawa pracy, rozumie rolę podmiotów uczestniczących w stosunkach prawnych właściwych dla prawa pracy;
K_W07 zna i rozumie sposoby funkcjonowania wybranych instytucji prawa pracy;
K_W12 zna i rozumie specyfikę norm proceduralnych w prawie pracy i rozumie proces ich stosowania.
W zakresie UMIEJĘTNOŚCI Student
K_U01 określa możliwości rozwoju zawodowego oraz wybiera formy własnego rozwoju i uczenia się przez całe życie;
K_U02 potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu prawa pracy, w szczególności wiedzę dotyczącą prawa stosunku pracy, prawa ochrony pracy i zbiorowego prawa pracy w celu analizowania i interpretowania konkretnych procesów i zjawisk prawnych, gospodarczych i społecznych w obszarze problematyki zatrudniania i świadczenia pracy, potrafi formułować wypowiedzi w języku prawnym oraz prawniczym o stosunkach pracowniczych i pozapracowniczych;
K_U03 potrafi używać pojęć stosowanych w prawie pracy w celu rozumienia i analizy zjawisk prawnych zachodzących w relacji pracodawca-pracownik i w stosunkach pomiędzy partnerami społecznymi;
K_U09, K_U10 potrafi samodzielnie rozwiązywać proste problemy prawne, stawiać jasne tezy oraz wykorzystywać zdobytą wiedzę w celu trafnego formułowania podsumowań;
K_U5 potrafi samodzielnie wykorzystywać nabyte podstawowe umiejętności badawcze obejmujące formułowanie i analizę problemów prawnych, dobór metod i narzędzi badawczych opracowanie i prezentację wyników pozwalające na rozwiązanie problemów prawnych (interpretacja, wykładnia przepisów, orzeczeń, literatury) z zakresu prawa pracy;
K_U06 potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg wybranych procesów i zjawisk społecznych , gospodarczych w zakresie prawa pracy oraz prognozować ich skutki prawne;
K_U07 potrafi wypowiadać się w mowie i na piśmie na tematy dotyczące wybranych zagadnień z zakresu prawa pracy, przy wykorzystaniu różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku doktryny i judykatury;
K_U10 potrafi wykorzystać zdobytą w różnych zakresach i formach do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej z zakresu prawa pracy, zwłaszcza potrafi krytycznie ocenić przyjęte w ustawodawstwie rozwiązania prawne z dziedziny prawa pracy.
W zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH Student
K_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę kształcenia się przez całe życie; podejmuje działania w zakresie inicjowania działalności gospodarczej i kreowania własnej kariery zawodowej;
K_K02 ma świadomość wykorzystania wiedzy z zakresu prawa pracy do pracy w zespole przez co umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację zakładanych celów;
K_K04 ma świadomość, że jest zdolny do samodzielnej i krytycznej analizy nowych rozwiązań prawnych z zakresu prawa pracy;
K_K06 potrafi uzupełniać i doskonalić nabyta wiedzę i umiejętności;
K_K07 odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy.
Metody dydaktyczne:
Słowne: wykład, dyskusja

Oglądowe: prezentacje multimedialne, tablice, pisma procesowe, orzecznictwo,

Praktyczne: kazusy do rozwiązania, praca w grupach, studium przypadku, dyskurs; analiza prawna
Treści programowe:
BLOKI PROBLEMOWE:
Zagadnienia wstępne, źródła prawa pracy, funkcje prawa pracy
Treść stosunku pracy – wiadomości ogólne
Obowiązki pracodawcy i pracownika
Nawiązanie stosunku pracy
Ustanie stosunku pracy
Zmiana stosunku pracy
Wynagrodzenie za pracę
Czas pracy
Urlopy pracownicze
Ochrona zdrowia i życia pracownika
Odpowiedzialność prawna stron stosunku pracy
Organy ochrony pracy
Spory ze stosunku pracy
Państwowa Inspekcja Pracy
Społeczna Inspekcja Pracy
Pojęcie i przedmiot zbiorowego prawa pracy
Podmioty zbiorowego prawa pracy
Związki zawodowe i organizacje pracodawców
Zasady zbiorowego prawa pracy
Rozwiązywanie sporów zbiorowych
Partycypacja pracownicza
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Ocena z egzaminu – numeryczna w skali ocen od 2 do 5.
Egzamin składa się z trzech części:
1 część – testowa (test jednokrotnego wyboru, 20 pytań)
2. część – opisowa (dwa pytania o charakterze ogólnym)
3 część – kazusowa (dwa kazusy)
Warunkiem uzyskania oceny 3.0 jest uzyskanie 60 % punktów + 1 pkt. ze wszystkich możliwych do uzyskania punktów (pozostałe zakresy ocen: 3,5 - min. 70% p.; 4 - min. 80% p.; 4,5 - min. 85% p.; 5 - min. 90% p.).

Ocena niedostateczna - brak znajomości przepisów na poziomie egzaminu aplikacyjnego na zawody prawnicze

Ocena dostateczna - znajomość przepisów na poziomie egzaminu aplikacyjnego na zawody prawnicze

Ocena dobra - znajomość przepisów na poziomie egzaminu aplikacyjnego na zawody prawnicze+ umiejętność dokonywania wykładni przepisów i zastosowania w praktyce

Ocena bardzo dobra - znajomość przepisów na poziomie egzaminu aplikacyjnego na zawody prawnicze+ umiejętność dokonywania wykładni przepisów i zastosowania w praktyce + znajomość najważniejszych linii orzeczniczych i wybranych poglądów doktryny.
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Literatura podstawowa:
Florek L., Prawo pracy, Warszawa 2017.
Liszcz T., Prawo pracy, Warszawa 2016.
Barzycka-Banaszczyk M., Prawo pracy, Warszawa 2017.

Literatura uzupełniająca:
Florek L., Prawo pracy. Komentarz, Warszawa 2016.
Gersdorf M., Rączka K., Raczkowski M., Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2014.
Rycak M., Wronikowska E., Rycak, A., Prawo pracy Repetytorium, Warszawa 2014.
Nowik P., Wronikowska E., Zbiorowe prawo pracy, Warszawa 2008.
Goździewicz G., Reprezentacja praw i interesów pracowniczych, Toruń 2002.
Goździewicz G., Zbiorowe prawo pracy w społecznej gospodarce rynkowej, Toruń 2001.

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych - wykład

Cele przedmiotu:
Wiedza:
C 1 - zapoznanie studentów z podstawową wiedzą o miejscu i znaczeniu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w systemie nauk prawa prywatnego i relacjach do innych nauk;
C 2 - zapoznanie z podstawowymi pojęciami dzienny prawa ubezpieczeń społecznych oraz uzyskanie wiedzy o podstawowych definicjach z zakresu prawa pracy i normach tego prawa z uwzględnieniem źródeł prawa powszechnienie obowiązującego i tzw. autonomicznego prawa pracy;
C 3 - przekazanie wiedzy o podmiotach uczestniczących w stosunkach prawnych właściwych prawu pracy i ubezpieczeń społecznych;
C 4 - zapoznanie studentów z podstawowymi instytucjami prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;
C 5 - przekazanie wiedzy o normach prawnych organizujących struktury i instytucje prawne na gruncie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz rządzące nimi prawidłowości;
C 6 - przekazanie wiedzy w zakresie norm proceduralnych w indywidualnym i zbiorowym prawie pracy oraz w przedmiocie ubezpieczeń społecznych.
Umiejętności:
C 1 - wyrobienie umiejętności w zakresie posługiwania się podstawowymi pojęciami z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, wyrobienie umiejętności posługiwania się w mowie i piśmie terminologią ubezpieczeń społecznych, jak i używanie tej terminologii w sposób spójny i zrozumiały z różnymi odbiorcami;
C 2 - wyrobienie umiejętności w zakresie korzystania z różnych źródeł prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (powszechnie obowiązujących i autonomicznych);
C 3 - wyrobienie umiejętności samodzielnego rozwiązywania prostych problemów prawnych; zdobywania informacji dotyczących różnych wydarzeń i weryfikowania ich, korzystając z różnych źródeł przekazu;
C 4 - poznanie warsztatu pracy specjalisty ds. kadrowo-płacowych, kadrowca, kierownika personalnego;
C 5 - uzyskanie umiejętności w zakresie prowadzenia dokumentacji pracowniczej, dokumentacji płacowej, rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.
Kompetencje społeczne:
C 1 - posiadanie świadomości swojej wiedzy i umiejętności, rozumienie potrzeby kształcenia się przez całe życie wobec dynamicznie zmieniających się stosunków społeczno-gospodarczych determinujących kształt prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;
C 2- wyrobienie umiejętności zdobytej wiedzy w praktyce zawodowej, w tym uzupełnianie i doskonalenie nabytej wiedzy i umiejętności;
C 3 - wyrobienie umiejętności rzetelnego
i odpowiedzialnego podchodzenia do problemów;
C 4 - nabycie podstawowych, praktycznych umiejętności z zakresu indywidualnego i zbiorowego prawa pracy – poznanie podstawowych zasad współpracy pracodawcy ze związkami zawodowymi, uzyskanie praktycznych umiejętności z zakresu ubezpieczeń społecznych.
Wymagania wstępne:
Wykład przeznaczony jest dla studentów IV roku studiów. Studenci powinni posiadać wiedzę z zakresu prawoznawstwa, prawa cywilnego - część ogólna, prawa konstytucyjnego oraz teorii i filozofii prawa zwłaszcza zasad stosowania i tworzenia prawa.
Efekty kształcenia:
KOD DLA KIERUNKU w zakresie WIEDZY Student
K_W01 nabywa wiedzę o znaczeniu i miejscu prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych w systemie nauk prawnych; definiuje podstawowe ekonomiczne i prawne uwarunkowania działalności gospodarczej i formy indywidualnej przedsiębiorczości z uwzględnieniem specyfiki prawa pracy, oraz regulacji prawnych z zakresu ubezpieczeń społecznych;
K_W03 zna terminologię z zakresu prawa pracy, jego specyfikę, zna strukturę i systematykę prawa ubezpieczenia społecznego, charakter norm, oraz zna relację pomiędzy prawem pracy a prawem ubezpieczenia społecznego;
K_W04 zna źródła indywidualnego i zbiorowego prawa pracy oraz sposoby i zasady ich tworzenia, rozróżnia instytucje prawa ubezpieczeń społecznych;
K_W05 zna i rozumie reguły interpretacji przepisów i postanowień prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, ma wiedzę o podmiotach realizujących zadania z zakresu ubezpieczeń społecznych;
K_W06 zna podstawowe cechy i funkcje prawa pracy, rozumie rolę podmiotów uczestniczących w stosunkach prawnych właściwych dla prawa pracy, ma wiedzę w zakresie postępowań w sprawach dotyczących realizacji prawa do świadczeń z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz dochodzeniu tych świadczeń przed sądami i organami administracji;
K_W07 zna i rozumie sposoby funkcjonowania wybranych instytucji prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;
K_W12 zna i rozumie specyfikę norm proceduralnych w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych i rozumie proces ich stosowania.

W zakresie UMIEJĘTNOŚCI Student
K_U01 określa możliwości rozwoju zawodowego oraz wybiera formy własnego rozwoju i uczenia się przez całe życie;
K_U02 potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu prawa pracy, w szczególności wiedzę dotyczącą prawa stosunku pracy, prawa ochrony pracy i zbiorowego prawa pracy, w celu analizowania i interpretowania konkretnych procesów i zjawisk prawnych, gospodarczych i społecznych w obszarze problematyki zatrudniania i świadczenia pracy; potrafi formułować wypowiedzi w języku prawnym oraz prawniczym o stosunkach pracowniczych i pozapracowniczych, warunkach nabycia prawa do świadczeń w zakresie ubezpieczenia społecznego;
K_U03 potrafi używać pojęć stosowanych w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych w celu rozumienia i analizy zjawisk prawnych zachodzących w relacji pracodawca i pracownik oraz w stosunkach pomiędzy partnerami społecznymi, a także stosunkach pomiędzy płatnikiem a Organem rentowym;
K_U09, K_U10 potrafi samodzielnie rozwiązywać proste problemy prawne, stawiać jasne tezy oraz wykorzystywać zdobytą wiedzę w celu trafnego formułowania podsumowań, zwłaszcza potrafi rozwiązywać kazusy dotyczące rozwiązywania i nawiązywania stosunku pracy, zbiegów w ubezpieczeniu społecznym, warunków nabycia prawa do świadczeń oraz postępowania w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;
K_U5 potrafi samodzielnie wykorzystywać nabyte podstawowe umiejętności badawcze obejmujące: formułowanie i analizę problemów prawnych, dobór metod i narzędzi badawczych opracowanie i prezentację wyników pozwalające na rozwiązanie problemów prawnych (interpretacja, wykładnia przepisów, orzeczeń, literatury) z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;
K_U06 potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg wybranych procesów i zjawisk społecznych , gospodarczych w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prognozować ich skutki prawne;
K_U07 potrafi wypowiadać się w mowie i na piśmie na tematy dotyczące wybranych zagadnień z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, przy wykorzystaniu różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku doktryny i judykatury;
K_U10 potrafi wykorzystać zdobytą w różnych zakresach i formach do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, zwłaszcza potrafi krytycznie ocenić przyjęte w ustawodawstwie rozwiązania pr
Metody dydaktyczne:
Słowne: wykład, dyskusja,
Oglądowe: prezentacja multimedialna, tablice, pisma procesowe, orzecznictwo,

Praktyczne: studium przypadku, dyskurs, analiza prawna

Wykład prowadzony jest w formie prezentacji multimedialnej z wykorzystaniem poglądów doktryny oraz aktualnego orzecznictwa z zakresu ubezpieczeń społecznych.
Treści programowe:
BLOKI PROBLEMOWE:
Zagadnienia wstępne, źródła prawa pracy, funkcje prawa pracy.
Treść stosunku pracy – wiadomości ogólne.
Obowiązki pracodawcy i pracownika.
Nawiązanie stosunku pracy.
Ustanie stosunku pracy.
Zmiana stosunku pracy.
Wynagrodzenie za pracę.
Czas pracy.
Urlopy pracownicze.
Ochrona zdrowia i życia pracownika.
Odpowiedzialność prawna stron stosunku pracy.
Organy ochrony pracy.
Spory ze stosunku pracy.
Państwowa Inspekcja Pracy.
Społeczna Inspekcja Pracy.
Pojęcie i przedmiot zbiorowego prawa pracy.
Podmioty zbiorowego prawa pracy.
Związki zawodowe i organizacje pracodawców.
Zasady zbiorowego prawa pracy.
Rozwiązywanie sporów zbiorowych.
Partycypacja pracownicza.
Pojęcie i istota ubezpieczenia społecznego.
Metody finansowania świadczeń z ubezpieczenia społecznego.
Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym. Rozstrzyganie zbiegów tytułów ubezpieczeń.
Założenia i cele reformy emerytalnej. Ryzyko dożycia wieku emerytalnego. Konstrukcja OFE.
Emerytura z FUS (warunki nabycia prawa, wysokość, zasady wypłaty).Emerytura kapitałowa, emerytura pomostowa.
Niezdolność do pracy (pojęcie, zasady i tryb orzekania). Świadczenia z ubezpieczenia rentowego - rodzaje, warunki nabycia, renta z tytułu niezdolności do pracy, renta szkoleniowa.
Świadczenia z ubezpieczenia rentowego (renta rodzinna - warunki nabycia i wysokość, zasiłek pogrzebowy, dodatki do rent.
Ubezpieczenie wypadkowe. Wypadek przy pracy. (pojęcie, rodzaje wypadków przy pracy). Choroba zawodowa.
Ubezpieczenie chorobowe. Czasowa niezdolność do pracy z powodu choroby (istota, stwierdzanie). Świadczenia z ubezpieczenia chorobowego - rodzaje, warunki nabycia.
Świadczenia rodzinne (rodzaje, warunki nabycia prawa, postępowanie).
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Ocena z egzaminu – numeryczna w skali ocen od 2 do 5.
Egzamin składa się z trzech części:
1 część – testowa (test jednokrotnego wyboru, 20 pytań)
2. część – opisowa (dwa pytania o charakterze ogólnym)
3 część – kazusowa (dwa kazusy)
Warunkiem uzyskania oceny 3.0 jest uzyskanie 60 % punktów + 1 pkt. ze wszystkich możliwych do uzyskania punktów (pozostałe zakresy ocen: 3,5 - min. 70% p.; 4 - min. 80% p.; 4,5 - min. 85% p.; 5 - min. 90% p.).
Ocena niedostateczna - brak znajomości przepisów na poziomie egzaminu aplikacyjnego na zawody prawnicze

Ocena dostateczna - znajomość przepisów na poziomie egzaminu aplikacyjnego na zawody prawnicze

Ocena dobra - znajomość przepisów na poziomie egzaminu aplikacyjnego na zawody prawnicze+ umiejętność dokonywania wykładni przepisów i zastosowania w praktyce

Ocena bardzo dobra - znajomość przepisów na poziomie egzaminu aplikacyjnego na zawody prawnicze+ umiejętność dokonywania wykładni przepisów i zastosowania w praktyce + znajomość najważniejszych linii orzeczniczych i wybranych poglądów doktryny.
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Literatura podstawowa:
Florek L., Prawo pracy, Warszawa 2017.
Liszcz T., Prawo pracy, Warszawa 2016.
Barzycka-Banaszczyk M., Prawo pracy, Warszawa 2017.

Literatura uzupełniająca:
Florek L., Prawo pracy. Komentarz, Warszawa 2016.
Gersdorf M., Rączka K., Raczkowski M., Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2014.
Rycak M., Wronikowska E., Rycak, A., Prawo pracy Repetytorium, Warszawa 2014.
Nowik P., Wronikowska E., Zbiorowe prawo pracy, Warszawa 2008.
Goździewicz G., Reprezentacja praw i interesów pracowniczych, Toruń 2002.
Goździewicz G., Zbiorowe prawo pracy w społecznej gospodarce rynkowej, Toruń 2001.

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych - wykład

Cele przedmiotu:
Wiedza:
C 1 - zapoznanie studentów z podstawową wiedzą o miejscu i znaczeniu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w systemie nauk prawa prywatnego i relacjach do innych nauk;
C 2 - zapoznanie z podstawowymi pojęciami dzienny prawa ubezpieczeń społecznych oraz uzyskanie wiedzy o podstawowych definicjach z zakresu prawa pracy i normach tego prawa z uwzględnieniem źródeł prawa powszechnienie obowiązującego i tzw. autonomicznego prawa pracy;
C 3 - przekazanie wiedzy o podmiotach uczestniczących w stosunkach prawnych właściwych prawu pracy i ubezpieczeń społecznych;
C 4 - zapoznanie studentów z podstawowymi instytucjami prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;
C 5 - przekazanie wiedzy o normach prawnych organizujących struktury i instytucje prawne na gruncie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz rządzące nimi prawidłowości;
C 6 - przekazanie wiedzy w zakresie norm proceduralnych w indywidualnym i zbiorowym prawie pracy oraz w przedmiocie ubezpieczeń społecznych.
Umiejętności:
C 1 - wyrobienie umiejętności w zakresie posługiwania się podstawowymi pojęciami z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, wyrobienie umiejętności posługiwania się w mowie i piśmie terminologią ubezpieczeń społecznych, jak i używanie tej terminologii w sposób spójny i zrozumiały z różnymi odbiorcami;
C 2 - wyrobienie umiejętności w zakresie korzystania z różnych źródeł prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (powszechnie obowiązujących i autonomicznych);
C 3 - wyrobienie umiejętności samodzielnego rozwiązywania prostych problemów prawnych; zdobywania informacji dotyczących różnych wydarzeń i weryfikowania ich, korzystając z różnych źródeł przekazu;
C 4 - poznanie warsztatu pracy specjalisty ds. kadrowo-płacowych, kadrowca, kierownika personalnego;
C 5 - uzyskanie umiejętności w zakresie prowadzenia dokumentacji pracowniczej, dokumentacji płacowej, rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.
Kompetencje społeczne:
C 1 - posiadanie świadomości swojej wiedzy i umiejętności, rozumienie potrzeby kształcenia się przez całe życie wobec dynamicznie zmieniających się stosunków społeczno-gospodarczych determinujących kształt prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;
C 2- wyrobienie umiejętności zdobytej wiedzy w praktyce zawodowej, w tym uzupełnianie i doskonalenie nabytej wiedzy i umiejętności;
C 3 - wyrobienie umiejętności rzetelnego
i odpowiedzialnego podchodzenia do problemów;
C 4 - nabycie podstawowych, praktycznych umiejętności z zakresu indywidualnego i zbiorowego prawa pracy – poznanie podstawowych zasad współpracy pracodawcy ze związkami zawodowymi, uzyskanie praktycznych umiejętności z zakresu ubezpieczeń społecznych.
Wymagania wstępne:
Wykład przeznaczony jest dla studentów IV roku studiów. Studenci powinni posiadać wiedzę z zakresu prawoznawstwa, prawa cywilnego - część ogólna, prawa konstytucyjnego oraz teorii i filozofii prawa zwłaszcza zasad stosowania i tworzenia prawa.
Efekty kształcenia:
w zakresie WIEDZY Student
K_W01 nabywa wiedzę o znaczeniu i miejscu prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych w systemie nauk prawnych; definiuje podstawowe ekonomiczne i prawne uwarunkowania działalności gospodarczej i formy indywidualnej przedsiębiorczości z uwzględnieniem specyfiki prawa pracy, oraz regulacji prawnych z zakresu ubezpieczeń społecznych;
K_W03 zna terminologię z zakresu prawa pracy, jego specyfikę, zna strukturę i systematykę prawa ubezpieczenia społecznego, charakter norm, oraz zna relację pomiędzy prawem pracy a prawem ubezpieczenia społecznego;
K_W05 zna i rozumie reguły interpretacji przepisów i postanowień prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, ma wiedzę o podmiotach realizujących zadania z zakresu ubezpieczeń społecznych;
K_W07 zna i rozumie sposoby funkcjonowania wybranych instytucji prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;
K_W12 zna i rozumie specyfikę norm proceduralnych w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych i rozumie proces ich stosowania.
W zakresie UMIEJĘTNOŚCI Student
K_U01 określa możliwości rozwoju zawodowego oraz wybiera formy własnego rozwoju i uczenia się przez całe życie;
K_U02 potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu prawa pracy, w szczególności wiedzę dotyczącą prawa stosunku pracy, prawa ochrony pracy i zbiorowego prawa pracy, w celu analizowania i interpretowania konkretnych procesów i zjawisk prawnych, gospodarczych i społecznych w obszarze problematyki zatrudniania i świadczenia pracy; potrafi formułować wypowiedzi w języku prawnym oraz prawniczym o stosunkach pracowniczych i pozapracowniczych, warunkach nabycia prawa do świadczeń w zakresie ubezpieczenia społecznego;
K_U03 potrafi używać pojęć stosowanych w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych w celu rozumienia i analizy zjawisk prawnych zachodzących w relacji pracodawca i pracownik oraz w stosunkach pomiędzy partnerami społecznymi, a także stosunkach pomiędzy płatnikiem a Organem rentowym;
K_U09, K_U10 potrafi samodzielnie rozwiązywać proste problemy prawne, stawiać jasne tezy oraz wykorzystywać zdobytą wiedzę w celu trafnego formułowania podsumowań, zwłaszcza potrafi rozwiązywać kazusy dotyczące rozwiązywania i nawiązywania stosunku pracy, zbiegów w ubezpieczeniu społecznym, warunków nabycia prawa do świadczeń oraz postępowania w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;
K_U06 potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg wybranych procesów i zjawisk społecznych , gospodarczych w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prognozować ich skutki prawne;
K_U07 potrafi wypowiadać się w mowie i na piśmie na tematy dotyczące wybranych zagadnień z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, przy wykorzystaniu różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku doktryny i judykatury;
K_U10 potrafi wykorzystać zdobytą w różnych zakresach i formach do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, zwłaszcza potrafi krytycznie ocenić przyjęte w ustawodawstwie rozwiązania prawne z dziedziny prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.
W zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH Student
K_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę kształcenia się przez całe życie, jest świadomy wagi stosunków społecznych oraz powiązań między dziedziną prawa i ubezpieczeń społecznych oraz innymi gałęziami prawa, a także związku prawa z ekonomią; podejmuje działania w zakresie inicjowania działalności gospodarczej i kreowania własnej kariery zawodowej;
K_K02 ma świadomość wykorzystania wiedzy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych do pracy w zespole przez co umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację zakładanych celów;
K_K04 ma świadomość, że jest zdolny do samodzielnej i krytycznej analizy nowych rozwiązań prawnych.
Metody dydaktyczne:
Słowne: wykład, dyskusja,
Oglądowe: prezentacja multimedialna, tablice, pisma procesowe, orzecznictwo,

Praktyczne: studium przypadku, dyskurs, analiza prawna

Wykład prowadzony jest w formie prezentacji multimedialnej z wykorzystaniem poglądów doktryny oraz aktualnego orzecznictwa z zakresu ubezpieczeń społecznych.
Treści programowe:
BLOKI PROBLEMOWE:
Zagadnienia wstępne, źródła prawa pracy, funkcje prawa pracy.
Treść stosunku pracy – wiadomości ogólne.
Obowiązki pracodawcy i pracownika.
Nawiązanie stosunku pracy.
Ustanie stosunku pracy.
Zmiana stosunku pracy.
Wynagrodzenie za pracę.
Czas pracy.
Urlopy pracownicze.
Ochrona zdrowia i życia pracownika.
Odpowiedzialność prawna stron stosunku pracy.
Organy ochrony pracy.
Spory ze stosunku pracy.
Państwowa Inspekcja Pracy.
Społeczna Inspekcja Pracy.
Pojęcie i przedmiot zbiorowego prawa pracy.
Podmioty zbiorowego prawa pracy.
Związki zawodowe i organizacje pracodawców.
Zasady zbiorowego prawa pracy.
Rozwiązywanie sporów zbiorowych.
Partycypacja pracownicza.
Pojęcie i istota ubezpieczenia społecznego.
Metody finansowania świadczeń z ubezpieczenia społecznego.
Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym. Rozstrzyganie zbiegów tytułów ubezpieczeń.
Założenia i cele reformy emerytalnej. Ryzyko dożycia wieku emerytalnego. Konstrukcja OFE.
Emerytura z FUS (warunki nabycia prawa, wysokość, zasady wypłaty).Emerytura kapitałowa, emerytura pomostowa.
Niezdolność do pracy (pojęcie, zasady i tryb orzekania). Świadczenia z ubezpieczenia rentowego - rodzaje, warunki nabycia, renta z tytułu niezdolności do pracy, renta szkoleniowa.
Świadczenia z ubezpieczenia rentowego (renta rodzinna - warunki nabycia i wysokość, zasiłek pogrzebowy, dodatki do rent.
Ubezpieczenie wypadkowe. Wypadek przy pracy. (pojęcie, rodzaje wypadków przy pracy). Choroba zawodowa.
Ubezpieczenie chorobowe. Czasowa niezdolność do pracy z powodu choroby (istota, stwierdzanie). Świadczenia z ubezpieczenia chorobowego - rodzaje, warunki nabycia.
Świadczenia rodzinne (rodzaje, warunki nabycia prawa, postępowanie).
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Ocena z egzaminu – numeryczna w skali ocen od 2 do 5.
Egzamin składa się z trzech części:
1 część – testowa (test jednokrotnego wyboru, 20 pytań)
2. część – opisowa (dwa pytania o charakterze ogólnym)
Warunkiem uzyskania oceny 3.0 jest uzyskanie 60 % punktów + 1 pkt. ze wszystkich możliwych do uzyskania punktów (pozostałe zakresy ocen: 3,5 - min. 70% p.; 4 - min. 80% p.; 4,5 - min. 85% p.; 5 - min. 90% p.).
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Literatura podstawowa:
Florek L., Prawo pracy, Warszawa 2017.
Liszcz T., Prawo pracy, Warszawa 2016.
Barzycka-Banaszczyk M., Prawo pracy, Warszawa 2017.

Literatura uzupełniająca:
Florek L., Prawo pracy. Komentarz, Warszawa 2016.
Gersdorf M., Rączka K., Raczkowski M., Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2014.
Rycak M., Wronikowska E., Rycak, A., Prawo pracy Repetytorium, Warszawa 2014.
Nowik P., Wronikowska E., Zbiorowe prawo pracy, Warszawa 2008.
Goździewicz G., Reprezentacja praw i interesów pracowniczych, Toruń 2002.
Goździewicz G., Zbiorowe prawo pracy w społecznej gospodarce rynkowej, Toruń 2001.


Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych - seminarium

Cele przedmiotu:
C 1 - zapoznanie studenta z podstawowymi metodami pisania prac dyplomowych
C 2 - zapoznanie studenta z metodą przygotowywania przypisów, bibliografii
C 3 - zapoznanie studenta z technicznymi zasadami pisania prac dyplomowych
C 4 - praktyczne wdrożenie teoretycznych aspektów pisania prac dyplomowych
C 5 – przygotowanie i obrona rozprawy magisterskiej
Wymagania wstępne:
Dla studentów prawa IV i V rok.
Efekty kształcenia:
WIEDZA
1. Ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu nauk prawnych w systemie nauk i relacjach do innych nauk, definiuje podstawowe ekonomiczne i prawne uwarunkowania działalności gospodarczej i formy indywidualnej przedsiębiorczości z uwzględnieniem specyfiki prawa pracy, oraz regulacji prawnych z zakresu ubezpieczeń społecznych; K_W01
2. Zna i rozumie terminologię prawniczą z zakresu poszczególnych dziedzin prawa K_W03
3. Zna i rozumie zasady wykładni prawa K_W05
4. Zna metody i narzędzia w tym techniki pozyskiwania danych właściwe dla poszczególnych dziedzin prawa pozwalające opisywać struktury i instytucje prawne a także identyfikować rządzące nimi prawidłowości K_W10

UMIEJĘTNOŚCI
1. Posiada umiejętność posługiwania się pojęciami prawnymi w celu rozumienia i analizy zjawisk prawnych K_U03
2. Posiada umiejętności badawcze obejmujące formułowanie i analizę problemów prawnych, dobór metod i narzędzi badawczych opracowanie i prezentację wyników pozwalające na rozwiązanie problemów prawnych (interpretacja, wykładnia przepisów, orzeczeń, literatury ) K_U05
3. Posiada umiejętność samodzielnego merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów w tym stawiać tezy, trafnie formułować wnioski oraz tworzyć syntetyczne podsumowania i oceny wybranych problemów K_U09
4. Posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w różnych zakresach i formach do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej w szczególności krytycznej analizy skuteczności i przydatności stosowanej wiedzy K_U10
5. Posiada umiejętność przygotowywania typowych prac pisemnych w języku polskim dotyczących szczegółowych zagadnień z różnych dziedzin K_U11

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. Potrafi uzupełniać i doskonalić nabyta wiedzę i umiejętności K_K06
2. Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy. K_K07
3. Umie myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy K_K08
Metody dydaktyczne:
analiza tekstów z dyskusją
praca w grupach
dyskusja
rozwiązywanie zadań
Treści programowe:
Wskazanie instytucji prawa pracy, mogących stanowić przedmiot pracy
Dyskusja z seminarzystami nad propozycją tematów prac
Wybór tematu i ukierunkowanie w podejściu do danego problemu badawczego
Wskazanie źródeł i podstawowej literatury związanej z zagadnieniami przygotowywanej pracy
Prezentacja przez studenta bibliografii i źródeł dotyczących pracy
Prezentacja przez studenta przygotowanej części pracy
Prezentacja pracy, wraz z bibliografią oraz wykazem źródeł
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Przedmiotem zajęć jest pisanie prac magisterskich z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Przede wszystkim ustalenie problematyki badawczej, zbieranie literatury do pracy, przygotowanie materiału do pracy, analiza zebranej literatury, tworzenie roboczego planu pracy, pisanie pierwszej redakcji pracy a następnie ostatecznej jej redakcji.
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
LITERATURA :
Zarówno literatura obowiązkowa i uzupełniająca uzależniona jest od przygotowywanego tematu pracy magisterskiej.
J. Boć, Jak pisać pracę magisterską, Wydawnictwo Kolonia, Wrocław 2006;
A. Pułło, Prace magisterskie i licencjackie. Wskazówki dla studentów, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2007.

Prawo zabezpieczenia społecznego - wykład

Cele przedmiotu:
WIEDZA
C 1 - zapoznanie studentów z podstawową wiedzą o miejscu i znaczeniu prawa zabezpieczenia społecznego w systemie nauk prawa prywatnego i relacjach do innych nauk;
C 2 - zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami
z zakresu prawa zabezpieczenia społecznego i normami tego prawa;
C 3 - przekazanie wiedzy o podmiotach uczestniczących w stosunkach prawnych ubezpieczeń społecznych;
C 4 - zapoznanie studentów z podstawowymi instytucjami ubezpieczeń społecznych;
C 5 - przekazanie wiedzy o normach prawnych regulujących kwestie ubezpieczeń społecznych;
C 6 - przekazanie wiedzy w zakresie norm proceduralnych ubezpieczeń społecznych;

UMIEJĘTNOŚCI
C 1 - nabycie umiejętności posługiwania się podstawowymi pojęciami z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych, terminologią prawa ubezpieczeń społecznych w sposób spójny i zrozumiały;
C 2 - nabycie umiejętności korzystania z różnych przepisów prawa zabezpieczenia społecznego;
C 3 – nabycie umiejętności samodzielnego rozwiązywania prostych problemów prawnych;
C 4 - poznanie warsztatu pracy specjalisty z zakresu ubezpieczeń społecznych;
C 5 - nabycie umiejętności prowadzenia dokumentacji ubezpieczeniowej oraz rozliczeniowej z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych;

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

C 1 - wyrobienie umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce zawodowej;
C 2 - wyrobienie umiejętności rzetelnego i odpowiedzialnego podchodzenia do problemów;
C 3 - nabycie praktycznych umiejętności społecznych z zakresu problematyki zabezpieczenia społecznego.
Wymagania wstępne:
W1 - Zajęcia z przedmiotu przeznaczone są dla studentów III oraz IV roku studiów prawniczych.
W2 - Studenci powinni posiadać podstawową wiedzę o zasadach stosowania przepisów prawa i konstrukcjach prawnych oraz procedurach w postępowaniu administracyjnym i cywilnym
Efekty kształcenia:
WIEDZA
K_W01 nabywa wiedzę o znaczeniu i miejscu prawa zabezpieczenia społecznego w systemie nauk prawnych; definiuje podstawowe ekonomiczne i prawne uwarunkowania działalności gospodarczej i formy indywidualnej przedsiębiorczości z uwzględnieniem specyfiki ubezpieczeń społecznych;
K_W03 - zna strukturę i systematykę prawa zabezpieczenia społecznego, charakter norm, oraz zna relację pomiędzy prawem pracy a prawem zabezpieczenia społecznego;
K_W04 - rozróżnia metody realizacji zabezpieczania społecznego oraz rodzaje ryzyka socjalnego podlegające ochronie w prawie zabezpieczenia społecznego;
K_W05 - ma wiedzę o podmiotach realizujących zadania z zakresu zabezpieczenia społecznego oraz dotyczącą stosunków materialnoprawnych z zakresu zabezpieczenia społecznego;
K_W06 - ma wiedzę w zakresie postępowań w sprawach dotyczących realizacji prawa do świadczeń z zabezpieczenia społecznego oraz dochodzeniu tych świadczeń przed sądami i organami administracji;
K_W07 - ma wiedzę na temat metod finansowania świadczeń z zabezpieczenia społecznego;
K_W12 - ma orientację w świadczeniach uregulowanych w poszczególnych działach zabezpieczenia społecznego oraz wymienia przesłanki ich udzielania;

UMIEJĘTNOŚCI
K_U01 określa możliwości rozwoju zawodowego oraz wybiera formy własnego rozwoju i uczenia się przez całe życie;
K_U02 - potrafi formułować wypowiedzi w języku prawnym oraz prawniczym o stosunkach prawnych, warunkach nabycia prawa do świadczeń w zakresie zabezpieczenia społecznego;
K_U03 - ma umiejętność formułowania odwołania od decyzji ZUS, a także odwołania w sprawach orzeczeń lekarza orzecznika ZUS w sprawach z zakresu zabezpieczenia społecznego oraz formułowania odwołania decyzji w sprawach pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych;
K_U09, K_U10 - potrafi rozwiązywać kazusy dotyczące zbiegów w ubezpieczeniu społecznym, warunków nabycia prawa do świadczeń oraz postępowania w sprawach z zabezpieczenia społecznego i przedstawić argumentację prawniczą z zakresu zabezpieczenia społecznego oraz prawa pracy;
K_U5 - potrafi odszukać właściwe przepisy mające zastosowanie w sprawach z zakresu zabezpieczenia społecznego oraz potrafi wybrać porządek prawny w celu subsumpcji ustalonego stanu faktycznego ;
K_U06 - analizuje treść przepisów prawa i dokonuje prawidłowej wykładni przepisów z zakresu zabezpieczenia społecznego;
K_U07 - korzysta z dostępnych baz orzecznictwa sądowego SN i SA i administracyjnego WSA, NSA oraz bibliografii prawniczej;
K_U10 - krytycznie ocenia przyjęte rozwiązania prawne z zakresu zabezpieczenia społecznego, potrafi wykorzystać zdobytą w różnych zakresach i formach do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej;

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01 - jest świadomy wagi stosunków społecznych oraz powiązań między dziedziną zabezpieczenia społecznego oraz innymi dziedzinami prawa w tym finansami publicznymi podejmuje działania w zakresie inicjowania działalności gospodarczej i kreowania własnej kariery zawodowej;
K_K02 - posiada umiejętność wyboru właściwej formy wykonywania zawodu prawnika pod kątem obowiązków z zakresu ubezpieczenia społecznego;
K_K04 - jest zdolny do samodzielnej i krytycznej analizy nowych rozwiązań prawnych z zakresu prawa zabezpieczenia społecznego;
K_K06 - ma świadomość pełnionych ról społecznych w ramach tradycyjnych zawodów prawniczych (adwokata, radcy prawnego) służących pomocą osobom dotkniętym ryzykami socjalnymi (pracownicy socjalni, pracownicy ZUS) ;
K_K07 - posiada kompetencje w zakresie identyfikowania problemów społecznych w zakresie zabezpieczenia społecznego, odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy;
Metody dydaktyczne:
Słowne: wykład, dyskusja
Oglądowe: prezentacja multimedialna, tablice, pisma procesowe, orzecznictwo,

Praktyczne: kazusy do rozwiązania, studium przypadku, dyskurs; analiza prawna

Wykład prowadzony jest w formie przedstawiania przez wykładowcę teoretycznych zagadnień z zabezpieczenia społecznego. Podejmowane są również regularne próby aktywnego zaangażowania studentów, w trakcie zajęć rozwiązywane są problemy praktyczne z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Treści programowe:
BLOKI PROBLEMOWE:

1. Pojęcie zabezpieczenia społecznego. Techniki (metody) jego realizacji. Źródła prawa zabezpieczenia społecznego.
2. Pojęcie i istota ubezpieczenia społecznego. Zasady konstrukcyjne systemu ubezpieczeń społecznych. Rodzaje ubezpieczeń społecznych. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym. Nienależne świadczenie. Odwołanie od decyzji.
3. Metody finansowania świadczeń z ubezpieczenia społecznego. Składki na ubezpieczenie społeczne.
4. Założenia i cele reformy emerytalnej. Ryzyko dożycia wieku emerytalnego. Konstrukcja OFE.
5. Emerytura z FUS (warunki nabycia prawa, wysokość, zasady wypłaty).Emerytura kapitałowa, emerytura pomostowa.
6. Niezdolność do pracy (pojęcie, zasady i tryb orzekania). Świadczenia z ubezpieczenia rentowego - rodzaje, warunki nabycia, renta z tytułu niezdolności do pracy, renta szkoleniowa.
7. Świadczenia z ubezpieczenia rentowego (renta rodzinna - warunki nabycia i wysokość, zasiłek pogrzebowy, dodatki do rent.
8. Ubezpieczenie wypadkowe. Wypadek przy pracy. (pojęcie, rodzaje wypadków przy pracy). Choroba zawodowa.
9. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym. Rozstrzyganie zbiegów tytułów ubezpieczeń.
10. Ubezpieczenie chorobowe. Czasowa niezdolność do pracy z powodu choroby (istota, stwierdzanie). Świadczenia z ubezpieczenia chorobowego - rodzaje, warunki nabycia.
11. Świadczenia rodzinne (rodzaje, warunki nabycia prawa, postępowanie).
12. Zasady ogólne pomocy społecznej. Zasady i tryb przyznawania świadczeń z pomocy społecznej.
13. Rodzaje świadczeń z pomocy społecznej (pieniężne, niepieniężne, fakultatywne, obligatoryjne).Zasiłek stały. Zasiłki celowe. Zasiłek okresowy.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Ocena z egzaminu – numeryczna w skali ocen od 2 do 5.
Egzamin składa się z dwóch części:
1 część – testowa (test jednokrotnego wyboru, 20 pytań)
2. część – opisowa (dwa pytania o charakterze ogólnym)
Warunkiem uzyskania oceny 3.0 jest uzyskanie 60 % punktów + 1 pkt. ze wszystkich możliwych do uzyskania punktów (pozostałe zakresy ocen: 3,5 - min. 70% p.; 4 - min. 80% p.; 4,5 - min. 85% p.; 5 - min. 90% p.).
Ocena niedostateczna - brak znajomości przepisów na poziomie egzaminu aplikacyjnego na zawody prawnicze

Ocena dostateczna - znajomość przepisów na poziomie egzaminu aplikacyjnego na zawody prawnicze

Ocena dobra - znajomość przepisów na poziomie egzaminu aplikacyjnego na zawody prawnicze+ umiejętność dokonywania wykładni przepisów i zastosowania w praktyce

Ocena bardzo dobra - znajomość przepisów na poziomie egzaminu aplikacyjnego na zawody prawnicze+ umiejętność dokonywania wykładni przepisów i zastosowania w praktyce + znajomość najważniejszych linii orzeczniczych i wybranych poglądów doktryny.
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Literatura podstawowa:
1. I. Jędrasik - Jankowska, Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego, Warszawa 2017;
2. I. Sierpowska, Pomoc społeczna. Prawo do świadczeń. Zasady przyznawania świadczeń. Pracownicy pomocy społecznej. Decyzje w sprawach pomocy społecznej. Warszawa 2013;
3. J. Jończyk, Prawo zabezpieczenia społecznego, Kraków 2006.

Literatura uzupełniająca:
1. E. Dziubińska-Lechnio, M. Kostrzewa, P. Kostrzewa, E. Kowalczyk, E. Skowrońska, J. Stępniak, A. Ślązak, J. Kuźniar, MERITUM Ubezpieczenia społeczne 2017, Warszawa 2017;
2. G. Szyburska-Walczak, Ubezpieczenia społeczne. Repetytorium, Warszawa 2015;
3. K. Antonów, Komentarz do ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Warszawa 2014;
4. M. Gersdorf, B. Gudowska, Społeczne ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe. Komentarz, Warszawa 2012;
5. S. Majkowska-Szulc, M. Tomaszewska, M. Zieleniecki, Zabezpieczenie społeczne w Unii Europejskiej, Warszawa 2012;
6. W. Muszalski, Prawo socjalne, Warszawa 2010.


Proseminarium - proseminarium

Cele przedmiotu:
C1 - Prezentacja technik i narzędzi pozyskiwania danych, umożliwiających opis struktur i instytucji prawnych właściwych dla prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.
C2 - Wyrobienie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy oraz poszerzania wiedzy, a także profesjonalnego zdobywania umiejętności, w tym korzystania z ICT w celu opracowania tematu badawczego będącego przedmiotem pracy magisterskiej.
C3 - Wyrobienie umiejętności krytycznej analizy problemów prawnych, procesów i wybranych zjawisk oraz doboru metod i narzędzi badawczych w celu ich interpretacji i rozwiązania w obszarze problematyki pracy magisterskiej.
Wymagania wstępne:
W1. Proseminarium dla studentów III roku prawa.
W2 - Warunkiem uczestnictwa w seminarium jest zainteresowanie i wola pogłębienia wiedzy i umiejętności z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.
W3 - Studenci powinni posiadać wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu oraz prawoznawstwa, prawa konstytucyjnego, prawa administracyjnego i cywilnego
Efekty kształcenia:
WIEDZA
1. Zna metody i narzędzia w tym techniki pozyskiwania danych dotyczących poszczególnych instytucji prawa pracy i ubezpieczeń społecznych ..
2. Ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych obowiązujących zarówno w nauce jak i w przyszłej pracy zawodowej.
3. Zna i rozumie pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego

UMIEJĘTNOŚCI
1. Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) w nowoczesnych technologii (ICT) w celu zebrania materiałów i przygotowania na ich podstawie pracy magisterskiej.
2, Posiada umiejętności badawcze obejmujące formułowanie i analizę problemów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Umie dobrać właściwe metody i narzędzia badawcze w celu opracowania i prezentacji wyników pozwalające na rozwiązanie problemów prawnych wynikających z podjętej tematyki pracy magisterskiej.
3. Potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg wybranych procesów i zjawisk społecznych , gospodarczych, oraz politycznych, a także prognozować ich skutki pod kątem zagadnień opracowywanych w ramach poszczególnych części pracy magisterskiej.
4. Potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie na tematy dotyczące zagadnień z zakresu tematyki pracy magisterskiej, przy wykorzystaniu różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku nauk prawnych jak i innych dyscyplin np. ekonomii, administracji, prawa cywilnego.
5. Posiada umiejętność samodzielnego merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów w tym stawiać tezy, trafnie formułować wnioski oraz tworzyć syntetyczne podsumowania i oceny wybranych problemów prawa pracy .
6. Posiada umiejętność przygotowywania typowych prac pisemnych w języku polskim dotyczących szczegółowych zagadnień z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
7. Potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi w procesie opracowywania pracy magisterskiej, dostrzega i analizuje dylematy etyczne,

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. Jest świadomy poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę kształcenia się przez całe życie.
2. Potrafi pracować w zespole pełniąc różne role (prelegenta, dyskutanta), umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację zakładanych celów. Bierze odpowiedzialność za powierzone mu zadania
3. Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy.
Treści programowe:
Prezentacja i wybór tematów badawczych z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Analiza zebranych materiałów źródłowych. Zasady zbierania i rejestrowania literatury przedmiotu, zapoznanie się z metodami badawczymi. Przedstawienie i ocena zebranego materiału badawczego. Sposób przygotowanie planu pracy magisterskiej. Zasady sporządzania przypisów, stosowania skrótów i przygotowania wykazu skrótów. Struktura wstępu i zakończenia pracy magisterskiej. Zasady sporządzania wykazu literatury źródłowej i literatury pomocniczej. Przygotowanie pracy proseminaryjnej sformułowanie tematu, koncepcja rozprawy, problemy badawcze i plan pracy. Ocenie grupy poddaje się kolejne fragmenty części merytorycznej, wstęp, zakończenie, a także wykazy źródeł.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Wybór tematu pracy proseminaryjnej, opracowanie jej planu, prezentacja literatur
Przygotowanie i prezentacja uczestnikom proseminarium oraz promotorowi kolejnych rozdziałów pracy proseminaryjnej..
Zaliczenie uzależnione od postępów pracy nad przygotowaniem dysertacji
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Literatura:
M. Święcicki, Jak studiować? Jak pisać pracę magisterską?, Warszawa 1969 r., Wydawnictwo PWN
J. Boć, Jak pisać pracę magisterską, Wydawnictwo Kolonia, Wrocław 2006;
A. Pułło, Prace magisterskie i licencjackie. Wskazówki dla studentów, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2007.