Paweł Nowik

dr hab. Paweł Nowik

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Katedra Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr hab.


Badania jakościowe - wykład

Cele przedmiotu:
C1 Zdobycie i utrwalenie podstawowych wiadomości z zakresu metodologii badań jakościowych stosowanych na gruncie nauk prawnych,
C2 Zapoznanie się ze słownictwem tematycznym w zakresie badań jakościowych,
C3 Zdobycie umiejętności przygotowywania i realizacji projektów badawczych,
C4. Prezentacja konspektu pracy doktorskiej (warsztat naukowy doktoranta).
Wymagania wstępne:
Ukończenie studiów prawniczych i posiadanie podstawowego ogólnej wiedzy prawniczej.
Efekty kształcenia:
WIEDZA:
- Student zdobywa wiedzę na temat metod prowadzenia badań jakościowych,
- Student zdobywa wiedzę na temat reguł warsztatowych prowadzenia badań naukowych,
- Student ma uporządkowaną wiedzę na temat słownictwa z zakresu metodologii prowadzenia badań jakościowych,
- Student zdobywa wiedzę na temat reguł realizacji projektów badawczych,
- Student poznaje podstawowe metody badawcze stosowane w naukach prawnych.

UMIEJĘTNOŚCI:
- Student potrafi wyjaśnić na czym polegają poszczególne metody prowadzenia badań jakościowych,
- Potrafi wymienić główne metody prowadzenia badań jakościowych,
- Potrafi przygotować wniosek na grant badawczy,
- Student ocenia, porównuje, konkluduje, krytykuje dany sposób prowadzenia badań naukowych.
- Potrafi posługiwać się poznanym słownictwem tematycznym z zakresu metodyki badań jakościowych.
- W zakresie analizy student potrafi rozróżniać, identyfikować, analizować, kategoryzować, klasyfikować, porównać poszczególne metody badań jakościowych.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:
- Student uczy się umiejętnie dobierać i wykorzystywać poszczególne metody badań jakościowych do własnej pracy naukowej,
- Student ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną,
- Student ocenia, argumentuje, porównuje, konkluduje, przekonuje, krytykuje, broni, wyjaśnia, interpretuje i osądza w odniesieniu do informacji opisujących daną metodę prowadzenia badań naukowych.
- Student rozumie potrzebę zdobywania wiedzy w zakresie doskonalenia własnego warsztatu naukowego.
Metody dydaktyczne:
Prezentowane materiały na platformie Moodle, konwersatorium, wykład, tworzenie własnego konspektu pracy doktorskiej.
Treści programowe:
Celem zajęć jest przekazanie wiedzy z zakresu warsztatu pracy badacza naukowego przygotowującego pracę doktorską. Dodatkowym celem jest przekazanie wiedzy na temat możliwości wykorzystania w pracy naukowej poszczególnych metod badawczych w ramach tzw. badań jakościowych. Zdobycie wiedzy na temat przygotowywania i realizacji projektów badawczych.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
- przygotowywanie materiałów zleconych na platformie Moodle – 30% poprawności na pozytywne zaliczenie,
- przygotowanie konspektu przygotowywanej pracy doktorskiej, 70% poprawnych elementów za zaliczenie.
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Konecki K., 2000, Studia z metodologii badań jakościowych, Teoria ugruntowana. Warszawa: PWN,
John W. Creswell, Projektowanie badań naukowych, Kraków 2013.
Robert K. Yin, Studium przypadku w badaniach naukowych, Kraków 2015,.
S. Juszczyk, Badania jakościowe w naukach społecznych. Szkice metodologiczne, Katowice 2013.
Kotarbiński, Traktat o dobrej robocie, Warszawa - Kraków 1975.

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych - seminarium

Cele przedmiotu:
C 1 - zapoznanie studenta z podstawowymi metodami pisania prac dyplomowych
C 2 - zapoznanie studenta z metodą przygotowywania przypisów, bibliografii
C 3 - zapoznanie studenta z technicznymi zasadami pisania prac dyplomowych
C 4 - praktyczne wdrożenie teoretycznych aspektów pisania prac dyplomowych
C 5 – przygotowanie i obrona rozprawy magisterskiej
Wymagania wstępne:
Dla studentów prawa IV i V rok.
Efekty kształcenia:
WIEDZA
1. Ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu nauk prawnych w systemie nauk i relacjach do innych nauk, definiuje podstawowe ekonomiczne i prawne uwarunkowania działalności gospodarczej i formy indywidualnej przedsiębiorczości z uwzględnieniem specyfiki prawa pracy, oraz regulacji prawnych z zakresu ubezpieczeń społecznych; K_W01
2. Zna i rozumie terminologię prawniczą z zakresu poszczególnych dziedzin prawa K_W03
3. Zna i rozumie zasady wykładni prawa K_W05
4. Zna metody i narzędzia w tym techniki pozyskiwania danych właściwe dla poszczególnych dziedzin prawa pozwalające opisywać struktury i instytucje prawne a także identyfikować rządzące nimi prawidłowości K_W10

UMIEJĘTNOŚCI
1. Posiada umiejętność posługiwania się pojęciami prawnymi w celu rozumienia i analizy zjawisk prawnych K_U03
2. Posiada umiejętności badawcze obejmujące formułowanie i analizę problemów prawnych, dobór metod i narzędzi badawczych opracowanie i prezentację wyników pozwalające na rozwiązanie problemów prawnych (interpretacja, wykładnia przepisów, orzeczeń, literatury ) K_U05
3. Posiada umiejętność samodzielnego merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów w tym stawiać tezy, trafnie formułować wnioski oraz tworzyć syntetyczne podsumowania i oceny wybranych problemów K_U09
4. Posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w różnych zakresach i formach do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej w szczególności krytycznej analizy skuteczności i przydatności stosowanej wiedzy K_U10
5. Posiada umiejętność przygotowywania typowych prac pisemnych w języku polskim dotyczących szczegółowych zagadnień z różnych dziedzin K_U11

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. Potrafi uzupełniać i doskonalić nabyta wiedzę i umiejętności K_K06
2. Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy. K_K07
3. Umie myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy K_K08
Metody dydaktyczne:
analiza tekstów z dyskusją
praca w grupach
dyskusja
rozwiązywanie zadań
Treści programowe:
Wskazanie instytucji prawa pracy, mogących stanowić przedmiot pracy
Dyskusja z seminarzystami nad propozycją tematów prac
Wybór tematu i ukierunkowanie w podejściu do danego problemu badawczego
Wskazanie źródeł i podstawowej literatury związanej z zagadnieniami przygotowywanej pracy
Prezentacja przez studenta bibliografii i źródeł dotyczących pracy
Prezentacja przez studenta przygotowanej części pracy
Prezentacja pracy, wraz z bibliografią oraz wykazem źródeł
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Przedmiotem zajęć jest pisanie prac magisterskich z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Przede wszystkim ustalenie problematyki badawczej, zbieranie literatury do pracy, przygotowanie materiału do pracy, analiza zebranej literatury, tworzenie roboczego planu pracy, pisanie pierwszej redakcji pracy a następnie ostatecznej jej redakcji.
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
LITERATURA :
Zarówno literatura obowiązkowa i uzupełniająca uzależniona jest od przygotowywanego tematu pracy magisterskiej.
J. Boć, Jak pisać pracę magisterską, Wydawnictwo Kolonia, Wrocław 2006;
A. Pułło, Prace magisterskie i licencjackie. Wskazówki dla studentów, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2007.