Paweł Nowik

dr hab. Paweł Nowik

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Katedra Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr hab.

Posiadane dyplomy, stopnie naukowe:

 

2017 r. dyplom potwierdzający uzyskanie stopnia doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa, nadany uchwałą Rady Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL z dnia 14 listopada 2017 r. na podstawie osiągnięcia naukowego pt. „Pojęcie równowagi prawnej w zbiorowym prawie pracy”. Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Tadeusz Kuczyński, prof. dr hab. Michał Seweryński, dr hab. Anna Musiała. Przewodnicząca Komisji – prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf.

 

2007 r.  dyplom potwierdzający uzyskanie stopnia doktora nauk prawnych w zakresie prawa, nadany uchwałą Rady Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL z dnia 13 marca 2007 r. na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Negocjacyjny system kształtowania wynagrodzenia za pracę w Polsce”. Promotorem pracy doktorskiej był dr hab. Grzegorz Goździewicz, prof. KUL, a recenzentami: dr hab. Teresa Liszcz, prof. UMCS oraz dr hab. Jan Wojtyła, prof. AE w Katowicach.

 

Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych:

 

Od 2006 r.  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (od 1 X 2006 do 30 IX 2007 – prowadzenie zajęć dydaktycznych na podstawie umowy o dzieło z przeniesieniem praw autorskich; od 1 X 2007 do 14 II 2008 r. - asystent w Katedrze Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych KUL; od 15 II 2008 r. do chwili obecnej - adiunkt posiadający stopień naukowy dr w Katedrze Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych KUL). Od 2018 Kierownik Katedry Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

 

2001 – 2008 Lubelska Szkoła Wyższa im. Króla Władysława Jagiełły [wcześniej Lubelska Szkoła Biznesu – Szkoła Wyższa] (zatrudnienie kolejno na stanowiskach: prawnika, kierownika personalnego, kanclerza).

 

2007 – 2012 Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie (pracownik naukowo-dydaktyczny na stanowisku adiunkta).

Współpracowałem także na podstawie umowy o dzieło z Wyższą Szkołą Handlową w Radomiu (2010 - 2011).


Temat badań naukowych i obszary specjalizacji naukowych:
 
  • problematyka równowagi prawnej w indywidualnym i zbiorowym prawie pracy;
  • prawo pracy a nowe technologie; 
  • aksjologia prawa pracy;
  • zastosowanie metody układowej w prawie urzędniczym;
  • europejskie zbiorowe prawo pracy;
  • negocjacyjny system kształtowania prawa pracy; 
  • dialog społeczny w ochronie pracy;
  • zatrudnienie nauczycieli akademickich.

Collegium Jana Pawła II, 
Tel. (0-81) 445-3-750