dr Kamila Sobieraj

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Katedra Publicznego Prawa Gospodarczego

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr

2018

Prace licencjackie
 • Organy i służby ochrony środowiska
 • Zadania jednostek samorządu terytorialnego w zakresie ochrony środowiska na przykładzie miasta Lublin
 • Postępowanie dowodowe w procedurze administracyjnej
 • Organy stanowiące i wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego
 • Odpowiedzialność administracyjna w ochronie środowiska
 • Zasady prawne ochrony środowiska
 • Odpowiedzialność prawna w ochronie środowiska
 • Formy prowadzenia działalności gospodarczej
 • Prawne aspekty gospodarowania zasobami środowiska
 • Kontrola i nadzór w ochronie środowiska
 • Instrumenty finansowo-prawne w ochronie środowiska

2017

Prace magisterskie
 • Prawne aspekty gospodarowania zasobami środowiska
 • Prawno-administracyjne aspekty ochrony powietrza atmosferycznego
 • Zadania organów administracji publicznej w dziedzinie ochrony środowiska
 • Instrumenty finansowo-prawne w ochronie środowiska
 • Odpowiedzialność administracyjna w prawie ochrony środowiska
 • Prawne aspekty przeprowadzania procesu inwestycyjnego w zakresie odnawialnych źródeł energii

2016

Prace magisterskie
 • Konwencje i porozumienia międzynarodowe w ochronie środowiska
 • Administracyjno-prawne aspekty gospodarowania wodami
 • Finansowanie ochrony środowiska ze środków budżetu Unii Europejskiej na przykładzie powiatu świdnickiego
 • Prawno - administracyjne aspekty gospodarki odpadami
 • Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 • Administracyjnoprawne aspekty ochrony przyrody
 • Miasto na prawach powiatu

2015

Prace licencjackie
 • Administrowanie formami ochrony przyrody
 • Zasady prawa ochrony środowiska
 • Prawno-instytucjonalne aspekty bezpieczeństwa energetycznego Polski
 • Prawne aspekty gospodarowania zasobami środowiska
 • Konwencje i porozumienia międzynarodowe w ochronie środowiska
 • Pozwolenia na korzystanie ze środowiska
 • Zadania jednostek samorządu terytorialnego w dziedzinie ochrony środowiska
 • Instrumenty finansowo-prawne w ochronie środowiska
 • Rodzaje odpowiedzialności w ochronie środowiska
 • Prawno-administracyjne aspekty wykorzystania odnawialnych źródeł energii
 • System organów ochrony środowiska
 • Zadania administracji publicznej w zakresie ochrony środowiska
Prace magisterskie
 • Administracyjnoprawne aspekty ochrony przyrody
 • Zadania samorządu gminnego z zakresu ochrony środowiska na przykładzie gminy Łęczna
 • Prawne aspekty gospodarowania zasobami środowiska
 • System wspierania rodziny na przykładzie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie
 • Administracyjnoprawne aspekty samowoli budowlanej
 • Postępowanie dowodowe w procedurze administracyjnej