dr Kamila Sobieraj

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Katedra Publicznego Prawa Gospodarczego

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr


2016


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Lokalizacji elektrowni wiatrowych w świetle nowych regulacji prawnych
 • W poszukiwaniu efektywnego modelu regulacji prawnych wspierających rozwój odnawialnych źródeł energii

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Protection of the wolf in the context of polish administrative law
  [Ochrona wilka w kontekście polskiego prawa administracyjnego]
  [w:] Review of Comparative Law
 • Protection of the Wolf in the International and European Union Legal Systems
  [Ochrona wilka w międzynarodowym i unijnym porządku prawnym]
  [w:] Review of Comparative Law
 • Wpływ zmian w procesie lokalizacji inwestycji elektrowni wiatrowych na realizację unijnych wymagań w zakresie odnawialnych źródeł energii
  [w:] Przegląd Prawno-Ekonomiczny
 • Public Authorities Administering the Forms of Nature Conservation in Poland
  [Organy administracji publicznej zarządzające formami ochrony przyrody w Polsce]
  [w:] Review of Comparative Law
 • Ecological Connectivity Protection According to the European Union and Polish Law
  [Ochrona łączności ekologicznej w kontekście prawa UE i polskiego]
  [w:] Wroclaw Review of Law, Administration & Economics

Rozdział w podręczniku akademickim

 • Prawo ochrony środowiska

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Environmental Impact Assessments of Wind Energy Investments. Procedural rights of the public
  [Ocena oddziaływania na środowisko inwestycji energetyki wiatrowej. Prawa proceduralne społeczeństwa]

2015

 • Ecological Connectivity Protection according to The European Union and Polish Law
  [Ochrona korytarzy ekologicznych w prawie Unii Europejskim i w prawie polskim]

 • 2014


  Rozdział w recenzowanej książce naukowej

  • Will New Legal Regulations Contribute to Implementation of CCS Demonstration Projects (Carbon Capture and Storage) in Poland with Regard to CO2 Storage?
   [Czy nowe regulacje prawne przyczynią się do realizacji w Polsce projektów demonstracyjnych typu CCS (carbon capture and storage) w kontekście składowania CO2? ]
  • Wyzwania energetyczne gmin. Nowe zadania gminy wobec przemian sektora energetycznego
  • System ochrony „odbiorcy wrażliwego” w Polsce jako specjalnego konsumenta na rynku energii elektrycznej i paliw gazowych
  • Pursuing Effective Support Scheme for Renewable Energy Source Projects within the Framework of Polsh Law
   [W poszukiwaniu efektywnego modelu systemu wsparcia dla inwestycji w odnawialne źródła energii w polskim porządku prawnym]
  • Ochrona klimatu i powietrza jako globalnych zasobów środowiska w działaniach podejmowanych przez Unię Europejską

  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Obecne i projektowane mechanizmy wsparcia umożliwiające redukcję kosztów energii w przemyśle energochłonnym w kontekście funkcjonowania systemu handlu uprawnieniami do emisji
   [w:] Białostockie Studia Prawnicze

  Redakcja naczelna publikacji naukowej

  • Environmental Protection within Industrial Investments Implementation in Poland
   [Ochrona środowiska we wdrażaniu inwestycji przemysłowych w Polsce]

  Udział w konferencji krajowej

  • Prawne aspekty gospodarowania zasobami środowiska
  • Ochrona konsumentów i jej współczesne wyzwania

  Organizacja konkursów i olimpiad

  • udział w komitecie organizacyjnym "Wygraj indeks na administrację"

  2013


  Rozdział w recenzowanej książce naukowej

  • Specustawa jako narzędzie „usprawniania” działań administracji publicznej (na przykładzie inwestycji w sektorze energetycznym)
  • Specialized Authorities in Environmental Law
   [Wyspecjalizowane organy w prawie ochrony środowiska]
  • Obszary chronione wobec projektowanych regulacji w zakresie korytarzy przesyłowych
  • Wybrane problemy dotyczące wdrażania do krajowego porządku prawnego wymagań gospodarki niskoemisyjnej w dobie globalnego kryzysu
  • Prawo dostępu do energii jako warunek zrównoważonego rozwoju

  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Current Problems of Evaluation concerning the Impact of Energy Investments upon the Environment
   [Obecne problemy dotyczące systemu ocen oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko]
   [w:] Polish Yearbook of Environmental Law
  • Skuteczność prawa administracyjnego na przykładzie regulacji z zakresu międzynarodowego przemieszczania odpadów
   [w:] Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny
  • Administrowanie formami ochrony przyrody
   [w:] Roczniki Nauk Prawnych
  • Unijne warunkowania prawne dotyczące wdrażania krajowych systemów wsparcia w zakresie redukcji kosztów emisji pośrednich
   [w:] Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego

  Hasło w leksykonie

  • stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej
  • Samorządowe kolegium odwoławcze
  • Organ egzekucyjny w egzekucji administracyjnej
  • Terminy załatwienia sprawy oraz do dokonania czynności w postępowaniu administracyjnym
  • Przyczyny umorzenia postępowania administracyjnego
  • Wznowienie postępowania administracyjnego

  Redakcja naczelna publikacji naukowej

  • Nowoczesna administracja publiczna. Zadania i działalność - uwarunkowania prawne
  • Nowe prawo energetyczne

  Recenzja artykułu naukowego

  • Prawno-administracyjne aspekty ochrony wód w Polsce
  • Realizacja przez administrację publiczną odpowiedzialności w ochronie środowiska
  • Zasady utrzymania czystości i porządku w gminach w orzecznictwie sądowym

  Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

  • Nowe regulacje w zakresie odnawialnych źródeł energii - czy rokują większą skutecznością wdrażania gospodarki niskoemisyjnej?

  Udział w festiwalu nauki

  • Gospodarka niskoemisyjna – szansa czy represja?

  2012


  Rozdział w recenzowanej książce naukowej

  • Wyspecjalizowane organy administracji w prawie ochrony środowiska
  • Organization of Environmental Services in Poland
   [Organizacja służb ochrony środowiska w Polsce]
  • Stosowanie przesłanek zezwalających na realizację przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na obszary Natura 2000 na przykładzie inwestycji sektora energetycznego
  • The impact of European Union Climate and Energy Package upon the Public Administration Organization with respect to environmental protection
   [Wpływ pakietu klimatyczno-energetycznego na organizację administracji publicznej w zakresie ochrony środowiska]
  • Administracyjnoprawne rodzaje ryzyka w realizacji przedsięwzięć energetycznych na obszarach Natura 2000

  Redakcja naczelna publikacji naukowej

  • Nowoczesna administracja publiczna. Zadania i działalność – uwarunkowania prawne

  Recenzja artykułu naukowego

  • Agencje płatnicze jako element ochrony środowiska na obszarach wiejskich w Polsce
  • Stanowienie oraz stosowanie polityki ekologicznej przez administrację publiczną w Polsce oraz Unii Europejskiej
  • Zadania administracji publicznej w zakresie gospodarki odpadami w Polsce
  • Ochrona środowiska przez administrację publiczną w gospodarce morskiej
  • Ochrona środowiska jako istotny element funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce
  • Zadania administracji publicznej w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych w Polsce

  Organizacja konferencji krajowej

  • Administracja publiczna, gospodarka oraz nauka wobec przemian sektora energetycznego - konferencja jubileuszowa z okazji 15-lecia obowiązywania ustawy Prawo energetyczne

  Udział w konferencji krajowej

  • Prawo do czystego środowiska – Rio + 20

  Udział w zawarciu umowy z krajowym ośrodkiem naukowym

  • powołanie sieci naukowej „Polska sieć naukowa - Badania naukowe i prace rozwojowe na rzecz realizacji zrównoważonego rozwoju” (akronim BPR PL).

  Udział w festiwalu nauki

  • Nauka- Wiedza – Mądrość

  2011


  Rozdział w recenzowanej książce naukowej

  • Uwagi na 30-lecie prawa ochrony środowiska
  • Dostosowanie zadań kontrolnych Inspekcji Ochrony Środowiska do działalność Europejskiej Agencji Środowiska jako przykład globalizacji w prawie ochrony środowiska
  • Ekoinfonet – nowe narzędzie wdrażania unijnych norm prawnych przez Inspekcję Ochrony Środowiska
  • Ocena oddziaływania na środowisko przedsięwzięć z zakresu energetyki jądrowej. Wybrane problemy

  Rozdział w podręczniku akademickim

  • Rozwiązania horyzontalne w prawie ochrony środowiska
  • Ewolucja służb ochrony środowiska
  • Organizacja ochrony środowiska w Rzeczypospolitej Polskiej w ujęciu podmiotowym

  Redakcja naczelna publikacji naukowej

  • Europeizacja prawa ochrony środowiska
  • Dekada harmonizacji w prawie ochrony środowiska

  Organizacja konferencji krajowej

  • Dekada harmonizacji w prawie ochrony środowiska

  Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

  • Ocena oddziaływania na środowisko przedsięwzięć z zakresu energetyki jądrowej. Wybrane problemy

  Udział w konferencji krajowej

  • Konflikty w dziedzinie ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Natura 2000

  Nagroda wewnętrzna

  • Nagroda Rektorska

  Udział w festiwalu nauki

  • Nauka w służbie przyrody

  2010


  Rozdział w recenzowanej książce naukowej

  • Związki nauki postępowania administracyjnego z nauką prawa ochrony środowiska

  Udział w konferencji krajowej

  • Współzależność dyscyplin badawczych w sferze administracji publicznej

  Członkostwo z wyboru w innej krajowej organizacji naukowej

  • Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej

  Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym

  • członkostwo w Stowarzyszeniu Edukacji Administracji Publicznej

  Inne działania w zakresie popularyzacji nauki

  • Dzień Ziemi A.D. 2010

  2007


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Kształtowanie się systemu ochrony praw człowieka w ramach Organizacji Państw Amerykańskich
   [w:] Prawo, Administracja, Kościół