dr hab. Tomasz Rokosz (prof. KUL)

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Nauk o Sztuce
Katedra Etnomuzykologii i Hymnologii

Stanowisko: Profesor KUL

2023

Prace licencjackie
 • Muzyka skrzypcowa polskiej proweniencji w Teksasie na przykładzie artystycznej działalności Briana Marshalla
 • Obrzęd Iwana Kupała w okolicach Iwano-Frankiwska. Tradycja i jej przemiany w XX i XXI wieku
 • Historia i działalność artystyczna zespołu Queen oraz jego wpływ na współczesną polską kulturę
 • Recepcja muzycznej twórczości Hildegardy z Bingen w polskim piśmiennictwie po 1989 roku.

2022

Prace licencjackie
 • Muzyka tradycyjna w twórczości Teatru Przedmieście w latach 2001-2018
 • Funkcje instrumentów perkusyjnych w muzyce ludowej na przykładzie działalności wybranych zespołów folkowych w latach 2010-2020. Tradycja i zmiany
 • Wpływ suki biłgorajskiej na tradycję ludową Lubelszczyzny w oparciu o działalność i dorobek artystyczny Kapeli Butrynów
 • Obrzęd pieczenia korowaja na podstawie działalności Zespołu Śpiewaczo-Obrzędowego z Jakówek
 • Działalność Kapeli Ludowej „Rymanowianie” i jej wpływ na lokalną kulturę ludową
Prace magisterskie
 • Tradycyjne kolędowanie na Lubelszczyźnie w kontekście scenicznego folkloryzmu na przykładzie Ogólnopolskiego Przeglądu Zespołów i Grup Kolędniczych w Lublinie. Problem przemian praktyk kolędniczych oraz ich kulturotwórczy wpływ dla regionu

2021

Prace magisterskie
 • Muzyka mieszczan żywieckich II połowie XX i na początku XXI wieku. Studium etnomuzykologiczne na podstawie materiałów źródłowych i własnych wywiadów terenowych
 • Religijna kultura muzyczna praktykowana w Fundacji Jana Pawła II w Lublinie w latach 1994-2020

2020

Rozprawy doktorskie
 • Ludowe śpiewy religijne w obrzędzie pogrzebowym Rzeszowiaków i Lasowiaków. Studium folklorystyczno-etnomuzykologiczne
Prace magisterskie
 • Tradycja muzykujących rodzin na przykładzie zespołu Siostry Jeremiasza
 • Kultura muzyczna Sanktuarium Matki Bożej Kębelskiej w Wąwolnicy. Tradycja i przemiany ludowej pobożności w II połowie XX i na początku XXI wieku
 • Bronisław Piłsudski (1866-1918) jako badacz kultury i muzyki Ajnów. Aspekt biograficzny, antropologiczny i etnomuzykologiczny
 • Działalność artystyczna Zespołu Pieśni i Tańca „Jawor” Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w latach 1960-2020. Analiza repertuaru muzyczno-tanecznego w kontekście zjawiska folkloryzmu
 • Ludowe śpiewy religijne w obrzędzie pogrzebowym ze wsi Gąsiorowo (parafia Zuzela w diecezji łomżyńskiej). Analiza materiałów terenowych z lat 2019-2020

2019

Prace magisterskie
 • Działalność zespołów i stowarzyszeń folklorystycznych w gminie Pawłosiów i jej wpływ na lokalną kulturę regionu
 • Pieśni Maryjne w Sanktuarium Matki Boskiej Królowej Kaszub w Sianowie.
 • Działalność Zespołu Pieśni i Tańca „Małe Podlasie” z Siemiatycz w kontekście przemian kultury ludowej. Muzyka, taniec, widowisko.
 • Działalność artystyczna Zespołu Tańca Ludowego "Polesie" w kontekście zjawiska folkloryzmu

2018

Prace magisterskie
 • Ludowe techniki skrzypcowej gry na Rzeszowszczyźnie, na przełomie XX i XXI w. Studium wybranych przypadków