dr hab. Tomasz Rokosz (prof. KUL)

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Nauk o Sztuce
Katedra Etnomuzykologii i Hymnologii

Stanowisko: Profesor KUL


2023


Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • IX Krajowe Seminarium Etnomuzykologiczne
 • Antropologia sensoryczna Zmysły jako przedmiot badań i narzędzie badawcze

2022


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Szopka z lalkami z okolic Padwi Narodowej – tradycyjne widowisko i jego repertuar muzyczny
  [w:] Roczniki Humanistyczne
 • Kolęda z drzewkiem z Zarównia w kontekście kolędowania z Rajem w południowo-wschodniej Polsce. W poszukiwaniu metody opisu i analizy wariantu obrzędu
  [w:] Łódzkie Studia Etnograficzne

Recenzja w przewodzie doktorskim

 • Recenzent w przewodzie doktorskim

Opieka naukowa w charakterze promotora w kraju

 • Obrzęd pieczenia korowaja na podstawie działalności Zespołu Śpiewaczo-Obrzędowego z Jakówek

2021


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Lira korbowa – instrument zapomniany? Współczesna praktyka rekonstrukcji i budowania instrumentów w pracowni lutniczej Stanisława Nogaja
  [w:] Roczniki Humanistyczne
 • Kuźnia charakteru, korzenie świętości – wieś Zuzela – miejsce urodzenia i pierwszych lat życia Kardynała Stefana Wyszyńskiego
  [w:] Roczniki Humanistyczne

Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego

 • Rada Naukowa Pisma Folkowego
  [w:] Pismo Folkowe

Recenzja książki naukowej

 • Recenzja książki dra hab. Jakuba Żmidzińskiego "Kultura muzycznie nastrojona Muzyka w literaturze, obrzędzie i tradycji"

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Lira korbowa i repertuar lirniczy we wschodniej Polsce
 • Czy warto mieć osobisty stosunek do festiwali muzycznych? Fenomen festiwalu „Pieśń Naszych Korzeni” w Jarosławiu
 • Kongres Kultury Regionów

Opieka naukowa w charakterze promotora w kraju

 • Religijna kultura muzyczna praktykowana w Fundacji Jana Pawła II w Lublinie w latach 1994-2020
 • Muzyka mieszczan żywieckich w II połowie XX i na początku XXI wieku. Studium etnomuzykologiczne na podstawie materiałów źródłowych i własnych wywiadów terenowych

Członkostwo z wyboru w innej krajowej organizacji naukowej

 • Polskie Seminarium Etnomuzykologiczne, członek
 • Polskie Seminarium Etnomuzykologiczne, członek komisji rewizyjnej

Członkostwo w komitecie lub komisji

 • Udział w charakterze przewodniczącego w komisji egzaminacyjnej w zakresie dyscypliny podstawowej - nauki o sztuce - egzamin doktorski mgr Iwony Tylki

Członkostwo w krajowym zespole eksperckim

 • VIII Festiwal Żywej Muzyki na Strun Dwanaście i Trzy Smyki w Kolbuszowej
 • 44. Międzynarodowy Jarmark Folkloru w Węgorzewie
 • 46. Międzywojewódzki Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych
 • XXVII Konkurs Kapel i Śpiewaków Regionów Nadwiślańskich „Powiślaki”

Członkostwo w międzynarodowej organizacji o charakterze naukow

 • Międzynarodowa Organizacja Sztuki Ludowej (IOV) Sekcja Polska
 • Polska Sekcja IOV
 • Polska Sekcja IOV

Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym

 • Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, członek

2020


Książka naukowa recenzowana

 • Między mową a śpiewem. Słowo, muzyka i obrzęd w kontekście przemian

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Emisariusze dziadowskiej tradycji – z problematyki lirniczej – przeszłość i teraźniejszość
  [w:] Edukacja Muzyczna
 • Emisariusze dziadowskiej tradycji – z problematyki lirniczej – przeszłość i teraźniejszość
  [w:] Edukacja Muzyczna

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Emisariusze dziadowskiej tradycji – lirnicy i ich repertuar pieśniowy w Polsce ostatnich dekad

Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego

 • Rada Naukowa Pisma Folkowego
  [w:] Pismo Folkowe

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Lira korbowa – instrument zapomniany? Historia, praktyka wykonawcza, repertuar

Opieka naukowa w charakterze promotora w kraju

 • Ludowe śpiewy religijne w obrzędzie pogrzebowym ze wsi Gąsiorowo (parafia Zuzela w diecezji łomżyńskiej). Analiza materiałów terenowych z lat 2019-2020
 • Działalność artystyczna Zespołu Pieśni i Tańca „Jawor” Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w latach 1960-2020. Analiza repertuaru muzyczno-tanecznego w kontekście zjawiska folkloryzmu
 • Praca magisterska: Kultura muzyczna Sanktuarium Matki Bożej Kębelskiej w Wąwolnicy. Tradycja i przemiany ludowej pobożności w II połowie XX i na początku XXI wieku
 • Promotor rozprawy doktorskiej pt.: „Ludowe śpiewy religijne w obrzędzie pogrzebowym Rzeszowiaków i Lasowiaków. Studium folklorystyczno-etnomuzykologiczne"
 • Tradycja muzykujących rodzin na przykładzie zespołu "Siostry Jeremiasza"
 • Bronisław Piłsudski (1866-1918) jako badacz kultury i muzyki Ajnów. Aspekt biograficzny, antropologiczny i etnomuzykologiczny

Członkostwo z wyboru w innej krajowej organizacji naukowej

 • Polskie Seminarium Etnomuzykologiczne, członek

Członkostwo w komitecie lub komisji

 • Udział w komisji rekrutacyjnej w Szkole Doktorskiej KUL

Członkostwo w krajowym zespole eksperckim

 • Zespół ekspercki powołany do zaopiniowania projektu „Polska muzyka tradycyjna – dziedzictwo fonograficzne. Stan aktualny, zachowanie, udostępnianie”

Członkostwo w zagranicznym zespole eksperckim

 • Udział w zagranicznym zespole eksperckim akredytacja Przykarpackim w Uniwersytecie Narodowym im. Wasyla Stefanyka (Ukraina)

Członkostwo w międzynarodowej organizacji o charakterze naukow

 • Międzynarodowa Organizacja Sztuki Ludowej (IOV) Sekcja Polska

Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym

 • Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, członek

2019


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • The Archive of the Musical Religious Folklore at the Institute of Musicology of the John Paul II Catholic University of Lublin (KUL) in the Context of Methodology of Field Research Conducted in the Department of Ethnomusicology and Hymnology of KUL – the Past and the Present
  [Archiwum Muzycznego Folkloru Religijnego w Instytucie Muzykologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w kontekście metodologii badań terenowych prowadzonych w Katedrze Etnomuzykologii i Hymnologii KUL - dawniej i dziś]

Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego

 • Rada Naukowa Pisma Folkowego
  [w:] Pismo Folkowe

Członkostwo w komitecie redakcyjnym książki

 • Tradycje ludowe w kulturze muzycznej: zachowanie dziedzictwa – inspiracje – przeobrażenia

Recenzja książki naukowej

 • Opinia dotycząca wydania drukiem opracowania: Kultura ludowa Lubelszczyzny – stan, wartości, perspektywy Redakcja: Jan Adamowski, przy współudziale Zdzisława Podkańskiego

Organizacja konferencji międzynarodowej

 • Tradycje ludowe w kulturze muzycznej: zachowanie dziedzictwa – inspiracje – przeobrażenia

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Archiwum Muzycznego Folkloru Religijnego Instytutu Muzykologii KUL w kontekście metodologii badań terenowych prowadzonych w Katedrze Etnomuzykologii i Hymnologii KUL – przeszłość i teraźniejszość

Kierownictwo złożonego projektu finansowanego z budżetu KUL

 • PROM – Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej

Opieka naukowa w charakterze promotora w kraju

 • Praca magisterska: Działalność zespołów i stowarzyszeń folklorystycznych w gminie Pawłosiów i jej wpływ na lokalną kulturę regionu

Członkostwo z wyboru w innej krajowej organizacji naukowej

 • Polskie Seminarium Etnomuzykologiczne, członek

Członkostwo w komitecie lub komisji

 • Udział w komisji stypendialnej (stypendia dla doktorantów)

Członkostwo w krajowym zespole eksperckim

 • XXVI Konkurs Kapel i Śpiewaków Regionów Nadwiślańskich „Powiślaki”.
 • 44. Międzywojewódzki Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych w Tarnogrodzie
 • 46. Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych w Stoczku Łukowskim

Członkostwo w międzynarodowej organizacji o charakterze naukow

 • Międzynarodowa Organizacja Sztuki Ludowej (IOV) Sekcja Polska

2018


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Współczesne formy świętowania letniego przesilenia w przestrzeni miasta
  [w:] Journal of Urban Ethnology
 • O metodach rekonstrukcji modelu obrzędu (na przykładzie obrzędu sobótkowego)
  [w:] Годишник на Асоциация за антропология, етнология и фолклористика »Онгъл«

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Folklor dziecięcy z perspektywy etnomuzykologa – gatunki, kontekst wykonawczy, przemiany tradycji

Recenzja artykułu naukowego

 • Muzyka tradycyjna i folkowa w Polsce – dialog międzykulturowy vs hermetyzacja swojskości
 • Z badań nad słownictwem muzyków ludowych środkowej Polski

Recenzja w przewodzie doktorskim

 • Recenzent w przewodzie doktorskim

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Zbiory Archiwum Muzycznego Folkloru Religijnego Instytutu Muzykologii KUL – przeszłość, stan obecny, perspektywy badawcze

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Emisariusze dziadowskiej tradycji – lirnicy i ich repertuar pieśniowy w Polsce ostatnich dekad
 • Folklor dziecięcy z perspektywy etnomuzykologa – gatunki, kontekst wykonawczy, przemiany tradycji
 • Perspektywy badań nad polskimi tradycyjnymi śpiewami religijnymi społeczności katolickich

Kierownictwo złożonego projektu finansowanego przez MEiN

 • Atlas polskich tradycyjnych śpiewów społeczności katolickich. Zachowanie dziedzictwa, udostępnianie, studia badawcze

Opieka naukowa w charakterze promotora w kraju

 • Praca magisterska: Ludowe techniki skrzypcowej gry na Rzeszowszczyźnie na przełomie XX i XXI w. Studium wybranych przypadków

Członkostwo w komitecie lub komisji

 • Komisja Rekrutacyjna na studia III stopnia

Członkostwo w krajowym zespole eksperckim

 • Ogólnopolski Konkurs „Inspiracje Folklorystyczne w muzyce artystycznej. Działalność Oskara Kolberga”
 • XXV Konkurs Kapel i Śpiewaków Regionów Nadwiślańskich „Powiślaki”.
 • Zespół ekspercki powołany do zaopiniowania propozycji programowych działań Pracowni Muzyki Tradycyjnej (Instytut Muzyki i Tańca)
 • Komisja habilitacyjna w przewodzie habilitacyjnym dr Magdaleny Szyndler

2017


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Widowiska kolędnicze z Siedleckiego – typy, funkcje, lokalna specyfika

Członkostwo w radzie naukowej czasopisma naukowego

 • Pismo Folkowe ISSN 2449-7622
  [w:] Pismo Folkowe ISSN 2449-7622

Recenzja książki naukowej

 • Psychology of Art and Creativity, vol 3

Recenzja artykułu naukowego

 • Współczesne formy obrzędowości religijnej i świeckiej w mediach. Analiza na przykładzie świąt listopadowych
 • Tradycja ludowa w inscenizacjach Dziadów Adama Mickiewicza

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Obrzędowość letniego przesilenia – definicje, modele, teksty – polsko-bułgarskie paralele

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Współczesne formy świętowania letniego przesilenia w przestrzeni miasta

Członkostwo w krajowym zespole eksperckim

 • Konkurs „Scena Otwarta” odbywającego się w ramach XXVIII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Ludowej „Mikołajki Folkowe”
 • XXIV Konkurs Kapel i Śpiewaków Ludowych Regionów Nadwiślańskich w Maciejowicach

2016


Książka naukowa recenzowana

 • Obrzęd sobótkowy. Tradycja i jej transformacje (studium etnokulturowe), „Archiwum Etnograficzne”, t. 59, Wrocław–Siedlce 2016, ss. 632.

2015


Usługi naukowo-badawcze za granicą

 • „Kultura chrześcijańska i folklor we współczesności – bułgarsko-polskie paralele”

2013


Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym

 • Polskie Seminarium Etnomuzykologiczne

2011

 • Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów

 • 2010


  Członkostwo w międzynarodowej organizacji o charakterze naukow

  • THE INTERNATIONAL ORGANIZATION OF FOLK ART

  2008


  Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym

  • Polskie Towarzystwo Ludoznawcze

  2001

 • Stowarzyszenie Animatorów Ruchu Folkowego