Ewa Mackoś-Iwaszko

dr inż. Ewa Mackoś-Iwaszko

Wydział Nauk Przyrodniczych i Technicznych - Instytut Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu
Katedra Ochrony Środowiska Przyrodniczego i Krajobrazu

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr


2023


Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Turystyka zdrowotna i lecznicza, w aspekcie wykorzystania walorów środowiska naturalnego – historia i współczesność

Prezentacja na konferencji krajowej

 • Roślinność a efemeryczność krajobrazu miasta

2022


Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Bioróżnorodność dendroflory osiedli mieszkaniowych Lublina i Świdnika

Prezentacja na konferencji krajowej

 • Wpływ presji urbanizacyjnej na relacje rośliny – zwierzęta na przykładzie dendrofilnej entomofauny miejskiej

Tworzenie programu studiów

 • członek Rady Programowej kierunku Humanistyka Cyfrowa

Działania promocyjne na rzecz Uniwersytetu

 • Dni Humanistyki Cyfrowej
 • Konkurs plastyczny i fotograficzny

2021


Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Nauka poprzez grę - idea i geneza powstania ogrodów jordanowskich
 • Rośliny Skalnego Podhala – aspekt kulturowy

Odznaczenie krajowe państwowe

 • Odznaczenie Medalem Brązowym za Długoletnią służbę

Tworzenie programu studiów

 • członek Rady Programowej kierunku Humanistyka Cyfrowa

2020


Książka naukowa recenzowana

 • Rośliny w kulturze Skalnego Podhala

Członkostwo w komitecie lub komisji

 • Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów i Doktorantów

Nagroda wewnętrzna

 • Nagroda Rektora KUL

2019


Prezentacja na konferencji krajowej

 • Aphids of street dendroflora in the urban conditions
 • Aphids of street dendroflora in the urban conditions

Odznaczenie krajowe resortowe

 • Medal Komisji Edukacji Narodowej

2018


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Możliwość uprawy bioty wschodniej [Platycladus orientalis (L.) Franco] na terenach zieleni miast wschodniej Polski na przykładzie Lublina
  [w:] Annales Horticulturae
 • Characteristics and health conditions of the lindens (Tilia sp.) in alleys layout of Naleczowska street in Lublin
  [Stan zdrowotny lipowej alei przy ul. Nałęczowskiej w Lublinie]
  [w:] Acta Scientiarum Polonorum-Formatio Circumiectus

Prezentacja na konferencji krajowej

 • Wpływ drzew i krzewów na zdrowie człowieka w środowisku miejskim

2017


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Związek roślin drzewiastych z urbanonimami motywowanymi ich nazwami na przykładzie Lublina
 • Mszyce zasiedlające dąb szypułkowy (Quercus robur L.) ‘Fastigiata’ w warunkach przyulicznych Lublina
 • Hortiterapia jako środek poprawiający zdrowie i życie człowieka

Redakcja działu czasopisma naukowego

 • Krajobraz – tradycja, wyzwania, nowoczesność
  [w:] Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Hortiterapia jako środek poprawiający zdrowie i życie człowieka

Prezentacja na konferencji krajowej

 • Mszyce zasiedlające dąb szypułkowy (Quercus robur L.) ‘Fastigiata’ w warunkach przyulicznych Lublina
 • Związek roślin drzewiastych z urbanonimami motywowanymi ich nazwami na przykładzie Lublina

Nagroda wewnętrzna

 • Nagroda Rektora KUL za wybitną działalność organizacyjno-społeczną i popularyzację nauki

2016


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • SPONTANICZNA ROŚLINNOŚĆ ZIELNA INFRASTRUKTURY ROWEROWEJ LUBLINA, JAKO ALTERNATYWNA ZIELEŃ DLA TERENÓW ZURBANIZOWANYCH
 • Wykorzystanie zbiorowisk naturalnych w turystyce i rekreacji na przykładzie Lublina
 • UDZIAŁ GATUNKÓW DRZEWIASTYCH Z NATURALNYCH ZBIOROWISK ROŚLINNYCH W ZIELENI MIEJSKIEJ LUBLINA

Członkostwo w komitecie lub komisji

 • Członek Komisji Dyscyplinarnej KUL

2015


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Morphology of fundatrices of the genus Periphyllus (Hemiptera: Aphididae) on Acer platanoides in Poland with the first description of fundatrices of two species
  [Morfologia założycielek z rodzaju Periphyllus (Hemiptera: Aphididae) na klonie pospolitym w Polsce z pierwszym opisem dwóch gatunków]
  [w:] ZOOLOGISCHER ANZEIGER
 • Motywy roślinne w ornamentyce ludowej Skalnego Podhala
  [w:] Etnobiologia Polska
 • The Impact Of Urban Conditions On The Occurrence Of Aphids On Acer Platanoides L.
  [Wpływ środowiska miejskiego na występowanie mszyc na klonie pospolitym (Acer Platanoides L.)]
  [w:] Acta Scientiarum Polonorum-Hortorum Cultus

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Drzewa owocowe w miejskiej zieleni osiedlowej Lublina – zalety i problemy
 • Rośliny stosowane na kwietnikach i rabatach osiedlowych Lublina
 • Problemy związane z występowaniem zwierząt w obrębie osiedli mieszkaniowych Lublina
 • Zapachy drzew i krzewów oraz ich znaczenie w zieleni osiedlowej

Prezentacja na konferencji międzynarodowej

 • Entomofauna of Selected Species of Herbal Plants from the Lamiaceae Family
  [Entomofauna wybranych gatunków roślin ziołowych z rodziny Lamiaceae]
 • Decorative Values of Walnut Trees in the Urban Greenery of Lublin in the Aspect of Arthropod Settlement
  [Dekoracyjne walory orzecha włoskiego w zieleni miejskiej Lublina w aspekcie zasiedlania przez stawonogi]

Prezentacja na konferencji krajowej

 • Wpływ mszyc na walory dekoracyjne klonu pospolitego (Acer platanoides L.) w warunkach miejskich.
 • Mszyce zasiedlające dąb szypułkowy (Quercus robur L.) w warunkach miejskich

Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym

 • Polskie Towarzystwo Dendrologiczne

2014


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Percepcja wzrokowa krajobrazu miasta w aspekcie sezonowej zmienności barw dendroflory
  [w:] Acta Scientiarum Polonorum, Administratio Locorum

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Ornamental value of the Swedish Whitebeam (Sorbus intermedia Ehrh.) in the city of Lublin (South-Eastern Poland) in the context of arthropod settlement
  [Walory dekoracyjne jarzęba szwedzkiego (Sorbus intermedia Ehrh.) na terenie Lublina (południowo-wschodnia Polska) w aspekcie zasiedlania go przez stawonogi]
 • Degradacja suchych dolin Lublina poprzez zabudowę deweloperską
 • Abundance dynamics of the Lime Aphid Eucallipterus tiliae (L., 1758) on the Small-Laved Lime (Tilia ordata Mill.) in the city of Lublin (South-Eastern Poland)
  [ Dynamika liczebności Eucallipterus tiliae (L., 1758) na lipie drobnolisntej (Tilia cordata Mill.) w Lublinie (południowo-wschodnia Polska)]
 • Znaczenie wąwozów leśnych Lublina w migracji zwierząt

Artykuł w wydawnictwie zbiorowym

 • Dynamika liczebności Eucallipterus tiliae (Linnaeus 1758) na lipie drobnolistnej Tilia cordata Mill. w Lublinie
 • Walory dekoracyjne jarzęba szwedzkiego Sorbus intermedia Ehrh. na terenie Lublina w aspekcie zasiedlania go przez stawonogi

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Degradacja suchych dolin Lublina poprzez zabudowę deweloperską

Prezentacja na konferencji krajowej

 • Walory dekoracyjne jarzęba szwedzkiego Sorbus intermedia Ehrh. na terenie Lublina w aspekcie zasiedlania go przez stawonogi
 • Dynamika liczebności Eucallipterus tiliae (Linnaeus 1758) na lipie drobnolistnej Tilia cordata Mill. w Lublinie
 • Znaczenie wąwozów leśnych Lublina w migracji zwierząt

Inny wyjazd naukowy

 • Rozprawa Doktorska

Działalność odczytowa

 • Rośliny chronione, trujące i lecznicze w naszych ogrodach przydomowych

Organizacja konkursów i olimpiad

 • Konkurs KRAJOBRAZY POLSKI
 • Konkurs PRZYRODA MOJEGO REGIONU

2013


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Rośliny ozdobne stosowane w ogrodach podręcznych
  [w:] TEKA KOMISJI ARCHITEKTURY, URBANISTYKI I STUDIÓW KRAJOBRAZOWYCH PAN
 • Drzewa i krzewy osiedla XXX-lecia w Lublinie (południowo-wschodnia Polska) jako przykład bogactwa gatunkowego roślinności miejskiej
  [w:] EPISTEME: Czasopismo Naukowo-Kulturalne

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Konferencja Ziemia Roślina Człowiek

Prezentacja na konferencji krajowej

 • Stawonogi zasiedlające jarząb szwedzki (Sorbus intermedia) w warunkach miejskich Lublina

Organizacja festiwalu nauki

 • X Lubelski Festiwal Nauki
 • X Lubelski Festiwal Nauki
 • X Lubelski Festiwal Nauki
 • X Lubelski Festiwal Nauki

Udział w festiwalu nauki

 • X Lubelski Festiwal Nauki
 • X Lubelski Festiwal Nauki
 • X Lubelski Festiwal Nauki
 • X Lubelski Festiwal Nauki
 • X Lubelski Festiwal Nauki
 • X Lubelski Festiwal Nauki
 • X Lubelski Festiwal Nauki
 • X Lubelski Festiwal Nauki

2012


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Arthropods Settling Crataegus xmedia Bechst. in the Landscape of Lublin City (South-Eastern Poland)
  [Stawonogi zasiedlające głóg pośredni (Crataegus xmedia Bechst.) w krajobrazie miejskim Lublina]
  [w:] APHIDS AND OTHER HEMIPTEROUS INSECTS

Wyjazd na terenowe stanowisko badawcze

 • Wyjazd na stanowisko badawcze
 • Badania terenowe dotyczące dendroflory Lubelszczyzny

Organizacja festiwalu nauki

 • IX Lubelski Festiwal Nauki
 • IX Lubelski Festiwal Nauki

Udział w festiwalu nauki

 • IX Lubelski Festiwal Nauki
 • Tydzień Szkoły z Pasją
 • IX Lubelski Festiwal Nauki
 • IX Lubelski Festiwal Nauki
 • IX Lubelski Festiwal Nauki
 • IX Lubelski Festiwal Nauki
 • IX Lubelski Festiwal Nauki

Inne działania w zakresie popularyzacji nauki

 • II Piknik naukowy Architektury Krajobrazu
 • Piknik naukowy Architektury Krajobrazu

2010


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Arthropods Settling Tilia cordata Mill. in Landscape of Lublin
  [Stawonogi zasiedlające lipę drobnolistną (Tilia cordata Mill.) w krajobrazie Lublina]
  [w:] APHIDS AND OTHER HEMIPTEROUS INSECTS

Udział w festiwalu nauki

 • VII Lubelski Festiwal Nauki

2009

 • VI Lubelski Festiwal Nauki

 • 2008


  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

  • Mszyce na klonie pospolitym Acer platanoides L. w zieleni miejskiej Lublina
  • Zmiany w krajobrazie otwartym Tatr i Podhala

  Udział w festiwalu nauki

  • V Lubelski Festiwal Nauki

  2007

 • IV Lubelski Festiwal Nauki