dr Justyna Ofierska

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Literaturoznawstwa
Katedra Literatury i Kultury Niemieckojęzycznej

Stanowisko: Asystent

Główne obszary badawcze:

 

-kulturoznawstwo krajów niemieckojęzycznych,

-zagadnienia polityczne, gospodarcze i społeczne krajów niemieckiego obszaru językowego,

-problematyka różnic mentalnościowych społeczeństw germańskich i słowiańskich,

-literatura i kultura germańska.

 

Działalność organizacyjna:

1. Opiekun praktyk tłumaczeniowych dla studentów germanistyki w Urzędzie Miasta Lublin (lata akademickie 2015/2016 i 2016/2017).

2. Kurator Koła Naukowego Germanistów (rok akademicki 2008/2009).

3. Egzaminator z języka niemieckiego przy przewodach doktorskich na Wydziale Teologii od 2013 roku.

4. Kilkakrotne przygotowanie oraz poprowadzenie w całości Kursu Języka Niemieckiego w ramach corocznych Uniwersyteckich Powtórek przed Maturą.

5. Kilkakrotny udział w przeprowadzeniu konkursu organizowanego dla uczniów szkół An der KUL ist Deutsch cool.

6. Prezentacje z Kultury Krajów Niemieckojęzycznych organizowane dla uczniów szkół partnerskich.

7. 22.12.2015 - nagroda wewnętrzna przyznawana przez Rektora KUL - nagroda zespołowa III stopnia za przedsięwzięcia, które spowodowały istotną poprawę warunków pracy dydaktycznej oraz warunków kształcenia oraz za wybitną działalność organizacyjno-społeczną i popularyzację nauki.

 

Działalność naukowa:

 

Monografia recenzowana: Konrad Adenauer, Willy Brandt und Helmut Kohl. Drei charismatische Persönlichkeiten auf dem Weg zum vereinten Deutschland. Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Lublin 2015.

Redakcja naczelna monografii recenzowanej: Max Stebler, Justyna Ofierska, Brückenbauer des Dialogs zwischen dem Osten und dem Westen. Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Lublin 2017.

 

W podanej powyżej monografii autorstwo czterech rozdziałów:

1. Schwierigkeiten und Chancen auf dem Weg zum Dialog in der multikulturellen Gesellschaft am Beispiel der religiösen Vielfalt in Deutschland.

2. Marion Gräfin Dönhoff - die Brückenbauerin zwischen deutscher Vergangenheit und europäischer Zukunft.

3. Der Friedenskanzler Willy Brandt und seine Entspannungspolitik im Verhältnis zwischen dem Osten und dem Westen.

4. Egon Bahr - diplomatischer Brückenbauer in der Entspannungspolitik zwischen Ost und West.