dr Justyna Ofierska

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Literaturoznawstwa
Katedra Literatury i Kultury Niemieckojęzycznej

Stanowisko: Asystent


2017


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Der Friedenskanzler Willy Brandt und seine Entspannungspolitik im Verhältnis zwischen dem Osten und dem Westen
  [Kanclerz pojednania - Willy Brandt i jego polityka odprężenia w stosunkach między Wschodem a Zachodem]
 • Egon Bahr -diplomatischer Brückenbauer in der Entspannungspolitik zwischen Ost und West
  [Egon Bahr - dyplomata, budowniczy pomostu w polityce "odprężeniowej" między Wschodem, a Zachodem]
 • Scwierigkeiten und Chancen auf dem Weg zum Dialog in der multikulturellen Gesellschaft am Beispiel der religiösen Vielfalt in Deutschland
  [Trudności i szanse na drodze do dialogu w społeczeństwie wielokulturowym na przykładzie różnorodności relogijnej w Niemczech]
 • Marion Gräfin Dönhoff - die Brückenbauern zwischen deutscher Vergangenheit und europäischer Zukunft
  [Marion hrabina Dönhoff i jej wkład w budowanie mostu między niemiecką przeszłością, europejską przyszłością]

Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • Brückenbauer des Dialogs zwischen dem Osten und dem Westen
  [Twórcy dialogu między Wschodem a Zachodem]

2015


Organizacja konkursów i olimpiad

 • "Na KUL-u niemiecki jest cool"

2006


Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Wachsen Deutschland-Ost und Deutschland-West nach der Wende wirklich zusammen?
  [Niemcy Wschodnie i Niemcy Zachodnie- czy po zjednoczeniu faktycznie wspólny wzrost?]