Ks. prof. dr hab. Dariusz Dziadosz

Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych
Katedra Egzegezy Ksiąg Historycznych, Prorockich i Sapiencjalnych

Stanowisko: Profesor


2022


Książka naukowa recenzowana

 • Gilgal. Biblia – Archeologia – Teologia. Studium historyczno-krytyczne deuteronomi(sty)cznych tradycji o podboju Kanaanu

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • God as Guardian and Enemy of the Human Soul/Life. The Cultural and Theological Code of the nepeš in 1Sam 25:29.
  [Bóg stróżem i wrogiem duszy/życia człowieka. Kod kulturowy i teologiczny nepeš w 1Sm 25,29]
  [w:] Verbum Vitae

Organizacja konferencji międzynarodowej

 • International Conference The Stranger in the Bible and the Ancient Near East.
  [Obcy w Biblii i na Starożytnym Bliskim Wschodzie. ]

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji międzynarodowej

 • International Conference The Stranger in the Bible and the Ancient Near East/Lo straniero nella Bibbia e nel Vicino Oriente Antico.

2021


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Braterstwo Dawida i Jonatana. Obraz męskiej przyjaźni w 1 Sm 18-2 Sm
  [w:] Verbum Vitae

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Braterstwo Dawida i Jonatana. Obraz męskiej przyjaźni w 1 Sm 18 ˗ 2 Sm 1

2020


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Ideowy i teologiczny podtekst misji „wodza zastępów JHWH” w Joz 5,13-15
  [w:] Biblica et Patristica Thoruniensia

Opieka naukowa w charakterze promotora w kraju

 • Praca magisterska: Kontekst religijno-kulturowy ofiary przebłagalnej w rozumieniu nie-Izraelitów. Studium historyczno-krytyczne 1Sm 6,1-18

2019


Książka naukowa recenzowana

 • Księga Sędziów. Rozdziały 6-12. Wstęp – Przekład z oryginału – Komentarz
 • Księga Sędziów. Rozdziały 1-5. Wstęp - Przekład z oryginału - Komentarz

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Między historią, ideologią i teologią. Pro-Dawidowa lektura tradycji o Saulu w Pierwszej Księdze Kronik
  [w:] Collectanea Theologica
 • «The Circumcision of the Heart as a Deuteronomic Metaphor of Religious Identity of an Israelite»
  [Obrzezanie serca deuteronomiczną metaforą religijnej tożsamości Izraelity]
  [w:] Biblica et Patristica Thoruniensia
 • «Izraelici czynili to, co złe w oczach Pana» (Sdz 2,11). Teologiczne aspekty upadku w Księdze Sędziów
  [w:] Ethos. Kwartalnik Instytutu Jana Pawła II KUL - Lublin i Fundacji Jana Pawła II - Rzym

Recenzja artykułu naukowego

 • Recenzja dla Polonia Sacra: Biblijny motyw bramy. Jezus jako brama w J 10, 7.9

Organizacja konferencji krajowej

 • "Mężczyzną i kobietą stworzył ich (Rdz 1,27). Płciowość w Biblii" - Wiosenne Dni Biblijne

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Pomiędzy historią, ideologią i teologią. Pro-dawidowa lektura tradycji o Saulu w 1Kronik
 • Słowo Biblii prawdą o Bogu, człowieku i świecie

Opieka naukowa w charakterze promotora w kraju

 • Źródła i przejawy pobożności Tobiasza. Analiza egzegetyczno-teologiczna Tb 1,3–2,14
 • Boska ciemność przestrzenią objawiającego się Pana. Teologiczna recepcja Wj 19,1˗24,18 w Teologii mistycznej Pseudo-Dionizego Areopagity
 • Słowo Boże w duchowej i duszpasterskiej formacji kapłana. Studium analityczno-porównawcze wybranych tekstów Rozmyślań o życiu kapłańskim św. bpa Józefa Sebastiana Pelczara
 • Deuteronomistyczna koncepcja pobytu Izraelitów na wygnaniu. Studium egzegetyczno–teologiczne Jr 29,1-32

2018


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • «Nie wymieniaj przyjaciela za pieniądze ani brata prawdziwego na złoto z Ofiru (Syr 7,18). Pieniądz w Biblii»
  [w:] Ethos. Kwartalnik Instytutu Jana Pawła II KUL - Lublin i Fundacji Jana Pawła II - Rzym
 • Biblia. Księga życia, prawa i przymierza
  [w:] Ethos. Kwartalnik Instytutu Jana Pawła II KUL - Lublin i Fundacji Jana Pawła II - Rzym
 • The Spirit of YHWH as the Charism of the Pre-Monarchic Liberators of Israel and the Theological Symbol of God’s Salvific Activity in the Book of Judge
  [Duch JHWH charyzmatem przedmonarchicznych wyzwolicieli Izraela i teologicznym symbolem zbawczej aktywności Boga w Księdze Sędziów]
  [w:] Biblica et Patristica Thoruniensia

Hasło encyklopedyczne

 • Potocki Stanisław

Recenzja książki naukowej

 • Recenzja wydawnicza książki Ks. Prof. dr. hab. Stanisława Hałasa (SCJ): W jakim sensie Bóg jest ojcem? O ojcowskiej miłości Boga w Biblii Starego Testamentu

Recenzja artykułu naukowego

 • Recenzja dla Polonia Sacra: Psalm 91 (90) w pismach św. Elżbiety od Trójcy Świętej
 • L'obbedienza come una imitazione di Cristo
  [Posłuszeństwo jako naśladowanie Chrystusa]
 • Recenzja dla Polonia Sacra: L’approccio agatologico–cristologico al concetto di persona nella riflessione teatrologica–teologica di Hans Urs von Balthasar e di Józef Tischner
  [Recenzja dla Polonia Sacra: Agatologiczno-chrystologiczne podejście do koncepcji osoby w teatrologiczno-teologicznej refleksji Hansa Urs von Balthasara i Józefa Tischnera]

Usługi dydaktyczne w kraju

 • Recenzja pracy licencjackiej pt. Postać Elizeusza w Pochwale Ojców (Syr 48,12-14). Studium egzegetyczno – teologiczne

Opieka naukowa w charakterze promotora w kraju

 • Krzysztof Senejko, Ezechiel strażnikiem Izraela. Studium egzegetyczno-teologiczne tradycji Ez 3,16-21; 33,1-9
 • Ks. Łukasz Florczyk, Doktorat: Bóg Izraela w rozumieniu nie-Izraelitów. Studium historyczno-krytyczne wybranych tradycji deuteronomistycznej historiografii (Joz-2Krl)

Członkostwo w komitecie lub komisji

 • Sekretarz Komisji habilitacyjnej ks. dr. Janusza Kucickiego

2017


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • «Twoje słowo jest lampą dla moich stóp i światłem na mojej ścieżce” (Ps 119,105). Teologiczna lektura idei światła w tradycjach Starego Testamentu
  [w:] Ethos. Kwartalnik Instytutu Jana Pawła II KUL - Lublin i Fundacji Jana Pawła II - Rzym
 • „I wy byliście przybyszami...” (Kpł 19,34). „Obcy" w religijnym i społeczno-kulturowym kontekście Biblii Hebrajskiej”
  [w:] Ethos. Kwartalnik Instytutu Jana Pawła II KUL - Lublin i Fundacji Jana Pawła II - Rzym

Recenzja artykułu naukowego

 • Recenzja dla Verbum Vitae: Obraz świata po potopie według Rdz 8,22
 • Recenzja dla Verbum Vitae: Motyw gniewu Bożego w teologii Kronikarza
 • Recenzja dla Verbum Vitae: Zoomorficzne aspekty obrazu Boga w Piśmie Świętym związane z bydłem domowym (Bos Taurus Taurus)
 • Recenzja dla Polonia Sacra: Aspekty Ojcostwa Bożego w wybranych perykopach Mateuszowych

Organizacja konferencji krajowej

 • Organizacja konferencji krajowej: XI Kongres Nauczycieli i wychowawców archidiecezji przemyskiej
 • Organizacja konferencji krajowej: Religijna i społeczno-kulturowa aktywność kapituły przemyskiej w XVI i XVII wieku
 • Wartość życia
 • Wielkie religie Jedwabnego Szlaku: Judaizm i chrześcijaństwo

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Konferencja naukowa: Biblijna i pozabiblijna koncepcja śmierci człowieka
 • Konferencja naukowa: Orędzie Bożej miłości w historii zbawienia wygłoszona na krajowej konferencji: XI Kongres Nauczycieli i wychowawców archidiecezji przemyskiej – Przemyśl 29.04.2017
 • Konferencja naukowa: Koncepcja pozabiblijnej i biblijnej historiografii i kronikarstwa
 • Żydzi w starożytnej Mezopotamii i innych częściach Bliskiego Wschodu
 • Wartość ludzkiego życia w Biblii wygłoszona na krajowym sympozjum naukowym: Wartość życia

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej

 • Wartość życia
 • Wielkie religie Jedwabnego Szlaku: Judaizm i chrześcijaństwo

Opieka naukowa w charakterze promotora w kraju

 • Konrad Malczyk, Kapłański ryt konsultacji JHWH w kontekście działań zbrojnych. Studium teologiczno-egzegetyczne wybranych tradycji biblijnych
 • Wojciech Janusz, Droga poganki Rut do wiary w JHWH i przymierza z Izraelem. Studium historyczno-krytyczne wybranych tradycji z Księgi Rut
 • Dawid Mielnik, Doktorat: Motyw wskrzeszenia w biblijnych tradycjach o Eliaszu i Elizeuszu. Porównawcze studium historyczno-krytyczne 1Krl 17,8-24 i 2Krl 4,8-37

2016


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Deuteronomistyczna lektura prześladowania madianickiego. Studium historyczno- krytyczne Sdz 6,1–10
  [w:] Teologia i Człowiek
 • Źródła o Toli i Jairze w deuteronomistycznej strukturze Księgi Sędziów
  [w:] Collectanea Theologica

Recenzja artykułu naukowego

 • Recenzja dla Verbum Vitae: Bóg Izraela – wojownik czy miłośnik pokoju?
 • Recenzja dla Verbum Vitae: Wąż i jego symbolika w Biblii
 • Recencja dla Biblical Annals: «Imiona królów Izraela i Judy – historia sekretna»
 • Recenzja artykułu dla Biblical Annnals «W poszukiwaniu najstarszej literackiej wersji „cudu nad morzem” (Wj 13,17-15,21)»
 • Recenzja artykułu dla Biblical Annnals «Imiona królów Izraela i Judy – historia sekretna»
 • Recencja dla Biblical Annals «W poszukiwaniu najstarszej literackiej wersji „cudu nad morzem” (Wj 13,17-15,21)»

Organizacja konferencji międzynarodowej

 • Organizacja międzynarodowego sympozjum naukowego "Gdy prawo jest w konflikcie z sumieniem…"

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Konferencja naukowa: Pochodzenie i autorytet prawa w Biblii i Babilonii
 • Pochodzenie i autorytet prawa w Biblii i Babilonii

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji międzynarodowej

 • Gdy prawo jest w konflikcie z sumieniem…

Organizacja konferencji krajowej

 • Organizacja sympozjum naukowego: Wędrujące Madonny. Wizerunki Madonn kresowych na Podkarpaciu
 • Wieczory życia. Starość w optyce interdyscyplinarnej

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Konferencja naukowa: Starotestamentowe prawodawstwo a najubożsi w Izraelu. Status społeczny sierot, wdów i cudzoziemców
 • Służba Bogu i ludziom misją mężczyzny w świetle Joz 1.1-18
 • Konferencja naukowa: Rola Maryi w historii zbawienia

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej

 • Wędrujące Madonny. Wizerunki Madonn kresowych na Podkarpaciu
 • Wieczory życia. Starość w optyce interdyscyplinarnej

Wykład gościnny w krajowym ośrodku naukowym

 • Wykład inauguracyjny na rok akad. 2016/2017: Teokratyczne rządy Jozuego na tle biblijnej koncepcji władzy

Opieka naukowa w charakterze promotora w kraju

 • Arkadiusz Ochmerak, Figura anonimowego proroka w deuteronomistycznej historiografii Izraela
 • Dariusz Borowski, Plaga jako forma Bożej teofanii. Studium egzegetyczno-teologiczne cyklu tradycji Wj 7,14-11,10; 12,29-42

2015


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Szaleństwo Saula. Obłęd, opętanie czy polityczna intryga?
  [w:] Ethos. Kwartalnik Instytutu Jana Pawła II KUL - Lublin i Fundacji Jana Pawła II - Rzym

Recenzja artykułu naukowego

 • Recenzja dla Verbum Vitae: «Kamień– świadek przymierza w Sychem (Joz 24,1-28)»
 • Recenzja dla Forum Teologiczne: «Medyczne, społeczne i prawne aspekty rytualnego obrzezania kobiet»
 • Recenzja dla Verbum Vitae: «VIII przykazanie dekalogu na tle koncepcji świadectwa i świadka w tekstach legislacyjnych Starego Testamentu»
 • Recenzja dla Forum Teologiczne «Medyczne, społeczne i prawne aspekty rytualnego obrzezania kobiet»
 • Recenzja dla Biblical Annals:Nazirejczyk od łona matki. Cel i cechy szczególne opowiadania Sdz 13 w świetle metody narracyjnej
 • Recenzja dla Biblical Annals: Nazirejczyk od łona matki: cel i motywy wiodące opowiadania Sdz 13 w świetle analizy narracyjnej.
 • Recenzja dla Forum Teologiczne «Przemoc w Biblii w interpretacji Papieskiej Komisji Biblijnej w dokumencie „Natchnienie i prawda Pisma Świętego”»

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • «Ryt konsultacji JHWH narzędziem objawienia Bożej woli», wygłoszona na międzynarodowym sympozjum naukowym (XI Międzynarodowe Jesienne Dni Biblijne) Bóg objawiający się w swoim słowie. Prawda Pisma Świętego

Organizacja konferencji krajowej

 • Bóg – honor – ojczyzna. Udział Kościoła katolickiego w odzyskanie niepodległości Polski (1914-1918) (Przemyśl, 11.11.2015)

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Konferencja naukowa: Historyczny i religijny kontekst zbrojnego powstania Machabeuszy (168-143 przed Chr.)

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej

 • Bóg – honor – ojczyzna. Udział Kościoła katolickiego w odzyskanie niepodległości Polski (1914-1918)

Opieka naukowa w charakterze promotora w kraju

 • Marek Szczęsny, Motyw rajskiego ogrodu w tradycjach Mezopotamii i Biblii
 • Maksymilian Lorens, Motyw snów w cyklu tradycji o Józefie (Rdz 37-50)
 • Dawid Rachwał, Biblijna koncepcja odsunięcia władcy od tronu. Studium teologiczno-egzegetyczne 1Sm 16,1-18,5

2014


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Czy Bóg Starego Testamentu ma surowe oblicze? Hebrajska Biblia a przemoc
  [w:] ETHOS
 • „Przestraszyłem się, bo jestem nagi” (Rdz 3,10). Geneza ludzkiego lęku w biblijnej relacji o ogrodzie Eden
  [w:] Ethos. Kwartalnik Instytutu Jana Pawła II KUL - Lublin i Fundacji Jana Pawła II - Rzym
 • Drzewo poznania dobra i zła a koncepcja Stwórcy w Rdz 2,4a-3,24
  [w:] Biblica et Patristica Thoruniensia

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Wyższe Seminarium Duchowne w Przemyślu w dwudziestoletniej pasterskiej posłudze Ks. abpa Józefa Michalika (1993 – 2013)
 • "Wiara w Boga JHWH. Teologiczna re-lektura wiodących wątków księgi Rut"

Hasło encyklopedyczne

 • Złorzeczenia
 • Ziemia obiecana
 • Wojna : I. Aspekt biblijny
 • Wąż miedziany
 • Wróżbiarstwo: II. W Biblii : A. W Nowym Testamencie
 • Wróżbiarstwo : II. W Biblii : A. W Starym Testamencie
 • Wzgórza, wyżyny, bamot

Artykuł w czasopiśmie

 • Sprawozdanie z Wiosennych Dni Biblijnych: „Świadkowie wiary – Rok wiary w Kościele”(KUL, 13 marca 2013)
  [w:] Biblical Annals

Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • Świadkowie wiary : Biblia o wierze

Recenzja artykułu naukowego

 • Recenzja artykułu do Verbum Vitae: «Świadectwo” (‘ēdût) w kapłańskiej koncepcji sanktuarium i przymierza»
 • Recenzja artykułu do Biblical Annnals: «Exodus – pomiędzy historią, mitem i koncepcją teologiczną»
 • Recenzja artykułu do Studia Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk: «Ubodzy w strukturze społecznej starożytnego Sumeru»
 • Recenzja dla Verbum Vitae: «Dzieje Izraela jako objawienie Bożej sprawiedliwości (Mdr 10–19)»
 • Recenzja dla Biblica et Patristica Thoruniensia, "Nauczanie Jezusa i popularne hellenistyczne opowieści"
 • Recenzja dla Biblica et Patristica Thoruniensia, «Droga wiary apostoła Piotra w świetle zapowiedzi zdrady (Łk 22,31-34) oraz wyparcia się Jezusa (Łk 22,54b-62)»
 • Recenzja dla Biblica et Patristica Thoruniensia, «Wiara i metoda w interpretacji Biblii. Przekaz wiary czy przekaz wiedzy: biblijna interpretacja na rozdrożu»
 • Recenzja artykułu dla Verbum Vitae: «Bóg jako sprawiedliwy sędzia w symbolicznej ikonosferze biblijnej starożytności chrześcijańskiej i średniowiecza»
 • Recenzja artykułu dla Verbum Vitae: «Interpretacja mesjańska wyrażenia „słońce sprawiedliwości” (Ml 3,20)»
 • Recenzja dla Biblica et Patristica Thoruniensia, «Teachings of Jesus and Popular Hellenistic Stories»
 • Recenzja artykułu dla Verbum Vitae: «Niesprawiedliwy Bóg w Psalmach?»
 • Recenzja artykułu do Biblical Annnals: «Początkowa koncepcja mądrości według Syracha. Syr 1,1-10 jako perykopa programowa»

Recenzja w przewodzie doktorskim

 • Ks. Piotra Jaworskiego: «Tożsamość proroka w świetle Jr 23,9-40. Studium egzegetyczno-teologiczne»
 • Recenzja rozprawy doktorskiej Księdza Wojciecha Marcina Radomskiego: Inganni e raggiri nella narrazione della storia di Davide, napisanej pod kierunkiem Siostry Profesor Bruny Costacurta na Wydziale Teologii Papieskiego Uniwersytetu Gregoriana w Rzymie

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • «Słowo Pana kreujące historię narodu wybranego. Problem natchnienia w deuteronomistycznej historiografii Izraela (Joz -2Krl)», wygłoszony na międzynarodowym sympozjum naukowym (X Międzynarodowe Jesienne Dni Biblijne): Natchnienie Pisma Świętego

Organizacja konferencji krajowej

 • Organizacja sympozjum naukowego Wierzę w Syna Bożego. Chrystologia w świetle Biblii (Przemyśl, 15.05.2014)
 • Ś.p. Ks. bp Franciszek Barda - życie i posługa pasterska w archidiecezji przemyskiej na tle epoki

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • «Pierwszy grzech – jak było na początku?» w ramach 46 Tygodnia eklezjologicznego, pt. Święty Kościół grzesznych ludzi
 • Starotestamentowa figura Jozuego w świetle misterium osoby i zbawczej misji Jezusa Chrystusa wygłoszona podczas sympozjum naukowego Wierzę w Syna Bożego. Chrystologia w świetle Biblii (Przemyśl, 15.05.2014)

Wykonawca w realizowanym projekcie - organizacja krajowa

 • Wykonawca projektu badawczego „Problematyka stworzenia w perspektywie relacji między nauką a wiarą – intelektualna i pastoralna formacja alumnów” w ramach badań: „Problematyka stworzenia w formacji intelektualnej i pastoralnej alumnów. Abp Józef Życiński (1948-2011) in memoriam” (grant o numerze SFM/G1/2015 przyznany przez Fundacja Centrum Kopernika)

Opieka naukowa w charakterze promotora w kraju

 • Łukasz Bróż, Motyw konfliktu w cyklu tradycji o Jakubie (Rdz 25,19–36,43)
 • Mirosław Brożek, Deuteronomistyczny model podboju Kanaanu. Studium historyczno-krytyczne Joz 1,1-18; 21,43-45
 • Dariusz Główczyk, Literacki wzorzec oddalenia żony /siostry/ w świetle Rdz 12,9-20; 20,1-18; 26,1-11
 • Ks. Maciej Dżugan, praca doktorska: Relacja o zwiadowcach w Jerycho a deuteronomistyczna koncepcja podboju Kanaanu. Studium historyczno-krytyczne Joz 2,1-24

2013


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • „Nie będę się wstydził osłonić przyjaciela”(Syr 22, 25). Przyjaźń w biblijnych tradycjach Starego Testamentu
  [w:] ETHOS
 • „Nie będę się wstydził osłonić przyjaciela”(Syr 22, 25). Przyjaźń w biblijnych tradycjach Starego Testamentu
  [w:] Ethos. Kwartalnik Instytutu Jana Pawła II KUL - Lublin i Fundacji Jana Pawła II - Rzym
 • Droga do wiary poganki Rachab. Teologiczna lektura Joz 2,1-24
  [w:] Biblica et Patristica Thoruniensia

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Iść za głosem Boga. Motyw wiary w wiodących tekstach cyklu o Abrahamie (Rdz 11,27-25,18)

Hasło encyklopedyczne

 • Terafim
 • Symeon
 • Symeon
 • Ucisk
 • Tora
 • Sędziowie
 • Sędziów Księga
 • Sodoma
 • Stworzenie : I. W Biblii

Członkostwo w zespole recenzentów czasopisma naukowego

 • Członkowstwo w zespole recenzentów czasopisma Biblica et Patristica Thorunensia
  [w:] Biblica et Patristica Thorunensia

Recenzja artykułu naukowego

 • «Szabat w Łukaszowej narracji o nauczaniu Jezusa w synagodze w Nazarecie (4,16-30»
 • Recenzja artykułu dla Verbum Vitae «Mądrość pośredniczką wzajemnej miłości Boga i człowieka (Syr 4,11-19)
 • Recenzja artykułu dla Verbum Vitae: «Marność ludzkiego życia w Księdze Koheleta?»
 • Recenzja artykułu dla Verbum Vitae «Boże umiłowanie Izraela (Pwt 7,7-10)»
 • «Tytuły maryjne w wybranych utworach literatury religijnej polskiego baroku»
 • 58) Recenzja artykułu dla Verbum Vitae: «„Nie może pozostawać duch mój w człowieku na zawsze” (Rdz 6,3). Długość ludzkiego życia na podstawie genealogii w Rdz 1–11»
 • Recenzja dla Biblica et Patristica Thoruniensia, artykuł: «Kryteria interpretacji Apokalipsy»
 • «Wzór duszpasterza w świetle wybranych opracowań pastoralnych okresu zaborów. Zarys problematyki»
 • Recenzja artykułu dla Politei - Pisma Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ, «Wojny dozwolone starożytnego Izraela w świetle Starego Testamentu»

Organizacja konferencji międzynarodowej

 • Organizacja Wiosennych Dni Biblijnych na KUL Jana Pawła II pod hasłem: Świadkowie wiary. Rok wiary w Kościele
 • Organizacja międzynarodowej konferencji naukowej: Kościół –państwo. W 20-tą rocznicę podpisania Konkordatu pomiędzy Stolicą Apostolską a Rzeczpospolitą Polską

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • „Jakim prawem to czynisz albo kto dał Ci tę władzę? (Łk 20,2). Teologiczna interpretacja sporu Jezusa z religijnymi przywódcami Izraela

Organizacja konferencji krajowej

 • Organizacja sympozjum naukowego: „Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę …” (Rdz 3,15). Teologiczno-pastoralna refleksja na temat genezy zła i przejawów obecności szatana we współczesnym świecie

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • "Droga do wiary poganki Rachab. Teologiczna lektura Joz 2,1-24"
 • „Skąd się wzięło zło? Analiza teologiczna Rdz 3,1-7”

Usługi eksperckie w kraju

 • Recenzja projektu badawczego - Grant SONATA - dr Marcina Roberta Majewskiego «Nowe rozwiązanie kwestii przesłania materiału kapłańskiego (P) w Pięcioksięgu»

Opieka naukowa w charakterze promotora w kraju

 • Święto paschy w wybranych biblijnych tradycjach Izraela
 • Cykl tradycji Wj 15,22-18,27 w teologicznej strukturze Pięcioksięgu
 • Saul u wróżki z Endor. Kulturowy i religijny kontekst nekromancji w 1Sm 28,3-25
 • Tradycje o narodzinach synów Jakuba teologiczną genezą narodu izraelskiego (Rdz 29,31-30,24; 35,16-20)

2012


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Dawid i jego synowie. Wychowawczy i polityczny dramat na dworze królewskim
  [w:] Verbum Vitae

Recenzja naukowa w czasopiśmie

 • Recenzja dla Studia Gdańskie 30 (2012) artykuł A. Włoczewskiej, «Mistyczna osobowość ukryta w sieci metafor w utworach Karola Wojtyły»
  [w:] Studia Gdańskie

Hasło encyklopedyczne

 • Samuela Księgi
 • Przysłowie
 • Przysłów księga
 • Ruben
 • Roboam
 • Samson
 • Salomon
 • Ruben
 • Saul
 • Samuel

Artykuł popularnonaukowy w wydawnictwie zbiorowym

 • «Ks. Bp Zbigniew Kiernikowski jako rektor Papieskiego Instytutu Polskiego widziany oczyma studenta», w: M. Czubak, B. Kondracka, Posłuszeństwo Ewangelii – Eucharystia. Księga jubileuszowa dedykowana Bp Zbigniewowi Kiernikowskiemu w 10. rocznicę sakry biskupiej i posługi pasterskiej w diecezji siedleckiej

Recenzja artykułu naukowego

 • «Posługa kapłana w nauczaniu Jana Pawła II w czasie pielgrzymek do Ojczyzny»
 • «Motyw zwycięskiej modlitwy w narracji Joz 10,1-27. Studium egzegetyczno-teologiczne»
 • «Recepcja Konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym w encyklikach społecznych bł. Jana Pawła II »
 • «Wpływy greckie w Apokalipsie św. Jana»
 • «Z rodziny i z kultury - naród u Jana Pawła II»
 • «Biblijny profil Maryi w relacji o „narodzeniu Jezusa (Mt 1,18-25)” – propozycja interpretacji»
 • «O nauczaniu Jana Pawła II dotyczącym parlamentu oraz instytucji życia publicznego»

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Od nienawiści do braterskiej miłości. Dom Jakuba w cyklu tradycji o Józefie (Rdz 37-50)

Organizacja konferencji krajowej

 • «Przekroczyć podwoje bramy Słowa Bożego. Aktualność Konstytucji dogmatycznej o objawieniu Bożym»

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Papieska inicjatywa roku wiary
 • Egipt w Biblii

Usługi dydaktyczne w kraju

 • Recenzja pracy magisterskiej Mateusza Targońskiego: «Zmartwychwstanie indywidualne w Dn 12,1-3 i pismach wspólnoty z Qumran»
 • Recenzja pracy magisterskiej Lyudmiły Belyak: «Postać Maryi w Kanie Galilejskiej (J 2,1-11)»
 • Recenzja pracy magisterskiej Ganny Podolyan: «Postać samarytanki w J 4,1-42»
 • Recenzja pracy magisterskiej Haliny Zelvovich: «Postać młodzieńca w tajemnej Ewangelii Marka. Analiza porównawcza EwTMk 1 i 2 z Ewangeliami kanonicznymi»
 • Recenzja pracy magisterskiej Mateusza Targońskiego: «Zmartwychwstanie indywidualne w Dn 12,1-3 i pismach wspólnoty z Qumran»

Opieka naukowa w charakterze promotora w kraju

 • Teologiczny obraz powołania Mojżesza w świetle księgi Wyjścia
 • Teofanie Jahwe motywem przewodnim cyklu tradycji o Jakubie (Rdz 25,19-36,43)
 • Czynność symboliczna w księdze Jeremiasza jako forma prorockiego głoszenia słowa Bożego
 • Biblijna koncepcja stworzenia w księdze Rodzaju

2011


Książka naukowa recenzowana

 • Tak było na początku… Izrael opowiada swoje dzieje. Literacka i teologiczna analiza wiodących tradycji Księgi Rodzaju.

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Religijny i społeczny status kobiet w tradycjach o Abrahamie (Rdz 11,27-25-18)
  [w:] Verbum Vitae
 • Genealogie Księgi Rodzaju. Pomiędzy historią, tradycją i teologią
  [w:] Biblical Annals
 • Religijny i społeczny status kobiet w tradycjach o Abrahamie (Rdz 11,27-25-18)
  [w:] Studia Pastoralne

Hasło encyklopedyczne

 • Pokolenia Izraelskie

Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego

 • Członkostwo w komitecie redakcyjnym: The Biblical Annals
  [w:] Biblical Annals

Recenzja w przewodzie doktorskim

 • He Has Set All the Bounds of the Earth: The Concept of Separation in Gen. 6-9

Organizacja konferencji międzynarodowej

 • Organizacja międzynarodowej konferencji naukowej i modlitewnej w Przemyślu w dniach 15-16 stycznia 2011: XIV ogólnopolski dzień judaizmu w Kościele katolickim w Polsce z udziałem m.in. rabinów: Michaela Schudricha, Boaza Pasha i Edgara Glucka, metropolity warszawsko-przemyskiego Kościoła greckokatolickiego ks. abpa Jana Martyniaka oraz przewodniczącego KEP i metropolity przemyskiego Kościoła katolickiego ks. abpa Józefa Michalika

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • «Spór o wiarygodność proroka. Ryt konsultacji Boga w 1Krl 22»

Usługi dydaktyczne w kraju

 • Recenzja pracy magisterskiej Adama Janczary: «Nadzieja eschatologiczna w wizji doliny wysuszonych kości. Analiza literacka i teologiczna Ez 37,1-14»
 • Recenzja pracy magisterskiej Mateusza Januszewskiego: «Odkrywanie oblicza Boga przez proroka Eliasza w teofanii na górze Horeb. Analiza egzegetyczno- teologiczna 1Krl 19,1-18»
 • Recenzja pracy magisterskiej Witolda Bednarza: «Proces niewidomego od urodzenia. Analiza egzegetyczno-teologiczna J 9,1-41»

Opieka naukowa w charakterze promotora w kraju

 • Wymagająca wierność Bożemu powołaniu. Teologia wyznań proroka Jeremiasza
 • Rola proroka w czasach rodzącej się monarchii
 • Człowiek cierpiący. Teologia drugiej serii mów Księgi Hioba (15,1-21,34)
 • Biblijny przekaz o upadku Dawida (2Sm 11,1-12,31) teologicznym kluczem w interpretacji cyklu tradycji o sukcesji tronu (2Sm 13-20; 1Krl 1-2)
 • Prorok Eliasz obrońcą monoteizmu w Izraelu. Teologiczny wymiar tradycji prorockich w 1Krl 17-2Krl 2

Członkostwo w radzie naukowej wydawnictwa

 • Polonia Sacra
 • Analecta Biblica Lublinensia

2010


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • «Instytucja kapłana w deuteronomistycznej historii Izraela (Joz–2Krl)», w: D. DZIADOSZ, Od Melchizedeka do Jezusa ­ Arcykapłana. Biblia o kapłaństwie.

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Teologiczna struktura relacji o ogrodzie Eden (Rdz 2,4b­-25)
  [w:] Studia Gdańskie
 • Urząd kapłana w epoce przedmonarchicznej
  [w:] Zeszyty Naukowe Stowarzyszenia Biblistów Polskich.
 • Geneza i teologiczne orędzie biblijnej relacji o potopie (Rdz 6–9)
  [w:] Roczniki Teologiczne
 • Lewici i kapłani w księdze Powtórzonego Prawa
  [w:] Verbum Vitae

Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • Od Melchizedeka do Jezusa ­ Arcykapłana. Biblia o kapłaństwie.

Recenzja w przewodzie doktorskim

 • Kobiety w dziejach Izraela w świetle deuteronomistycznego dzieła historycznego. Studium egzegetyczno­teologiczne wybranych tekstów

Organizacja konferencji międzynarodowej

 • Organizacja Wiosennych Międzynarodowych Dni Biblijnych na KUL pod hasłem: Od Melchizedeka do Chrystusa Arcykapłana. Biblia o kapłaństwie

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • «Instytucja kapłana w deuteronomistycznej historii Izraela (Joz–2Krl)»

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • «Proces redakcji starotestamentowych tradycji biblijnych»

Opieka naukowa w charakterze promotora w kraju

 • Ks. Stanisław Potocki ­ mędrzec i wychowawca
 • Deuteronomistyczna koncepcja reformy Jozjasza (2Krl 22,1–23,30)
 • Teologiczna reinterpretacja cyklu tradycji o Samsonie (Sdz 13–16)

Członkostwo w radzie naukowej wydawnictwa

 • Członkowstwo w zespole recenzentów czasopisma Studia Gdańskie

2009


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Rdz 25,19­-34 programowym tekstem cyklu tradycji o Jakubie
  [w:] Teologia i Człowiek
 • «Kapłaństwo przestrzenią, w której człowiek spotyka Boga»
  [w:] Memoranda
 • Heroiczna walka Jakuba o błogosławieństwo (Rdz 32,23­-33)
  [w:] Premislia Christiana
 • Kapłański poemat o Bogu Stwórcy (Rdz 1,1–2,4a)
  [w:] Collectanea Theologica
 • Boże i ludzkie patrzenie według Wj 2,11­-25
  [w:] Verbum Vitae
 • Modlitwa konsekracyjna Salomona (1Krl 8,22­-53) teologiczną wykładnią znaczenia i roli świątyni w Izraelu
  [w:] Collectanea Theologica

Hasło encyklopedyczne

 • Neftali
 • Niegodziwość
 • Nomadowie
 • Nabot

Recenzja w przewodzie doktorskim

 • Orędzie teologiczne cyklu Dawida (Badania literackie i teologiczne tekstu 1Sm 16–1Krl 2,11)
 • Pozycja i rola kobiet w ujęciu księgi Sędziów

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • «Królestwo Boże ­ dar i nadzieja»«Bóg królem Izraela. Biblijny model teokracji według księgi Jozuego»
 • «Bóg królem Izraela. Biblijny model teokracji według księgi Jozuego.

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • «Urząd kapłana w Izraelu do powstania monarchii»

Wykład gościnny w krajowym ośrodku naukowym

 • «Wierna służba Bogu. Biblijna koncepcja kapłaństwa»

Opieka naukowa w charakterze promotora w kraju

 • Figura Samuela w epoce rodzącej się monarchii w Izraelu
 • Biblijna koncepcja klątwy i wojny Jahwe
 • Moc prorockiego słowa. Analiza tradycji otwierających cykl o Eliaszu (1Krl 17,1–18,46)

Członkostwo w radzie naukowej wydawnictwa

 • Verbum Vitae

2008


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Geneza biblijnych tradycji o patriarchach w Rdz 12–36
  [w:] Zeszyty Naukowe Stowarzyszenia Biblistów Polskich.
 • Dzieje Apostolskie. Egzegeza, teologia, interpretacja. Apostolski kerygmat Kościoła rodzącego się z Bożego Ducha. Pierwsza mowa Piotra (Dz 2,14­-41)
  [w:] Biblica et Patristica Thoruniensia
 • Biblijny sens i wymiary grzechu w Pięcioksięgu
  [w:] Przegląd Homiletyczny
 • Bóg i człowiek w biblijnej historii Józefa (Rdz 37–50)»
  [w:] Teologia i Człowiek

Rozdział w nierecenzowanej książce naukowej

 • «Najświętsza Maryja Panna, Królowa i Matka Miłosierdzia (I)», w: Nowe Msze o Najświętszej Maryi Pannie. Komentarze i homilie
 • «Najświętsza Maryja Panna, Królowa i Matka Miłosierdzia (II)», w: Nowe Msze o Najświętszej Maryi Pannie. Komentarze i homilie
 • «Najświętsza Maryja Panna, Matka Pocieszenia», w: Nowe Msze o Najświętszej Maryi Pannie. Komentarze i homilie
 • «Najświętsza Maryja Panna, Wspomożycielka Wiernych», w: Nowe Msze o Najświętszej Maryi Pannie. Komentarze i homilie
 • «Najświętsza Maryja Panna, Matka Bożej Opatrzności», w: Nowe Msze o Najświętszej Maryi Pannie. Komentarze i homilie

Recenzja w przewodzie doktorskim

 • Jana Pawła II odczytanie biblijnego przesłania o Bożym miłosierdziu

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • «Zwycięska walka Jakuba z Bogiem o błogosławieństwo dla swego rodu i całego Izraela. Literacka i teologiczna specyfika Rdz 32,23­-33»

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • 46 Sympozjum Biblistów Polskich «Literacka specyfika i pochodzenie biblijnych tradycji o patriarchach w Rdz 12–36»
 • «Modlitwa konsekracyjna Salomona teologiczną wykładnią znaczenia i roli świątyni w Izraelu (1Krl 8,22­-53)».
 • Dzieje Apostolskie. Egzegeza, teologia, interpretacja. Apostolski kerygmat Kościoła rodzącego się z Bożego Ducha. Pierwsza mowa Piotra (Dz 2,14­-41)

Opieka naukowa w charakterze promotora w kraju

 • Narodziny Mojżesza odpowiedzią Boga na głos uciśnionego ludu (Wj 1,1–2,25)

Członkostwo w radzie naukowej wydawnictwa

 • Członkowstwo w zespole recenzentów czasopisma Biblica et Patristica Thorunensia

Członkostwo w międzynarodowej organizacji o charakterze naukow

 • Associazione Biblica Italiana

Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym

 • Lubelskie Towarzystwo Naukowe

2007


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Boża i ludzka wierność. Teologiczny obraz zdobycia Kanaanu
  [w:] Verbum Vitae

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Międzynarodowa konferencja naukowa w Lublinie, dnia 25-27.10.2007: Qumran pomiędzy Starym a Nowym Testamentem. Wygłoszony referat: Specyfika qumrańskiej wersji Ksiąg Samuela (4QSama) w relacji do Tekstu Masoreckiego i Septuaginty

Opieka naukowa w charakterze promotora w kraju

 • Geneza i znaczenie biblijnego rytu namaszczenia w inauguracji królewskiej władzy w Izraelu
 • Konflikt Jezusa Chrystusa z Sanhedrynem według ewangelii Marka

2006


Książka naukowa recenzowana

 • Monarcha odrzucony przez Boga i lud : proces redakcji biblijnych tradycji o Saulu

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • «Biblia Tysiąclecia jako wydarzenie religijne i świadectwo pracy polskich biblistów»
  [w:] Zeszyty Naukowe KUL
 • Biblijny kontekst tradycji o narodzinach Mojżesza (Wj 1,8– 2,10)
  [w:] Collectanea Theologica

Członkostwo w komitecie redakcyjnym serii wydawniczej

 • Materiały pomocnicze
 • STUDIA
 • Analecta

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • 44 Sympozjum Biblistów Polskich, Kalisz 19-21.09.2006, Wygłoszony referat: Cykl o ustanowieniu monarchii w Izraelu (1Sm 8-12)

Opieka naukowa w charakterze promotora w kraju

 • Arka Przymierza w deuteronomistycznej tradycji Izraela
 • Kantyk Anny (1Sm 2,1­-10) i Pieśń Dawida (2Sm 22,1-­51) jako klucz w teologicznej interpretacji ksiąg Samuela
 • Jakubik Grzegorz, Arka Przymierza w deuteronomistycznej tradycji Izraela
 • Uzdrowienie z trądu oznaką zbawczej mocy Boga. Forma literacka i teologia biblijnych tradycji o uzdrowieniu z trądu
 • Nauczycielski autorytet Jezusa w Ewangelii Marka

2005


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Czy władza królewska pochodzi od Jahwe? Forma i znaczenie obrzędu namaszczenia w epoce monarchii w Izraelu
  [w:] Zeszyty Naukowe KUL
 • Chrześcijanin człowiekiem różańca
  [w:] Premislia Christiana
 • Kapłaństwo przestrzenią, w której człowiek spotyka Boga
  [w:] Roczniki Teologiczne
 • Relacja o powołaniu Mojżesza jako trudny i ważny tekst Starego Testamentu
  [w:] Teologia i Człowiek
 • Ksiądz Profesor Stanisław Potocki ­ mędrzec i wychowawca
  [w:] Roczniki Teologiczne
 • Wiarygodność proroka w Izraelu (1Krl 22,1­-40)
  [w:] Zeszyty Naukowe KUL
 • Papieski Wielki Tydzień
  [w:] SOCIETAS/COMMUNITAS
 • Jaka jest recepta na niebo? Czyli o tym jak bogaty człowiek przychodzi do Jezusa szukając życia wiecznego (Mk 10,17­-31)
  [w:] Premislia Christiana

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Międzynarodowa konferencja Logos i słowo, na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Wygłoszony referat: La Bibbia del Millennio come evento religioso e frutto del lavoro dei bibblisti polacchi.
  [Międzynarodowa konferencja Logos i słowo, 18-19 11. 2005 r. na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Wygłoszony referat: La Bibbia del Millennio come evento religioso e frutto del lavoro dei bibblisti polacchi.]

2004


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Krzywda i przebaczenie, czyli kontrast w ukazywaniu Żydów w Apokalipsie
  [w:] Theologica Thoruniensia
 • Prorok stróżem porządku etycznego w Izraelu w epoce rodzącej się monarchii
  [w:] Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne
 • «Abraham wspólnym dziedzictwem wielkich religii monoteistycznych świata»
  [w:] Colloquia Theologica Adalbertina.
 • Teocentryczna historiografia Izraela, czyli kim był deuteronomista i jego dzieło
  [w:] Collectanea Theologica
 • Teologiczne tradycje o początkach biblijnego Izraela
  [w:] Resovia Sacra
 • Przejście przez morze – aktywna obecność Boga kreująca Izrael
  [w:] Verbum Vitae
 • Eliasz jako starotestamentalny typ obrońcy wiary w jedynego Boga Jahwe i Jego prawa
  [w:] Collectanea Theologica

Rozdział w nierecenzowanej książce naukowej

 • «Uczta człowieka z Bogiem. Biblijne przekazy o ustanowieniu Eucharystii», w:Eucharystia drogą do wieczności. Świętej pamięci ks. prof. S. Potockiemu.

Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • Eucharystia drogą do wieczności. Świętej pamięci ks. prof. S. Potockiemu.

Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym

 • Stowarzyszenie Biblistów Polskich

2003


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Przymierze Dawidowe w deuteronomistycznej historii Izraela
  [w:] Verbum Vitae
 • Pozwolić Bogu nawrócić się do Niego
  [w:] SOCIETAS/COMMUNITAS

Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie

 • «Pozwolić Bogu nawrócić się do Niego»
  [w:] SOCIETAS/COMMUNITAS

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Eliasz obrońcą kultu jedynego Boga Jahwe w Izraelu

2002


Książka naukowa recenzowana

 • Gli oracoli divini in 1Sam 8–2Re 25. Redazione e teologia nella storia deuteronomistica dei re
  [Boże wyrocznie w 1 Sam 8-2 Krl 25. Redakcja i teologia w deuteronomistycznej historii królów]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • 2Sm 21–24 kluczem teologicznym w interpretacji początków monarchii w Izraelu
  [w:] Theologica Thoruniensia

Członkostwo w międzynarodowej organizacji o charakterze naukow

 • Associazione degli ex-allievi del Pontificio Istituto Biblico