dr hab. Anna Barańska (prof. KUL)

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Historii
Katedra Historii XIX wieku

Stanowisko: Profesor KUL

2021

Prace magisterskie
 • Przestępczość i patologie w Rosji w świetle "Rosji w roku 1839" Astolphe'a de Custine'a

2020

Prace licencjackie
 • Koło Historyczne Studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w latach 1918-1939
 • Modernizacja gospodarstwa domowego w świetle poradników i dyskusji w XIX w.
 • Listy z Ameryki w ,,Przyjacielu Ludu" w latach 1919-1921
 • Rozwój kolarstwa na ziemiach polskich w końcu XIX wieku w świetle prasy specjalistycznej

2019

Prace magisterskie
 • Realia pracy duszpasterskiej na ziemiach litewsko-ruskich w świetle pamiętników i korespondencji (1831-1914).
 • Podróż edukacyjna młodego arystokraty w świetle "Wspomnień" i korespondencji Andrzeja Edwarda Koźmiana
 • Rzym w pamiętnikach polskich pielgrzymów i podróżnych w XIX wieku.
 • Egipt w relacjach polskich wojskowych, misjonarzy i podróżników w XIX wieku.
 • Emancypacja z konieczności czy z wyboru? Droga życiowa Zuzanny Małyszczyckiej.

2017

Prace licencjackie
 • Wizyty biskupów z Królestwa Polskiego w Petersburgu w pismach ks. Bonawentury Butkiewicza i innych relacjach współczesnych
 • Śmierć i zwyczaje pogrzebowe w wybranych regionach Polski, Litwy i Białorusi na podstawie "Ludu" Oskara Kolberga
 • Przewodniki po Lublinie w okresie zaborów i dwudziestolecia międzywojennego.
 • Tematyka legionowa na łamach dziennika ,,Ziemia Lubelska'' (1915-1918)
 • Indie jako teren działalności misyjnej na łamach "Misji Katolickich" (1882 - 1903).

2015

Prace magisterskie
 • Straty majątkowe ziemian w województwach prawobrzeżnych Królestwa Polskiego w świetle procesów o odszkodowania po powstaniu listopadowym
 • Formy wyrażania patriotyzmu w przestrzeni publicznej Warszawy w latach 1815 - 1830

2014

Prace magisterskie
 • Duchowieństwo diecezji tarnowskiej wobec wydarzeń 1846 r.
 • Choroby i medycyna w życiu codziennym arystokracji polskiej w XIX wieku na podstawie korespondencji Elizy z Branickiej Krasińskiej (1835-1876)
 • Wodzowie Powstania Listopadowego w oczach podwładnych i polityków
 • Podróże do krajów egzotycznych w relacjach polskich podróżników na podstawie czasopisma "Wędrowiec" (1863-1906).
 • Problematyka afrykańska na łamach "Przeglądu powszechnego" i "Misji katolickich" (1882- 1914).

2013

Rozprawy doktorskie
 • Le Grand Duché de Varsovie vu par les Français. Le visage du Grand Duché de Varsovie dans les documents français de ce temps [Księstwo Warszawskie w oczach Francuzów. Obraz Księstwa Warszawskiego w źródłach francuskich tego okresu]
Prace licencjackie
 • Wojna francusko-austriacka i zjednoczenie Włoch na łamach "Kuriera Warszawskiego"
 • Kuchnia, jej wyposażenie i organizacja pracy w świetle XIX - wiecznych książek kucharskich.
 • Francja i Francuzi w ,,Kurierze Warszawskim" (1830-1831)
 • Handel i usługi w Lublinie w świetle informacji i reklam w "Kalendarzu Lubelskim" (1869 - 1914)
 • Pobyt rodziny Augusta Adama Zamoyskiego w Rosji i na Ukrainie w latach 1915-1917 na podstawie materiałów rodzinnych i relacji pamiętnikarskich
 • Wielki Książę Konstanty Pawłowicz w czasie powstania listopadowego w świetle prasy i relacji pamiętnikarskich
Prace magisterskie
 • Powstanie listopadowe na łamach "Tygodnika Petersburskiego".
 • Petersburg w oczach Polaków (od powstania miasta do połowy XIX wieku)
 • Przekaz tradycji patriotycznej w polskich dworach i dworkach Wołynia, Podola i Ukrainy (1831-1914)

2012

Prace licencjackie
 • "Misje katolickie" o pracy polskich duchownych na terenach misyjnych (1882- 1893).
 • Duchowieństwo Diecezji Tarnowskiej w świetle "Schematismus Universi Venerabilis Cleri Dioeceseos Tarnoviensis. A.D. 1880"
 • Karnawał w Warszawie na podstawie informacji z "Kuriera Warszawskiego" (1821-1830)
 • Krytyka wad kobiecych w pismach Klementyny z Tańskich Hoffmanowej
 • Prasa warszawska 1831 roku o powstaniu na Litwie.
 • Obraz Rosji i Rosjan w "Dzienniku" Nadieżdy Iwanowny Golicyny.
 • Służba domowa w świetle poradnika Karoliny Nakwaskiej "Dwór wiejski".
Prace magisterskie
 • Aktorzy jako grupa zawodowa w świetle relacji pamiętnikarskich z okresu zaborów.
 • Codzienność podlaskiej prowincji. Gospodarka, społeczeństwo i życie kulturalne regionu w świetle "Głosu Podlasia" (1910 - 1914).
 • Lekarze warszawscy w latach 1795-1857.
 • Uzbrojenie i wyposażenie oddziałów powstańczych w województwach krakowskim i sandomierskim (1863-1864)
 • Polka-obywatelka. Dyskusja o miejscu kobiet w społeczeństwie w publicystyce z lat 1815-1848.

2011

Rozprawy doktorskie
 • Prywatne żeńskie szkoły gospodarcze w latach 1882-1939
Prace licencjackie
 • Symbolika w uroczystościach patriotycznych w latach 1815-1830.
 • Narcyza Żmichowska w świetle pamiętników.
 • Kontakty zesłańców z krajem w świetle "Dziennika Syberyjskiego" Juliana Glaubicza Sabińskiego.
 • Obraz Rosjan w "Dzienniku Syberyjskim" Juliana Glaubicza Sabińskiego.
 • Techniki i metody konspiracji w świetle zeznań śledczych członków Stowarzyszenia Ludu Polskiego.
 • Obraz życia kobiet w korespondencji czasopisma "Ster" w latach 1895-1897.
Prace magisterskie
 • Kariery pierwszych polskich lekarek (wykształconych przed I wojną światową) w kraju i za granicą.
 • Duchowni zesłani na Syberię w latach 1815-1856.
 • Pracownicy służby celnej województwa i guberni lubelskiej w latach 1815-1851.
 • Polskie kolonie arystokratyczne w Europie w świetle korespondencji Elizy z Branickich Krasińskiej (1835-1876).
 • Rola kobiety w rodzinie i społeczeństwie w świetle "Dziennika Domowego" (1840-1847).
 • Krąg relacji społecznych i horyzont geograficzny ziemiaństwa polskiego na ziemiach litewsko-ruskich w XIXw.
 • Papiestwo, Kościół powszechny i katolicyzm na łamach "Przeglądu Poznańskiego" w latach 1859-1865.

2010

Prace licencjackie
 • Salon Stanisława i Zofii Zamojskich w świetle pamiętników (1809-1830)
 • Walka z alkoholizmem na podstawie: "Miesięcznika dla popierania Ruchu Wstrzemięźliwości", Pleszew (1904-1911).
 • Polskie zesłanki w I połowie XIX wieku
 • Skandale obyczajowe w XIX -wiecznych pamiętnikach.
 • Działalność Konferencji Św.Wincentego a Paulo w zaborze pruskim na podstawie " Roczników Towarzystwa Św.Wincentego a Paulo(1859-1873)
Prace magisterskie
 • Życie rodzinne polskich emigrantów do Stanów Zjednoczonych od połowy XIX wieku do I wojny światowej.
 • Życie codzienne chłopów w świetle artykułów ludoznawczych w ''Tygodniku Ilustrowanym''.
 • Relacje między dziadkami i wnukami w świetle dziewiętnastowiecznych pamiętników.
 • Problem byłych agentów tajnych policji na łamach prasy powstania listopadowego.