dr hab. Anna Barańska (prof. KUL)

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Historii
Katedra Historii XIX wieku

Stanowisko: Profesor KUL


2021


Artykuł w czasopiśmie

 • Odpowiedź na ankietę
  [w:] Kwartalnik Historyczny

2020


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Projekt konstytucji rosyjskiej z 1820 roku – tryumf czy zapowiedź końca Królestwa Polskiego?
  [w:] Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej

2019

 • Léon XII et la Congrégation des Affaires ecclésiastiques extraordinaires : nouveaux horizons, nouveaux défis
  [Leon XII i Kongregacja Nadzwyczajnych Spraw Kościelnych: nowe horyzonty, nowe wyzwania]
  [w:] Quaderni del Consiglio regionale delle Marche

 • Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

  • „Nastawać w porę i nie w porę”: zabiegi i starania księdza Waleriana Gromadzkiego o utworzenie diecezji syberyjskiej

  Recenzja naukowa w czasopiśmie

  • [Rec.:] Ksiądz Krzysztof Szwermicki i 10 tysięcy wiorst po Syberii w 1859 i 1860 roku, red. E. Niebelski
   [w:] Nasza Przeszłość. Studia z Dziejów Kościoła i Kultury Katolickiej w Polsce

  Redakcja naczelna publikacji naukowej

  • Przypominać zapomniane, odkrywać nieznane. Polskie losy – Kościół – Syberia – Rosja (XIX-XX w.): studia ofiarowane Profesorowi Eugeniuszowi Niebelskiemu w 70. rocznicę urodzin

  Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

  • La Congrégation des Affaires Ecclésiastiques Extraordinaires et les négociations concordataires : participation, pensée, résolutions (1814-1878)
   [La Congrégation des Affaires Ecclésiastiques Extraordinaires et les négociations concordataires : participation, pensée, résolutions (1814-1878) [Kongregacja Nadzwyczajnych Spraw Kościelnych i negocjacje konkordatowe: udział, myśl, rezolucje (1814-1878).]]

  Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

  • Nowoczesna religijność - przypadek Polski
  • Sprawy polskie i rosyjskie w obradach Kongregacji Nadzwyczajnych Spraw Kościelnych (1814-1830)

  2018


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • «Une circonspection qui ne dorme pas un seul jour». Le Saint-Siège et l’Empire Russe sous le pontificat de Léon XII
   ["Ostrożność, która nie usypia nawet na jeden dzień". Stolica Apostolska i Cesarstwo Rosyjskie w okresie pontyfikatu Leona XII]
   [w:] Quaderni del Consiglio regionale delle Marche

  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

  • Syberia i zesłańcy w oczach Józefa Kalinowskiego (według jego pamiętników i listów)
  • Dwie wierności. Problem przysiąg biskupów w negocjacjach o konkordat z Rosją (1847)

  Udział w dyskusji panelowej na konferencji międzynarodowej

  • Von Clausewitz’s Last Campaign: Cholera and the Lessons of 1831 by Vanya Bellinger: discussion
   [Ostatnia kampania von Clausewitza: cholera i lekcja 1831 roku Vanyi Bellinger: dyskusja]

  Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej

  • Wczoraj, dziś i jutro polskich badań nad dziejami chrześcijaństwa w epoce zaborów (moderator panelu).

  Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej

  • kwerenda archiwalna i biblioteczna w Rzymie
  • kwerenda archiwalna i biblioteczna w Rzymie
  • kwerenda archiwalna w Rzymie
  • kwerenda archiwalna w Rzymie

  Członkostwo w krajowym zespole eksperckim

  • Zespół ekspertów do XVI edycji projektu "Przywracanie zapomnianej historii. Wyobrażenia o Europie Środkowo-Wschodniej w anglojęzycznych podręcznikach akademickich" 2018

  2017


  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

  • „Polska ambasador” przy Watykanie - Zofia z Branickich Odescalchi (1821-1886)
  • Edycje dziewiętnastowiecznych źródeł proweniencji kościelnej lub dotyczących Kościoła katolickiego na ziemiach polskich

  Członkostwo w komitecie redakcyjnym książki

  • Od Paryża do Irkucka... i dalej. Niecodzienne przypadki Polaków okresu niewoli narodowej

  Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

  • Edycje dziewiętnastowiecznych źródeł proweniencji kościelnej lub dotyczących Kościoła katolickiego na ziemiach polskich. Zarys problematyki.
  • Syberia i zesłańcy w oczach Józefa Kalinowskiego (wg pamiętników i listów)

  Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej

  • kwerenda archiwalna i biblioteczna w Rzymie
  • kwerenda archiwalna i biblioteczna w Rzymie
  • kwerenda archiwalna i biblioteczna w Rzymie

  Odznaczenie krajowe państwowe

  • Medal Prezydenta Miasta Lublin z okazji jubileuszu 90-lecia Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Lublinie

  2016


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Chrześcijańskość – czym jest i jak ją mierzyć? Kilka uwag natury metodologicznej
   [w:] Kwartalnik Historyczny
  • Gente: Lubomirska, natione: Europaea. O Rozalii z Lubomirskich Rzewuskiej (1788-1865)
   [w:] TEKA Komisji Historycznej Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie
  • Rzymskokatolicka metropolia mohylewska (1798-1917). Struktury i episkopat
   [w:] Przegląd Wschodni
  • Peu concernés, bien informés. Les renseignements russes sur le conclave de 1823
   [Dobrze poinformowani choć niezaangażowani. Rosyjskie wiadomości o konklawe 1823 roku]
   [w:] Quaderni del Consiglio regionale delle Marche
  • Mémoire Secret sur le conclave de 1823 par le Comte Stanislas Kossakowski Secrétaire de Légation à Rome
   [Poufny memoriał o konklawe 1823 roku, przez hrabiego Stanisława Kossakowskiego sekretarza ambasady w Rzymie]
   [w:] Quaderni del Consiglio regionale delle Marche

  Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie

  • Rola Rosji w Europie w koncepcjach Adama Jerzego Czartoryskiego (1801–1830)
   [w:] http://www.polskipetersburg.pl/

  Recenzent artykułu dla czasopisma naukowego

  • recenzent
   [w:] Wieki Stare i Nowe

  Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

  • Projekt konstytucji rosyjskiej z 1820 roku – adaptacja czy hybryda konstytucji Królestwa Polskiego?

  Udział w konferencji krajowej

  • Polskie powstanie nad Bajkałem w 1866 roku (W 150. rocznicę wydarzeń)

  Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej

  • kwerenda archiwalna i biblioteczna w Rzymie
  • kwerenda archiwalna i biblioteczna w Rzymie

  Wykład gościnny w krajowym ośrodku naukowym

  • Węzłowe problemy polityki europejskiej w ujęciu Adama Jerzego Czartoryskiego (1770-1861)

  Kierownictwo realizowanego projektu finansowanego przez NCN

  • Kongregacja Nadzwyczajnych Spraw Kościelnych wobec ewolucji polityki wyznaniowej w Europie 1814-1870

  Członkostwo w krajowym zespole eksperckim

  • Rada Naukowa Polskiego Słownika Biograficznego

  Działalność odczytowa

  • wykład "O kategorii prawdy w badaniach historycznych"
  • wykład "Nowy człowiek, nowy naród, nowa religia. Polityka wyznaniowa w rewolucji francuskiej"

  2015


  Rozdział w recenzowanej książce naukowej

  • Kościół i przemiany religijności w historii Polski XIX wieku

  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Des grands espoirs à la désillusion. Léon XII vis-à-vis des tsars russes et leurs ambassadeurs
   [Od wielkich nadziei do pozbawienia złudzeń. Leon XII wobec carów rosyjskich i ich ambasadorów]
   [w:] Quaderni del Consiglio regionale delle Marche

  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

  • Polskie dążenia niepodległościowe w oczach wielkiego księcia Konstantego (1815-1830)

  Recenzja naukowa w czasopiśmie

  • [Rec.:] Władysław Zajewski, Czy historycy piszą prawdę, Wydawnictwo Arcana, Kraków 2015, ss. 332
   [w:] Arcana

  Hasło słownikowe

  • Szyszacki Grigorij w zakonie Warłam (1750-1820 lub 1823)

  Recenzent artykułu dla czasopisma naukowego

  • recenzent
   [w:] Historia i Świat (ISSN 2299-2464)
  • recenzent
   [w:] Kronika Zamkowa. Roczniki
  • recenzent
   [w:] Res Historica

  Udział w konferencji międzynarodowej

  • Kardynałowie i ich urząd, elita w obliczu próby czasów nowożytnych. Sesja 2: Kardynałowie między Dworem a Kurią

  Wygłoszenie referatu na konferencji

  • Polka potrafi czyli kobiety w powstaniach narodowych XIX wieku

  Inne stypendium w ramach programu krajowego

  • Stypendium Fundacji Lanckorońskich

  Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej

  • kwerenda archiwalna i biblioteczna w Rzymie
  • kwerenda archiwalna i biblioteczna w Rzymie

  Przyjęcie gościa z krajowego ośrodka naukowego

  • Christopher Korten

  Kierownictwo złożonego projektu finansowanego przez NCN

  • Kongregacja Nadzwyczajnych Spraw Kościelnych wobec ewolucji polityki wyznaniowej w Europie 1814-1870

  Inne działania w zakresie popularyzacji nauki

  • Spór o historię: Mężne niewiasty. Debata

  2014


  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

  • Dokumenty w języku francuskim i polskim
  • Polityka polska Aleksandra I

  Recenzja naukowa w czasopiśmie

  • [Rec.] Henryk Głębocki, „Diabeł Asmodeusz” w niebieskich binoklach i kraj przyszłości. Hr. Adam Gurowski i Rosja, Wydawnictwo Arcana, Kraków 2012
   [w:] Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej

  Hasło encyklopedyczne

  • Szynglarski Ignacy
  • Wiosna Ludów
  • Towarzystwo Demokratyczne Polskie
  • Wielopolski Aleksander

  Hasło słownikowe

  • Jabłońska-Deptuła Maria Ewa

  Artykuł w czasopiśmie

  • „Cmentarze rosną maleje liczba obrońców”. Historia Mistrza Jana
   [w:] Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej

  Recenzent artykułu dla czasopisma naukowego

  • rapporteur
   [recenzent]
   [w:] Revue d'histoire ecclésiastique
  • recenzent
   [w:] Roczniki Humanistyczne

  Recenzja książki naukowej

  • Środowisko historyków Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego (1869-1915)

  Recenzja artykułu naukowego

  • Kilka miesięcy – jak całe życie

  Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

  • Die Rolle der Frauen im Januaraufstand
   [Rola kobiet w powstaniu styczniowym]

  Udział w konferencji krajowej

  • Dyplomacja papieska a Rzeczpospolita na przestrzeni dziejów
  • Historie Polski w XIX wieku

  2013


  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

  • Pologne: une insurrection sans révolution?
   [Polska: powstanie bez rewolucji?]
  • Raport dla III Oddziału Kancelarii Cesarskiej o postawie urzędników województwa lubelskiego w okresie powstania listopadowego
  • Polscy katolicy na Podolu i Kijowszczyźnie w ocenie „papieskiego szpiega” (relacja ks. Ambrogia Campodonico z 1822 roku)

  Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym

  • Profesor Maria Ewa Jabłońska-Deptuła

  Recenzja naukowa w czasopiśmie

  • Jarosław Czubaty, Księstwo Warszawskie (1807-1815), Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011, ss. 597
   [w:] Kwartalnik Historyczny

  Recenzent artykułu dla czasopisma naukowego

  • recenzent
   [w:] TEKA Komisji Historycznej Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie

  Recenzja książki naukowej

  • Europejska polityka Williama Pitta Młodszego (1873-1806)

  Recenzja artykułu naukowego

  • Fryderyk August Sprawiedliwy

  Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

  • Polskie dążenia niepodległościowe w oczach wielkiego księcia Konstantego (1815-1830)
  • Rola Rosji w Europie w koncepcjach Adama Jerzego Czartoryskiego (1801-1830)

  Udział w dyskusji panelowej na konferencji międzynarodowej

  • Historia relacji katolicko-prawosławnych i polsko-rosyjskich w kontekście dialogu, poszukiwania prawdy i porozumienia. Wiek XIX.
  • Проблема цивилизованного единства Европы
   [Problem cywilizacyjnej jedności Europy]

  Udział w konferencji międzynarodowej

  • Rok 1863. Walka–Kraj–Lubelszczyzna–Kościół

  Usługi eksperckie w kraju

  • recenzja wniosku o grant MNiSW (Narodowy Program Rozwoju Humanistyki)

  2012


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Sto osiemdziesiąt lat później. Kilka uwag na marginesie "Rozważań o dyplomacji" księcia Adama i "Studium" Marka Kornata
   [w:] Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej

  Recenzent artykułu dla czasopisma naukowego

  • recenzent
   [w:] Kwartalnik Historyczny

  Usługi eksperckie w kraju

  • Recenzje wniosków o grant Narodowego Centrum Nauki

  Członkostwo w krajowym zespole eksperckim

  • Grupa ekspertów w projekcie

  Działalność odczytowa

  • Wykład "Z dziejów Rosji: legenda o Aleksandrze I - Fiodorze Kuźmiczu"
  • Wykład "Walerian Łukasiński - najtajniejszy więzień carów"

  2011


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Wymarsz korpusu wielkiego księcia Konstantego z Królestwa Polskiego w świetle wspomnień Nadieżdy Iwanowny Golicyny
   [w:] TEKA Komisji Historycznej Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie
  • Czy car Aleksander I przyjął wiarę katolicką? Tajna misja generała Michaud de Beauretour do papieża Leona XII
   [w:] Przegląd Wschodni

  Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie

  • Sprawozdanie z konferencji „Powstanie Listopadowe na Lubelszczyźnie – źródła, wydarzenia, ludzie” Lublin 28-29 XI 2011
   [w:] Przegląd Uniwersytecki
  • Sprawozdanie z konferencji „Wokół powstania listopadowego – 180. rocznica”
   [w:] TEKA Komisji Historycznej Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie

  Recenzja naukowa w czasopiśmie

  • Maciej Mycielski, Rząd Królestwa Polskiego wobec sejmików i zgromadzeń gminnych 1815-1830, Warszawa 2010, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, ss. 315, 12 nlb
   [w:] Kwartalnik Historyczny
  • Elżbieta Orman, Tahańcza Poniatowskich. Z dziejów szlachty na Ukrainie w XIX wieku, Polska Akademia Umiejętności, Kraków 2009, ss. 416
   [w:] Przegląd Wschodni

  Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie

  • Detronizacja Mikołaja I w powstaniu listopadowym
   [w:] historia.org.pl

  Redakcja naczelna publikacji naukowej

  • Powstanie listopadowe na Lubelszczyźnie. Wydarzenia, ludzie, źródła

  Recenzja książki naukowej

  • Prywatne żeńskie szkoły gospodarcze na ziemiach polskich w latach 1882-1939

  Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

  • Révolte ou révolution? L’insurrection polonaise de 1830-1831, histoire et mémoire
   [Rewolta czy rewolucja? Polskie powstanie 1830-1831 roku: historia i pamięć]

  Organizacja konferencji krajowej

  • Powstanie Listopadowe na Lubelszczyźnie – źródła, wydarzenia, ludzie

  Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

  • Postawy urzędników lubelskich w czasie Powstania Listopadowego w świetle anonimowego raportu dla III Oddziału Kancelarii Cesarskiej

  Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej

  • kwerenda archiwalna i biblioteczna w Moskwie

  Wykład gościnny w zagranicznym ośrodku naukowym

  • Geneza i dzieje legendy o Aleksandrze I – Fiodorze Kuźmiczu

  Wykład gościnny w krajowym ośrodku naukowym

  • Polski, cesarski czy rzymski? W poszukiwaniu nowego modelu stosunków między Kościołem a Państwem po 1795 roku

  Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym

  • Lubelskie Towarzystwo Naukowe

  Członkostwo w innej organizacji krajowej

  • Towarzystwo Badaczy i Miłośników Historii XIX wieku

  Działalność odczytowa

  • Wykład "Powstanie listopadowe na Lubelszczyźnie"

  Organizacja konkursów i olimpiad

  • „Kurier Lubelski nr 1”

  Inne działania w zakresie popularyzacji nauki

  • Organizacja obchodów 181. rocznicy powstania listopadowego w Lublinie

  2010


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • „Byłem ostoją porządku”. Metternich a sprawy polskie (1815-1848)
   [w:] UNIVERSITAS GEDANENSIS

  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

  • „Zapobiec ubywaniu subiektów do sprawowania obrządków czci Bożej”. Biskupi Królestwa Polskiego o kryzysie powołań (1818)
  • Nuncjusze wiedeńscy wobec problemów kościelnych i politycznych w zaborze rosyjskim (1801-1863)

  Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie

  • Jubileusz Dr. Jana Skarbka
   [w:] Przegląd Uniwersytecki

  Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

  • Powstanie listopadowe w oczach kobiet: Natalia Kicka - Joanna Grudzińska – Nadieżda Golicyna

  Przyjęcie gościa z krajowego ośrodka naukowego

  • Christopher Korten

  Wykonawca w realizowanym projekcie finansowanym przez MNiSW

  • Ruch niepodległościowy polski w pierwszej połowie XIX wieku - studia i materiały

  2009


  Redakcja naczelna publikacji naukowej

  • Narrata de fontibus hausta. Studia nad problematyką kościelną, polityczną i archiwistyczną ofiarowane Janowi Skarbkowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin

  Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

  • Dorobek Instytutu Historii KUL i Instytutu Geografii Historycznej Kościoła w Polsce w dziedzinie historii XIX wieku za okres 2004-2009 (publikacje i projekty badawcze)

  Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym

  • Polska Akademia Nauk - Oddział w Lublinie (Komisja Historyczna)

  Nagroda krajowa

  • Nagroda „Przeglądu Wschodniego” 2008

  Nagroda wewnętrzna

  • Nagroda rektorska

  2008


  Książka naukowa recenzowana

  • Między Warszawą, Petersburgiem i Rzymem. Kościół a państwo w dobie Królestwa Polskiego (1815-1830)

  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

  • Fiodor Kuźmicz – syberyjskie życie po życiu cara Aleksandra I. Dzieje legendy
  • „O kupnie wiktuałów, jakoby w święta i niedziele koniecznie potrzebnym”. Spór o handel w dni świąteczne w Królestwie Kongresowym (1828-1830)

  2007

 • „Sous la protection et sous la surveillance”. L’Eglise catholique romaine dans le Royaume de Pologne (1815-1830)
  ["Pod opieką i pod dozorem". Kościół rzymskokatolicki w Królestwie Polskim (1815-1830)]

 • Udział w dyskusji panelowej na konferencji krajowej

  • Historiografia 18 lat Niepodległej. Postulaty badawcze i metodologia. Moja wizja epoki - jak ją interpretować?

  2006


  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

  • Model religijności kobiecej w pismach Klementyny z Tańskich Hoffmanowej

  2005


  Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej

  • kwerenda archiwalna i biblioteczna w Moskwie
  • kwerenda archiwalna i biblioteczna w Moskwie
  • kwerenda archiwalna i biblioteczna w Rzymie

  2004


  Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

  • „Sous la protection et sous la surveillance”. L’Eglise catholique romaine dans le Royaume de Pologne (1815-1830)
   ["Pod opieką i pod dozorem". Kościół rzymskokatolicki w Królestwie Polskim (1815-1830)]

  Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

  • Model religijności kobiecej w pismach Klementyny z Tańskich Hoffmanowej

  Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej

  • kwerenda archiwalna i biblioteczna w Petersburgu
  • kwerenda biblioteczna w Paryżu

  Kierownictwo realizowanego projektu finansowanego przez MNiSW

  • Stolica Apostolska, Królestwo Polskie i Rosja 1815-1830

  Działalność odczytowa

  • Wykład "Czy Polacy mogli się wybić na niepodległość? Kilka refleksji o powstaniach 1794 – 1830/31 – 1863/64"

  2003


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Próby wznowienia stosunków dyplomatycznych między Stolicą Apostolską a Rosją w latach 1887-1888
   [w:] Nasza Przeszłość. Studia z Dziejów Kościoła i Kultury Katolickiej w Polsce

  Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie

  • Błogosławiony ksiądz komandor ppor. Władysław Miegoń patronem konferencji o duszpasterstwie wojskowym
   [w:] Przegląd Uniwersytecki
  • Konferencja naukowa „Historia duszpasterstwa wojskowego na ziemiach polskich” 5-7 listopada 2003 roku
   [w:] Przegląd Historyczno-Wojskowy

  Członkostwo w komitecie redakcyjnym książki

  • Historia duszpasterstwa wojskowego na ziemiach polskich

  Inne stypendium w ramach programu krajowego

  • Stypendium Fundacji Lanckorońskich

  Wykład gościnny w zagranicznym ośrodku naukowym

  • La Santa Sede, il Regno di Polonia e l’Impero Russo negli anni 1815-1830
   [Stolica Apostolska, Królestwo Polskie i Rosja w latach 1815-1830]

  2002


  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

  • Nauczyciele Gimnazjum Lubelskiego jako realizatorzy wychowawczych zadań szkoły w okresie międzypowstaniowym

  Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie

  • Profesor Maria Jabłońska-Deptuła
   [w:] Przegląd Uniwersytecki

  Hasło encyklopedyczne

  • Kongres wiedeński
  • Koliszczyzna

  Udział w konferencji międzynarodowej

  • I santuari francesi e italiani nel mondo contemporaneo. Tradizione, riprese, invenzioni
   [Sanktuaria francuskie i włoskie w świecie współczesnym. Tradycje, odradzanie się, koncepcje]

  Organizacja konferencji krajowej

  • Historia duszpasterstwa wojskowego na ziemiach polskich

  Stypendium Andrew W. Mellon Foundation

  • Andrew W. Mellon East-Central European Research Fellows
   [Stypendium A. W. Mellona dla badaczy z Europy Środkowo-Wschodniej]

  2001


  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

  • Wpływ powstań na ewolucję ról społecznych kobiet

  Inne stypendium w ramach programu międzynarodowego

  • La bourse de l'École française de Rome
   [Stypendium École française de Rome ]

  Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym

  • Polskie Towarzystwo Historyczne

  2000


  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

  • Portret emigrantki. Benigna Małachowska 1831-1873

  Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie

  • Polskie powstania narodowe na tle przemian europejskich - sprawozdanie z obrad konferencji
   [w:] Przegląd Uniwersytecki

  Hasło encyklopedyczne

  • Kicka Natalia

  Członkostwo w komitecie redakcyjnym książki

  • Polskie powstania narodowe na tle przemian europejskich w XIX wieku

  Organizacja konferencji międzynarodowej

  • Polskie powstania narodowe na tle przemian europejskich XIX wieku

  Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

  • Wpływ powstań na ewolucję ról społecznych kobiet

  Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym

  • Komisja Historii Kobiet Komitetu Nauk Historycznych PAN

  1999


  Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie

  • Na sejmowej galerii
   [w:] List do Pani

  Członkostwo w komitecie redakcyjnym książki

  • Ojczyzna i wolność. Prace ofiarowane Profesorowi Janowi Ziółkowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin

  Udział w konferencji krajowej

  • XVI Powszechny Zjazd Historyków Polskich

  Wykład gościnny w krajowym ośrodku naukowym

  • Prezentacja książki "Kobiety w powstaniu listopadowym 1830-1831"

  1998


  Książka naukowa recenzowana

  • Kobiety w powstaniu listopadowym 1830-1831

  1997


  Staż finansowany ze środków kraju członkowskiego UE

  • Ecole "Sources et formes de la spiritualité dans l'histoire du christianisme"
   [Warsztaty ]

  Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym

  • Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (Wydział Historyczno-Filologiczny)

  1996


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Kobiety w powstaniu listopadowym
   [w:] Zeszyty Naukowe. Seria Nauki Humanistyczne. Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna w Siedlcach (ISSN: 0860-4479)
  • Rola kobiety w powstaniu listopadowym w świetle organów prasowych z lat 1830-1831
   [w:] Roczniki Humanistyczne

  Nagroda wewnętrzna

  • Nagroda rektorska

  1994


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Uczniowie Gimnazjum Gubernialnego na stancjach w Lublinie w latach 1833-1867
   [w:] Summarium

  1992


  Stypendium finansowane z innych środków

  • Cours de langue française de l'Université de Genève
   [Letni kurs języka francuskiego na Uniwersytecie w Genewie]

  1991

 • Cours de langue française de la Sorbonne - session d'été
  [Letni kurs języka francuskiego Paris-Sorbonne]