dr hab. Marcin Cybulski

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Językoznawstwa
Katedra Translatoryki i Języków Słowiańskich

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr hab.


2021


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Strach po słowiańsku. O nowym rosyjskim kinie grozy

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Songwriter i tradycje literackie. O twórczości Adama Sikorskiego
  [w:] Roczniki Humanistyczne

Tłumaczenie książki naukowej

 • Программа дошкольного образования согласно педагогической концепции блж. Эдмунда Бояновского
  [Program wychowania przedszkolnego według koncepcji pedagogicznej bł. Edmunda Bojanowskiego]

2020


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Wężowe źródło Nikołaja Lebiediewa a konwencja gatunkowa slashera
  [w:] ACTA POLONO-RUTHENICA
 • Jan Paweł II i szachy
  [w:] Wschodni Rocznik Humanistyczny

Tłumaczenie książki naukowej

 • Kremlowski cenzor. Stalin ogląda filmy

2019


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Biurokracja i biurokraci w radzieckiej komedii filmowej
  [w:] CONVERSATORIA LITTERARIA

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Особливостi перекладу з росiйської мови на польську фiльму Леонiда Гайдая «Кавказька полонянка, або Новi пригоди Шурика»
  [Cechy przekładu z języka rosyjskiego na polski filmu Leonida Gajdaja „Kaukaska branka albo nowe przygody Szurika”]
 • Strach po słowiańsku. O nowym rosyjskim kinie grozy

Wykład gościnny w krajowym ośrodku naukowym

 • Feliński – literat

Kierownictwo realizowanego projektu finansowanego z budżetu KUL

 • Groza w czasach carskich. (Zaginione) horrory filmowe Imperium Rosyjskiego

2018


Książka naukowa recenzowana

 • Proszę przyjść jutro. Satyra antybiurokratyczna w komediach filmowych okresu ZSRR i PRL

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Czy w ZSRR kręcono thrillery?
  [w:] ACTA POLONO-RUTHENICA
 • Поляки та росіяни – складні відносини між сусідами
  [Polacy i Rosjanie – trudne sąsiedztwo]
  [w:] Наукові праці. Науковий журнал. Серiя «Iсторiя»
 • Pamiętnik katorżnika. Rosja i Rosjanie we wspomnieniach Jana Siwińskiego
  [w:] Roczniki Humanistyczne

Tłumaczenie artykułu naukowego

 • Sąd cerkiewny nad Stefanem Zyzanią w kontekście stosunków wiernych i hierarchii prawosławnej w Rzeczypospolitej u schyłku XVI wieku
  [w:] Elpis
 • Komizm w kultowej radzieckiej komedii filmowej epoki odwilży „Noc sylwestrowa” (1956) Eldara Riazanowa
  [w:] Wschodni Rocznik Humanistyczny
 • Fenomen śmiechu w kontekście posttotalitarnej praktyki na podstawie sowieckiej i polskiej anegdoty z lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku
  [w:] Wschodni Rocznik Humanistyczny

Tłumaczenie książki

 • Czerwony snajper. Wspomnienia z frontu wschodniego
 • Pani Śmierć. Najsłynniejsza snajperka frontu wschodniego

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Biurokracja i biurokraci w radzieckiej komedii filmowej

2017


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Koncepcje historiozoficzne w twórczości literackiej Zygmunta Szczęsnego Felińskiego
  [w:] Wschodni Rocznik Humanistyczny

Tłumaczenie tekstów wymagających kompetencji naukowych

 • Перевод сайта регистрации абитуриентов на русский язык
  [Tłumaczenie strony rekrutacyjnej KUL na język rosyjski]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Поляки та росіяни – складні відносини між сусідами
  [Polacy i Rosjanie – trudne sąsiedztwo]
 • Русские глазами поляков. От революции 1917 года до начала Второй мировой войны. Исторический очерк
  [Rosjanie w oczach Polaków. Od rewolucji 1917 roku do wybuchu II wojny światowej. Rys historyczny]

2016


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Polscy księża zesłańcy postyczniowi o Rosji
  [w:] ACTA POLONO-RUTHENICA

Tłumaczenie ustne podczas spotkań naukowych

 • Tłumaczenie spotkania naukowców z Białorusi i Polski

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Wspomnienie o Henryku Cybulskim – leśnym bohaterze z Wołynia

Działalność odczytowa

 • Wykład połączony z projekcją multimedialną: „Z czego śmieją się Rosjanie? Prezentacja komedii radzieckiej”

2015


Książka naukowa recenzowana

 • Zygmunt Szczęsny Feliński – pisarz i człowiek

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Tak różni – tak podobni. Filmy Leonida Gajdaja i Stanisława Barei jako zwierciadło epoki
  [w:] Wschodni Rocznik Humanistyczny

2014

 • Образ России в „Мемуарах” Зигмунта Щенсного Фелинского
  [Obraz Rosji w „Pamiętnikach” Zygmunta Szczęsnego Felińskiego]
  [w:] Философия в контексте культуры

 • Hasło słownikowe

  • Cybulski Henryk

  Autorstwo scenariusza filmu lub spektaklu teatralnego

  • Восприятие кинотворчества Леонида Гайдая в Польше
   [Recepcja twórczości filmowej Leonida Gajdaja w Polsce]

  Profesor wizytujący w zagranicznym ośrodku naukowym

  • История польского кино (1945-1989)
   [Historia filmu polskiego (1945-1989)]

  2013


  Książka naukowa recenzowana

  • ZSRR się śmieje : filmy Leonida Gajdaja i radziecka kinematografia komediowa

  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Rosja i Rosjanie w „Pamiętnikach” Zygmunta Szczęsnego Felińskiego – próba rekonstrukcji stereotypu narodowego
   [w:] ACTA POLONO-RUTHENICA
  • Obrazy Rosji i Rosjan w dziełach Mikołaja Kulaszyńskiego
   [w:] Slavia Orientalis

  Recenzja książki naukowej

  • Новейшая история стран Центральной и Юго-Восточной Европы. Учебно-методическая программа для студентов очной и заочной формы обучения ФИМО БГУ
   [Najnowsza historia państw Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej. Program naukowo-dydaktyczny dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Wydziału Historii i Stosunków Międzynarodowych Briańskiego Uniwersytetu Państwowego]

  Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

  • Образ России в „Мемуарах” Зигмунта Щенсного Фелинского
   [Obraz Rosji w Pamiętnikach Zygmunta Szczęsnego Felińskiego]

  2012


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Romantyczne dziedzictwo Zygmunta Szczęsnego Felińskiego
   [w:] Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza
  • Философские аспекты литературного творчества Сигизмунда Щенсного Фелинского
   [Filozoficzne aspekty twórczości literackiej Zygmunta Szczęsnego Felińskiego]
   [w:] Философия в контексте культуры

  Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

  • Философские аспекты литературного творчества Сигизмунда Щенсного Фелинского
   [Filozoficzne aspekty twórczości literackiej Zygmunta Szczęsnego Felińskiego]

  2011


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Komendant. Porucznik Henryk Cybulski (1910-1971) na tle wydarzeń wołyńskich w latach 1940-1944 i w okresie powojennym
   [w:] Wschodni Rocznik Humanistyczny

  Tłumaczenie artykułu naukowego

  • Długa śmierć białoruskiego chłopa
   [w:] Studia Białorutenistyczne

  2010


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Rosja we wspomnieniach księdza Stanisława Matrasia
   [w:] Slavia Orientalis

  2009


  Książka naukowa recenzowana

  • Rosja i Rosjanie w pamiętnikach Polaków (1863-1918)

  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Polacy i Rosjanie. Zarys narodzin stereotypów
   [w:] ACTA POLONO-RUTHENICA

  Tłumaczenie książki naukowej

  • Смоленское великолепие 1628 года
   [Smoleńska zacność]

  Tłumaczenie rozdziału książki naukowej

  • Польская поэма XVII века о великолепии Смоленска
   [Polski poemat z XVII wieku o świetności Smoleńska]

  Tłumaczenie ustne podczas spotkań naukowych

  • Obsługa językowa delegacji Dziekanatu Wydziału Humanistycznego UMCS w Lublinie

  Członkostwo w zagranicznym zespole eksperckim

  • Przewodniczący komisji do spraw przeprowadzenia egzaminu państwowego z języka polskiego jako obcego

  2008


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • „Wojna polsko-ruska pod flagą biało-czerwoną” Doroty Masłowskiej – mechanizmy destrukcji świata i języka
   [w:] Wschodni Rocznik Humanistyczny
  • «Смута» в освещении современной польской учебной и научно-популярной литературы
   [„Smuta” we współczesnej polskiej literaturze naukowej i popularnonaukowej]
   [w:] Русский сборник
  • Роль переводов Библии в повышении престижа родного языка
   [Rola przekładów Biblii w podniesieniu prestiżu języka ojczystego]
   [w:] Перевод Библии как фактор сохранения и развития языков народов РФ и СНГ

  Tłumaczenie artykułu naukowego

  • Przełom wieku XIX i XX – „srebrny wiek” kultury rosyjskiej
   [w:] Wschodni Rocznik Humanistyczny
  • Region suwalski w wojenno-politycznych stosunkach nazistowskich Niemiec i ZSRR w latach 1939-1941
   [w:] Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. (ISSN: 0239-4251)

  Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

  • Rola przekładów Biblii w podniesieniu prestiżu języka ojczystego

  Udział w dyskusji panelowej na konferencji krajowej

  • W kręgu wartości: Bóg, człowiek, świat w kulturze i literaturach wschodniosłowiańskich

  2007


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Реформы Грабского и Бальцеровича: сравнительный анализ
   [Reformy Grabskiego i Balcerowicza. Analiza porównawcza]
   [w:] Всеобщая история. Современные исследования

  2006

 • Krótko o historii przekładów Biblii na język polski
  [w:] Проблемы славяноведения

 • 2005

 • Tak zwani „fałszywi przyjaciele tłumacza” na przykładzie języka polskiego i rosyjskiego
  [w:] Проблемы славяноведения
 • Zmiany w stosunkach Rosja – Unia Europejska. Przyczyny i konsekwencje
  [w:] ŚRODKOWOEUROPEJSKIE STUDIA POLITYCZNE

 • Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

  • Кратко об истории переводов Библии на польский язык
   [Krótko o historii przekładów Biblii na język polski]

  2004


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • O akcencie w języku polskim
   [w:] Проблемы славяноведения

  Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

  • Так называемые „ложные друзья переводчика” на примере польского и русского языков
   [Tak zwani „fałszywi przyjaciele tłumacza” na przykładzie języka polskiego i rosyjskiego]