dr hab. Wiesław Partyka (prof. KUL)

Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Katedra Historii Wychowania, Opieki i Pedagogiki Społecznej

Stanowisko: Profesor KUL


2023


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Szkoły elementarne na Lubelszczyźnie w okresie okupacji austriackiej (1915-1917)
  [w:] Przegląd Nauk Historycznych
 • SZKOLNE ORGANIZACJE RELIGIJNE W DIECEZJI LUBELSKIEJ W DWUDZIESTOLECIU MIĘDZYWOJENNYM
  [w:] Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne

Recenzent artykułu dla czasopisma naukowego

 • Recenzent
  [w:] Biografistyka Pedagogiczna

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Kwalifikacje zawodowe nauczycieli na Lubelszczyźnie w II Rzeczypospolitej w świetle niepublikowanych badań Zygmunta Kukulskiego

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej

 • Teoretyczne i metodologiczne problemy badań pedeutologicznych

2022


Recenzent artykułu dla czasopisma naukowego

 • Recenzent
  [w:] Studia Paedagogica Ignatiana

Recenzja książki naukowej

 • Polscy historycy oświaty i wychowania w XX i początkach XXI wieku. Portrety naukowe i wspomnieniowe

Recenzja podręcznika akademickiego

 • Laboratorium desing thinking. Kurs desing thinking dla nauczycieli akademickich nauk społecznych

Recenzja w przewodzie doktorskim

 • Recenzent

Organizacja konferencji międzynarodowej

 • Międzynarodowy wymiar aplikacji myśli pedagogicznej Edmunda Bojanowskiego efektem synergii interdyscyplinarnych badań naukowych i prac rozwojowych

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji międzynarodowej

 • Międzynarodowy wymiar aplikacji myśli pedagogicznej Edmunda Bojanowskiego efektem synergii interdyscyplinarnych badań naukowych i prac rozwojowych - II Panel wykładowy

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Stanisław Litak (1932-2010). Uczony - Nauczyciel - Przewodnik

Stypendium w ramach programu Erasmus

 • Mobilità del personale per l'insegnamento
  [Szkolnictwo Wyższe - Akcja 1 "Mobilność" w roku akademickim 2021/2022]

2021


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Instytucje opieki w Lublinie w XIX wieku
  [w:] Acta Universitatis Nicolai Copernici. Pedagogika
 • Ochronki w Królestwie Polskim w świetle akt Rady Głównej Opiekuńczej (1832-1870)
  [w:] Roczniki Pedagogiczne

Recenzja naukowa w czasopiśmie

 • Marian Surdacki. Miłosierdzie czy opieka społeczna. Od starożytności do oświecenia. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2020, ss. 364
  [w:] Roczniki Pedagogiczne
 • Marian Surdacki, Miłosierdzie czy opieka społeczna. Od starożytności do oświecenia, Wyd. Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2020, ss. 364
  [w:] Acta Universitatis Nicolai Copernici. Pedagogika

Recenzent artykułu dla czasopisma naukowego

 • Recenzent
  [w:] Forum Pedagogiczne
 • Recenzent
  [w:] Roczniki Pedagogiczne
 • Recenzent
  [w:] Forum Pedagogiczne

Recenzja książki naukowej

 • Wychowanie i opieka. Perspektywa historyczna

Stypendium w ramach programu Erasmus

 • Erasmus+

Wykonawca w realizowanym projekcie finansowanym przez MEiN

 • Słowniki Biograficzne Uczonych Polskich

2020


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Żydowskie instytucje opiekuńcze w Lublinie w XIX wieku
  [w:] Kwartalnik Historii Żydow-Jewish History Quarterly

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Prepozytury szpitalne w Ordynacji Zamojskiej w okresie przedrozbiorowym

Organizacja konferencji krajowej

 • Opieka i wychowanie. Dziedzictwo idei teoretycznych i ich praktyczne implikacje

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Rada Główna Opiekuńcza (1832-1870) i jej dokonania w opiece nad dziećmi

2019


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Działalność rad opiekuńczych w Królestwie Polskim jako przejaw odpowiedzialności za drugiego człowieka w XIX w.
  [w:] Biografistyka Pedagogiczna

Recenzja w przewodzie doktorskim

 • Recenzent

Recenzja w przewodzie habilitacyjnym

 • Ocena osiągnięć naukowych, organizacyjnych i dydaktycznych

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Wychowanie przez opiekę na przykładzie XIX-wiecznych filantropek

2018


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Idea opieki a wychowanie na ziemiach polskich do końca XIX wieku
  [w:] Ruch pedagogiczny
 • Care activities as an aducative factor in partitioned Poland
  [Działalność opiekuńcza jako czynnik wychowawczy na ziemiach polskich pod zaborami]
  [w:] Zeszyty Naukowe KUL

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Badania nad dziejami opieki społecznej. Mistrzowie i inicjatorzy

Hasło encyklopedyczne

 • Piechota Jan

Recenzja w przewodzie doktorskim

 • Recenzent

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Twórcy pedagogiki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim
 • Działalność Rad Opiekuńczych jako przejaw odpowiedzialności za drugiego człowieka w XIX wieku
 • Działalność opiekuńcza jako czynnik wychowawczy

Wygłoszenie referatu na konferencji

 • Działalność opiekuńcza jako szkoła życia - historia i współczesność

2017


Książka naukowa recenzowana

 • Opieka instytucjonalna na Lubelszczyźnie w XIX wieku. Szpitale i przytułki

Recenzja naukowa w czasopiśmie

 • [Rec.:] M. Surdacki, Opieka społeczna w Polsce do końca XVIII wieku, Wyd. Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2015, ss. 650
  [w:] Acta Universitatis Nicolai Copernici. Pedagogika
 • [Rec.:] Marian Surdacki, Opieka społeczna w Polsce do końca XVIII wieku, Lublin: TN KUL 2015, ss. 650
  [w:] Roczniki Pedagogiczne

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Badania nad dziejami opieki społecznej. Mistrzowie i inicjatorzy
 • Opieka społeczna w Janowie Lubelskim w okresie przedrozbiorowym

2016


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Dom poprawy dla duchownych w Liszkowie w latach 1835-1852
  [w:] Nasza Przeszłość. Studia z Dziejów Kościoła i Kultury Katolickiej w Polsce
 • Likwidacja bractw religijnych w Lublinie w 2. połowie XIX wieku
  [w:] Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne
 • Wsparcie emerytalne dla duchowieństwa diecezji lubelskiej w XIX wieku
  [w:] Kwartalnik Historii Kultury Materialnej

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Prepozytury szpitalne w Ordynacji Zamojskiej w okresie przedrozbiorowym

Udział w konferencji krajowej

 • Polska myśl pedagogiczna II polowy XX wieku i początków XXI wieku. Stan badań - kierunki poszukiwań - projekty badawcze

2014


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Bractwa religijne w diecezji lubelskiej w XIX wieku. Stan liczbowy
  [w:] Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Szpital w Goraju w XVII-XIX w.

Hasło encyklopedyczne

 • Wychowanie : 1. Aspekt historyczny

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej

 • Środowisko lubelskich humanistów

Odznaczenie krajowe resortowe

 • Medal Komisji Edukacji Narodowej

2013


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Bractwa religijne w guberni lubelskiej w XIX wieku - organizacje o charakterze religijno-patriotycznym
 • Jan Sariusz Zamoyski (1542-1605) - mistrz gospodarności, polityk, wychowawca i dobroczyńca

Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie

 • Szpitale w Tomaszowie w XVII-XIX wieku
  [w:] Rocznik Tomaszowski

Hasło encyklopedyczne

 • "Szkoła Polska"

Artykuł w wydawnictwie zbiorowym

 • Doświadczony historyk, życzliwy i cierpliwy człowiek, wierzący w możliwości wychowanka

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Mistrz gospodarności, polityk, wychowawca i dobroczyńca: Jan Sariusz Zamoyski (1542-1605)

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Bractwa religijne w guberni lubelskiej w XIX wieku – organizacje o charakterze religijno-patriotycznym

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej

 • Źródła do badań biograficznych

Członkostwo w radzie naukowej instytucji

 • Komisja ds. Jakości Kształcenia oraz Komisja ds. Strategii Rozwoju

2011


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Opieka nad sierotami i dziećmi porzuconymi w Polsce przedrozbiorowej

Hasło encyklopedyczne

 • Paweł z Worczyna

Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie

 • Lekarze i cyrulicy żydowscy
  [w:] Midrasz

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Żydowscy lekarze i cyrulicy w Zamościu w XVII-XVIII wieku

Wygłoszenie referatu na konferencji

 • Opieka nad człowiekiem - uwarunkowania współczesne

2009


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Bonifratrzy w Zamościu 1657-1784

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Prepozytura szpitalna w Zamościu w XVIII wieku
  [w:] Kwartalnik Historii Kultury Materialnej
 • Lekarze zamojscy w XVII-XVIII wieku
  [w:] Archiwum Historii i Filozofii Medycyny

Hasło encyklopedyczne

 • Montesino Pablo
 • Musioł Teodor

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Bonifratrzy w Zamościu 1657-1784

2008


Książka naukowa recenzowana

 • Opieka społeczna w Ordynacji Zamojskiej w XVII-XVIII wieku

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Apteki i aptekarze zamojscy w XVII-XVIII wieku
  [w:] Archiwum Historii i Filozofii Medycyny
 • Bank Pobożny w Zamościu w XVII-XVIII wieku
  [w:] Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne
 • Żydowscy lekarze i cyrulicy w Ordynacji Zamojskiej w XVII-XVIII wieku
  [w:] Kwartalnik Historii Żydow-Jewish History Quarterly

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Fundacje stypendialne i zapomogowe dla studentów Akademii Zamojskiej w XVII-XVIII wieku

2007


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Działalność opiekuńcza Zamoyskich w Ordynacji Zamojskiej w XVII-XVIII wieku
  [w:] Summarium

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Prepozytura szpitalna w Starym Zamościu w XVII-XVIII w.

2005


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Działalność opiekuńcza Zamoyskich w Polsce przedrozbiorowej

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Polityka opiekuńcza Zamoyskich w Ordynacji Zamoyskiej w XVII-XVIII wieku

2004

 • Działalność opiekuńcza Zamoyskich w Polsce przedrozbiorowej

 • 2002


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Budowa szpitala na Przedmieściu Lwowskim w Zamościu (1774-1775)
   [w:] Kwartalnik Historii Kultury Materialnej

  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

  • Szpitale w diecezji wileńskiej w drugiej połowie XVIII wieku

  2001


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Szpitale diecezji wileńskiej i ich uposażenie w drugiej połowie XVIII wieku
   [w:] Kwartalnik Historii Kultury Materialnej