Włodzimierz Bielak

Ks. dr hab. Włodzimierz Bielak

Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych
Katedra Historii Kościoła

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr hab.


2023


Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Relacje Kościoła w Polsce z władcami w czasach Mikołaja Kopernika

2022


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Ksiądz Idzi Benedykt Radziszewski – czciciel Serca Jezusowego
  [w:] Roczniki Teologiczne

Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie

 • Traktat wormacki (1122) - geneza i znaczenie
  [w:] Mówią Wieki
 • "Niezwykły i naprawdę wielki człowiek". Ks. Idzi Benedykt Radziszewski (1871-1922)
  [w:] Niedziela : tygodnik katolicki

Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • Wykaz osób z akt parafialnych diecezji łuckiej do 1945 roku

Recenzja w przewodzie doktorskim

 • Klasztory dominikańskie w Księstwie Pomorskim do czasów reformacji

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Episkopat polski w XI wieku

2021


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • The history of St Peter and Paul’s church in Bychawa at the turn of the 16th and 17th centuries based on church sources
  [Losy kościoła parafialnego pw. świętych Piotra i Pawła w Bychawie na przełomie XVI i XVII wieku w świetle źródeł kościelnych]
  [w:] Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne

Organizacja konferencji

 • Ks. Idzi Radziszewski - nasz założyciel w 150-lecie urodzin

Wygłoszenie referatu na konferencji

 • Czciciel Serca Jezusowego

2020


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Ecclesiastical and Theological aspects of the coronation acts of the polish kings in the middle ages
  [Kościelne i teologiczne aspekty akt koronacyjnych królów polskich w średniowieczu ]
  [w:] Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne

2019

 • Starodruki w księgozbiorze parafii rzymskokatolickiej w Kumowie
  [w:] Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne

 • 2018

 • Problem istnienia parafii w Stróży w archidiakonacie zawichojskim w średniowieczu
  [w:] Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne

 • Hasło encyklopedyczne

  • Zahajkiewicz Marek Tomasz

  Członkostwo w radzie naukowej czasopisma naukowego

  • Rada naukowa
   [w:] Nasza Przeszłość. Studia z Dziejów Kościoła i Kultury Katolickiej w Polsce

  Recenzja książki naukowej

  • Dzieje archidiecezji poznańskiej w XX i u progu XXI wieku
  • Urząd prymasa w Kościele polskim (XV–XX wiek). Geneza – Oddziaływanie – Znaczenie

  Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

  • Odniesienia do Chrystusa w aktach koronacyjnych królów Polski

  2017


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Dokument fundacyjny klasztoru Kanoników Regularnych Laterańskich w Kraśniku
   [w:] Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne
  • Okoliczności fundacji klasztoru Kanoników Regularnych w Kraśniku
   [w:] Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne

  Redakcja działu czasopisma naukowego

  • Redaktor tematyczny
   [w:] Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne

  2016


  Książka naukowa recenzowana

  • Zofia Grothówna, Kronika klasztoru sióstr norbertanek w Imbramowicach (1703-1741)

  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • The State of Research and Research Postulates for the Beginnings of the Monastery of the Canons Regular of the Lateran in Kraśnik
   [Stan badań i postulaty badawcze do początków klasztoru kanoników regularnych w Kraśniku]
   [w:] Roczniki Teologiczne
  • Ks. prof. dr hab. Marek Tomasz Zahajkiewicz (1934-2015) - w służbie nauki i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
   [w:] Kościół w Polsce. Dzieje i kultura

  Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

  • Tematyka Kościoła średniowiecznego na łamach "Naszej Przeszłości"

  2015


  Recenzja w przewodzie doktorskim

  • Kościół katolicki obrządku łacińskiego na Bukowinie (1900-1940)

  2014


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Латинські впливи на руських землях та створення львівської митрополії
   [Wpływy polskie na Rusi i powstanie metropolii lwowskiej]
   [w:] ROCZNIK KOLBUSZOWSKI

  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

  • Repertorium źródeł do dziejów parafii Wysoka z dawnego archiwum tej parafii sporządzone przez ks. Jana Kwolka w 1915 r.
  • Geneza i zarys dziejów seminarium duchownego w Lublinie

  Recenzja w przewodzie doktorskim

  • Okultyzm w świetle badań nad ezoteryką zachodnią

  Nagroda wewnętrzna

  • Nagroda Rektora KUL

  2013


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Organizacja Kościoła w starożytności i średniowieczu. Teoria i praktyka
   [w:] Kościół w Polsce. Dzieje i kultura
  • Rola Franków w odrodzeniu cesarstwa i Kościoła na Zachodzie
   [w:] Roczniki Historii Kościoła
  • Organizacja Kościoła w starożytności i średniowieczu. Teoria i praktyka
   [w:] Kościół w Polsce. Dzieje i kultura

  Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie

  • Geneza i zarys dziejów seminarium duchownego w Lublinie (część 1)
   [w:] Memoranda (Lublin)

  Recenzja książki naukowej

  • Dzieje chełmskiej kapituły katedralnej obrządku łacińskiego

  Nagroda wewnętrzna

  • Nagroda rektora KUL za wyróżniającą rozprawę habilitacyjną

  2012


  Książka naukowa recenzowana

  • Biskup i jego urząd w oczach średniowiecznych kronikarzy polskich

  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Księga Bractwa Trójcy Przenajświętszej w parafii Dywin 1763-1800
   [w:] Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne
  • Księgozbiór sióstr norbertanek w Imbramowicach
   [w:] Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne
  • Jeszcze w sprawie factum biskupa krakowskiego Stanisława ze Szczepanowa
   [w:] Nasza Przeszłość. Studia z Dziejów Kościoła i Kultury Katolickiej w Polsce

  Książka naukowa nierecenzowana

  • Zofia Grothówna, Kronika klasztorna sióstr norbertanek w Imbramowicach 1703-1741

  Artykuł w wydawnictwie zbiorowym

  • Wstęp

  Członkostwo w radzie naukowej czasopisma naukowego

  • Rada naukowa
   [w:] Nasza Przeszłość. Studia z Dziejów Kościoła i Kultury Katolickiej w Polsce

  Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

  • Wpływy łacińskie na Rusi przed powstaniem archidiecezji w Haliczu

  Udział w dyskusji panelowej na konferencji międzynarodowej

  • 600 lat archidiecezji lwowskiej

  Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

  • Biskupi pomocniczy w Kościele na przestrzeni wieków
  • Organizacja Kościoła w starożytności i średniowieczu. Teoria i praktyka

  2011


  Członkostwo w radzie naukowej czasopisma naukowego

  • Rada naukowa Rocznika Kolbuszowskiego
   [w:] Rocznik Kolbuszowski

  Członkostwo w komitecie redakcyjnym książki

  • Binarowa. Studia i Materiały z dziejów parafii i sanktuarium
  • Artem historicam aliis tradere

  2010


  Rozdział w recenzowanej książce naukowej

  • Ruch devotionis modernae w Polsce w XV wieku

  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Chrystianizacja Prus według Kroniki Jana Długosza
   [w:] Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne
  • Kilka uwag na temat początków urzędu biskupiego w ujęciu historycznym
   [w:] VOX PATRUM

  Recenzja książki naukowej

  • Z dziejów Kościoła katolickiego na terenie obecnej diecezji rzeszowskiej

  2008


  Nagroda wewnętrzna

  • Nagdoda zespołowa III stopnia Rektora KUL

  2005


  Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym

  • Szkolnictwo katolickie
  • Udział duchowieństwa lubelskiego w walkach narodowo-wyzwoleńczych
  • Działalność dobroczynna i społeczna

  2002


  Książka naukowa recenzowana

  • Devotio moderna w polskich traktatach duszpasterskich powstałych do połowy XV wieku

  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Przejawy devotio moderna w polskiej literaturze teologicznej pierwszej połowy XV wieku na przykładzie «Expositio missae» Jana Isnera
   [w:] Acta Mediaevalia

  Redakcja naczelna czasopisma naukowego

  • Redaktor naczelny
   [w:] Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne

  2001


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Odnaleziona siedemnastowieczna księga akt sądu grodzkiego w Czemiernikach (Ziemia Lubelska)
   [w:] Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne

  1999


  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

  • Wpływ devotio moderna na formację polskiego duchowieństwa. Szkic zagadnie-nia