dr hab. Agnieszka Januszek-Sieradzka

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Historii
Katedra Historii Starożytnej, Bizantyńskiej i Średniowiecznej

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr hab.

2021

Prace licencjackie
 • Postulaty reform prawno-ustrojowych w Królestwie Polskim w pismach Filipa Kallimacha
 • Rzeczpospolita w latach 70. XVI stulecia w diariuszu helweckiego humanisty Henryka Wolfa z Zurychu
 • Królestwo Polskie czasów Zygmunta Augusta w "Dziejach w Koronie Polskiej" Łukasza Górnickiego.
 • Marian Kamil Dziewanowski (1913-2005) jako biograf osobowości epoki napoleońskiej (Napoleon Bonaparte, Arthur Wellesley, Adam Jerzy Czartoryski, Aleksander I)
 • Bernardyni we Wschowie (1445-1629) w świetle kroniki klasztornej z 1790 roku
 • Amerykańskie miasta na przełomie XVIII i XIX wieku w świetle „Podróży po Ameryce” Juliana Ursyna Niemcewicza
Prace magisterskie
 • Premier Margaret Thatcher i polityka administracji brytyjskiej wobec Polski w latach 1979 - 1990
 • Konflikty i spory w małopolskich szkołach parafialnych w latach 20., 30. i 40. XVI stulecia.

2020

Prace licencjackie
 • Rzeczpospolita i Kozaczyzna Zaporoska w latach 1637-1640 w świetle listów hetmana Stanisława Koniecpolskiego do króla Władysława IV Wazy.
 • Podróż Macieja Rywockiego do Włoch w latach 1584 - 1587
 • Konwokacja reprezentantów Kościołów kalwińskiego i braci czeskich we Włodawie w 1634 roku.
 • Królowa w podróży. Żony króla Władysława Jagiełły poza Krakowem
 • Niewiasta niepospolita - Regina Salomea Pilsztynowa w świetle swojego pamiętnika
Prace magisterskie
 • Błogosławiony Edward Kaźmierski (1919-1942) w świetle swojego dziennika i korespondencji

2019

Prace licencjackie
 • Teodor Jewłaszewski (1546-1604) w świetle swego pamiętnika.
 • Procesy o luteranizm w diecezji krakowskiej w latach 20 i 30 XVI wieku.
 • Erazma Otwinowskiego i Andrzeja Taranowskiego wspomnienia z Turcji w świetle ich diaruszy

2018

Prace licencjackie
 • Wyprawa Stanisława Niemojewskiego do Moskwy w świetle jego "Pamiętnika" z lat 1606-1608
 • Królewscy spadkobiercy. Ludzie , instytucje i rzeczy w testamencie Zygmuna II Augusta
 • Krakowskie żupy solne w połowie XV stulecia w świetle korespondencji żupnika Mikołaja Serafina
 • Aresztowanie, uwięzienie i śmierć Poznańskiej Piątki (21 września 1940 – 24 sierpnia 1942).
 • Starostwo parczewskie w świetle lustracji z lat 1565 i 1661.
 • Wsie królewskie województwa lubelskiego w świetle lustracji z 1565 roku - struktura, infrastruktura, ludność

2017

Prace licencjackie
 • Polityka Zygmunta I Starego wobec Turcji w świetle królewskiej korespondencji z lat 1533-1546.
 • Sejm koronny w Lublinie w 1566 roku.
 • Kwestie Inflant i zagrożenia moskiewskiego w świetle listów Zygmunta II Augusta do Radziwiłłów.
 • "Fabryka zamkowa" na Wawelu w świetle rachunków budowy zamku krakowskiego z 1530 roku.
 • Życie polskiego magnata w siedemnastym stuleciu w świetle dzieł Stanisława Czernieckiego
 • Siostry Jagiellonki: Zofia, Anna i Katarzyna w świetle listów