dr hab. Agnieszka Januszek-Sieradzka

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Historii
Katedra Historii Starożytnej, Bizantyńskiej i Średniowiecznej

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr hab.


2021


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Kalendarz świąt i cyzjojan w datowaniu we wczesnonowożytnej dokumentacji wojskowo-skarbowej (na przykładzie rejestrów pocztów nadwornych z lat 1518-1525)
  [w:] Saeculum Christianum. Pismo Historyczne
 • Metodologiczne drogi i bezdroża gender history (Katarzyna Kosior, Becoming a Queen in Early Modern Europe. East and West, Palgrave Macmillan, New York– Basingstoke 2019 (Queenship and Power), ss. 256)
  [w:] Przegląd Historyczny
 • Courtiers of Foreign Origin amongst the Horse Courtiers of King Sigismund I the Old in 1518–1526. Part One: Whether or Not, and How to Examine the National/ Ethnic Attachment of the Royal Courtiers?
  [w:] Przegląd Historyczny

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Trzy żony króla Zygmunta Augusta. Bezdzietność ostatniego Jagiellona a unia polsko-litewska w Lublinie w 1569 roku
 • Udział konnicy nadwornej króla Zygmunta Starego w wojnie pruskiej (1519-1521) w świetle źródeł podskarbińskich

Recenzja artykułu naukowego

 • The cuisine of Sigismund II Augustus: food and its supply in the Grand Duchy of Lithuania according to the data in the court account books of 1543–1546
 • [rec. wyd.] Edukacja, dyplomacja, pieniądze i wojna. Podróże Karola IV Luksemburskiego w świetle jego „Autobiografii”
 • [rec. wydaw.] Pobożność, bojaźń Boża i propagowanie sprawczej roli Boga w armii polsko-litewskiej epoki wczesnonowożytnej
 • [rec. wyd.] Odwaga i dzielność, ich przeciwieństwa oraz przeszkody, czyli o odkrywaniu dziedzictwa mistrza Wincentego Kadłubka
 • Brygida – Jadwiga – Konstancja. O pewnej królewskiej tradycji w katedrze krakowskiej

Organizacja konferencji międzynarodowej

 • Człowiek w niewoli uczuć. Przyjaźń, miłość i nienawiść w Czechach i w Polsce w średniowieczu i wczesnej epoce nowożytnej

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Obojętność, miłość, wzgarda - o uczuciach w małżeństwach króla Zygmunta Augusta

Organizacja konferencji krajowej

 • Klimat kulturalny i intelektualny dworów królowych w średniowiecznej i nowożytnej Europie

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Poeta i król. Jan Kochanowski na dworze Zygmunta II Augusta - fakty, przypuszczenia, nieporozumienia
 • Skandalistka w rodzinie. O życiu rodzinnym królowej Bony Sforzy inaczej
 • Secretarius Maiestatis Reginalis. O dolach i niedolach sekretarzy polskich królowych w epoce jagiellońskiej

Wygłoszenie referatu na konferencji

 • Królowa w podróży, czyli Barbary Radziwiłłówny wypełnianie obowiązków i ucieczka przed nimi

Działalność odczytowa

 • Na dobry początek nowego roku szkolnego. Edukacja Jagiellonów - o wychowaniu i nauczaniu królewskich synów w XV i XVI wieku.
 • "Książę zadziwiającej cnoty i roztropności oraz wyjątkowej nauki". Święty Kazimierz Królewicz

2020


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • "A teraz ostatek srebra i kredens pozłocisty wezmą", czyli o finansowaniu pogrzebu króla Zygmunta Augusta
 • Reformacja w Binarowej, czyli pierwszy w Polsce proces o luteranizm przed sądem biskupim (1522)
 • Pietas Jagiellonica. Życie religijne Jagiellonów w badaniach siostry profesor Urszuli Borkowskiej (1935-2014)

Członkostwo w komitecie redakcyjnym książki

 • Kościół w społeczeństwie w Czechach i w Polsce w średniowieczu i w epoce nowożytnej

Organizacja konferencji krajowej

 • Dwór królowej w średniowieczu i w epoce nowożytnej. Część I: Badania nad dworami królowych w historiografii europejskiej

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Królowe i ich dwory w perspektywie gender history. Historiografia angielska.

Organizacja konferencji

 • Dwór królowej w średniowieczu i w epoce nowożytnej. Część II: Ludzie dworu, ludzie na dworze

2019


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Rozwój sieci parafialnej we wsiach królewskich lokowanych w widłach Wisły i Sanu w drugiej połowie XVI stulecia
 • List jako narzędzie komunikacji w warunkach wojennych (na przykładzie korespondencji Zygmunta Augusta z Mikołajami Radziwiłłami Czarnym i Rudym z lat 60. XVI stulecia)

Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie

 • Królowa i dworski ceremoniał
  [w:] Przegląd Uniwersytecki

Recenzja artykułu naukowego

 • Jan Magnus Tęczyński (1579-1637) i jego działania około zabezpieczenia rodowej fortuny

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Dworzanie obcego pochodzenia w oddziałach nadwornych króla Zygmunta Starego w latach 1518–1526

Nagroda wewnętrzna

 • Nagroda indywidualna II stopnia

Działalność odczytowa

 • Kobiety na tronie - o królowych z dynastii Jagiellonów w XVI stuleciu
 • Skomplikowane relacje w niełatwych czasach - papież Pius V i król Zygmunt II August (1566-1572)
 • Być królową w Polsce Jagiellonów
 • Unia lubelska w 1569 roku
 • Unia polsko-litewska w Lublinie w 1569 roku
 • Wielkopostne i wielkanocne tradycje ostatnich Jagiellonów

2018


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Stellung und Rolle der Königin im Hofzeremoniell Polens unter den Jagiellonen. Auf der Suche nach einer Forschungsmethodologie
  [Miejsce i rola królowej w ceremoniale dworskim w Polsce Jagiellonów. W poszukiwaniu metodologii badań]
  [w:] Mediaevalia Historica Bohemica
 • Konferencja "Kościół w społeczeństwie w Czechach i w Polsce w średniowieczu i we wczesnej epoce nowożytnej" (Kraków, 8-10 października 2018 r.)
  [w:] Perspektywy Kultury
 • Oprawa liturgiczna koronacji królowych w Polsce w pierwszej połowie XVI stulecia w świetle ordines coronandi Barbary Zápolyi (1512) i Barbary Radziwiłłówny (1550)
  [w:] Tabularium Historiae

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Królowa Barbara Radziwiłłówna na scenie dworskiego theatrum ceremoniale
 • Litewskie władztwo Jagiellonów w listach króla Zygmunta Augusta do Radziwiłłów
 • Król Zygmunt II August i jego skarbiec tykociński w latach 1565-1572

Hasło encyklopedyczne

 • Łosowicz Jan

Członkostwo w komitecie redakcyjnym książki

 • Świat kobiet w Czechach i w Polsce w średniowieczu i w epoce nowożytnej

Recenzja artykułu naukowego

 • „Śmierć Stefana Jegomości króla polskiego w Grodnie 12 Decembra Anno Domini 1586 (Prawdziwa sprawa o chorobie i śmierci nieboszczyka Stefana Batorego króla polskiego)” – źródło do losów Stefana Batorego i historii medycyny

Organizacja konferencji międzynarodowej

 • Kościół w społeczeństwie w Czechach i w Polsce w średniowieczu i we wczesnej epoce nowożytnej

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Bona Sforza i Barbara Radziwiłłówna między rzeczywistością a legendą
 • Marcin Luter w Binarowej, czyli jak pleban Marcin Beier lekkomyślnie i gorsząco odstępcy od wiary sprzyjał

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Pietas Jagiellonica. Życie religijne Jagiellonów w badaniach s. prof. Urszuli Borkowskiej (1935-2014)
 • "A teraz ostatek srebra i kredens pozłocisty wezmą", czyli o finansowaniu pogrzebu króla Zygmunta Augusta i koronacji jego następcy

Wygłoszenie referatu na konferencji

 • Tajemnica śmierci Barbary Radziwiłłówny

Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej

 • Kwerenda bibliograficzna

Wykonawca w realizowanym projekcie finansowanym przez NCN

 • Dworzanin polski na dworze Jagiellonów i królów elekcyjnych. Pozycja, system wartości, wzorzec osobowy

Działalność odczytowa

 • Królowa Barbara Radziwiłłówna między rzeczywistością a legendą

2017


Książka naukowa recenzowana

 • Królowa Barbara Radziwiłłówna w dworskim mikroświecie

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Wątki francuskie w "Rocznikach" Jana Długosza

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Miejsce i rola królowej w ceremoniale dworskim w Polsce Jagiellonów

Wykonawca w realizowanym projekcie finansowanym przez MNiSW

 • Epoka jagiellońska i jej dziedzictwo w I Rzeczypospolitej do 1795 roku. Źródła do dziejów wojskowości polskiej w epoce Jagiellonów

Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym

 • Zespół do Badań nad Dworami i Elitami Władzy, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

2016


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Anna Jagiellonka jako fundatorka wyposażenia kaplicy Zygmuntowskiej
  [w:] TEKA Komisji Historycznej Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Dwór i elity. Kilka refleksji o polskich badaniach nad dworem królewskim Jagiellonów
 • Dworna miłość w późnośredniowiecznej Polsce?
 • Bezimienni. Recordantes na szlakach jagiellońskich podróży w XV-XVI stuleciu

Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym

 • Wydatki króla Zygmunta Augusta na dzialalność budowlaną w latach 1548-1551
 • Dwór królowej od kuchni, czyli o zaopatrzeniu stołu Barbary Radziwiłłówny

Organizacja konferencji międzynarodowej

 • Świat kobiet w Czechach i w Polsce w średniowieczu i we wczesnej epoce nowożytnej

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Królowa Barbara Radziwiłłówna na scenie dworskiego "theatrum ceremoniale"

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Litewskie władztwo Jagiellonów w listach króla Zygmunta Augusta do Radziwiłłów

Usługi eksperckie w kraju

 • Konsultacja naukowa (historyczna) książki Anny Brzezińskiej "Córki Wawelu. Opowieść o jagiellońskich królewnach"

2015


Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym

 • Dysponowanie dochodami ze stacji przez króla Zygmunta Starego w świetle zapisów w Metryce Koronnej (1507-1548)

Artykuł w czasopiśmie

 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Elity i masy w społeczeństwach Czech i Polski w średniowieczu i wczesnych czasach nowożytnych, Janowiec nad Wisłą, 6-8 października 2014
  [w:] Roczniki Humanistyczne

Członkostwo w komitecie redakcyjnym książki

 • Elity i masy w społeczeństwach Czech i Polski w średniowieczu i wczesnych czasach nowożytnych

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Wątki francuskie w "Rocznikach" Jana Długosza

2014


Członkostwo w PAN

 • Zespół Historii Czech i Stosunków Polsko-Czeskich Komitetu Nauk Historycznych Polskiej Akadamii Nauk

Nagroda wewnętrzna

 • Nagroda Rektora KUL za wybitną działalność organizacyjno-społeczną i popularyzację nauki

2012


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • "Potrzeba moskiewska" na sejmach koronnych w latach 60. XVI stulecia
  [w:] TEKA Komisji Historycznej Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie
 • Ku „jednej nieróżnej Rzeczypospolitej”. Król Zygmunt August wobec idei unii polsko-litewskiej
  [w:] Roczniki Humanistyczne

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Ile kosztuje sukces? Wydatki na wyprawę Władysława Jagiellończyka po koronę czeską (1471)
 • Binarowa w XIV-XVI stuleciu

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Dworna miłość w późnośredniowiecznej Polsce, czyli jak zachodnioeuropejska gra dworska stała się narzędziem politycznym

Udział w dyskusji panelowej na konferencji

 • „Kobieta gotowa na sukces”

Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej

 • Kwerenda naukowa

Działalność odczytowa

 • Wykład popularnonaukowy (w ramach promocji Uniwersytetu)

2011


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Koszty uroczystości pogrzebowych królowej Barbary Radziwiłłówny
  [w:] Roczniki Humanistyczne

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Gdański kupiec Jan Boleman w służbie króla Zygmunta Augusta
 • Król Zygmunt August wobec idei unii polsko-litewskiej (w świetle listów)

Rozdział w książce

 • Wstęp

Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • Redaktor pracy zbiorowej

Organizacja konferencji międzynarodowej

 • Czechy i Polska między Wschodem i Zachodem – średniowiecze i wczesna epoka nowożytna

Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej

 • Kwerenda archiwalna i biblioteczna
 • Kwerenda archiwalna

2009


Członkostwo w radzie naukowej czasopisma naukowego

 • Rada Naukowa
  [w:] Rocznik Kolbuszowski

Redakcja naczelna naukowej serii wydawniczej

 • Redaktor serii wydawniczej

2008


Członkostwo w PAN

 • Komisja Dziejów Czech i Stosunków Polsko-Czeskich Komitetu Nauk Historycznych

Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym

 • Zespół Historii Czech i Stosunków Polsko-Czeskich, Polska Akademia Nauk