dr hab. Ewa Domagała-Zyśk (prof. KUL)

Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Katedra Pedagogiki Specjalnej

Stanowisko: Profesor KUL

2022

Rozprawy doktorskie
 • Podmiotowe i środowiskowe uwarunkowania religijności młodzieży niesłyszącej i słabosłyszącej
 • Uwarunkowania postaw młodzieży z niedostosowaniem społecznym wobec osób z niepełnosprawnością ruchową
Prace dyplomowe
 • Funkcjonowanie dzieci z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w klasach 1-3 szkoły specjalnej
 • ZABURZENIA W UCZENIU SIĘ I ZABURZENIA ZACHOWANIA MŁODZIEŻY Z MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA WYCHOWAWCZEGO – STUDIUM INDYWIDUALNEGO PRZYPADKU
 • PROJEKTOWANIE UNIWERSALNE DLA DOROSŁYCH UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI W BIBLIOTECE SZKOLNEJ
 • WARTOŚCI W PRACY ZAWODOWEJ PEDAGOGA SPECJALNEGO
 • MUZYKOTERAPIA RECEPTYWNA DLA DOROSŁYCH OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ
 • WYPALENIE ZAWODOWE U PEDAGOGÓW SPECJALNYCH W PRZEDSZKOLU
 • KOMPETENCJE SPOŁECZNE MŁODZIEŻY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W STOPNIU GŁĘBOKIM
 • ZACHOWANIA TRUDNE U DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ I ZABURZENIAMI W UCZENIU SIĘ W WIEKU PRZEDSZKOLNYM
 • RELACJE RÓWIEŚNICZE W GRUPIE MŁODZIEŻY Z RÓŻNYM STOPNIEM NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI INTELEKTUALNEJ W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM
 • FUNKCJONOWANIE SPOŁECZNO-EMOCJONALNE MŁODZIEŻY ZE ZNACZNĄ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ
 • SAMOOCENA DOROSŁYCH OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W STOPNIU LEKKIM
 • POSTAWY WYCHOWANKÓW PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ WOBEC OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ
Prace magisterskie
 • Postawy studentów kierunków nauczycielskich wobec edukacji włączającej
 • Relacje z rówieśnikami młodzieży ze spektrum autyzmu w opinii i doświadczeniach podopiecznych fundacji ALPHA
 • Dostosowania i modyfikacje programu nauczania w edukacji uczniów z dysfunkcją wzroku
 • Rola rodziców we wspieraniu rozwoju kompetencji matematycznych dzieci w wieku przedszkolnym w powiecie zamojskim
 • Psychospołeczne funkcjonowanie dzieci i młodzieży z celiakią w opiniach i doświadczeniu ich rodziców
 • Postawy studentów lubelskich uczelni wobec osób ze spektrum autyzmu

2021

Rozprawy doktorskie
 • Osobowe i społeczne uwarunkowania jakości życia osób po 60. roku życia z trudnościami w słyszeniu
Prace dyplomowe
 • Teatroterapia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną – na podstawie działań teatralnych zespołu „Zwierciadło
 • Podstawy pedagogów specjalnych wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • DIAGNOZA I TERAPIA LOGOPEDYCZNA CHŁOPCA Z AFAZJĄ MOTORYCZNĄ STUDIUM PRZYPADKU
 • DIETA A JAKOŚĆ ŻYCIA DZIECKA ZE SPEKTRUM AUTYZMU
 • TWÓRCZA AKTYWNOŚĆ OSOBY DOROSŁEJ Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W STOPNIU UMIARKOWANYM INSPIROWANA LITERATURĄ
 • SAMODZIELNOŚĆ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ. STUDIUM PRZYPADKU
 • RODZICE NIEPEŁNOSPRAWNI INTELEKTUALNIE WYCHOWUJĄCY DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ
 • WIZERUNEK OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W FILMIE FABULARNYM
 • KREATYWNOŚĆ DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W WIEKU PRZEDSZKOLNYM W ASPEKCIE ICH AKTYWNOŚCI PLASTYCZNEJ
 • ZAJĘCIA TANECZNE I MUZYCZNE WE WSPIERANIU DZIECI Z NIEPŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ I AUTYZMEM W WIEKU SZKOLNYM
 • SPOSOBY SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO PRZEZ OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ
 • WIZERUNEK OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W MEMACH INTERNETOWYCH
 • HIPOTERAPIA JAKO FORMA WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA AUTYSTYCZNEGO W WIEKU PRZEDSZKOLNYM. STUDIUM PRZYPADKU
 • xxx
 • ARTETERAPIA JAKO FORMA WSPARCIA ROZWOJU DOROSŁYCH OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ NA PRZYKŁADZIE ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W LASKACH
 • ALPAKOTERAPIA - WE WSPIERANIU ROZWOJU EMOCJONALNEGO I PSYCHORUCHOWEGO OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ
Prace magisterskie
 • Wykorzystanie nowoczesnych technologii przez osoby z dysfunkcją wzroku w życiu codziennym, edukacji i pracy zawodowej.
 • Kompetencje społeczno - emocjonalne dzieci w wieku 5-6 lat a poziom akceptacji rówieśniczej
 • Edukacja włączająca w opinii i doświadczeniach pracowników oraz studentów Instytutu Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

2020

Prace magisterskie
 • Podmiotowe uwarunkowania funkcjonowania psychospołecznego studentów z niepełnosprawnością ruchową
 • Relacje między osobami z zespołem Downa a ich rodzeństwem w świetle badań własnych
 • Relacje społeczne studentów z niepełnosprawnością ruchową w świetle badań własnych
 • Funkcjonowanie osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami psychicznymi w świetle badań własnych
 • Praca z osobami z niepełnosprawnością ruchową oraz intelektualną jako szansa rozwoju osobowościowych i społecznych kompetencji wolontariuszy

2018

Rozprawy doktorskie
 • Psychospołeczne i kulturowe uwarunkowania relacji rówieśniczych w edukacji wczesnoszkolnej
Prace dyplomowe
 • Funkcjonowanie dziecka z autyzmem w szkole ogólnodostępnej
 • Nauczanie geometrii uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w klasie III szkoły podstawowej ogólnodostępnej
 • Rozumienie sytuacji społecznych u dziecka z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w klasie VII. Studium przypadku.
 • Rola wolontariuszy w Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych Radosne Serca
 • Książka w edukacji i rehabilitacji dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • Supporting ASD students’ learning in a mainstream school classroom during Supporting ASD students’ learning in a mainstream school classroom during Supporting ASD students’ learning in a mainstream school classroom during Supporting ASD students’ learning in a mainstream school classroom during Eglish lessons
 • Teatroterapia jako forma nauczania języka angielskiego osób z niełnosprawnością intelektualną
 • Funkcjonowanie w społeczeństwie osób z niepełnosprawnością intelektualną na przykładzie Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Radosne Serce
 • Rola ruchu wiara i światło w rozwoju duchowym osób z niepełnosprawnością intelektualną w kontekście adhortacji apostolskiej papieża Franciszka Gaudete et exsultate
 • Rodzina środowiskiem katechezy osób niepełnosprawnych intelektualnie
 • Nauczanie języka polskiego osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim na II etapie edukacyjnym
 • Podstawy społeczne młodzieży gimnazjalnej wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Katecheza sakramentalna osób z niepełnosprawnością intelektualną w Polsce
 • Opóźniony rozwój mowy u dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w wieku 9 lat – studium przypadku
 • Funkcjonowanie osoby dorosłej z zespołem Downa na przykładzie kobiety kończącej edukację szkolną
 • Metody nauczania literatury dzieci z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim na etapie klasy IV szkoły podstawowej
 • Doradztwo zawodowe dla ucznia z lekką niepełnosprawnością intelektualną
 • Umiejętności rozwiązywania zagadek słownych i obrazkowych przez uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
 • Funkcjonowanie dziesięcioletniego dziecka ze spektrum autyzmu w grupie szkolnej III poziomu prowadzonego metodą Marii Montessori
 • Funkcjonowanie 8-latka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym w sferze poznawczej
 • Sztuka wizualna osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Relacje w rodzinie dziecka z autyzmem. Studium przypadku.
 • Teatroterapia jako forma arterapii dla dziecie z autyzmem
 • Relacje rówieśnicze dziecka z autyzmem. Studium przypadku.
 • Funkcjonowanie ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w sferze edukacyjnej i społecznej. Studium przypadku.
Prace magisterskie
 • Postawy studentów kierunków ścisłych wobec narodzin dzieci z niepełnosprawnością intelektualną
 • Znaczenie przynależności do wspólnoty "Wiara i Światło" w Lublinie dla wolontariuszy i rodziców osób z niepełnosprawnością
 • Problematyka blogów osobistych prowadzonych przez matki dzieci z niepełnosprawnością
 • Postrzeganie osób z niepełnosprawnością intelektualną przez osoby starsze
 • Komunikowanie się osób słabosłyszących podczas wyjazdów zagranicznych. Wyzwania i możliwości wsparcia
 • Kompetencje matematyczne dzieci z Zespołem Downa. Badania w Niepublicznym Przedszkolu Muzycznym "Stonoga"
 • Postawy uczniów klas VII wybranych szkół podstawowych w Puławach wobec osób starszych
 • Teatroterapia jako forma terapii dla osób niesłyszących

2017

Prace dyplomowe
 • Psychospołeczne funkcjonowanie uczniaz dysleksjąrozwojową wioski dziecięcej SOS na III etapie edukacyjnym
 • Funkcjonowanie dziecka z zespołem Downa w szkole ogólnodostępnej
 • Psychospołeczne funkcjonowanie uczennicy z dyskalkulią na trzecim etapie edukacyjnym. Studium przypadku
 • Arteterapia w pracy z uczniem z zespołem Aspergera
 • Psychospołeczne funcjonowanie dziecka z dysleksją rozwojową mieszkającego w domu dziecka na drugim etapie kształcenia w szkole podstawowej
 • Terapeutyczno-artystyczne walory tańca w pracy z dorosłymi osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Studium przypadku.
 • Funkcjonowanie ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w Samorządowym Zespole Szkół w Mirczu
 • Rozwijanie kompetencji poznawczych u siedmioletniego chłopca z autyzmem. Studium indywidualnego przypadku.
 • Przygotowanie do czytania i pisania dzieci w wieku przedszkolnym. Studium indywidualnego przypadku.
 • Edukacja muzyczna dla osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Funkcjonowanie dziecka w wieku szkolnym w sytuacji rozwodu jego rodziców
 • Wychowanie seksualne osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
 • Praca terapeutyczna w zakresie percepcji słuchowej z dzieckiem ryzyka dysleksji
 • Diagnoza i terapia logopedyczna dziewczynki z zespołem Downa
 • Funkcjonowanie edukacyjne i społeczne dorosłej osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim. Studium przypadku
 • Zachowania trudne dziecka z zaburzeniami rozwojowymi w wieku przedszkolnym. Studium przypadku
 • Funkcjonowanie społeczne dziewczynki z autyzmem
 • Funkcjonowanie dziecka z autyzmem w wieku 10 lat w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
 • Funcjonowanie dziecka z ryzykiem dysleksji w szkole ogólnodostępnej
 • Wspieranie rozwoju motoryki dzieci czteroletnich. Studium przypadku
 • Wspieranie rozwoju sfery ruchowej dziecka z rozpoznaniem autyzmu na lekcjach wychowania fizycznego w szkole podstawowej. Studium przypadku
 • Dogoterapia – terapia wspomagająca rehabilitację dziecka z niepełnosprawnością intelektualną
 • Funkcjonowanie osoby dorosłej z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Studium przypadku
 • Funkcjonowanie emocjonalne młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną
 • Funkcjonowanie osoby dorosłej z dziecięcym porażeniem mózgowym. Studium przypadku
 • Funkcjonowanie dziecka z zespołem Aspergera z szkole ogólnodostępnej
 • Integracja uczniów z niepełnosprawnością w szkole ogólnodostępnej z oddziałami integracyjnymi. Na przykładzie badań w Szkole Podstawowej nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi im. pamięci Majdanka w Lublinie
 • Funkcjonowanie społeczne uczniów z niepełnosprawnością intelektualną
 • Zastosowanie Metody Krakowskiej w terapii małego dziecka z zespołem Downa
 • Specyfika funkcjonowania dziecka z autyzmem w klasie integracyjnej. Studium przypadku
 • Gry i zabawy edukacyjne jako pomoc w terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami
 • Autyzm i zespół Aspergera w autobiografii. Studium przypadku
 • Funcjonowanie psychospołęczne ucznia z mózgowym porażeniem dziecięcym. Studium indywidualnego przypadku
 • Funcjonowanie dziecka z zaburzoną integracją sensoryczną w wieku przedszkolnym
 • Idee Jeana Vanier w programie wychowawczym szkoły
 • Wspomaganie rozwoju kompetencji komunikacyjnych dziecka z autyzmem na lekcjach języka angielskiego na III etapie edukacyjnym
 • Funkcjonowanie osób starszych z chorobą otępienną i chorobą Parkinsona
Prace magisterskie
 • Funkcjonowanie dziecka z wrodzoną niepełnosprawnością ruchową w edukacji wczesnoszkolnej w klasach integracyjnych. Studium indywidualnego przypadku
 • Dogoterapia jako forma wspierania aktywności poznawczej, fizycznej i społecznej osób z chorobą Alzhaimera
 • Funkcjonowanie szkolne dzieci z rodzin imigrantów na terenie Lublina. Studium indywidualnego przypadku
 • Rozwoj kompetencji społecznych dzieci z autyzmem a ich własne sposoby komunikacji i kształtowania relacji z innymi w przedszkolu specjalnym.
 • Wspomaganie rozwoju kompetencji matematycznych u dzieci w wieku przedszkolnym przez ich nauczycieli i rodziców
 • Rola zabawy we wspomaganiu rozwoju i funkcjonowania dziecka z autyzmem w wieku przedszkolnym. Studium przypadku
 • Deklarowanie pełnienia roli rodziców dziecka z niepełnosprawnością przez studentki pedagogiki i ich narzeczonych/mężów
 • Uwarunkowania aspiracji zawodowych dzieci z niepełnosprawnością ruchową
 • Więzi rodzinne dzieci i młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym a ich funkcjonowanie w świetlicy środowiskowej w perspektywie szans kształcenia i wychowania
 • Zakres i znaczenie wsparcia społecznego dla rodzin wychowujących dziecko z autyzmem w wieku przedszkolnym na terenie miasta Lublina
 • Relacje z ojcem a psychospołeczne funkcjonowanie dziewcząt z placówki wsparcia dziennego typu opiekuńczego Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo

2016

Prace dyplomowe
 • Wspieranie rozwoju poznawczego u dziecka z autyzmem w klasie IV na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych. Studium przypadku
 • Funkcjonowanie dziecka z autyzmem w przedszkolu integracyjnym. Badania w Przedszkolu integracyjnym nr 3 w Kraśniku Fabrycznym
 • Praca terapeutyczna z uczniem mającym trudności w czytaniu i pisaniu w klasie II
 • Trudności w uczeniu się dziecka w VI klasie szkoły podstawowej - studium przypadku
 • Uczeń ryzyka dysleksji w klasie III szkoły podstawowej. Studium przypadku
 • Charakterystyka funkcjonowania poznawczego ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim - studium indywidualnego przypadku
 • Kompetencje matematyczne dzieci 4-letnich
 • Zaburzenia koncentracji uwagi i ich terapia u dzieci z autyzmem. Studium przypadku
 • Rozwój psychospołeczny dziecka z zespołem FAS odroczonego od spełniania obowiązku szkolnego
 • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne z dziećmi z ryzykiem dysleksji w klasie III
 • Przygotowanie dziecka dześcioletniego do podjęcia nauki szkolnej studium przypadku
 • Koncentracja uwagi u dziecka nadaktywnego - studium przypadku
 • Wspieranie rozwoju ucznia klasy drugiej z trudnościami w zakresie czytania i pisania. Studium przypadku
 • Arteterapia jako metoda pracy z osobą dorosłą ze znacznym stopniem niepełnosprawności intelektualnej
 • Poziom akceptacji uczniów klas trzecich przez zerspół klasowy i jego uwarunkowania
 • Funkcjonowanie dziecka z zespołem Downa w przedszkolu ogólnodostępnym
 • Praca terapeutyczna z dzieckiem z FAS. Studium przypadku
 • Rozwijanie motoryki małej u dziecka 4-letniego. Studium przypadku
Prace magisterskie
 • Opinie mieszkańców Gminy Łańcut o osobach z niepełnosprawnością ruchową.
 • Dojrzałość szkolna dzieci w klasie zerowej i jej uwarunkowania. Studium przypadku
 • Praca dydaktyczno-wychowawcza nauczyciela z uczniem z trudnościami szkolnymi w klasach 4-6
 • Syndrom wypalenia zawodowego pedagogów specjalnych pracujących w bursach szkolnych.
 • Rodzinne uwarunkowania powodzenia i niepowodzenia szkolnego.
 • Edukacja dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w środowisku wiejskim
 • Adaptacja dziecka nieśmiałego do warunków środowiska przedszkolnego. Studium przypadku
 • Nasilenie zjawiska agresji rówieśniczej wśród uczniów szkoły ponadgimnazjalnej
 • Edukacyjne i społeczne funkcjonowanie uczniów klas IV-VI z rozpoznaną dysleksją. Studium przypadku.
 • Poczucie lęku szkolnego dzieci z klasy szóstej szkoły podstawowej
 • Funkcjonowanie dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie a ich stereotypowy obraz wśród uczniów szkół ponad gimnazjalnych na Lubelszczyźnie
 • Społeczne funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym - analiza indywidualnych przypadków
 • Funkcjonowanie edukacyjne i społeczne dzieci z ADHA na pierwszym etapie edukacji w szkole ogólnodostępnej
 • Postawy współpracowników wobec osoby niesłyszącej w środowisku pracy
 • Aspiracje i plany życiowe osób z uszkodzonym wzrokiem.
 • Rehabilitacja i edukacja wychowanków z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim w Specjalnym Ośrodku w Chełmie
 • Postawy gimnazjalistów wobec rówieśników z wadami mowy.
 • Relacje rówieśnicze a specjalne potrzeby edukacyjne w klasach zróżnicowanych wiekowo, w nauczaniu wczesnoszkolnym.
 • Wspólczesne trudności dorosłych osób z niepełnosprawnością ruchową -studium indywidualnego przypadku
 • Zachowania agresywne uczniów w klasach I-III szkoły podstawowej. Badania w wybranych szkołach na Lubelszczyźnie

2015

Prace dyplomowe
 • Wspieranie rozwoju społecznego ucznia ze spektrum autyzmu w wieku przedszkolnym. Studium indywidualnego przypadku.
 • Specyficzne trudności w zakresie czytania i pisania u ucznia klasy III. Studium przypadku.
 • Indywidualizacja pracy z uczniem z niepełnosprawnościa intelektualną w stopniu lekkim w szkole ogólnodostępnej
 • Specyficzne trudności w zakresie czytania i pisania u ucznia klasy IV wynikające z zaniedbań środowiskowych
 • Znaczenie zajęć świetlicowych w kształtowaniu kompetencji społecznych uczniów z trudnościami w nauce. Studium przypadku.
 • Funkcjonowanie uczennicy z trudnościami w pisowni poprawnej ortograficznie w klasie VI
 • Funkcjonowanie dziecka z zaburzeniami percepcji słuchowej w IV klasie szkoły podstawowej
 • Praca wychowawcza z uczniem z zespołem FAS
Prace licencjackie
 • Rola nauczyciela prowadzącego i wspomagającego w klasach integracyjnych w nauczaniu wczesnoszkolnym
 • Metody i formy terapii pedagogicznej osób z chorobą Alzheimera
 • Funkcjonowanie szkolne dziecka rodziców pracujących za granicą
 • Twórczość plastyczna dzieci o różnym poziomie intelektualnym w klasach 4-6
 • Funkcjonowanie dzieci niesłyszących w wieku przedszkolnym
 • Funkcjonowanie dzieci dyslektycznych w klasach 4-6 szkoły podstawowej
 • Zaspokajanie potrzeb ucznia zdolnego w edukacji wczesnoszkolnej
 • Funkcjonowanie ucznia nieśmiałego w klasach 4-6 szkoły podstawowej
 • Funkcjonowanie dziecka z nadpobudliwością psychoruchową w edukacji wczesnoszkolnej
 • Funkcjonowanie społeczne i poznawcze dzieci sześcioletnich odroczonych od obowiązku szkolnego
 • Uwarunkowania trudności w uczeniu się matematyki przez gimnazjalistów
 • Funkcjonowanie dzieci słyszących rodziców niesłyszących
 • Sprawność ruchowa dzieci pięcioletnich i formy jej wspierania.

2014

Prace dyplomowe
 • Poziom kompetencji w zakresie operacyjnego rozumowania sześcioletnich uczniów klasy pierwszej
 • Strategie czytania ze zrozumieniem u dziecka głuchego posługującego się polskim językiem migowym w wieku przedszkolnym. Studium przypadku
 • The cognitive approach to teaching practice in a 13 (14) year old boy with moderate intellectual disability (ID) based on brain damage. (Correction-compensation sessions within individual lessons in the second language literacy curriculum for the 2nd grade pupils.)
 • Ryzyko dysleksji u ucznia klasy II jako specyficzne zaburzenia w edukacji - studium przypadku
 • Trudności w uczeniu się dziecka dwujęzycznego - diagnoza i terapia pedagogiczna. Studium przypadku
 • Praca z dzieckiem zagrożonym dysleksją w klasach I-III
 • Wspieranie rozwoju dojrzałości szkolnej dziecka pięcioletniego. Studium przypadku.
 • Wykorzystanie gier dydaktycznych w pracy z uczniami sześcioletnimi o obniżonym poziomie kompetencji w zakresie dziecięcego liczenia
 • Trudności w uczeniu się u ucznia w szkole ogólnodostępnej wynikające z zaniedbań środowiskowych - diagnoza i terapia pedagogiczna. Studium przypadku.
 • Gotowość szkolna dzieci 6 i 7-letnich do podjęcia nauki czytania i pisania
 • Diagnoza i terapia zaburzeń w czytaniu i pisaniu 7-letnich uczniów klasy I
 • Wspieranie rozwoju dziecka 6-letniego na zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych. Studium przypadku.
 • Trudności w czytaniu i pisaniu uczennicy klasy pierwszej - studium przypadku
 • Terapia zaburzeń w czytaniu i pisaniu ucznia klasy II z wadą wymowy. Studium przypadku.
 • Terapia trudności w uczeniu się u dzieci sześcioletnich z wadą słuchu
 • Terapia pedagogiczna w wychowaniu integralnym
 • Specyficzne trudności w zakresie czytania i pisania u ucznia klasy III
 • Wspieranie rozwoju językowego dzieci 4-letnich. Studium przypadku.
Prace licencjackie
 • Wybrane metody terapii u dzieci z autyzmem. Studium przypadku.
 • Rola gier i zabaw w pracy z dzieckiem z trudnościami w uczeniu się matematyki. Studium przypadku.
 • Relacje licealistów z rówieśnikami z dysleksją.
 • Zaburzenia w zachowaniu uczniów z niepowodzeniami szkolnymi. Badania w klasach 4-6 w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Białce.
 • Funkcjonowanie społeczne osób z Zespołem Aspergera. Studium przypadku.
 • Zaburzenia komunikacji u dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym. Studium przypadku.
 • Rozwijanie zainteresowań dzieci z trudnościami szkolnymi. Studium przypadku
 • Postawy licealistów wobec osób z uszkodzonym słuchem - na podstawie badań własnych.
 • Funkcjonowanie społeczne ucznia z Zespołem Downa w młodszym wieku szkolnym. Studium przypadku.
 • Realizacja podstawy programowej przez ucznia z Zespołem Aspergera w klasie VI integracyjnej szkoły podstawowej. Studium przypadku.

2013

Prace licencjackie
 • Funkcjonowanie dzieci z ADHD w środowisku szkolnym w opinii nauczycieli. Badania w Publicznej Szkole Podstawowej im. O. Stanisława Papczyńskiego w Mariańskim Porzeczu i w Publicznym Gimnazjum w Wildze
 • Sytuacja szkolna uczniów z dysleksją w opinii nauczycieli. Badania w Szkole Podstawowej w Starej Wsi Drugiej i w Giełczwi.
 • Plany osobiste i zawodowe młodzieży z niepełnosprawnością sprzężoną i możliwości ich realizacji na Białorusi
 • Funkcjonowanie poznawcze i społeczne młodzieży gimnazjalnej z uzdolnieniami przedmiotowymi. Badania w Zespole Szkół Publicznych w Baćkowicach
 • Funkcjonawanie społeczne osób z niepełnosprawnością ruchową na podstawie badań w Stowarzyszeniu Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo w Lublinie.
 • Aktywność osób chorych na stwardnienie rozsiane w obszarze edukacji i pracy zawodowej. Studium indywidualnego przypadku.
 • Funkcjonowanie społeczne eurosierot w Szkole Podstawowej nr 11 w Przemyślu. Na podstawie badań dzieci i ich nauczycieli.
 • Trudności dzieci pełnosprawnych w klasach integracyjnych. Badania w Szkole Podstawowej nr 32 z klasami integracyjnymi w Lublinie.
 • Poznawcze i społeczne funkcjonowanie 6-latków na początkowym etapie edukacji. Badania w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Zamoyskiego w Janowie Lubelskim
 • Postawy licealistów wobec osób niesłyszących-na podstawie badań w Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Zakrzówku
 • Dziecko z dysfunkcją słuchu w szkołach ogólnodostępnych - w opinii rodziców
 • Umiejętności komunikacyjne osób z niepełnosprawnością intelektualną - możliwości wsparcia. Badania w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lesku.

2012

Prace dyplomowe
 • Pozycja dziecka w klasie szkolnej a poziom jego osiągnięć dydaktycznych
 • Trudności w uczeniu się czytania u dziecka siedmioletniego klasy I
 • Dojrzałość szkoła dzieci z niepełnosprawnością ruchową w wieku 5 lat a założenia reformy oświaty
 • Zaburzenia w uczeniu się czytania i pisania u drugorocznego dziecka w wieku ośmiu lat
 • Wybrane uwarunkowania umiejętności pisania uczniów klas II
 • Poziom kompetencji językowych i komunikacyjnych dzieci 3-letnich uczęszczających do przedszkola
 • Poziom kompetencji językowej i komunikacyjnej dzieci 4-letnich uczęszczających do przedszkola
 • POziom kompetencji w zakresie dziecięcego liczenia sześcioletnich uczniów klasy pierwszej
 • Zaburzenia wymowy u dzieci sześcioletnich-studium przypadku
 • Kompetencje językowe i komunikacynje dziecka trzyletniego a funkcjonowanie w grupie rówieśniczej
 • Poziom kompetencji w zakresie orientacji przestrzennej a sprawności pisania u uczniów siedmioletnich rozpoczynających naukę w klasnie pierwszej
 • Rozwój emocjonalny dziecka z zzburzeniami mowy
 • Umiejętności z zakresu motoryki małej u dzieci 5-letnich z niepełnosprawnością intelektualną
 • Poziom rozwoju motorycznego u dzieci sześcioletnich w grupie zerowej
 • Poziom rozwoju emocjonalno-społęcznego dzieci trzyletnich rozpoczynających edukację przedszkolną
 • Obniżona sprawność manualna i grafomotoryczna dzieci sześcioletnich a nauka pisania
 • Funkcjonowanie emocjonalno-społeczne dzieci pięcioletnich w klasie "0"
 • Trudności w czytaniu i pisaniu 8-letniego ucznia klasy II
 • Trudności w zakresie koncentracji ośmioletniego ucznia klasy drugiej szkoły podstawowej (studium przypadku)
 • Trudności w uczeniu się czytania i pisania uczennicy klasy II
 • Dojrzałość do uczenia się matematyki dzieci siedmioletnich
 • Trudności w czytaniu uczniów rozpoczynających naukę w klasie I
 • Dojrzałość do nauki czytania dzieci rozpoczynającch edukację wczesnoszkolną
 • Praca terapeutyczna z dzieckiem dyslektycznym z trudnościami ortograficznymi z u-ó.
 • Trudności w osiągnięciu dojrzałości szkolnej u dziecka pięcioletniego
 • Kompetencje językowe i komunikacyjne dziecka 5-letniego a funkcjonowanie w grupie równieśniczej
 • sPECYFICZNE TRUDNOŚCI W CZYTANIU DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
 • Poziom kompetencji w zakresie oorientacji przestrzennej i schematu własnego ciała 6-letnich uczniów klasy zerowej
 • Trudności ucznia klasy III w zakresie czytania i pisania
 • Trudności w czytaniu uczniów klasy trzeciej
 • Trudności w nauce czytania i pisania ucznia klasy trzeciej
 • Kompetencje językowe i komunikacyjne dzieci 2 i 3 letnich uczęszczających do przedszkola
 • Kompetencje w zakresie słuchu fonetycznego u dzieci 5-letnich-studium przypadku
 • Poziom kompetencji w zakresie dziecięcego liczenia u dzieci czteroletnich uczęszczających do przedszkola.
 • Emocjonalne i społeczne uwarunkowania trudności szkolnych u dziecka w wieku wczesnoszkolnym
 • Ryzyko dysleksji rozwojowej na przykładzie ucznia trzeciej klasy szkoły podstawowej
 • Specyficzne trudności w nauce dziecka w wieku przedszkolnym a nadużywanie alkoholu przez rodzica
 • Trudności w nauce spowodowane absencją chorobową
 • Wykorzystanie elementów pedagogiki Marii Montessori w pracy z uczniami sześcioletnimi o obniżonym poziomie psychomotorycznym
 • Usprawnianie psychomotoryki w terapii pedagogicznej dziecka pięcioletniego
 • Specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu uczniów dziewięcioletnich
 • decyzją Kierownika Studiów zwolniona z pisania pracy
 • Trudności w czytaniu i pisaniu ośmioletniego ucznia klasy II szkoły podstawowej. Studium przypadku
 • Trudności w czytaniu i pisaniu siedmioletniego ucznia klasy I
 • Poziom dojrzałości do uczenia się matematyki dzieci pięcioletnich
 • Orientacja przestrzenna dzieci 4-letnich.
 • Kompetencje w zakresie orientacji przestrzennej i schematu własnego ciała dzieci siedmioletnich
 • Specyficzne trudności w uczeniu się czytania i pisania u 10-letniego chłopca w klasie IV- studium przypadku
 • Wady wymowy a trudności w nauce czytania i pisania uczniów klasy III
 • Trudności w opanowaniu fonetyki u dzieci 5-letnich
 • Opóźniony rozwój mowy - alalia prosta studium przypadku.
 • Ryzyko dysleksji-praca z 6-letnim uczniem klasy zerowej szkoły podstawowej zagrożonymi dysleksją
 • Motywacja do uczenia się dziecka w wieku wczesnoszkolnym
 • Trudności szkolne dzieci powtarzających klasę na etapie edukacji wczesnoszkolnej
 • Znaczenie zabaw i gier dydaktycznych w kształtowaniu kompetencji matematycznych dziecka w wieku przedszkolnym
 • Zaburzenia artykulacji dzieci w wieku przedszkolnym
 • kompetencje w zakresie dziecięcego liczenia sześcioletnich uczniów klasy pierwszej
 • Umiejętności matematyczne dzieci sześcioletnich z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym
 • Trudności językowe i komunikacyjne występujące wśród dzieci czteroletnich uczęszczających do przedszkola
 • Poziom kompetencji w zakresie dziecięcego liczenia siedmioletnich uczniów klasy pierwszej
 • Trudności szkolne dziecka zdolnego -studium przypadku uczennicy II klasy szkoły podstawowej
 • Poziom rozwoju motorycznego u dzieci 5-letnich
 • Kompetencje w zakresie dziecięcego liczenia dzieci 7-letnich klasy I
 • Kompetencje w zakresie dziecięcego liczenia dzieci sześcioletnich
 • Poziom cichego czytania ze zrozumieniem u uczniów klasy drugiej szkoły podstawowej
 • Rozwój emocjonalno-społeczny dzieci w wieku przedszkolnym
Prace licencjackie
 • Trudności szkolne osób chorych na migrenowe bóle głowy.
 • Wartość rodziny i grupy rówieśniczej w życiu dzieci i młodzieży przewlekle chorych z cukrzycą insulinozależną
 • Rodzina z dzieckiem z niepełnosprawnością ruchową.
 • Sytuacja społeczna rodziców dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
 • Adaptacja społeczna osób z niepełnosprawnością słuchową
 • Jakość życia osób chorych na epilepsję w okresie późnej adolescencji.

2011

Prace licencjackie
 • Zajęcia plastyczne a zdolności manualne czterolatków
 • Trudności w uczeniu się młodzieży słabo widzącej i niewidomej
 • Proces uczenia się osób z rozpoznaną schizofrenią
 • Trudności szkolne dzieci i młodzieży z cukrzycą
 • Poziom umiejętności matematycznych dzieci pięcio- i sześcioletnich.
 • Nadruchliwość fizyczna i zaburzenia koncentracji uwagi a trudności w nauce. Badania dzieci sześcioletnich
 • Relacje dzieci zdrowych z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w szkole ogólnodostępnej w klasach I-III.
Prace magisterskie
 • Prawo osób niepełnosprawnych do edukacji w opinii młodzieży
 • Trudności dzieci w uczeniu się języka obcego Badania uczniów klas 4 - 6 szkoły podstawowej
 • Mowa dzieci w wieku przedszkolnym ze środowiska wiejskiego

2010

Prace licencjackie
 • Postawy środowiska lokalnego wobec niepełnosprawnych uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rykach
 • Funkcjonowanie psychospołeczne uzdolnionych dzieci z trudnościami w uczeniu się
 • Samoocena i aspiracje studentów niepełnosprawnych a stereotypy i uprzedzenia studentów pełnosprawnych
 • Praca domowa uczniów klas VI a ich osiągnięcia w nauce
 • Poznawcze i społeczne funkcjonowanie ucznia zdolnego w czasie zajęć szkolnych
 • Kontakty społeczne dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
 • Uwarunkowania trudności w uczeniu się i strategie radzenia sobie z niepowodzeniami szkolnymi w percepcji osób słabo słyszących

2005

Prace licencjackie
 • Terapia zajęciowa jako forma integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem na przykładzie placówki Warsztatu Terapii Zajęciowej w Piotrowicach.
 • Rola dziecka z niepełnosprawnością umysłową w rodzinie.
 • Hierarchia wartości pedagogów, a ich postawy wobec uczniów trudnych.
 • Psychospołeczne funkcjonowanie osoby niepełnosprawnej.
 • Obraz własnej rodziny w opinii młodzieży z uposledzeniem umysłowym w stopniu lekkim.
 • Postawy młodzieży szkół średnich wobec osób niepełnosprawnych ruchowo.
 • Stosunki koleżeńskie we wczesnoszkolnych grupach integracyjnych.
 • Szkoła integracyjna próbą wyjścia z upośledzenia.
 • Metody, formy i warunki aktywizacji mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej (na podstawie Domu Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim).
 • Zajęcia rewalidacyjne a rozwój społeczny dziecka z niepełnosprawnością sprzężoną.
 • Uczeń z rodziny problemowej a trudności i niepowodzenia szkolne.
 • Czynniki warunkujące postawy rodziców wobec dzieci niepełnosprawnych w wieku przedszkolnym.
 • Wzajemne relacje dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w środowisku szkolnym.
 • Sposoby aktywizacji mieszkańców Domu Pomocy Społecznej przez dzieci w wieku przedszkolnym.
 • Dojrzałość emocjonalna jako czynnik warunkujący przystosowanie się dzieci 6- letnich w grupie zerowej.

2004

Prace licencjackie
 • Sposoby komunikowania się dzieci z lekką niepełnosprawnością intelektualną(na podst. badań uczniów klas IV-VI Ośrodka Szkolno-Wych. w Olbięcinie)
 • Rodzina z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim - wypełnianie funkcji opiekuńczych
 • Postawy młodzieży wobec niepełnosprawnych rówieśników (na podstawie badań młodzieży Zespołu Szkół w Zdziechowicach)
 • Terapeutyczne oddziaływanie zwierząt na dziecko niepełnosprawne
 • Funkcjonowanie młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w wybranych sferach życia
 • Wpływ zabaw materiałami przekształcalnymi naturalnymi na rozwój sprawności manualnych dzieci z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym
 • Umiejętności komunikacyjne dzieci z zespołem Downa
 • Obraz ucznia u nauczycieli szkół podstawowych i średnich
 • Postawy rodzicielskie wobec dziecka chorego przewlekle - cukrzyca
 • Stosunek społeczeństwa do osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Postawy rodzicielskie wobec dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym (na przykładzie wybranej grupy rodziców)
 • Postrzeganie własnej rodziny przez dziecko z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekiim
 • Rozwój społeczno- moralny osób upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim
 • Wrażliwość moralna dzieci upośledzonych w stopniu lekkim
 • Sposoby wyrażania uczuć osób niepełnosprawnych intelektualnie - przez twórczość na przykładzie wychowanków DPS dla dzieci w Tarnobrzegu
 • Wpływ niepełnosprawności intelektualnej na funkcjonowanie młodzieży w środowisku szkolnym i rodzinnym
 • Relacje między uczniami i nauczycielami (na podst.badań uczniów szkoły podstawej i gimnazjum).
 • organizacja czasu wolnego dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym przebywające w internacie Specjalnego Osrodka Szkolno-Wychowawczego w Niemienicach.
 • Ocena kompetencji społecznej osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym
 • Postawy dzieci szkół podstawowych wobec dzieci i dorosłych osób niepełnosprawnych
 • Postawy młodzieży wobec zjawiska aborcji
 • Niepowodzenia szkolne uczniów - rola rodziny i nauczyciela w życiu dziecka (na przykładzie Gimnazjum w Raniżowie)