Ks. dr hab. Jarosław Marczewski

Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych
Katedra Historii Kościoła

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr hab.


2023


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Apoteoza godła heraldycznego biskupa Walentego Wężyka (1705-1766) w łacińskich wierszach herbowych w rubrycelach chełmskich
  [w:] Roczniki Humanistyczne

Recenzja w przewodzie doktorskim

 • Revisione della tesi di dottorato nel processo di nostrificazione del diploma ottenuto presso la Pontificia Università della Santa Croce di Roma
  [Recenzja rozprawy doktorskiej w procesie nostryfikacji dyplomu uzyskanego na Papieskim Universytecie Świętego Krzyża w Rzymie]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Ostatnie dni życia błogosławionego biskupa Władysława Gorala w świetle nowo odkrytych materiałów archiwalnych

Opieka naukowa w charakterze promotora w kraju

 • Doctoral supervisor
  [Promotor pracy doktorskiej]

Opieka naukowa w charakterze promotora za granicą

 • Zweitbetreuer der Doktorarbeit
  [Drugi promotor pracy doktorskiej]

Członkostwo w innej organizacji krajowej

 • Stowarzyszenie Archiwistów Polskich

2022


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • O wyzwaniach w administrowaniu parafią pod rosyjskim zaborem – na podstawie pamiętników ks. Karola Dębińskiego
 • Zasługi ks. prof. Henryka Misztala (1936–2020) dla lubelskiej archiwistyki kościelnej

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Księga o cudach miłosierdzia Bożego doznanych przed obrazem Matki Bożej Bonifraterskiej w Zamościu. XVIII-wieczny rękopis ze Szczebrzeszyna
  [w:] Archiva Ecclesiastica
 • Rubrycele i schematyzmy diecezji lubelskiej w dobie zaborów
  [w:] Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne
 • Spisy ludności rzymskokatolickiej parafii Bończa z pierwszej połowy XVIII wieku
  [w:] Przeszłość Demograficzna Polski

Hasło słownikowe

 • Ks. Eugeniusz Wiszniewski

Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • Pomiędzy św. Piotrem i Sankt Petersburgiem. Kościół katolicki na Podlasiu i Lubelszczyźnie na przełomie XIX i XX wieku. Materiały z konferencji międzynarodowej. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin, 2 czerwca 2022

Organizacja konferencji międzynarodowej

 • Pomiędzy św. Piotrem i Sankt Petersburgiem. Kościół katolicki na Podlasiu i Lubelszczyźnie na przełomie XIX i XX wieku

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • O wyzwaniach w administrowaniu parafią pod rosyjskim zaborem – na podstawie pamiętników ks. Karola Dębińskiego

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji międzynarodowej

 • Współprowadzenie konferencji międzynarodowej

Wykonawca w realizowanym projekcie finansowanym przez MEiN

 • Księgi metrykalne z XVI-XVIII w. - źródło do badań nad rodziną i dziedzictwem kulturowym Polski
 • Księgi metrylakne Lubelszczyzny z przełomu XVIII i XIX w. - inwentaryzacja, udostępnienie i opracowanie

2021


Książka naukowa recenzowana

 • Z przeżytych chwil... Pamiętniki ks. Karola Dębińskiego z lat 1867–1915
 • Maioris ad limina templi... Poezja epigraficzna epoki karolińskiej. Badania i przekłady

Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Polonia restituta – Ecclesia renovata. Biskup lubelski Marian Leon Fulman (1866-1945) i jego zaangażowanie patriotyczno-kościelne w dobie walki o niepodległość

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Zbiory fotograficzne w Archiwum Archidiecezjalnym Lubelskim
  [w:] Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne

Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego

 • Członek Komitetu Redakcyjnego
  [w:] Archiva Ecclesiastica
 • Member of the Editorial Board
  [Członek Komitetu Redakcyjnego]
  [w:] Notitiae Historiae Ecclesiasticae : vedecký recenzovaný časopis = scientific peer-reviewed journal

Recenzja książki naukowej

 • Prymas Tysiąclecia Kardynał Stefan Wyszyński. Życie i dziedzictwo
  [Primate of the Millennium Cardinal Stefan Wyszyński. Life and Legacy]
 • Błogosławiony ks. Kazimierz Gostyński. Wierny woli Boga aż po krzyż
 • Protokoły wizytacji kanonicznych przeprowadzonych przez biskupa lubelskiego Stefana Wyszyńskiego w parafiach na terenie obecnej archidiecezji lubelskiej i diecezji sandomierskiej 1946-1948

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Ks. prof. Henryk Misztal jako dyrektor Archiwum Archidiecezjalnego Lubelskiego w latach 1976-2001
 • Zbiory fotograficzne w Archiwum Archidiecezjalnym Lubelskim

2020


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Non parochos, sed praepositos vocandos esse volumus. Dokument erekcyjny prepozytury i mansjonarii w Skierbieszowie (1632)
 • Zelo pietatis ductus. Działalność fundacyjna księdza Jana Sasina (†1646)
 • Quoniam statutum est omnibus hominibus semel mori. Testament ks. Jana Ołdakowskiego (†1629)

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Ks. Adolf Józef Bożeniec Jełowicki (1863-1937). Pierwszy Polak w jerozolimskiej szkole biblijnej
  [w:] Biblical Annals
 • Dokumentacja życia i świętości bpa Władysława Gorala (1898-1945) w zasobach Archiwum Archidiecezjalnego Lubelskiego
  [w:] Zeszyty Społeczne KIK
 • Apoteoza godła heraldycznego biskupa Józefa Marcelego Dzięcielskiego (1768-1839) w łacińskich wierszach herbowych w rubrycelach lubelskich
  [w:] Roczniki Humanistyczne

Recenzja książki naukowej

 • Błogosławiony ks. Antoni Zawistowski. Wierny Bogu w każdej próbie

2019


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Kanonik Michał Pisarski (1729-1794) w świetle akt czynności chełmskiej kapituły katedralnej obrządku łacińskiego
  [w:] Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne
 • Rubrycele i schematyzmy łacińskiej diecezji chełmskiej
  [w:] Roczniki Teologiczne

Recenzja książki naukowej

 • 100-lecie Konferencji Episkopatu Polski. Księga jubileuszowa
 • Diecezja lubelska wobec Kościoła narodowego w okresie międzywojennym

Recenzja w przewodzie habilitacyjnym

 • Recenzja osiągnięcia naukowego (Organizacja i rozwój diaspory Kościoła katolickiego w Prusach Wschodnich w XIX i pierwszej poowie XX wieku) i istotnej aktywności naukowej

2018


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Jaki Kościół takie seminarium, czyli o formacyjnych implikacjach współczesnej eklezjologii

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Rubrycele i schematyzmy diecezji chełmsko-lubelskiej
  [w:] Roczniki Teologiczne

Hasło encyklopedyczne

 • Teologia kurs A
 • Metropolitalne Seminarium Duchowne w Lublinie
 • Marczewski Jarosław Roman

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • The Union of Brest (1596). A former method of search for Christian communion
  [Unia brzeska (1596). Dawna metoda poszukiwania chrześcijańskiej jedności]
 • Jaki Kościół takie seminarium, czyli o formacyjnych implikacjach współczesnej eklezjologii

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Materiały dotyczące biskupa Władysława Gorala w Archiwum Archidiecezjalnym Lubelskim
 • Biskup lubelski Marian Leon Fulman (1866-1945)

Udział w festiwalu nauki

 • XV Lubelski Festiwal Nauki „Człowiek inspiracją nauki”
 • XV Lubelski Festiwal Nauki „Człowiek inspiracją nauki”

2017


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Działalność Michała Delamarsa (1668-1725) w łacińskiej kapitule chełmskiej

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • In die tribulationis. Święcenia kapłanów dla diecezji lubelskiej w okresie drugiej wojny światowej
  [w:] Roczniki Teologiczne

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Warsaw Confederation (1573) and the Polish religious tolerance model
  [Konfederacja warszawska (1573) i polski model tolerancji religijnej]

Udział w dyskusji panelowej na konferencji międzynarodowej

 • The consequences of Cuius regio eius religio system on modern societies
  [Konsekwencje wpływu zasady Cuius regio eius religio na współczesne społeczeństwa]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Tam i z powrotem? Historyczne makropodziały chrześcijan w mikroskali staropolskiego miasta i wsi

Udział w festiwalu nauki

 • XIV Lubelski Festiwal Nauki "Nauka – między tradycją a współczesnością"
 • XIV Lubelski Festiwal Nauki "Nauka – między tradycją a współczesnością"

2016


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • The Earliest Ecclesiastical Connections of the Territory Between the Vistula and Wieprz Rivers (Poland)
  [Najwcześniejsze powiązania kościelne terenu międzyrzecza Wisły i Bugu]
  [w:] Roczniki Teologiczne
 • Historia inwentarza Archiwum Archidiecezjalnego Lubelskiego
  [w:] Archiva Ecclesiastica

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Kuria Diecezjalna w Lublinie w okresie międzywojennym

2015


Książka naukowa recenzowana

 • Archiwum Archidiecezjalne Lubelskie. Dzieje, zasób, inwentarz

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Apoteoza godła heraldycznego biskupa Wojciecha Skarszewskiego w łacińskich wierszach herbowych w rubrycelach chełmsko-lubelskich i lubelskich
  [w:] Roczniki Humanistyczne
 • Occasione Anni Jubilei. Dokument erekcji seminarium duchownego na Żmigrodzie w Lublinie (8 X 1714)
  [w:] Roczniki Teologiczne
 • Pięć lat internowania. Biskup lubelski Marian Leon Fulman na plebanii kościoła kolegiackiego pw. św. Małgorzaty w Nowym Sączu (1940–1945)
  [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne
 • Apoteoza godła heraldycznego biskupa Macieja Grzegorza Garnysza w łacińskich wierszach herbowych w rubrycelach diecezji chełmskiej
  [w:] Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne

Organizacja konferencji krajowej

 • Inwentarze archiwów kościelnych

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • „Via crusis” biskupa lubelskiego Mariana L. Fulmana (1939-1945)
 • Inwentarz Archiwum Archidiecezjalnego Lubelskiego. Editio prima

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej

 • Inwentarze archiwów kościelnych

2014


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Heri et hodie. Chełmskie akta biskupie i konsystorskie według spisu zdawczo-odbiorczego z 1743 roku a obecny stan ich zachowania w Archiwum Archidiecezjalnym Lubelskim
  [w:] Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne
 • Materiały łacińskiej diecezji chełmskiej w zasobach Archiwum Archidiecezjalnego Lubelskiego
  [w:] Archiva Ecclesiastica

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Zamach na biskupa Franciszka Jaczewskiego. Fakty i echa w lokalnej prasie lubelskiej
 • Biskup Teodor Wolff von Ludinghausen w świetle akt posiedzeń chełmskiej kapituły katedralnej obrządku łacińskiego
 • Okoliczności śmierci i uroczystości pogrzebowe biskupa Franciszka Jaczewskiego
 • Złoty jubileusz kapłaństwa biskupa Franciszka Jaczewskiego

Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • Biskup Franciszek Jaczewski (1832-1914) : studia biograficzne z okazji 100. rocznicy śmierci

Recenzja książki naukowej

 • Historia świadectwem pisana. Metropolitalne Seminarium Duchowne w Lublinie we wspomnieniach wychowanków
 • Modliborzyce. Studia z dziejów miejscowości i gminy

Organizacja konferencji krajowej

 • Rubrycele i schematyzmy Kościoła w Polsce
 • Fidem servavi. Sympozjum poświęcone biskupowi lubelskiemu Franciszkowi Jaczewskiemu w roku stulecia jego śmierci

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Eksponaty wystawy poświęconej biskupowi lubelskiemu Franciszkowi Jaczewskiemu w roku stulecia jego śmierci
 • Rubrycele i schematyzmy diecezji chełmsko-lubelskiej? Quaestio iuris et quaestio facti
 • Miejsce zamachu na biskupa Franciszka Jaczewskiego

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej

 • Fidem servavi. Sympozjum poświęcone biskupowi lubelskiemu Franciszkowi Jaczewskiemu w roku stulecia jego śmierci

2013


Książka naukowa recenzowana

 • Dzieje chełmskiej kapituły katedralnej obrządku łacińskiego

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Epizod z dziejów rodu Sobieskich. Dokument fundacji Mszy świętej wotywnej o Najświętszym Sakramencie w katedrze chełmskiej w Krasnymstawie (1635)
  [w:] Rocznik Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego

Hasło encyklopedyczne

 • Stopniak Piotr

Recenzja książki naukowej

 • Kościół na drogach pomorskiej przeszłości. Studia i szkice z XIX i XX wieku

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Materiały łacińskiej diecezji chełmskiej w zasobach Archiwum Archidiecezjalnego Lubelskiego

2012


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Imiona śmierci: terminologia mortualna w księdze „Metryki” brygidek lubelskich
  [w:] Rocznik Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego
 • Origins, characteristics and decline of the Birgittine monastery in Lublin the priest and brothers of Triumphus Mariae
  [Geneza, charakterystyka i upadek brygidów lubelskiego klasztoru NMP Zwycięskiej]
  [w:] Birgittiana.

Hasło encyklopedyczne

 • Ruch Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata „Maitri”

Organizacja konferencji krajowej

 • Źródła do dziejów lubelskiego klasztoru brygidek

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Źródła archiwalne. Rękopisy brygidzkie i obce

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej

 • Źródła do dziejów lubelskiego klasztoru brygidek

Prezentacja na konferencji krajowej

 • Metryka brygidek lubelskich

Udział w konferencji krajowej

 • Rok wiary - rok odnowy. Duszpasterskie wykłady Akademickie

Wykonawca w realizowanym projekcie finansowanym przez MEiN

 • Ludność historycznego powiatu lubelskiego w latach 1594-1900 w świetle rejestracji metrykalnej

Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym

 • Stowarzyszenie Archiwistów Kościelnych

Udział w festiwalu nauki

 • IX Lubelski Festiwal Nauki

2011


Książka naukowa recenzowana

 • Metryka brygidek lubelskich

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Duchowni wyświęceni przez biskupa chełmskiego Jerzego Zamoyskiego w latach 1601-1620
  [w:] Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Brygidzki wzorzec przełożonej w świetle „Metryki” lubelskiego klasztoru Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej
 • Posnaniam iter faciens: współpraca pomiędzy biskupem chełmskim Antonim Onufrym Okęckim (+1793) a chełmską kapitułą katedralną obrządku łacińskiego w świetle akt czynności kapitulnych
 • Episcopi per semetipsos ordines conferant: biskup Jerzy Zamoyski jako szafarz sakramentu święceń

Artykuł popularnonaukowy w wydawnictwie zbiorowym

 • Archiwum Archidiecezjalne

Członkostwo w komitecie redakcyjnym książki

 • Artem historicam aliis tradere. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Anzelma Weissa

Organizacja konferencji krajowej

 • Archiwalia dotyczące biskupa Mariana Leona Fulmana w lubelskich instytucjach kulturalnych i naukowych

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej

 • Archiwalia dotyczące biskupa Mariana Leona Fulmana w lubelskich instytucjach kulturalnych i naukowych

Prezentacja na konferencji krajowej

 • Pater Ecclesiae Lublinensis. Studia w 65. rocznicę śmierci biskupa Mariana Leona Fulmana (1866-1945)

2010


Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • Pater Ecclesiae Lublinensis. Studia w 65. rocznicę śmierci biskupa Mariana Leona Fulmana (1866-1945)

Kierownictwo realizowanego projektu finansowanego przez MEiN

 • Dzieje chełmskiej kapituły katedralnej obrządku łacińskiego

2005


Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • Misja Kościoła w Nowej Europie

Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym

 • Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
 • Lubelskie Towarzystwo Naukowe

Nagroda wewnętrzna

 • Nagroda Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, indywidualna II stopnia

2004


Organizacja konferencji krajowej

 • Misja Kościoła w Nowej Europie. Duszpasterskie Wykłady Akademickie

Udział w konferencji krajowej

 • VII Kongres Teologów Polskich. Kościół w życiu publicznym. Teologia polska i europejska wobec nowych wyzwań

2003


Członkostwo w innej organizacji międzynarodowej

 • Ruch Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata „Maitri”

2002


Książka naukowa recenzowana

 • Duszpasterska działalność Kościoła w średniowiecznym Lublinie

2000


Książka

 • Archidiecezja Lubelska. Historia i administracja

1999


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Papież Leon Wielki jako obrońca Rzymu przed Hunami w świetle świadectw historiograficznych do końca VIII wieku
  [w:] Roczniki Teologiczne

1998

 • Papież Leon Wielki jako obrońca Rzymu przed Wandalami (455)
  [w:] Roczniki Teologiczne